Eerder verschenen publicaties

Civis Mundi Digitaal #1

Jaarboeken van Civis Mundi:

Problemen der Democratie, Eerste bundel, 1965 (uitgave in eigen beheer)

Oost en West op de drempel van een nieuw tijdperk, Pax Nederland, 4e druk, 1966

Problemen der Democratie, Tweede bundel, 1967 (uitgave in eigen beheer)

Tijdsein - Peiling en perspectief van onze tijd, Samsom, 1972

De Nederlandse natie, Het Spectrum, 1981

Hoe wordt de samenleving het best ingericht, Van Gorcum, 1987

Opstand der burgers, Kok Agora, 1988

Op de grens van twee eeuwen, Kok Agora, 1989

Oost en West op de drempel van een nieuw tijdperk, Kok Agora, 1991

Geloof en christendom in de jaren ’90, Kok Agora, 1994

Westerse cultuur - model voor de hele wereld?, Kok Agora, 1994

Geschiedenis als noodlot, Kok Agora, 1995

Karma, reïncarnatie en de roep om zingeving, Kok Agora, 1997

Nederland en de toekomst van Vlaanderen, Kok Agora/Pelckmans, 1998

De strijd gaat voort! - Liberalisme als heersende ideologie en bron van nieuwe strijd, Agora, 1999

Op de drempel van een nieuwe eeuw - Terugblik op de 20e eeuw en vooruitblik op de 21e eeuw, Agora, 2000

Nationale identiteit: van Nederlands probleem tot Nederlandse uitdaging, Damon, 2001

Moderniteit en Vitaliteit - een moderne cultuuranalyse, Damon, 2003

Opstand der burgers - de Fortuyn-revolte en het demasqué van de oude politiek, Damon 2004

Seksuele revolutie ter discussie - Van Phil Bloom tot Sex and the City, Damon, 2005
Nederlandse en Vlaamse identiteit - betekenis, onderlinge relatie en perspectief, Damon, 2006

Van Koude Oorlog naar oorlog tegen terrorisme - achtergrond en problematiek huidige wereldpolitiek, Damon, 2007

Apartheid, anti-apartheid en post-apartheid, Damon, 2008

Moderniteit als nieuw beschavingstype. Ontwikkeling, problematiek en perspectief, Damon, 2009

Moralicide. Nieuwe morele vocubulaires voor technologie, Klement, 2010

Tijdsein. Peiling en perspectief van deze tijd, Klement 2011

 

Overzicht themanummers van Civis Mundi sinds de oprichting in 1962

- Godsdienst en communisme (mei/juni 1963)

- China nummer (jan/febr. 1964)

- Internationale betrekkingen in de jaren zestig (juli/aug. 1964)

- Communistische ethiek (sept. 1964)

- Economische aspecten Oost West verhouding (mei 1965)

- Tussen nationalisme en supranationalisme (aug/sept. 1965)

- Eigendomsverhoudingen in Oost en West (nov/dec. 1965)

- Het vraagstuk van nationalisme en supranationalisme, bezien vanuit Nederlands en Belgisch standpunt (mrt. 1966)

- Godsdienst en communisme (mei juni 1966)

- De industriële maatschappij in Oost en West: ontwikkeling en problematiek (aug/sept. 1966)

- Burgerschap en burgerschapsvorming in onze tijd (nov/dec. 1966)

- Van Klein  naar Groot Europa? (febr. 1967)

- Ontwikkeling van het denken over oorlog en vrede (april/mei 1967)

- Communistisch China, recente ontwikkelingen (juli/aug. 1967)

- De Russische revolutie na vijftig jaar (okt./nov. 1967)

- Europa en Amerika (jan. 1968)

- Polemologische vraagstukken 1 (febr. 1968)

- Het Duitse vraagstuk (april 1968)

- Het Midden Oosten (juli aug. 1968)

- Partijvernieuwing   Achtergronden en perspectieven (sept. 1968)

- Functie en positie van de militaire macht in onze tijd (okt. 1968)

- De Tsjechoslowaakse crisis (dec. 1968)

- Het Atlantisch Bondgenootschap (jan. 1969)

- Vraagstukken van economische ontwikkeling en samenwerking in wereldverband (febr. 1969)

- Polemologische Vraagstukken II (maart 1969)

- Seksuele revolutie (april 1969)

- Views on Europe 1 (mei 1969)

- Amerika   Achtergronden en problematiek (juni 1969)

- Massamedia en burgerschapsvorming (aug. 1969)

- Aan de grens van de jaren zeventig (okt. 1969)

- Seksuele revolutie in Oost en West II (nov/dec. 1969)

- Latijns Amerika, problemen en ontwikkeling (jan. 1970)

- Indonesië, Ontwikkelingen en problematiek (febr. 1970)

- De industriële consumptiemaatschappij (april 1970)

- Internationale betrekkingen als studievak (juni 1970) 

- Radicalisme in onze tijd (juli/aug. 1970)

- Communistisch China (III) (okt. 1970)

- Student Revolutionaries of the Sixties (dec. 1970)

- Arbeiders tussen welvaart en onvrede (jan. 1971)

- European security in the seventies   Views on Europe II (febr. 1971)

- Herbezinning op defensiebeleid (maart 1971)

- Participatie aan het wereld gebeuren (april 1971)

- Is wereldvrede mogelijk? (mei 1971)

- Politieke vernieuwing 1966 1971   Kritische evaluatie en toekomst perspectief (juli/aug. 1971)

- Technische vooruitgang en menselijk welzijn (sept./okt. 1971)

- Japan   Achtergronden, ontwikkelingen en problematiek (nov./dec. 1971)

- De wereldmaatschappij I   Contouren en problemen (jan. 1972)

- De wereldmaatschappij II   Contouren en problemen (febr. 1972)

- De Sowjet Unie I (maart 1972)

- De Sowjet Unie II (april 1972)

- De Contra revolutie tegen de rede (mei 1972)

- Wetenschap en Politiek (juni/juli 1972)

- België   Ontwikkelingen en problemen (aug. 1972)

- Het afschrikkingsevenwicht in discussie (sept./okt. 1972)

- De contra revolutie tegen de rede II (nov./dec. 1972)

- Geloofwaardigheid en effectiviteit van onze sociaal economische orde (jan./febr. 1973)

- Latijns Amerika II (mrt/april 1973)

- Scientific and Cultural Exchange and European Co operation: Views on Europe III (mei/juni 1973)

- Evaluatie maatschappijkritiek   Een tussentijdse balans (jul./ aug. 1973)

- Europese samenwerking en veiligheid (sept./okt. 1973)

- Polarisatie en structurele hervormingen (jan./feb. 1974)

- Constitutionele ontwikkelingen en problemen in Oost-Europa (mrt./april 1974)

- Constitutionele problematiek in West Europa (mei/juni 1974)

- Amerika II (juli/aug. 1974)

- Het benoemingsbeleid en het vraagstuk van de machtsverdeling (I) (sept./okt. 1974)

- Het benoemingsbeleid en het vraagstuk van de machtsverdeling (II) (nov./dec. 1974)

- Het parlementarisme opnieuw gewogen (mrt. 1975)

- Politieke vernieuwing anno 1975 (mei 1975)

- Wetenschap en politieke ideologie (juli 1975)

- Communicatiemedia en democratie (sept. 1975)

- Koningschap in discussie (jan. 1976)

- Volk en Verdediging (maart 1976)

- Het vraagstuk van de sociaal economische machtsconcentraties (mei 1976)

- Amerika (III)   Balans van 200 jaar onafhankelijkheid (juli 1976)

- Konflikt en Synthese (sept. 1976)

- Het kabinet Den Uyl   Proeve van een beleidsevaluatie (nov. 1976)

- Reveil van het marxisme (jan. 1977)

- Het beleid van het kabinet Den Uyl   Proeve van een beleidsevaluatie II (mrt. 1977)

- Verdediging democratische rechtsstaat anno 1977 (I) (mei 1977)

- Verdediging democratische rechtsstaat anno 1977 (II) (juli 1977)

- Het recht op arbeid   Problematiek en perspectief (sept. 1977)

- Nationale soevereiniteit en zelfbeschikking   Actuele problematiek en perspectief (I) (nov. 1977)

- Nationale soevereiniteit en zelfbeschikking   Actuele problematiek en perspectief (II) (jan. 1978)

- Participatie aan het wereld gebeuren II (maart 1978)

- Seksuele emancipatie   Ethische evaluatie en toekomstperspectief (mei 1978)

- De nieuwe Sowjet grondwet (juli 1978)

- Het vraagstuk van het politiek terrorisme (sept. 1978)

- Constitutioneel ontwikkelingsperspectief der westerse democratie (I) (nov. 1978)

- Politieke moraal en corruptie in onze tijd (jan. 1979)

- Constitutioneel ontwikkelingsperspectief der westerse democratie (II slot) (maart 1978)

- Progressiviteit en conservatisme anno 1979 (I) (mei 1979)

- Progressiviteit en conservatisme anno 1979 (II slot) (juli 1979)

- Spanningen in de democratische verzorgingsstaat (sept. 1979)

- Aan de grens van de jaren tachtig (nov. 1979)

- Christendom en mensenrechten (jan. 1980)

- Oost West verhouding anno 1980   Ontwikkeling, problematiek, perspectief (maart 1980)

- Het C.D.A. als religieus politiek verschijnsel (I) (mei 1980)

- Het C.D.A. als religieus politiek ’verschijnsel (II slot) (juli 1980)

- Het beleid van het kabinet Van Agt (I) (Sept. 1980)

- Oost West verhouding anno 1980 (II) (nov. 1980)

- Het beleid van het kabinet Van Agt (II slot) (jan. 1981)

- Monarchie of Republiek (maart 1981)

- Oost West verhouding anno 1981 (mei 1981)

- D’66 als politiek fenomeen (juli 1981)

- Het Midden Oosten II (sept. 1981)

- De Partij van de Arbeid als politiek fenomeen (maart 1982)

- Staatstheorie   de staat als wetenschappelijke en ideologische uitdaging (I) (mei 1982)

- Staatstheorie   de staat als wetenschappelijke en ideologische uitdaging (II) (juli 1982)

- Het vraagstuk der etnische minderheden (sept. 1982)

- Politieke vorming   Ontwikkeling, problematiek, perspectief (nov. 1982)

- Maatschappelijke discussie energiebeleid (januari 1983)

- Communistisch China IV (maart 1983)

- Vredesbevordering door bewustzijnsontwikkeling (mei 1983)

- De VVD als politiek fenomeen (juli 1983)

- Europese samenwerking als politiek ontwikkelingsprobleem (sept. 1983)

- Latijns Amerika III (maart 1984)

- De Vredesbeweging: ontwikkeling, betekenis, perspectief I (juni 1984)

- De Vredesbeweging: ontwikkeling, betekenis, perspectief II (juli 1984)

- Integraal denken en reductionisme (oktober 1984)

- Discussie over staatsrechten staatsrechtsbeoefening (januari 1985)

- Zuid Afrika op weg naar een onzekere toekomst (april 1985)

- Religie en secularisatie (juli 1985)

- Betekenis van spiritualiteit en spirituele bewegingen in onze tijd (oktober 1985)

- Het beleid van het kabinet Lubbers I (januari 1986)

- Het beleid van het kabinet Lubbers II (april 1986)

- Discussie over Zuid Afrika (juli 1986)

- De kruisrakettenkwestie (oktober 1986)

- Christendom en moderne cultuur (januari 1987)

- Op zoek naar nieuwe spiritualiteit (juli 1987)

- Conservatieve renaissance? (3, 1987)

- Vrijzinnigheid als religieuze overtuiging en mentaliteit (2, 1988)

- Politieke filosofie: actuele betekenis en problematiek (1, 1989)

- Kolonisatie en dekolonisatie: een evaluatie in historisch en mondiaal perspectief (2, 1989)

- Europese integratie en Europese cultuur (1, 1990)

- Intellectuelen en de politiek (2, 1990)

- Nationaliteiten en zelfbeschikkingsrecht (3, 1990)

- Genetische manipulatie en menselijke evolutie (4, 1990)

- Toekomst van het liberalisme (1, 1991)

- Midden-Oostenproblematiek anno 1991 (4, 1991)

- Ideologie en staatsleer (1, 1992)

- Burgerlijk-liberale cultuur in postcommunistisch tijdperk (3 / 4, 1992)

- Het CDA en de Nederlandse politiek (1, 1993)

- Positie Verenigde Staten van Amerika na de koude oorlog (3, 1993)

- Zuid-Afrika op weg naar een nieuwe toekomst (4, 1993)

- Bieden verkiezingen relevante politieke keuzen? (1, 1994)

- Een oplossing voor de taalproblematiek in de EU? (2. 1994)

- Secularisatie en publieke religie (4, 1994)

- Eén volk, één staat? (1, 1995)

- De rede ter discussie (2, 1995)

- Nederland quo vadis? (3, 1995)

- Zingeving als specifiek modern probleem (1, 1996)

- Politieke elites opnieuw in discussie (2, 1996)

- Theïsme, atheïsme en de zin van het leven (3, 1996)

- Conservatisme niet langer taboe (4, 1996)

- Kritiek van de technische rede (1, 1997)

- Ideologie en moderniteit I (2, 1997)

- Ideologie en  moderniteit II (3 / 4, 1997)

- Mens en  machine (1, 1998)

- Fin de siècle (2, 1998)

- Mensenrechten (3, 1998)

- Wij zijn anders! (4, 1998)

- Karma en reïncarnatie anno 1999: de stand van zaken (1, 1999)

- De stille revolutie van ’leren leren’ (2, 1999)

- Universiteit: alma mater of concurrerende partij op de kennismarkt? (3 / 4, 1999)

- Verklaring Plichten van de Mens ter discussie (1 / 2, 2000)

- Toekomst van de politiek in het post-ideologisch tijdperk (3, 2000)

- Vragen van leven en dood (4, 2000)

- Mondiale integratie: wereldbestuur als actuele opdracht (1, 2001)

- Moderniteit en Religiositeit (2, 2001)

- Europa quo vadis? (3 / 4, 2001)

- Internationale dimensies van maatschappelijk ondernemen (1, 2002)

- De vrije gedachte en de zin van de geschiedenis (2, 2002)

- Duurzame ontwikkeling als mondiaal probleem (3, 2002)

- Religie na 11/9 - fundamentalisme als nieuwe uitdaging (4, 2002)

- Inburgering - een permanente politieke opgave (3, 2001)

- De wereld sinds 11/9 (1, 2003)

- Grondwet als bron van normativiteit en identiteit (4, 2003)

- 450 Miljoen mensen, 25 landen, 1 Europa - kans of risico? (1, 2004)

- Fortuyn-revolte ter discussie (2, 2004)

- Metamorfose van menselijk heilsverlangen (3/4, 2004)

- Landen-, regio- en cultuurstudies ter discussie (1/2, 2005)

- Politieke en geestelijke macht - een spannende relatie (3, 2005)

- Toekomst politiek in het postideologische tijdperk II (4, 2005)

- Vrede door democratie (1, 2006)

- Tijdsein - peiling en perspectief van onze tijd (2/3, 2006)

- Beleid kabinet Balkenende - een kritische evaluatie (4, 2006)

- Verraad der intellectuelen in de spiegel van deze tijd (1, 2007)

- De last van de blanken. Ontwikkelingshulp in de schijnwerpers (2/3, 2007)

- Vrijzinnigheid als modern religieus en politiek alternatief. Problematiek en perspectief. (4, 2007)

- Actuele positie en problematiek van het humanisme (1, 2008)

- Duurzame ontwikkeling en bevolkingsgroei als mondiaal probleem (2/3, 2008)

- Sleutel tot vrede in het Midden-Oosten (4, 2008)

- Is elk zijn tot niet-zijn geschapen? Postmortaal levensperspectief opnieuw ter discussie (1, 2009)

- Burgerschapsproblematiek opnieuw ter discussie (2, 2009)

- Mensenrechten als harde kern van de publieke moraal der moderniteit. Problematiek en perspectief (3, 2009)

- Literaire expressies van filosofische thema’s ( 4, 2009)