Rotterdam als intercultureel laboratorium (?)

Civis Mundi Digitaal #19

door Ida Lamers-Versteeg

Rotterdam als intercultureel  laboratorium (?)

drs. Ida Lamers-Versteeg (filosoof en bewoner Feijenoord)

Bing onderzoek naar corruptie bij PvdA.

In Nederland, en dus ook in Rotterdam, zijn media actief met berichtgeving over de mate van integriteit van bestuurders. Schandalen verkopen goed, maar ook journalisten zijn afhankelijk van redactionele politieke belangen.

Meer vrijheid hadden wijsgeren,  klokkenluiders en profeten. Zij deden wat ze konden om een rookgordijn van onoprechtheid op te lichten. Maar gifbekers, kogels, een kruisiging of doodgewoon ontslag, dat is tegenwoordig wel erg veel gevraagd.

Daarom heeft het ‘Bing rapport’,[1] dat de mate van intimidatie door en van PvdA deelraadsbestuurders in de wijk Feijenoord boven water moet halen, grote kans op de verdwijnlade.[2]

Zal de democratische  beerput, waarvan het deksel slechts met grote tegenzin gelicht kon worden, weer hermetisch  sluiten?

In Rotterdam heeft de PvdA in 2010 de macht terug in handen gekregen door haar kieslijsten strategisch te bevolken met nieuwe-Nederlanders.[3] Door pamfletten te verspreiden in de desbetreffende talen wist men grote groepen te winnen.  Dat in stembureaus  verkiesbare kandidaten hun  kiezers gingen ‘helpen’ in de stemhokjes bleef niet onopgemerkt door de media. Ondanks deze handelwijze had de Partij wel veel mensen  die nog nooit hadden gestemd weten te winnen,  maar ook een groot deel van zijn oude kiezers verloren. Om de schijn op te houden op een democratisch verantwoorde wijze de meeste stemmen te hebben vergaard,  moest een hertelling worden opgevoerd. Na deze voorstelling was  Rotterdam weer onder het juk van rood gebracht en juichten de  PvdA coryfeeën, die zoals vanouds de bestuurlijke kanalen weer naar hun hand meenden te kunnen zetten.  

Tot hun schrik moesten zij ervaren dat de nieuw gekozenen dit partijdige gedrag nog veel beter in de vingers hadden. Zodanig dat zelfs  de  landelijke pers  gewag maakte van corruptie binnen de PvdA  gelederen te Rotterdam. De integriteit van het  Rotterdamse  College van B&W kwam dus in opspraak.

Dus dan maar een debatje.

Om  de gevaarlijke  geur van belangenverstrengeling te vermijden  werd enige  weken geleden door Rotterdam Lokaal een debatje georganiseerd tussen de burgemeesters van Rotterdam, Barendrecht, Waddinxveen en een ervaren lobbyist. Men wist desgevraagd te beargumenteren waarom lobbywerk in veel gevallen een win-win situatie kan opleven voor algemeen en bijzonder belang, mits controle op integriteit mogelijk blijft.

Een uitgenodigd Turks PvdA deelraadslid liet verstek gaan,  in zijn plaats kwam een  D66 deelraadslid  uitleggen waarom er in het  Rotterdams Feijenoord  momenteel door het  onderzoeksbureau Bing gewerkt wordt aan een integriteitsonderzoek. 

Burgemeester Aboutaleb stelde vast, alvorens het debat begon (24 mei 2013), dat de Rotterdamse bevolking voor een zeer groot deel bestaat uit  nieuwe-Nederlanders. Dit is een feit waaraan we moeten wennen, aldus de burgervader van ons allen. Volgens deze bestuurder is Rotterdam een soort intercultureel laboratorium.  Het Rotterdams beleid is een pilot. Onze stad is als een soort proeftuin voor andere grote Nederlandse steden. Want ook daar zal de populatie eveneens voor een groot deel uit nieuwe-Nederlander  gaan bestaan.

Dat in Rotterdamse wijken zoals o.a. de Afrikaanderwijk in Feijenoord het niet alleen maar om een ‘groot deel’ gaat  maar in dit geval ronduit om liefs 85 %, heb ik in 2012 reeds  uitvoerig  beschreven in mijn artikel ‘Grenzeloos geworden tolerantie en ‘weg met ons mentaliteit’ als erfenis van de jaren 60.’  dat ik op verzoek van prof. Couwenberg schreef voor Civis Mundi digitaal 13. Zie: o.a noot 21,22 en  23.  [4]  

Intussen is dit jaar het  percentage verder gestegen. Er zijn er talloze pogingen gedaan tot integratie. Er zijn tientallen jaren arbeid en miljoenen gemeenschapsgelden aan besteed. Er is een legioen van ambtenaren, welzijnswerkers,  adviseurs,  begeleiders, hulpsaneerders, politie functionarissen, schoolbesturen, vergadertijgers, projectgroepsleden,  wijkmanagers, stadsmariniers,  etc.. in de weer geweest. Van opleiding tot pensioen hebben hoogopgeleiden   hun werk  kunnen vinden in het pogen de intussen bijna 200 verschillende culturen in  overbelaste wijken tot enige gemeenschapszin te dirigeren.  

De integratielust is thans  lager dan ooit. De onverschilligheid is groot, evenals werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid.

Integreren, wie en waarin?

Integratie was  het toverwoord,  maar  wie en waarin moest er  toch worden geïntegreerd? In welke cultuur moest wie zich toch invoegen? Is de Nederlandse mores niet onderhevig aan richtingloosheid? Want wat is toch  ‘juist’, of juist onjuist, in het licht van onze cultuur en al die andere culturen? Is het ‘juiste’ cultuurgebonden of is het iets eeuwigs en onafhankelijks, zoals ook destijds Plato en later ook Montesquieu durfden te opperen? [5] [6]

Sedert Plato wordt er  gepiekerd over de profielschets van een rechtvaardig en kundig bestuurder. Intussen hebben we wel een ‘Idee’. Zo iemand moet bv. wijs en moedig zijn en ook de juiste maatvoering weten te treffen in al zijn denken en handelen.  Bovenal moet hij in staat zijn binnen de gemeenschap de ‘schijn’ van onrechtvaardigheid verjagen. Hij dient zoveel mogelijk de vele verschillende groeperingen en individuen tot oprechte saamhorigheid  te dirgeren.

Of deze, bijna bovenmenselijke, bestuurders in werkelijkheid bestaan, lijkt onmogelijk. Toch is het niet onverstandig om de mogelijkheid niet geheel uit te sluiten en intussen geen genoegen te nemen met bestuurders die al te overduidelijk de criteria van integriteit aan hun laars lappen.

Journalistiek en moderne media hebben de  socratische  taak om  handel en wandel van bekende bestuurders onder een ironisch hilariteit opwekkend vergrootglas te leggen. Voor zittende bestuurders is het dus zaak om die oude  klassieke deugden  weer eens tegen het daglicht te houden.

Juiste verhoudingen?

Om in een intercultureel laboratorium veelheid tot eenheid te dirigeren, is het nodig het verschil te kennen  tussen een juiste verhouding en een overdosis.  Want zelfs wethouder Karakus[7] meldde onlangs via de pers dat de opname capaciteit voor problemen in de oude wijken reeds ver overschreden is. Een aansporing dus voor zijn partijgenoten om serieuzer naar juiste verhoudingen te zoeken.

Vooral ook  omdat  het gelijkheidsbeginsel, de kurk  waarop de Nederlandse grondwet drijft,  in onze Maasstedelijke proeftuin overwoekerd dreigt te worden door onevenredige (onjuiste) verhoudingen, tussen rechten en plichten.

Sommige cultuurgroepen eisen bijvoorbeeld het voorrecht op zich af te scheiden van elke andere groep, met name in het onderwijs. Er zijn ook cultuurgroepen waaraan dit voorrecht botweg ontzegd wordt. Zij hebben de plicht om elke andere cultuurgroep in zich op te nemen. Maar niet alleen in het onderwijs loopt het gelijkheidsbeginsel gevaar. Ook in de gezondheidszorg, woningbouw, ouderenverzorging etc...worden ambtenaren, projectontwikkelaars,  bestuurders, en volksvertegenwoordigers en vele anderen onder druk gezet, omgekocht, en zelfs bruut geïntimideerd teneinde voorrechten af te dwingen. [8]

PvdA  mist node de schijn van integriteit.

Omdat nieuwe gemeenteraadsverkiezingen alweer dichterbij komen, moet de  faam van de  PvdA  worden opgepoetst. Een debat  over de  gevaarlijke afgrond tussen integer bestuur  en corruptie, wil burgemeester Aboutaleb  dus best graag voeren,  zowel met de eigen achterban  als met de hele  Rotterdamse bevolking.

Duidelijk moet worden waar het dunne grensvlak ligt tussen onschuldig onderhandelen met  lobby-groepen die voor hun specifieke belangen serieuze aandacht vragen, en platvloerse vriendjespolitiek,  cliëntilisme  of erger nog pure corruptie en nepotisme.

Vooral nu ook zelfs de landelijke pers bekend maakte  dat  in het veelgeplaagde  Rotterdamse Feijenoord de  in het politieke lobbywerk zo bedreven Turkse gemeenschap een eigen bejaardenparadijsje wil laten bouwen, aanvankelijk bedoeld voor uitsluitend  hun eigen achterban.  Men wil een bouwterrein aankopen, dat aanvankelijk door Vestia  zou worden bebouwd. De Turkse lobby, die het merendeel aan PvdA zetels in deze deelgemeente heeft bemachtigd, wil zich inzetten voor het bouwen van een luxe verblijf voor hun ouderen dat Turkoois zal gaan heten. Want in deze cultuur is het, net als in vele andere culturen, gewoonte dat jongerenvoor hun ouderen kunnen zorgen. Het plan is intussen al ver uitgewerkt en met enthousiasme begroet door de projectontwikkelaar. Bestuurders zullen, indien gewenst, ook alle  andere  cultuurgroepen (plm, 200) hun recht moeten erkennen op zo’n woonparadijsje op Rotterdamse bodem,[9] gezien het in Nederland heersende gelijkheidsbeginsel.

Zeer te betreuren is in ieder geval dat intussen in Rotterdam, waar  kantoortorens leeg staan,  de meeste ouderen  hun beurt hebben af te wachten om nog even vlak voor hun dood ‘verzorgd’ te kunnen worden in een  ruimte  van ± 4 x 4,  waarin  nauwelijks een bed, stoel en tafel kunnen staan. 

Opvallend was dat, tijdens een onderhoud na het debat,  burgemeester Aboutaleb het plan Turkoois [10] op de kop van Zuid vol blijdschap begroette. Want hij ziet graag dat jongeren voor hun ouderen gaan zorgen en  hij ziet ook dat een dergelijk project op den duur  hoge verzorgingskosten kan gaan uitsparen voor de stad.  Dit is opvallend omdat hij toch met een dergelijke bevoorrechting van een sterk op eigen belangen gerichte groep, die zich in zijn partij van politieke macht heeft weten te verzekeren, het  jarenlang gevoerde  integratiebeleid van tafel veegt, terwijl op de lange termijn de werkgelegenheidskansen in de zorg zullen verminderen. We hebben als Rotterdammers echter het geluk een burgemeester te hebben die vooral oog heeft voor de  positieve kanten in zijn stad.

Macht bij de gratie van morele geloofwaardigheid.

Maar daarover gaan dit soort debatten natuurlijk niet. Die gaan over het behoud van macht,  status, speelruimte en inkomen.

Al dit wonderschoons is afhankelijk van voldoende zetels.

Want het slinkend, doorgaans  trouwe  deel  van  het Rotterdamse PvdA  electoraat, dat voorheen bestond uit niet-nieuwe Nederlandse ouderen,  zou  wel eens in de war kunnen worden gebracht door al die  media aandacht voor morele misstanden  binnen  het rode bolwerk. Dat zou net de benodigde stemmen kunnen kosten  op de verkiezingsdag.

Daarom worden dit soort  debatten georganiseerd en dus  niet omdat men echt zoekt naar  een dieper gaande visie op de aard van integer bestuur. Voor het oog van de media wordt de proeftuin netjes  aangeharkt, want de oude ideologie  moet er netjes bij liggen. Er dient geruststellende taal te klinken die doet geloven dat multiculturele dromen ooit de hemel naar de Aarde brengen.  

Hopelijk voor de rode  werkers in het intercultureel laboratorium kunnen zij nog heel lang het pluche blijven bezetten.....mits  die oude, verweesde,  rode achterban nog even blijft  geloven........in de schijn.....van rechtvaardigheid.

Nodig is en blijft controle en gedegen kritiek, door media, klokkenluiders, profeten en hier en daar een loslopende wijsgeer....die de wijsheid ook niet in pacht heeft..


[1] http://www.rijnmond.nl/nieuws/22-02-2013/deelraad-feijenoord-stemt-met-onderzoek-subsidies

[2] http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/onderzoek-naar-intimidatie-in-rotterdamse.8880439.lynkx

[3]   http://sargasso.nl/geencommentaar-turkse-pvda/

[4]  Civis Mundi digitaal nr. 13      http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=1928

[5] Montesquieu : Lettres Persanes "Quand il n’y aurait pas de Dieu nous devrions toujours aimer la justice". Selon Montesquieu, la justice est "éternelle et ne dépend point des conventions humaines" (cf. lettre 83).

[6] Montesquieu: Citaat uit:De Geest van de wetten  (vertaald door Jeanne Holierhoek) :

Boek 1 Over de wetten in het algemeen Over de wetten in relatie tot al wat er is..............In de ruimste betekenis van het woord zijn  de wetten de noodzakelijke verhoudingen die uit de aard der dingen voortvloeien.. .........            ......We dienen er dus van uit te gaan dat er rechtvaardige verhoudingen bestaan voorgaand aan het positieve recht waarin ze  worden vastgelegd; dus dat het bijvoorbeeld juist zou zijn om zich, aangenomen dat er gemeenschappen van mensen zijn, te voegen naar hun wetten;  dat  intelligente wezens die van een ander een gunst hebben ontvangen, daarvoor dankbaar zouden moeten zijn; dat als een  intelligent wezen aan een intelligent wezen het leven heeft geschonken,  degene die dat leven heeft gekregen in zijn oorspronkelijke staat van afhankelijkheid zou moeten blijven; dat een intelligent wezen dat een intelligent wezen kwaad heeft berokkend, het verdient datzelfde kwaad op zijn beurt te  ondergaan .....      

[7] http://www.dichtbij.nl/rotterdam-zuid/regionaal-nieuws/artikel/2821697/karakus-wil-kunnen-ingrijpen-op-zuid.aspx 

[8] http://www.nrc.nl/nieuws/2013/02/18/onderzoek-naar-turkse-lobby-in-rotterdamse-deelgemeente/   

[9] http://perssupport.nl/apssite/persberichten/full/2013/05/24/Turkoois+100%25+Zuid+wordt+voorbeeldwijk   

[10] http://www.dichtbij.nl//rotterdam-zuid/regionaal-nieuws/artikel/2817476/turkse-wijk-in-zuid-krijgt-steun-van-pvda-.aspx