De progressief geheten sympathie voor derde-wereld-waarden, derde-wereld-immigranten en de ’Palestijnse zaak’ ter discussie

Civis Mundi Digitaal #16

door Wim Rietdijk

DE PROGRESSIEF GEHETEN SYMPATHIE VOOR DERDE-WERELD-WAARDEN, DERDE-WERELD-IMMIGRANTEN EN DE ‘PALESTIJNSE ZAAK’ TER DISCUSSIE

 

C.W. Rietdijk *

Als de belangen en motieven achter een politiek of maatschappelijk streven ondoorzichtig en dus verhuld zijn, zijn die belangen doorgaans ook helemaal niet gebáát bij meer openheid. In de jaren zeventig hebben links en rechts grotendeels van plaats gewisseld. (Citaat uit mijn geheugen.)                                           

Hendrik-Jan Schoo

 

 Inleiding; over de genetische kwaliteit van mensen

Al jaren geldt dat wie er in de cultureel-intellectuele wereld een beetje bij wil horen, er goed aan doet zich een al of niet gematigd progressief imago aan te meten: ‘Strenge straffen helpen niet’, pro-abstacte kunst en pro-Derde Wereld-standpunten, ’Slechte schoolprestaties en criminele neigingen komen veeleer door "achterstandssituaties" dan door genen’, enzovoort. Kortom, een links paspoort met de hele verzameling leerstellingen die men alleen reeds door Herrnstein en Murray’s The Bell Curve (1994) weerlegd kan zien. Ofwel ‘Mensen zijn per definitie nooit zelf, individueel, inferieur maar altijd alleen slachtoffer van omstandigheden. De demonisering van eugenetica en evolutieversnellende genetische manipulatie bij mensen is dan ook zo radicaal dat bij discussies erover zelfs de extreme anti-eugeneticus Adolf Hitler - die massaal Joden en Oost-Europese intellectuelen liet vermoorden en ‘blonde besties’ als ideaal zag - als pro-eugeneticus wordt opgevoerd. De hoofdstelling van de gangbare officieuze ideologie is dat alle mensen dan weliswaar niet gelijk, maar toch wel gelijkwaardig zijn. Dit in tegenstelling tot mijn bij herhaling geponeerde stelling dat het bijvoorbeeld een ramp is voor een land wanneer de voortplanting van hoogopgeleiden er bij die van laagopgeleiden achterblijft, en wel doordat de eersten statistisch  qua genen beter zijn toegerust.

 

De kern van alle psychologische machtsinstrumenten: gemanipuleerde saamhorigheidsideologieën

Concrete voorbeelden, of historische stadia, van zulke instrumenten - die hecht verankerd plegen te zijn in culturen en samenlevingen en als regel ook nog andere functies vervullen dan machtsgerelateerde - zien we (deels) in familieverbanden, religies, etnische en nationale solidariteiten, communisme, fascisme,... De moeder van al deze ideeën formuleerden de nazi’s: ‘Du bist nichts, dein Volk ist alles’.

De meest humane en minst onverlichte van de ‘historische keten van gelijkschakelende solidariteitsideologieën’ is stellig de moderne gemanipuleerde ‘progressiviteit’: Wij zijn allemaal verbonden in onze menselijke gelijkwaardigheid, waarbij genetische en deels zelfs morele kwaliteitsverschillen er minder toe doen dan die solidariteit.

Opperste ketterijen in dit verband:

‘Er bestaan inferieure individuen en culturen’;

‘Qua begaafdheid zijn niet alle rassen gelijkwaardig’;

‘ Eugenetica en kwaliteitsverhogende genetische manipulatie zijn gewenst.’ (Met name het laatste standpunt is ketters omdat het de nu bestaande mens - de God van de huidige saamhorigheidsreligie  - openlijk als tekortschietend (dis)kwalificeert.

Het is stellig nodig om voor een zelf in meerderheid in de bovenbedoelde zin (pseudo-)progressief publiek te verklaren wat dan wel de machts-, conformerende en censurerende aspecten zijn die de moderne egalitaristische solidariteitsgedachten met bijvoorbeeld traditionele religies of modern totalitarisme gemeen hebben.

Wel, dat is in de eerste plaats een milde vorm van ‘Du bist nichts, dein Volk ist alles’. Immers, als alle mensen en alle culturen gelijkwaardig zijn, dan liggen deugdzaamheid en haar tegendeel, voortreffelijk en inferieur, inderdaad niet meer mijlenver uit elkaar; ze worden fundamenteel gerelativeerd. Ja, het eventuele gelijk van de eenzame enkeling tegenover de groep wordt in beginsel ondefinieerbaar en zonder basis. De gemeenschap, de cultuur en de vertegenwoordigers daarvan die we elites noemen, vertegenwoordigen de waarheid en de deugd zelf. Objectieve criteria daarvoor ontbreken. Zoals David Riesman al in zijn De eenzame massa  schreef over de eenzame scholier die al op het schoolplein ontdekt dat er in de other-directed maatschappij geen middel van beroep bestaat tegen ‘de groep’ en haar waarden. En zo’n other-directedness zit in het egalitarisme besloten doordat dit laatste fundamenteel relativistisch is..

Hiermee verwant is dat het innemen van, en aandacht besteden aan, ver van de mainstream verwijderde standpunten ten principale zijn zin verliest. Dat de groep tóch altijd gelijk heeft wordt weliswaar door de (‘progressieve’) egalitaristen niet ex cathedra geponeerd, maar is inherent aan hun benadering: allen (en daarmee hogelijk ook hun voorkeuren, standpunten, doelstellingen,...) zijn gelijkwaardig in een relativistisch klimaat.

Dit alles zo zijnde, worden Riesmans other-directedness en het verwante  relativistische egalitarisme door huidige establishments (onbewust) weer evenzeer gepousseerd en gebruikt ter bevordering van conformisme [geen beroep tegen de de facto groepswaar(he)den] en het gevoel van ‘wij samen’ (egalitaristische saamhorigheid) rondom een denkbeeldig centrum, dat in de praktijk vrijwel steevast wordt gevormd door de leidende kringen of oligarchie. Die roepen al sinds jaar en dag op tot ‘eenheid’ en saamhorigheid (rondom henzelf). Vroeger door middel van de knoet, de Kerk of de natie, in onze meer verlichte tijden veeleer via nieuwe varianten van saamhorigheid, waarvan ‘progressieve’ wachtwoorden de geest bepalen, zoals solidariteit, gelijkwaardigheid, en de MENS met hoofdletters geschreven, die waarheid en waarde als nieuwe Goden bepalen.

Geen wonder dat ons establishment en verwante ideologen de nieuwe egalitaristische en other-directed saamhorigheidsreligie nu evenmin willen missen als vroeger de Kerk, de censuur of het ‘wij samen’ van de natie.

Kortom, de egalitaristisch-relativistische progessiviteit werd een milde vorm van staatsgodsdienst waarin ook oppervlakkig conformisme en veelvuldige sympathie voor het onverlichte (zoals Derde-Wereldculturen en -waarden) beide prominent de rollen van censuur, conservatisme en group-mindedness bleven spelen.

De emotionele, ja, hetzerige  reacties op anti-immigratiestandpunten zoals van Hans Janmaat tot en met de PVV en Thilo Sarrazin (auteur van Deutschiand schafft sich ab, 2010) en de algehele hysterie inzake ‘racisme’ en ‘discriminatie’ kunnen praktisch volledig worden verklaard in het bovenbeschreven kader, namelijk als een verzet van gelovigen in de huidige egalitaire solidariteitsreligie tegen ketterij. Een verzet dat dus soortgelijke bronnen heeft als de eertijdse Inquisitie. Zoals die laatste de Kerk, ook als machtsinstrument, verdedigde, doen anti-‘racisten’ en immigratievoorstanders dat uit vergelijkbare motieven met de egalitaire solidariteitsreligie.

De achterstand van de Derde Wereld is voornamelijk te wijten aan haar eigen onverlichte, niet-individualistische en niet-rationalistische waardenstelsel; de problematiek van de Palestijnen is daarvan in hoge mate een onderdeel. Verder berust die achterstand ook op genetische factoren

Om de juistheid van deze stelling in te zien behoeft men slechts te beseffen hoeveel individueel initiatief en/of gevoel, en hoeveel consistent en/of coherent rationeel denken nodig waren om de prestaties van Archimedes, Julius Caesar, Columbus, Galileï, Newton, Bach, Kant, Marx, Freud, Einstein et cetera mogelijk te maken. Figuren van een soort die in de ‘ontwikkelingslanden’ nagenoeg ontbrak en ontbreekt.

Wat mijn opmerking over genen betreft leze men R. Lynn en T. Vanhanen: IQ and the  Wealth of Nations. Het boek laat op grond van statistisch materiaal zien dat er een duidelijke positieve correlatie bestaat tussen de welvaart van een land en het gemiddelde IQ van zijn bevolking.

In deze studie komt ook nog iets anders naar voren, namelijk dat het gemiddelde IQ in de gebieden waaruit ons land en West-Europa zijn meeste immigranten betrekt of recentelijk betrok (Afrika en het Midden-Oosten) ongeveer 85 bedraagt. Dit allesoverheersende punt wordt volledig verdrongen in de immigratiediscussie. Zelfs Geert Wilders spreekt er nooit over: zo ‘totalitair’ is inderdaad nog steeds onze eerder besproken egalitaire ‘staatsgodsdienst’...

De instinctieve sympathie van de meeste ‘progressieven’ voor Derde-Wereldwaarden, zoals die contrasteren met het individualisme en rationalisme van het Westen, sympathie voor samenlevingen. immigranten en ook voor de’Palestijnse zaak’, maakt deel uit van de saamhorigheidsreligie van vandaag. Hierbij sluit aan de meer algemene antiverlichte tendens die establishments vaak kenmerkt

Nergens in ‘progressieve’ kring wordt de kern van de hier besproken situatie en verbanden beseft. Alleen Schoo in ons motto zat er dichtbij. Dat wil zeggen dichtbij het inzicht dat vooruitgangsgezinden gevoelsmatig noch de Palestijnen, noch hun cultuur en vele vrienden in de Verenigde Naties, noch de talrijke Hamas- en Hezbollah-erkenners enige sympathie dienen te schenken. Deze organisaties behoren tot het meest reactionaire dat op deze planeet bestaat. Opmerkelijk is dat als er inzake zulke groepen sprake is van concessies (erkenning, onderhandelingen,....), ‘onze ‘progressieven’ steevast softer waren en zijn dan bijvoorbeeld neoconservatieven. Dat was ook al opvallend zo in de koude oorlog. Ja, in de periode van Reagan ging dat zelfs zover dat het hem kwalijk werd genomen dat hij de SU het rijk van het kwaad noemde en - je gelooft het niet - dat hij een geavanceerd raketschild tegen de SU wilde opstellen.

Voor de zwakkeren als zodanig hebben‘progressieven’ sinds de tijd van Schoo geen zwak meer: slachtoffers van de misdaad, klokkenluiders, nonconformistische denkers,...

Op grond van het voorgaande lijkt het mij verder ook niet dat de Palestijnen zoveel extra aandacht verdienen. Zijn de Koerden,  de  Sjïten in Saoedi-Arabië en diverse Afrikaanse minderheden niet ten minste even ‘zwak’ als de Palestijnen? En de Derde Wereld zal haar waardenstelsels voortvarend meer verlicht moeten gaan maken.

 

Enige verdrongen of getaboeïseerde praktische punten inzake Derde-Wereld-immigratie en het lot van de Palestijnen

1)  De grootschalige Derde-Wereld-immigratie in ons land te hebben toegelaten is blijkens een enquête volgens 54 % van de Nederlanders de grootste beleidsfout aller tijden van onze overheid. Die immigratie is inderdaad een ingrijpende ramp.  Immers, het regelmatig in de media verschijnende feit dat meer dan de helft van onze gevangenen in het buitenland is geboren impliceert dat dan ook globaal minstens de helft van alle misdaden door een kleine minderheid van buitenlanders moet zijn begaan. Verder verschijnt de ‘achterstand’ op school van zovele allochtone leerlingen in een nieuw licht door het boven gegeven IQ-gemiddelde van 85.

2) Het feit dat het überhaupt mogelijk bleek - door wat voor manipulatie dan ook - om te voorkomen dat de onder 1) gereleveerde situaties de discussie over de immigratie beheersen, werpt zeer verstrekkende vragen op over onze mate van democratie.

3)  De Derde-Wereldimmigratie - jaarlijkse kosten voor ons land volgens Pieter Lakeman ongeveer 12 miljard euro en volgens een in opdracht van de PVV uitgevoerd onderzoek 7 miljard - heeft in feite slechts voor weinige Nederlanders voordelen: voor linkse partijen die veel stemmen trekken van ook deze ‘zwakkeren’ en voor diverse bureaucratieën. En nogmaals. zoals doorgaans in de politiek, bepalen belangen als regel ook standpunten: progressieven zijn vóór het massaal toelaten van ‘zwakkeren’..

4) En dan gaat geen zee te hoog waar het drogredenen betreft: de immigranten - in groten getale werkloos, arbeidsongeschikt of probleemgeval (overmatig velen van de allochtone jongens hadden politiecontact) - zouden ‘economisch noodzakelijk’ zijn voor ons, door de vergrijzing  en voor werk dat autochtonen mijden. Met voorbijzien van de IQ-kwestie, van de onmogelijkheid voor historische immigranten om van uikeringen te leven en van diverse andere culturele en genetische zaken, vergelijken sommigen zelfs de tegenwoordige  stroom van zwakken met de vroegere van voor de Spanjaarden vluchtende Vlamingen. Hugenoten en ‘Pilgrim Fathers’ .

5) Het ondergeschikt maken van redelijke argumenten aan (rechtse) saamhorigheidsideologie   doet zich inzake het immigratieprobleem eveneens voor bij de PVV van Geert Wilders. Hij zou er goed aan doen, zijn partij van een niet zeer consistente variant van rechts om te  vormen tot een consistent verlicht-vooruitstrevende stroming die, in plaats van te zeuren over nationale identiteit en het Sinterklaasfeest, genetische, morele en opleidingskwaliteiten van de bevolking voorop stelt. Dat met de  cijfers van Lynn en Vanhanen  en etnisch gerubriceerde misdaad- en opleidingscijfers in de hand. Zo’n grondige heroriëntatie zou de PVV bovendien tot een waarachtige anti-establishmentpartij kunnen hervormen die ze deels toch al is, alleen reeds blijkens de verketterende reactiewijzen van haar tegenstanders.

6) Als kern van het Israëlisch-Arabische conflict pleegt te worden gezien de ongerechtvaardigde landroof en verjaging van Palestijnen door Israël. Hoewel ook ik de nederzettingenpolitiek van dit land zeer afkeur moet toch ten principale worden gesteld dat na de stichting ervan in 1948 de Arabische landen in twee agressie- en één (in 1967) uitgelokte oorlogen naar eigen zeggen poogden de Israëliers in zee te drijven. De eersten verloren die oorlogen zoals Duitsland zijn agressieoorlog tegen onder meer Polen en de SU verloor. Dat nu zowel Duitsland als de Arabieren of Palestijnen land moesten afstaan en (deels) gedwongen volksverhuizingen moesten toestaan, zijn vergelijkbare gevolgen voor de aanvallers. Ware het niet dat onze leidende kringen doordesemd zijn met de huidige egalitaristische ‘progressieve’ saamhorigheidsreligie die telkens reëel wordt toegepast of                                                             openlijk-symbolisch beleden, dan zou men al lang zijn opgehouden de zaak in kwestie onder meer door het in stand houden van Palestijnse vluchtelingenkampen levendig te houden, in plaats van die vluchtelingen ruimhartig schadeloos te stellen en elders een nieuw leven te laten beginnen.

Onvermijdelijk zal zich bij mijn betoog over immigratie weer de kwestie van het ‘racisme’ aandienen, het stopwoord gekeerd tegen velen die niet behoren tot de progressieve kerk van egalitaristen. Mijn eigen opstelling is hier:verre van racistisch omdat ik meen dat individuen van verschillend  ras geheel gelijke kansen dienen te krijgen in de samenleving: bij sollicitaties enz. Ik voeg hieraan toe dat ik ongetwijfeld voldoe aan de omschrijving van racisme door vele hedendaagse pseudoprogressieven en wel omdat ik de resultaten serieus neem van overvloedig onderzoek dat uitwijst dat het gemiddelde IQ en andere deels genetisch bepaalde menselijke vermogens niet voor alle rassen gelijk zijn. Ik  voeg nog toe dat mijn eigen ras, namelijk de niet-Joodse blanken, met een gemiddeld IQ van 100, vijftien punten lager scoort dan (Amerikaanse) Joden. Ik zeur daar nooit over. Laten anderen die weer vijftien punten op mijn ras achterliggen, dat ook niet doen.

Tenslotte wil ik - als de redactie het mij toestaat - aansluiten bij een gewoonte van Marcus Porcius Cato, beschouwd als grootste redenaar van de Oudheid, die lange tijd elke rede, over welk onderwerp ook,  besloot met de woorden:                                                                                                                                                

‘Én verder ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden.’ Carthago lag in het huidige Tunesië en was een gevaarlijke concurrent voor het opkomende Rome.

Mijn Catovariant: luidt:

‘En verder ben ik van mening dat zowel het strafrecht als het civiele recht in die zin hervormd moet worden dat waarheidsvinding vrijwel absolute prioriteit verkrijgt, boven privacy,  rechten van beklaagden, de relatie van verdachten met advocaten enzovoort. Het recht dient volledig bondgenoot te zijn van het streven naar herstel van onrecht omdat dit het algemeen welzijn en de rechtschapenheid beter dient dan het huidige rechtsbestel doet.

Een proces is ook geenszins een conflict tussen een burger en de overheid, maar tussen enerzijds de waarheid en het goede en anderzijds krachten die deze deels vanuit het verborgene geweld aandeden.’ 

 

* Dr. C.W. Rietdijk is wis- en natuurkundige en cultuurfilosoof. Zijn belangrijkste werk als cultuurfilosoof is: The scientifization of culture. Thoughts of a physicist on the techno-scientific and the laws of progress. (1994)