Europees technologie platform voor logistiek opgericht

Civis Mundi Digitaal #19

Europees technologie platform opgericht voor logistiek

Op 11 juni is in Brussel het European Technology Platform (ETP) for Logistics ’ALICE’ opgericht met brede steun van grote Europese bedrijven en de EU directeuren Onidi (DG Move) en Soares (DG RTD). ALICE staat voor:  Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe. Het platform heeft de opdracht gekregen om een uitgebreide strategie voor onderzoek, innovatie en marktimplementatie te ontwikkelen ten behoeve van het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020.

De Europese Commissie verwelkomt het initiatief van bedrijfsleven en wetenschap om samen de Europese doelstellingen op het gebied van concurrentievermogen en duurzaamheid te realiseren. Deze inbreng met een focus op logistiek en supply chain management is een waardevolle aanvulling op al bestaande ETP’s  voor transport en andere sectoren.

Logistiek is een van de belangrijkste sectoren voor de Europese economie. Het draagt niet alleen bijna 14% bij aan het BBP van Europa, maar is ook van invloed op de kwaliteit en concurrentiekracht van andere sectoren (zowel productie als diensten). Logistiek maakt zo’n 10% tot 15 % uit van de totale kosten van een product. Door middel van innovaties (slimmer, efficiënter, schoner) zou de logistieke sector zo’n 10% tot 30% kunnen besparen. Dat zou voor de Europese industrie een kostenreductie van zo’n Euro 100 tot Euro 300 miljard betekenen.

Er staan zes Europese landen in de top tien van de World Logistics Performance Index 2012, een publicatie van de Wereldbank, met Nederland op een goede vijfde plaats, boven bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Japan. Europa is daarmee een wereldleider, maar tegelijkertijd zijn de uitdagingen om het beter en vooral, schoner, te doen enorm. Ralph Keck, voorzitter van ALICE en vice-president Product Supply bij Procter & Gamble formuleert het als volgt: "Verhoging van de efficiëntie in de logistiek is van groot belang voor de verdere groei van handel en industrie op mondiaal niveau. De ultieme uitdaging voor ons is om de Europese Industrie veerkrachtig en sterk te maken door middel van een logistieke sector die gebaseerd is op het principe van ’people, planet, profit’. Dat wil zeggen een sector die economisch, duurzaam en maatschappelijk verantwoord bijdraagt aan zowel de concurrentiekracht van de Europese industrie, als aan het Europese beleid". Henk Zijm, vice-voorzitter van ALICE en wetenschappelijk directeur van Dinalog, voegt daaraan toe: "Samenwerking tussen alle stakeholders is van groot belang. Tot op heden werd de logistiek in Brussel vooral als synoniem met transport gezien. Echter, veel beslissingen die transport efficiency en duurzaamheid sterk beïnvloeden worden op het niveau van de supply chain genomen, door verladers of producenten, niet door de transportsector. Vandaar onze slogan (Logistics is more than transport) en onze inspanningen juist ook de verladers aan boord te krijgen. Dat is ook door onze Europese counterparts goed opgepikt."

Europees beleid en onderzoek op het gebied van transport onderkent meer en meer de cruciale rol van logistiek. ALICE is opgericht omdat alle partijen in de keten, zowel verladers als logistieke dienstverleners, wetenschappers en overheid het eens zijn over de noodzaak van een overkoepelend beleid en een gezamenlijke strategie op het terrein van logistiek en supply chain management, waarin innovatie centraal staat.
Het ETP voor Logistiek is voorbereid vanuit een Europees project (WINN) waarin ook Dinalog participeert. Het ETP kent momenteel een vijftal werkgroepen, op terreinen als duurzaamheid en veiligheid, corridormanagement en synchromodaliteit, informatie-infrastructuren, bundeling en samenwerking (4C) en stedelijke distributie. Op dit moment worden nog gesprekken gevoerd met bedrijven voor een verdere versterking van de stuurgroep. Ook de lidstaten zullen elk middels een vertegenwoordiger meesturen aan de verdere ontwikkeling van ALICE.

http://www.dinalog.nl/en/news/dinalog_projecten/internationaal/europees_technologie_platform_opgericht_voor_logistiek_en_supply_chain_management/

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met:

Sophie Zijp, marketing Dinalog,
T: 076 5315300, M: 06 132 237 62, zijp@dinalog.nl

Of:
Fernando Liesa, projectlead WINN at fliesa@cnc-logistica.org