Het verhaal van een private security contractor. Een bloedstollend relaas.

Civis Mundi Digitaal #22

door Wim Couwenberg

Bespreking van: Clifford C. Cremer, Kill Zone. Uitgeverij Aspekt, Soesterberg 2012

Het verhaal van een private security contractor. Een bloedstollend relaas.

Wim Couwenberg

Bespreking van: Clifford C. Cremer, Kill Zone. Uitgeverij Aspekt, Soesterberg 2012

De privatiseringsgolf onder het neoliberalisme strekt zich ook uit tot een klassieke publieke voorziening als de zorg voor nationale en internationale veiligheid. Dat Amerika bij die privatisering voorop loopt is niet vreemd, gelet op zijn sterke voorkeur voor de particuliere sector en zijn hoogontwikkelde militair-industriële complex, waar de private militaire industrie vrij makkelijk in te passen valt. Zij maakt daar inmiddels een onontbeerlijk onderdeel van uit evenals van de nieuwe Amerikaanse veiligheidsstrategie met haar ambitie op elk moment waar ook ter wereld met passend militair machtsvertoon op dreigend gevaar te kunnen reageren.[1] In de Irak-oorlog hebben de VS sinds 2003 meer dan in enige andere oorlog die particuliere militaire industrie ingeschakeld. Na de VS maken andere westerse krijgsmachten eveneens meer en meer gebruik van civiele dienstverleners. Als onderdeel van de NAVO-troepenmacht ISAF in Afghanistan heeft de Nederlandse krijgsmacht ook zoveel mogelijk taken uitbesteed aan civiele diensverleners.

Het is een privatiseringsoperatie met nogal wat problemen van militaire, juridische, politieke en financiële aard, met name de juridische aansprakelijkheid en politieke verantwoordelijkheid van betrokken regeringen voor het handelen van civiele dienstverleners en de ‘accountability-gap’ bij misdragingen van civiele dienstverleners, de inzet daarvan in oorlogsgebied, de zorgplicht van overheidswege voor hun veiligheid en het gebrek aan transparantie met betrekking tot de omvang, taken en kosten van civiele dienstverlening.

In dit boek komt voor het eerst een Nederlandse private security contractor met zijn verhaal naar buiten. Hij is een oud marinier die tijdens de Irak-oorlog onder meer actief was als gewapende beveiliger van konvooien. Dagelijks reed hij over de gevaarlijkste wegen van de wereld en dagelijks waren er dodelijk incidenten. Als westerse contractor werd hij gehaat door de opstandelingen en gevreesd door de lokale bevolking. Daarnaast trad hij op als bodyguard voor zakenmensen en journalisten, zowel in Irak als Afghanistan. Hij was toen werkzaam voor verschillende Britse beveiligingsbedrijven. In dit boek doet de schrijver en journalist Clifford Cremer verslag van het verhaal van deze contractor. Het is een bloestollend relaas.


[1] Zie P. Singer, Corporate Warriors. The Rise of Privatized Military Industry, 2008