Internationale Biënnale leegstand en herbestemming

Civis Mundi Digitaal #4

 

Internationale Biënnale Leegstand & Herbestemming

Het Nationaal Programma Herbestemming, mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en de gemeenten Maastricht en Amsterdam zijn voornemens om van 3 tot en met 11 september een internationale biënnale te organiseren over leegstand en herbestemming in deze tijd van crisis en krimp.

Demografische krimpregio’s in bijvoorbeeld Limburg, maar ook de overvolle Randstad, en andere delen van Europa kampen met leegstand van bedrijfsgebouwen en -terreinen,
kerken en wooncomplexen. De mogelijkheden voor herbestemming worden steeds beperkter: overheden bezuinigen en marktpartijen willen hun risico’s spreiden. De successen van vóór de crisis in 2008 kunnen niet langer als voorbeeld dienen voor de praktijk van nu.
Dat vraagt om nieuwe manieren van (samen)werken door professionals en nieuwe strategieën voor opdrachtgevers van herbestemmingsprojecten.

Biënnale
De Biënnale Leegstand & Herbestemming wil opdrachtgevers, beleidsmakers en professionals (architecten, stedenbouwkundigen, planologen en erfgoedprofessionals) prikkelen tot een multidisciplinaire aanpak. Ze wil een platform bieden voor de uitwisseling van kennis en ervaring én zelf concreet bijdragen aan de ontwikkeling een nieuwe praktijk van herbe-stemming.

Onderzoeksateliers
Van 5-7 september gaan professionele multidisciplinaire teams, bijgestaan door studenten van hogescholen, academies en universiteiten, aan de slag in ’onderzoeksateliers’. Ze buigen zich over 15 concrete opgaven rond lege gebouwen, complexen en gebieden tussen Maastricht en Amsterdam. Ze onderzoeken de obstakels voor herbestemming in de huidige praktijk en gaan nieuwe methoden en technieken uitproberen. De keuze van de 15 projecten vindt plaats op 23 mei in Amsterdam.

Congres
Van 7-9 september is voorzien in een congres met lezingen en tentoonstellingen, zoals ’RE architecten NL’, over Nederlandse architecten met een eigen visie op herbestemming. Een afsluitende bijeenkomst op 10 september plaatst de problematiek van leegstand en de noodzaak tot herbestemming in een internationaal kader. Daarbij zullen verschillende pu-blieke en private vertegenwoordigers uit Europa aanwezig zijn.
De bijeenkomsten en tentoonstellingen spelen zich af op verschillende locaties en staan open voor professionals en geïnteresseerde bezoekers.
Er komen onder andere ook excursies naar voorbeeldprojecten in binnen- en buitenland.

Open Monumentendag
De biënnale eindigt in het weekend van 10 en 11 september, op de Open Monumentendag, waarin veel herbestemde gebouwen opengesteld worden voor het grote publiek onder de titel ’Nieuw Gebruik, Oud Gebouw’.
Begin april wordt een definitief besluit genomen over de haalbaarheid van de biënnale.

Het Nationaal Programma Herbestemming wordt mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en beoogt vanuit het architectuur- en monumentenbeleid van de rijks-overheid herbestemming van karakteristiek waardevolle gebouwen te bevorderen. (www.herbestemming.nu).

http://www.herbestemming.nu

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Willemien van de Biezen (woordvoeder Rijks-dienst voor Cultureel Erfgoed): 033 4217100 of 06 15879391, w.van.de.biezen@cultureelerfgoed.nl, www.cultureelerfgoed.nl