Naar meer democratie en meer weerbare democratie

Civis Mundi Digitaal #31

Nu het elan van de democratiseringsbeweging van de jaren ’60 in de politiek veelal tot een nulpunt is gedaald, is het verheugend dat er zopas een nieuwe democratiseringsbeweging gestart is onder de naam Meer Democratie. Die heeft dezer dagen ook haar eerste actie gelanceerd met het entameren van het nationale burgerinitiatief ‘Stop Partijpolitieke Benoemingen’, waarvan onder thema 6.1 al melding is gemaakt. Als actief onderdeel van de democratiseringsbeweging van de jaren ’60 is Civis Mundi onder thema 6.1 consequent doorgegaan met onze inzet voor meer democratie, ondanks teleurstellingen en mislukkingen, wat in het vorige (30) nummer onder juist genoemd thema nog eens in herinnering is geroepen. Vandaar dat wij de start van deze nieuwe beweging voor democratische vernieuwing van onderop van harte toejuichen en steunen. Deze beweging wil zoveel mogelijk mensen in positieve zin verenigen ten dienste van democratische vernieuwing en de dominantie van partijpolitiek in ons land daarbij terugdringen. Wel, zo luidde onze conclusie in het vorige nummer, is het zaak na te denken over de vraag waarom de democratiseringsbeweging van de jaren ’60 zo weinig opgeleverd heeft. Die vraag is in dat nummer ook serieus onder ogen gezien.

In lijn hiermee is besloten als thema van een nieuw jaarboek van Civis Mundi de vraag aan de orde te stellen, waarom meer weerbare democratie, de achtergrond en de hernieuwde actualiteit daarvan. De strijd voor meer democratie en meer weerbare democratie eist voortdurende aandacht en inspanning van telkens nieuwe generaties. Het is een ‘continuing story’, met ups en veel downs. Volhouden, niettemin, ondanks alle teleurstellingen, is ‘Gebot der Stunde’.