Verslag werkzaamheden leerstoel filosofie van cultuur, politiek en religie vanwege stichting Civis Mundi

Civis Mundi Digitaal #22

door Marli Huijer

VERSLAG WERKZAAMHEDEN TBV DE LEERSTOEL FILOSOFIE VAN CULTUUR, POLITIEK EN RELIGIE VANWEGE STICHTING CIVIS MUNDI

1 januari 2012 – 6 december 2013

 

Doelstelling van de leerstoel

Het leveren van een hoogwaardige academische bijdrage aan de ontwikkeling en overdracht van filosofische reflectie op cultuur, politiek en religie binnen een Europese en internationale context. Concreet bestaan de taken uit het verrichten van onderzoek en het publiceren van de resultaten daarvan, het geven van colleges en het (mede)begeleiden van promoties. De taken worden uitgevoerd binnen en in samenwerking met de leden van de leerstoelgroep Filosofie van Mens en Cultuur. De leerstoel wordt bekleed door dr. Marli Huijer.

 

ONDERZOEK

 

 1. Onderzoeksprogramma Bonding E-Rhythms

  Het onderzoeksprogramma Bonding E-Rhythms is opgezet vanuit de Civis Mundi leerstoel in samenwerking met partners uit de creatieve industrie (Microsoft), universiteit (faculteiten Filosofie en Sociologie) en hogeschool (De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam). In dit programma wordt onderzocht hoe ICT & Media bijdragen aan de totstandkoming van nieuwe gemeenschappelijke praktijken op het gebied van werk en burgerschap. Het onderzoek vloeit voort uit eerder onderzoek van Huijer naar het belang van ritmes (Huijer 2011. Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd. Derde druk 2012. Uitgeverij Klement).

  Dit vervolgonderzoek richt zich op zogenaamde ‘e-ritmes’, ritmes die door middel van ICT en media tot stand komen. Het onderzoek betreft twee representatieve voorbeelden: het nieuwe werken en nieuwe burgerschapsvormen. Onderzoeksvragen zijn:

  1. Welke ritmes worden tot stand gebracht door a) werknemers van Nederlandse bedrijven die het nieuwe werken hebben omarmd, en b) geëngageerde burgers? 

  2. Wat is de rol van ICT en nieuwe media bij de totstandkoming van nieuwe ritmes en welk effect hebben ze op de kwaliteit van leven in lichamelijke, mentale en sociaal-culturele zin?

  3. Hoe kunnen werkenden en burgers worden ondersteund bij het tot stand brengen van nieuwe verbindende ritmes? In het derde, overkoepelende synthetiserende project (uit te voeren door Huijer ism Jos de Mul) worden theoretische bouwstenen ontwikkeld die in de praktische studies worden gebruikt om tot producten en diensten te komen die de creatie en het behoud van verbindende E-ritmes ondersteunen.

  De financiering van de onderzoeken die vanuit de hogescholen worden gestart is rond.

  Voor de financiering van de wetenschappelijke onderdelen is een aanvraag ingediend bij NWO. Deze is niet gehonoreerd, een tweede aanvraag is in voorbereiding.

   

  Activiteiten tot nu toe:

 • Minisymposium van het consortium bij Microsoft Nederland, 18 juni 2013. De inleidingen van alle sprekers zijn gefilmd en worden op de website van het consortium gezet (in aanbouw).

 • Start Minor Ritmes van Het Nieuwe Werken (nov 2013 –febr 2014), aan De Haagse Hogeschool. In overleg met het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft Microsoft voor ons een app  ontwikkeld, waarmee medewerkers gedurende een week elk half uur kunnen aangeven wat ze op dat moment doen en waar. De data worden geanalyseerd door studenten en Peter Becker (onderzoeker van het lectoraat van Huijer), en vervolgens worden kwalitatieve interviews gehouden. Eindpresentie vindt wederom plaats bij Microsoft (januari 2014). Stef Aupers (EUR sociologie) is medebegeleider van de dataverwerking en –analyse.

 • Start Minor Smart Life Rhythms (nov. 2013- febr 2014) aan De Haagse Hogeschool. Studenten Industrial Design Engeneering ontwerpen producten, apps en services waarmee werknemers of burgers nieuwe ritmes kunnen ontwikkelen. Wekelijks volgen de (25) studenten een lezing die verzorgd wordt door de leden van het consortium en het SCP. Eindpresentatie bij Microsoft.

 • Ook aan de Hogeschool Rotterdam zijn Minors en andere onderwijsonderdelen van start gegaan.

 • Van 1 april tot eind juni 2014 zal Frederick Pitts, PhD Batt University, UK, een fellowship doen binnen het Bonding E-Rhythm project. Invulling: data-verzameling onder zzp’ers en evt. vergelijking UK en NL. Financiering door Economic and Social Research Council UK.

   

 1. Discipline:

  Als vervolg op het boek ritme schreef ik dit voorjaar het boek Discipline. Overleven in overvloed. Publicatiedatum: 13 november 2013. Uitgeverij Boom organiseerde een zeer drukbezochte presentatie in Felix Meritis (inleiding door Ad Verbrugge, Gabriel van den Brink, Henk Oosterling en mijzelf), dagblad Trouw presenteerde het boek in het filosofisch elftal en als voorpublicatie, Filosofie Magazine plaatste groot interview, en radio Pavlov en radio Hoe? Zo! Besteedden er uitgebreid aandacht aan. Ook andere media hebben inmiddels hun interesse getoond.

   

 2. Filosofie van (biomedische) wetenschap- en techniek

  Met Klasien Horstman ben ik gastredacteur van de bundel Gender & Genes (33e Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis), die 12 december 2013 wordt gepresenteerd. Vooraanstaande denkers als Donna Dickenson en Sarah Gibbon hebben bijgedragen aan deze bundel.

   

 3. Onderzoekbegeleiding

   

 1. Promovendi:

  1.

  Compassie in de verpleegkundige praktijk (afgerond)

  Margreet van der Cingel (2006-2012)

  Promotor: prof. dr. M. Huijer (EUR) Promotie: 7 juni 2012, Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Wijsbegeerte.

  Deze studie richtte zich op het fenomeen compassie in de relatie tussen verpleegkundige en de chronisch zieke oudere patiënt.

  Het proefschrift getiteld: Compassie in de verpleegkundige praktijk. Een leidend principe is uitgegeven bij Boom/Lemma, Den Haag.

   

  2.

  De implicaties van het durée-begrip van Bergson voor vernieuwing in professionele praktijken

  Promovendus: Nico Marsman (Hanzehogeschool Groningen/Radboud Universiteit) Promotor: prof. dr. M. Karskens (Radbouduniversiteit Nijmegen). Co-promotor: prof. dr. M. Huijer (EUR)

  Looptijd: 2007-2014. Verwachte afronding: zomer 2014.

  Omschrijving: Onverwachte gebeurtenissen die de grond onder onze voeten doen schudden, zoals de financiële crisis of 9/11 verstoren de ervaring dat de tijd continu doorloopt. Het lijkt of de tijd kantelt. In dit onderzoek wordt het tijdsbegrip van Henri Bergson (waarin tijd als een continue stroom wordt opgevat) aan een kritische ondervraging onderworpen.

  Het proefschrift is in de redactiefase.

   

  3.

  Professionals opleiden in én voor onzekere tijden. Een nietzscheaanse opvatting van hoger onderwijs.

  Promovendus: drs. H (Henrietta). Joosten

  Promotores: prof. dr. M. Huijer, prof.dr. J. de Mul (EUR)

  Looptijd: 2010 tot eind 2014. Promotie in 2015.

  Omschrijving: Dit onderzoek beoogt vanuit de filosofie een theoretische onderbouwing te geven aan het streven binnen het hoger onderwijs en de kenniseconomie om studenten tot reflective practitioners op te leiden. Vanuit het kritische denken zoals beschreven door de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche wordt onderzocht wat ‘kritisch denken’ in het huidige hoger onderwijs zou kunnen inhouden en wat het van docenten vraagt om dit aan studenten te leren. Voortgang: Op één na zijn alle hoofdstukken geschreven, vrijwel alle zijn ook al als artikel gepubliceerd. Promovenda heeft van 1 augustus tot 1 december 2014 sabbatical om het geheel af te ronden.

4.

De malaise van de laatmoderniteit - Een cultuurfilosofische duiding van de ‘depressie-epidemie’.

Promovendus: Bert van den Bergh (2011-2016) Promotores: prof. dr. M. Huijer, prof. dr. J. de Mul (EUR) Subsidiering door NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), lerarenbeurs. Omschrijving: Westerse samenlevingen kampen volgens diverse deskundigen met een ‘depressie-epidemie’. Dit project wil achterhalen waarom dat zo is. Hangt het samen met huidige opvattingen van ‘het goede leven’? Stellen we te hoge eisen aan onszelf? En waarom heette deze stoornis vroeger ‘melancholie’? Behelst die verandering meer dan alleen een naamwisseling? Voortgang: Het traject loopt voorspoedig, ook Van den Bergh publiceert vrijwel alle hoofdstukken als artikelen. Zomer 2014 organiseert hij een internationaal congres aan de EUR.

5.

Filosofische biografie

Promovendus: drs. Jean H. Jaminon (filosoof) (EUR/De Haagse Hogeschool) Promotor: prof. dr M. Huijer (eerste promotor) en prof. dr. J de Mul (tweede promotor)

Looptijd: geen deadline.

 

Overige onderzoekers

Begeleiding van 4 andere onderzoekers aan de Haagse Hogeschool (Peter Becker en Meggie Williams binnen het Bonding E-Rhythm project, Gerben Bakker over ‘terror en psychopolitiek’ en Peter van Hekke over het belang van aarzelen in organisaties. Bedoeling is dat 1 van de onderzoekers op termijn ook in een promotietraject komt.

 

B. Begeleiding Bachelor en Masterstudenten Wijsbegeerte:

BA scripties:

 • Silke van Alphen. Opmaat naar cyborg manifest 2.0. September 2012.

 • Rhea Breedveld. Hoe lief te hebben binnen het nieuwe kapitalisme? September 2013.

   

  MA-scripties en -stages:

 • Begeleiding stage plus stageverslag van Lennert Riedé. Ritme, discipline en tijdsdruk: Een wijsgerige analyse.  Maart 2013.

 • Scriptiebegeleiding IvanThung over Foucault en cybernetica (loopt nog).

 • Scriptie in vorm van wetenschappelijk artikel, Lennert Riedé (net aangevangen).

   

  Publicaties van studenten op basis van papers voor mijn mastercourses:

 • Monique Goense, De hybride en zijn ritme. Voorbij het onderscheid tussen subject en object. Erasmus Student Journal of Philosophy 2013 (July, 4): 31-40.

 • Sebastien de la Fosse. The paradox of religious neutrality. Erasmus Student Journal of Philosophy 2012 (July, 4): 6-16.

   

  C. Werving onderzoeksgelden

 • Promotiebeurs voor Bert van den Bergh, gehonoreerd door NWO.

 • Aanvraag ingediend bij CLICK/NWO (Creative Industry), getiteld ‘Bonding E-Rhythms’. Aanvragers: Jos de Mul, Marli Huijer ism Stef Aupers (EUR, sociologie), De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Microsoft. Niet gehonoreerd. Tweede aanvraag in voorbereiding.

 • Aanvraag ingediend bij HHS voor HHS-gedeelte van het Bonding E-Rhythm project. Gehonoreerd, waardoor nu twee onderzoekers aan de slag zijn (Peter Becker en Meggie Williams).

   

  D. Reviews

  Book editor van Time & Society

   

  Referent voor:

 • KronoScope: Journal for the Study of Time (the journal of the International Society for the Study of Time).

   

  E. Lidmaatschap promotiecommissie

 • Lid beoordelings- en promotiecommissie van het proefschrift van Tineke Broer. Governing Ideals of good care: Quality improvement in mental health care.  Promotor: prof. dr. Roland Bal. Erasmus Universiteit, 26 januari 2012.

 • Lid beoordelings- en promotiecommissie van het proefschrift van Margreet van der Cingel. Compassie in de verpleegkundige praktijk. Een leidend principe voor goede zorg. Promotor: prof.dr. M. Huijer, Erasmus Universiteit/De Haagse Hogeschool, 7 juni 2012.

   

   

  ONDERWIJS

  Mastercursus 2013-2014 (15 x 2 uur, febr-mei 2014).

  Discipline. Overleven in overvloed.

  In deze cursus worden aan de hand van o.a. Foucault, Freud, Elias en Weber de gevolgen van de in de jaren zestig ingezette de-disciplinering geanalyseerd om vervolgens via Latour, Sloterdijk en de late Foucault te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om discipline uit te besteden aan technologie.

   

  Mastercursus 2012-2013 (15 x 2 uur, sept-dec 2012, ism Robin van den Akker, PhD).

Ritmanalyse. Een cultuur-filosofisch onderzoek naar hedendaagse ritmes

Deze cursus start vanuit de ritmische tijdsvisie van Bachelard, contrasteert die met het duur-begrip van Bergson, om vervolgens aan de hand van Lefebvre te onderzoeken welke religieuze, biologische, sociale, muzikale en technologische ritmes het leven van alledag vormgeven. Gastsprekers uit de hoek van de chronobiologie en nieuwe sociale media vullen dit aan. Tot slot wordt de zelfdressuur van Foucault en Sloterdijk gebruikt om over nieuwe ritmes voor alledag na te denken.

 

Hoorcollege binnen Faculteitsminor, module 3: Capita Selecta

Titel: Filosofie van ritme, EUR 30 september 2013.

Organisatie symposium

Minisymposium bij Microsoft, 18 juni 2013.

 

MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN

 • Jurylid Geert Grotepen 2014

 • Lid Filosofische Elftal van dagblad Trouw (sinds 2004)

 • Lid bestuur van feministisch maandblad Opzij (sinds 2009).

 • Columnist HUMAN (2013)

 • Diverse voordrachten en optredens in de media (zie bijlage).

 

 

PLANNEN VOOR DE TOEKOMST

Onderzoek

 • Monografie over ??? (NOG ONBEKEND). Najaar 2015.

 • Wetenschappelijke en andere publicaties

 • Onderzoekaanvraag Bonding E-Rhythms herindienen

 • Center for Rhythmanalysis digitaal vormgeven.

 • Nieuwe promovendus binnenhalen in 2014 of 2015.

   

  Onderwijs

 • Mastercollege over Discipline (voorjaar 2014)

 • Organisatie KNAW Zomerseminaar voor PhDs en Master studenten over tijd (juni 2014) en organisatie plenaire conferentie Sociaal Wetenschappelijke Raad over tijd (31 jan, 1 febr 2014). Ism Willem de Haan emeritus hoogleraar criminologie. (Het programma voor beide activiteiten is al rond, met interessante binnen- en buitenlandse sprekers).

  IV EVALUATIE

  Uit bovenstaande mag duidelijk zijn dat de activiteiten die vanuit de leerstoel worden ondernomen een substantiële bijdrage aan de doelstelling van de leerstoel. Zowel op het gebied van onderzoek als onderwijs is een duidelijke lijn ontwikkeld, die ook de komende jaren verder kan worden uitgebouwd.

  Afgelopen jaar heeft de EUR mij een nulaanstelling verleend die tot zomer 2016 loopt. Gezien de ingezette projecten en promovenditrajecten zou ik graag ook na die datum als bijzonder hoogleraar aan de leerstoelgroep verbonden blijven. Mocht het curatorium daar stappen toe kunnen ondernemen dan zou ik dat zeer waarderen.

   

Output 2012 en 2013

 

Marli Huijer

Boeken

 • Huijer, M. (2013) Discipline. Overleven in overvloed. Amsterdam: Boom. 276 pp.

 • Horstman, K., M. Huijer (2013) (eds.) Gender and Genes. Amsterdam: Amsterdam University Press.

 • Huijer, M., F. Meester (2012) Goudmijn van het denken. Filosofie in de beroepspraktijk.I Amsterdam: Boom.

   

  Wetenschappelijke publicatie

  Huijer, M. (2012) De betekenis van tijd voor duurzame publieke gezondheidszorg. TSG. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 2012; 90 (1): 4-5.

   

  Boekbijdragen

 • Huijer, M. (2013) Storytelling as a way to enrich democratic discusiion. The Dutch debateon embryo selection for hereditary breast cancer (First published in Biosocieties, zie Huijer 2009). In: Derkx, P and H. Kunneman, Genomics and Democracy. Amsterdam/New York: Rodopi, pp. 325-348.

   

  Overige publicaties

 • Huijer, M. (2013) Koester de discipline.Trouw, 21 november 2013. (Voorpublicatie uit het boek Discipline).

 • Huijer, M. (2013) De Kretenzer geit. HUMAN 2013 (3).

 • Huijer, M. (2013) De terugkeer van discipline.PsychologieMagazine 32 (september): 44-50.

 • Huijer, M. (2013) Koester de aarzeling.HUMAN2013 (2).

 • Huijer, M. (2013) Zijn we te sober geworden? FilosofieMagazine 21(4): 36-41.

 • Huijer, M. (2013) Techniek zet ethici buiten spel. Trouw, 23 maart 2013.

   • Huijer, M. (2013) Schaatsend door het leven.HUMAN2013 (1).

   • Huijer, M. (2012) ‘Tijdsdiscipline in een flexibele samenleving’. In: Complexiteit. De avond van Wetenschap & Maatschappij. 2012. Den Haag: Stichting De Avond van Wetenschap en Maatschappij, pp 32-33.

   • Huijer, M. (2012) ‘Het vermogen om goed te leven’. Coreferaat bij lezing Femke Halsema. Gepubliceerd op: www.ser.nl/nl/actueel/congressen/2012/20121011/marli-huijer.aspx

   • Huijer, M. (2012) Lekker snel, lekker langzaam’. Idee (2012), jaargang 33, nr. 4: pp. 10-18.

   • Huijer, M. (2012) ‘Ritmes van actief burgerschap’. Lezing RC Maagdenhuis. Gepubliceerd op: www.maagdenhuis.nl/scripts/download.asp?ID=108

   • Huijer, M. (2012)  ‘Ritme in de stedelijke omgeving’. Twijfel. Faculteitsblad Wijsbegeerte EUR 2012, 3: 6-13.

   • Huijer, M. (2012/11) ‘Ritmes en levenskunst’. Civis Mundi  www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=1749

     

Lezingen en congresbijdragen

2013 13/12 Gesprek over Discipline in De Nieuwe Liefde, Amsterdam 12/12, 17 u Boekpresentatie Gender & Genes, Amsterdam 27/11 DE GROTE DISCIPLINE-AVOND. Felix Meritis Amsterdam. 19/11 Discipline. Lezing, Filosofisch cafe Arnhem 15/11 Rhythms of (self)discipline. Paper presentatie Onderzoeksschool Wijsbegeerte 12/10 Deelnemer Battle of Ideas, over hedendaags burgerschap. Felix Meritis Amsterdam 28/10 Ritmes en levenskunst. Lezing HOVO Erasmus Universiteit Rotterdam 31/10 Discipline. How to survive in times of plenty. TEDx Breda. 02/07 Rhythm and Trace. Paper presentation Conference of the International Society for the Study of Time. Kreta. 7/5 Waanzin bij Foucault. Interview en debat over Historie de la folie. De Nieuwe Liefde, Amsterdam 12/4 Discipline, schuld en boete. Lezing.  Nacht van de Filosofie, Beurs van Berlage, Amsterdam 03/03 Ritmes en het Nieuwe Ouder Worden. Lezing. ISVW/NRC Leusden 18/03 Moraal van de dingen Lezing en debat ism Hans Achterhuis. Studium Generale Utrecht 07/02 Filosofie en bioritmes, lezing voor artsencongres, Drachten 11/02 Lezing over Popper, HOVO Rotterdam 11/02: Lezing Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd. De Haagse Hogeschool, Den Haag. 25/2: Lezing over Bergsoin,  HOVO Rotterdam 15/01 Lezing over Ritme Vereniging voor Wijsbegeerte Den Haag 16/01 Discipline, Time and Agency. Lighting Talk, University of Manchester 30/01 Urban Rhythms, lezing, NCIS Den Haag 31/01 Ritme: het geheim van het goede leven in de 24-uurseconomie. Lezing Zeeuwse Bibliotheek Middelburg

2012 05/12 HOVO Rotterdam. Lezing Marli Huijer over Martha Nussbaum.

23/11 Lezing Marli Huijer over Ritmes van het nieuwe burgerschap. Georganiseerd door RC Stichting Het Maagdenhuis. Mozes en Aaronkerk, Amsterdam. 19/11 HOVO Rotterdam. Lezing Marli Huijer over Bruno Latour.

15/11 Jaarcongres Telewerkforum. Marli Huijer in debat met Ernst-Jan Pfauth. Dialooghuis ABN Amro, Amsterdam.

8 en 9/11 Workshop Ritme en bezieling ism Frank Meester. Thinkfestival, De Haagse Hogeschool.

6/11 5x korte workshopleiding door Marli Huijer over Opnieuw Beginnen in het kader van reorganisatie van de politie. Politie Haaglanden, Den Haag.

5/11 HOVO Rotterdam. Lezing Marli Huijer over Hannah Arendt.

29/10 uitgenodigd als  ‘Tafelwetenschapper’, tijdens de Avond van Wetenschap & Maatschappij, Ridderzaal Den Haag.

25/10 Referent bij het Natuurfilosofie van Koo van der Wal, Universiteit voor Humanistiek.

23/10 Lezing Ritme en religie, Uytenbogaertcentrum te Den Haag.

17/10 Lighting Talk ‘Bonding E-Rhythms’. Temporal Conflict Workshop on Time and Communality. University of Manchester.

15/10 Gastcollege Ritme en levenskunst. HOVO Rotterdam (in lezingenreeks over levenskunst).

11/10 Coreferaat ‘Leven in crisistijd’. Hoofdgast Femke Halsema. Co-referenten: Marli Huijer en Meinie Prinsen. Georganiseerd door Verwey Jonker Instituut en SER, Den Haag.

3/10. Korte lezing en debat over duivelse dilemma’s. Wat hebben film en filosofie aan elkaar? Nederlands Filmfestival Utrecht.

25/09 Guest lecture ‘Rhythm and design’, voor internationale studenten Master Design for Interaction, UT Delft.

21/09 Lezing. Ritmes en het levenseinde, Hospice Wageningen Renkum in bibliotheek Wageningen.

22/08 Lezing en workshop over Opnieuw beginnen en toch jezelf kennen. ISVW, Leusden, onderdeel van de cursus Ken uzelve (olv prof. dr. C. Brinkgreve).

05/06 Lezing Ritme en management. Ter ere van lustrum van Development Works, Den Bosch.

11/05 Lezing en muziek ism Frank Meester over ritme en bezieling. Huisartsencongres, ISVW, Leusden.

26/04 Lezing ‘Ritme heelt de gaten in de ziel’. Nacht van de filosofie Groningen.

25/04 Lezing en muziek ism Frank Meester over ritme en bezieling. Huisartsencongres, ISVW, Leusden.

23/04 Tafelspeech over De vrije wil. Brediusdiner, Brediusmuseum, Den Haag.

21/04 Lezing: ‘Ritme: pleister op de ziel’. Nacht van de filosofie, Leeuwarden.

15/04 Nacht van de filosofie, Felix Meritis, Amsterdam. Debat met Filosofisch Elftal Trouw met o.a. Desanne van Brederoode, Bas Haring, Marli Huijer en Sabine Roeser.

15/04 Nacht van de filosofie, Felix Meritis, Amsterdam. Stand-Up Philosophy met René Gude, Bert Keizer en Marli Huijer.

15/04 Nacht van de filosofie, Felix Meritis, Amsterdam. Optreden met Frank Meester over Goudmijn van het denken.

31/03. Lezing: De ritmiek van weleer. Remonstrantse kerk, Alkmaar.

29/03 Scheltema Amsterdam: Boekpresentatie Goudmijn van het denken. Met Frank Meester, Stine Jensen en Marli Huijer.

25/03 Lezing. ‘Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd’. Theater de Meervaart, Dronten.

22/02 ‘Een bijzondere ontmoeting over tijdsbeleving’. Lester Gabriel en Marli Huijer in gesprek. De Kring, Amsterdam, 22 februari 2012.

 

Media

Kranten en tijdschriften

- ‘Zelfdiscipline als splijtzwam’ Filosofisch Elftal. Interview Alicja Gescinska en Marli Huijer, Trouw, 22 november 2013.

- ‘Wat maakt Volkerts vrijheid zo moeilijk?’ Filosofisch Elftal. Interview Marli Huijer en Bart Jan Spruyt. Trouw, 11 oktober 2013. - ‘Verwoest toerisme schoonheid?’ Filosofisch Elftal. Interview Frank Ankersmit en Marli Huijer. Trouw, 2 augustus 2013. - ‘De overheid als dealer en teler van drugs’. Filosofisch Elftal. Interview Bas Haring en Marli Huijer Trouw10 mei 2013. - ‘Leve het bankstel en zaterdagpatatdag. Sleur is terug!’ Interview met o.a. Marli Huijer inEsta, mei 2013. - ‘De laatste grote ontdekkingsreis’. Filosofisch Elftal. Interview Bas Haring en Marli Huijer, Trouw 1 maart 2013. - ‘Wie nodig ik uit?’ Mirella van Markus in gesprek met Marli Huijer.FilosofieMagazine, februari 2013. - ‘Compassie waar de wet tekortschiet’. Filosofisch Elftal. Interview Frank Ankersmit en Marli Huijer. Trouw, 9 november 2012. - ‘Professor in de tijd’. Interview Marli Huijer. ZIN november 2012. - ‘Goed leven doe je samen’. Verslag Vijfde Verwey-Jonker/SER-lezing mmv Femke Halsema, Meiny Prins en Marli Huijer.SER magazine november 2012. - Goed leven in je eentje is ondenkbaar’. Interview Marli Huijer.SER magazine, oktober 2012. - ‘Ook hbo-studenten kunnen zelf de grote filosofen lezen’. Interview Marli Huijer en Frank Meester. Filosofie Magazine oktober 2012, pp 78-80. - ‘Schildpad loves haas’. Interview. Red. augustus 2012. - ‘Zolang je het druk hebt, ga je niet dood’. Interview Marli Huijer. de Volkskrant, 18 juli 2012. - ‘Burger is geen scheldwoord meer’. Filosofisch Elftal. Interview Marli Huijer en Bart Jan Spruit. Trouw, 31 augustus 2012. - ‘De inhoud maakt de filosoof’. Filosofisch Elftal. Interview Marli Huijer en Bas Haring. Trouw, 11 mei 2012.

- ‘Ik was huisarts. Ik ben filosoof’. Interview Marli Huijer. NRCHandelsblad, 3 april 2012. - ‘De mens een ritmisch wezen’. Interview Marli Huijer. Alkmaarsche Courant, 26 maart 2012. - ‘Breivik en Wilders in gesprek’. Filosofisch Elftal. Interview Ger Groot en Marli Huijer. Trouw  28 maart 2012. - ‘Waarom hebben we zo’n haast?’. Interview Marli Huijer en Coen Haegens.Flow2012 (2): 118-120. - ‘Voor- en nadelen van 24/7 online’. Clear. Magazine van Vodaphone febr-maart 2012, p. 6 - ‘De koningin en de staatshoofddoek’. Filosofisch Elftal. Interview Marli Huijer en Bart Jan Spruyt. Trouw18 januari 2012. - ‘Ritme geeft het leven zin’. Volzin, 20 januari 2012. - ‘Van alleen maar op de bank zitten ontspan je ook niet’. Interview Marli Huijer. Spits10 januari 2012.

Radio

 • Radio 5. Hoe? Zo! Gesprek met auteur Marli Huijer over het boek Discipline, overleven in overvloed. 14 november 2013, 20.00 uur.

 • Radio 1 Pavlov. Interview over verschijning van Discipline. Overleven in overvloed, 9 november 2013, 18 uur.

 • Radio 1 Twee dingen Marli Huijer over het vinden van het ritme, 7 november 2013.

 • Radio 5 Het Filosofisch Kwintet op Radio, 16 september 2012.

 • Radio 5 De zondag van Van Willigenburg Levensritme, interview over het boek Ritme, 12 augustus 2012, 11-12 uur.

  Radio 5, OBA-live, interview met Marli Huijer & Frank Meester over hun boek ‘Goudmijn van het denken’. Radio 5. OBA-live, 11 april 2012.

   

  Internet

 • Discipline. How to survive in times of plenty? TEDx BREDA: http://www.youtube.com/watch?v=jvOlSqR_-YE

 • Life rhythms in a 24/7 society TEDx women Amsterdam 1 december 2012. http://www.youtube.com/watch?v=2LB4VZHIHMo

   

Televisie - HUMAN televisie Filosofisch Kwintet. De verzorgingsstaat en de zorg. 15 juli 2012

 

 

Bert van den Bergh

Publicaties

 • Bergh, B. van den (2013) ’Depression: resisting ultra-liberalism?’ in The Social Pathologies of Contemporary Civilization. Farnham: Ashgate (geaccepteerd hoofdstuk, boek verschijnt februari 2013).

 • Bergh, B. van den (2012) ‘Self-fulfilment or Self-erosion? Depression as Key Pathology of Late Modernity’, in: Madness in Plural Contexts. Crossing Borders. Oxford: Inter-disciplinary Press (e-book-versie verschenen in april 2012; hardcopy verschijnt eind 2012/begin 2013).

 • Bergh van den, B. (2013) Wat heet depressief? - Van symptoom tot fenomeen,voor de Lustrumbundel van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte (hoofdstuk geaccepteerd, publicatie eind 2013/begin 2014).

   

  Voordrachten

 • Paperpresentatie op de OZSW Conference 2013 (Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte), Erasmus Universiteit Rotterdam. Titel presentatie:  The malaise of late modernity (15-16 november 2013).

 • Gastcollege bij de minor ‘The Many Faces of Globalisation’ van de opleiding Climate & Management, In tune or out of tune?  (november 2013).

 • Paperpresentatie op de conferentie ‘Antropopsychiatrie: wat is (ver)nieuw(end)?’, Vormingscentrum Guislain Gent. Titel presentatie: Deprimerende tijden? (23 mei 2013).

 • Paperpresentatie op de conferentie ‘The Social Pathologies of Contemporary Civilization’, Aalborg University, Kopenhagen. Titel presentatie: Out of tune, out of our minds (27-28 juni 2013).

 • Deelname aan Jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte, Wageningen Universiteit, 13 december 2013

 • Paperpresentatie The malaise of late modernity - Depression as deadlock, revolt and distunement op de conferentie Interactive Metal Fatigue, Erasmus Universiteit Rotterdam (6-8 juni 2012).

 • Paperpresentatie The malaise of late modernity: Depression as disorder, disobedience and distunementop de conferentie The Social Pathologies of Contemporary Civilization, University of Hull (13-14 september 2012).

 • Zwaarmoedige tijden – Over de depressie-epidemie en ander hedendaags onbehagen Winterlezing HOVO, Haagse Hogeschool, 25 januari 2012.

 • Good Time(s) Presentatie voor de Algemene Medewerkers Vergadering van de Academie voor European Studies en Communication Management over lopend onderzoek en kenniskringactiviteiten, 26 januari 2012.

Media Geslaagd falen, interview met Filosofie Magazine, in de rubriek ‘Kunst’, No 7/8 - juli/augustus 2013.

Werving onderzoeksgelden Gehonoreerde aanvraag NWO Promotiebeurs voor Leraren, 1/2/2013 - 1/2-2017 voor lopende onderzoek De malaise van de laatmoderniteit – Een cultuurfilosofische duiding van de ‘depressie-epidemie’.

Overige activiteitenVoorbereiding conferentie The Social Pathologies of Contemporary Civilization, die in oktober 2014 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zal plaatsvinden. Organisatie is in handen van Bert van den Bergh (Haagse Hogeschool/Erasmus Universiteit), Anders Petersen (Aalborg University, Denemarken) en Kieran Keohane (University College Cork, Ierland).

Henrietta Joosten

Publicaties

 • Joosten, H. (2014) Excelleren voor allen: Filosoof Nietzsche als inspiratiebron voor het hoger beroepsonderwijs. In: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (geaccepteerd voor publicatie).

 • Joosten, H. (2013) Learning and Teaching in Uncertain Times: A Nietzschean Approach in Professional Higher Education. In: Journal of Philosophy of Education, 47: 548-563.

 • Joosten, H. (2012) Professionals opleiding in én voor onzekere tijden. Een nietzscheaanse aanpak in het beroepsonderwijs. In Filosofie & Praktijk, vol. 33 (4), pp. 33-48.

 • Joosten, H. (2012) ‘Professional Learning in uncertain Times: a Nietzschean Approach in Higher Education’ in Conference Programme Book. ProPEL: Professional Practice, Education and Learning.

   

  Voordrachten

 • Joosten, H., 16 november 2013. Paper presentatie op de 2013 conferentie van de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte (OZSW). Titel van de presentatie: Friendship as a necessary condition for students to excel - a Nietzschean approach in higher professional education. Erasmus Universiteit Rotterdam.

 • Joosten, H. 29 oktober 2013. Koesteren van onzekerheid om andere werkelijkheden mogelijk te maken. Bright by Design. Den Haag.

 • Joosten, H., 31 augustus 2013. Paper presentatie op de conferentie The Impact of Higher Education: Adressing the challenges of the 21st century, EAIR: The European Association for Institutional Research. Titel van de presentatie: Excellence: a Nietzschean Approach in Professional Higher Education. Erasmus Universiteit Rotterdam.

 • Presentatie over relatie onderzoek en onderwijs aan academiedirecteuren, Haagse Hogeschool, 17 dec 2012

 • Joosten, H., 10 mei 2012. Paper presentatie op de conferentie Professions and Professional Learning in Troubling Times: Emerging Practices and Transgressive Knowledges, ProPEL: Professional Practice, Education and Learning, Titel van de presentatie: Professional Learning in uncertain Times: a Nietzschean Approach in Higher Education. University of Stirling.

 • Joosten, H. 3 april 2012. Debat ‘Denken in het hbo’. Met medewerking van Damon Hassanpur Golriz, Chris van der Hoek, Henrietta Joosten, Bas Levering, Henk Procee olv Marli Huijer en Frank Meester. De Haagse Hogeschool.