Een hernieuwde website www.corruptie.org

Civis Mundi Digitaal #40

door Michel van Hulten

Een hernieuwde website www.corruptie.org

 

In dit nummer 40 van e-Civis Mundi geen opening zoals in recente nummers met een opvallende website ergens ter wereld waarvan wij zouden kunnen leren, maar de aankondiging van een vernieuwing van de eigen website www.corruptie.org .

Met deze vernieuwing wordt beoogd een aantal zeer verwante websites beter en sneller toegankelijk te maken voor bezoekers van www.corruptie.org. Deze partner-sites beogen net als wij corruptie te bestrijden en integriteit te bevorderen. Zij stralen dezelfde intenties uit, zijn volstrekt onafhankelijk, en geven er elk op eigen wijze blijk van te beseffen dat corruptie inderdaad een ‘plaag’ is die onze wereld bedreigt en die verder uitstraalt dan alleen in het sociaal-economische veld van gever en ontvanger van steekpenningen, de omkoper en de omgekochte.

 

Daartoe wordt de home-page van www.corruptie.org een voorportaal waar voorlopig zes (het aantal kan nog groeien) andere websites een ingangstoets krijgen om degene die aanklikt onmiddellijk en rechtstreeks te brengen naar die andere websites die elk even onafhankelijk van elkaar hun eigen werk blijven doen onder hun eigen verantwoordelijkheid.

Ze zijn bovendien zeer verscheiden van inhoud en karakter, ze kijken elk op hun eigen wijze naar het sociaal-economische en ethisch-bestuurlijke gedrag dat we benoemen als ‘corruptie’. Een gedrag dat niet verwacht wordt van mensen die we vertrouwen en die op basis van het hun door ons geschonken vertrouwen de opdracht hebben gekregen ons van dienst te zijn, ofwel gekozen als politicus, ofwel benoemd als ambtenaar. Voor elk van de sites staat dit ook aangegeven in een korte ‘kenschetsing’ van hun kwaliteit.

 

Die sites zijn dan achtereenvolgens:

www.civismundi.nl,  het e-tijdschrift met onze rubriek ‘Corruptie & Integriteit’

www.hetcnn.nl , Criminologisch Netwerk Nederland,

www.deugd.net , een particuliere site

www.buitenkamer.org , denkers over corruptie

www.transparency.nl Transparency International Nederland 

www.deugdelijkbestuuraruba.org , Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba

 

 

(1)

www.civismundi.nl – e-magazine

is de partner die het thema ‘Corruptie & Integriteit’ in elk nummer van het eigen e-magazine opneemt. Het blad wordt gratis rondgezonden aan de abonnees (http://www.civismundi.nl/index.php?p=aanmelden ).

Tel. 010-4182580, e-mailadres: couwenberg@ese.eur.nl

De hier gepubliceerde artikelen m.b.t. corruptie worden ook rondgezonden aan een eigen lijst van adressanten, onder wie een honderdtal journalisten om verdere verspreiding van dit gedachtengoed te bevorderen.

 

Civis Mundi stelt zich ten doel de bevordering van een wetenschappelijk-verantwoorde bezinning op de grondslagen, grondproblemen, de inrichting en functionering van onze samenleving in nationaal en internationaal verband.

Het stelt zich hierbij op de grondslag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en de verdere juridische uitwerking hiervan.

De Stichting Civis Mundi publiceert een tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt en dat als karakteristieken heeft:

  • De combinatie van een wetenschappelijk niveau met een grote toegankelijkheid.
  • Een speciale belangstelling voor internationale verhoudingen, Europa, politieke filosofie en religie.
  • Het bieden van een platform voor iedereen met interessante overwegingen. Zie bijvoorbeeld een overzicht van auteurs in enkele recente jaargangen.

Verder publiceert de Stichting Civis Mundi jaarboeken en organiseert zij lezingen en symposia.

 

(2)

www.hetcnn.nl - Criminologisch Netwerk Nederland

Het CNN is een landelijk netwerk voor Criminologen. Het netwerk is begin 2015 opgericht met als doel om 3e jaars bachelorstudenten, masterstudenten en alumni Criminologie samen te brengen en hen te ondersteunen en te faciliteren bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Door mensen met een uiteenlopende ervaring, visie en kennis op het gebied van Criminologie bij elkaar te brengen, kan iedereen iets van elkaar leren.

Zie voor meer informatie: https://www.hetcnn.nl/over-het-cnn/wat-is-het-cnn/

e-mail-adressen:
Evenementen@hetcnn.nl  (evenementencommissie)
Acquisitie@hetcnn.nl  (acquisitiecommissie)
Nieuws@hetcnn.nl  (nieuwscommissie)

Telefoon:  +31(0)6-12027301, +31(0)6-83330213

 

 

(3)

www.deugd.net – een particuliere site

Deze website is opgezet om deugdzaam gedrag te stimuleren, op persoonlijk (micro-) en op institutioneel (macro-) niveau. De inspiratie ervoor komt uit een verzameling ervaringsbronnen, zoals een gedegen religieuze opvoeding, idealen van de Verenigde Naties, Amerikaans positivisme, Sociaal Beleid van de Kerk en de goedheid van de medemens. Naast achtergrondinformatie en literatuurreferenties, worden periodiek geïllustreerde blogs gepresenteerd met frequente verwijzing naar (VN) wereld thema-dagen. Getracht wordt daar soms een luchtig tintje aan te geven door de deugd van de humor in woord of beeld. Reacties op de blogs zijn welkom.

De webmaster is Toon Vissers, die ook deel uitmaakt van de Buitenkamer (zie hierna).

 

 

(4)

www.buitenkamer.org - De Buitenkamer, Moreel kompas voor ethisch en integer.

Een groep ‘denkers’, nog in oprichtingsfase, voorzitter prof. dr Johan Wempe (VU-busines ethics).

De leden zoeken ook nog nieuwe leden.

Secretaris Harm Meijer, 06-5192 2910, info@buitenkamer.nl, www.buitenkamer.org

 

In juni 2016 kwam een beginselverklaring gereed Versie: 1.2  dd juni 2016. Grondslag voor de verdergaande ontwikkeling van de Buitenkamer en van haar activiteiten.

 

De Buitenkamer heeft als kerntaak onderzoek en studie op het gebied van bestuursbeleid, toezicht, ethiek en integriteit. Het praktisch nut van de Buitenkamer is bewustwording creëren en helderheid brengen van binnen uit. Why: omdat er nog zoveel onbekend is en bewustmaken nodig is. How: studie op gebied van bestuursbeleid, toezicht, ethiek en integriteit. What: overtuigen waarin de Buitenkamer gelooft en dit gaat uitdragen.

1. De Buitenkamer is een werkgroep bestaande uit personen vanuit onderzoek, praktijk, bestuur en management en concentreert zich op de kernactiviteiten: onderzoek, informatie, publicatie, educatie, politiek en communicatie. De Buitenkamer bestaat uit minimaal 5 leden en een voorzitter.

2. De Buitenkamer wil bijdragen aan het stimuleren van vernieuwingen op gebied van bestuur, toezicht, ethiek en integriteit. Een kernactiviteit van de Buitenkamer is haar onderzoeksresultaten te publiceren, te promoten en met doelgroepen te delen en/of te implementeren. De Buitenkamer bewaakt haar eigen onafhankelijkheid.

3. De Buitenkamer richt zich in haar activiteiten op:

1. Onderzoek bestuursbeleid, ethiek, en integriteit

a) Onderzoek gedragscodes

b) Interne studie en debat over onderzoeksvoorstellen

2. Brug slaan tussen onderzoek met dagelijkse levenspraktijk

a) Bewustmaken, advies, training en valorisatie

b) Publicatie en promotie over onderzoek en bevindingen

3. Innoveren Governance, ethiek, integriteit.

4. Registreren en evalueren integriteitschennis en corruptiegevallen

5. Ondersteuning bieden aan doelgroepen inzake voorkomen van corruptie en inzicht en bewustmaken in integriteitsvraagstukken.

 

 

(5)

http://www.transparency.nl/  - Transparency International Nederland

Heeft u een vraag voor Transparency International Nederland dan kunt u contact opnemen met de algemeen directeur van TI-NL: Anne Scheltema Beduin communicatie@transparency.nl 06 – 42 12 52 22

Bezoek- en postadres: Transparency International Nederland
Koninklijk Instituut voor de Tropen Kamer SB-8, Mauritskade 63 1092 AD Amsterdam

Transparency International (TI) is een internationale non-gouvernementele organisatie (NGO) voor bestrijding van corruptie. Transparency International Nederland (TI-NL) is de Nederlandse afdeling van TI.

Transparency International Nederland (TI-NL) is opgericht als een vereniging met leden. TI-NL is een Algemeen Nut Beogende Instelling met erkende ANBI-status.

TI-NL richt zich op een wereld waarin de overheidsdiensten, de politieke wereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld én burgers vrij van corruptie zijn. Hierbij wordt sterk gekeken naar verbetering van integriteit, transparantie en verantwoording in de Nederlandse samenleving.

Door de gedeelde kennis en expertise van activisten, juristen, academici, accountants, technologen en anderen effectief in te zetten, beoogt TI corruptie zichtbaar te maken en daardoor beleidsmakers én burgers te stimuleren om zich voor een effectieve corruptiebestrijding in te zetten. Dat gebeurt onder andere door onderzoeken zoals het National Integrity System (NIS) onderzoek, het rapport ‘Kijken in de Spiegel’ over de pensioensector, door samenwerking met Transparency International Secretariat (TI-S) en andere chapters, door het publiceren van policy-papers over corruptiegevoelige kwesties, door voorlichting aan ministeries en de Tweede Kamer en door een actief mediabeleid.

Het Nederlandse bedrijfsleven wordt in de Bribe Payers Index (2011) tot een van de meest integere van de wereld bestempeld. Desondanks zijn corruptieschandalen in Nederland voortdurend in het nieuws. TI-NL zet zich in om in Nederland de bewustwording van integer gedrag te vergroten en de aanpak van corruptie te verbeteren.

Zie voorts: http://www.transparency.nl/over-ti-nl/

 

 

(6) Aruba

www.deugdelijkbestuuraruba.org Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba

 

Onze verantwoordelijkheid

Deugdelijk bestuur is een verantwoordelijkheid van ons allen. Hoewel de politiek uitvoering geeft aan deugdelijk resp. ondeugdelijk bestuur is de politiek daar niet alleen verantwoordelijk voor. Zolang burgers, maatschappelijke groeperingen en werkgevers- en werknemersorganisaties wegkijken en de politiek laten voor wat het is, zal de kwaliteit van het bestuur te wensen overlaten. Wij allen dragen echter de gevolgen van ondeugdelijk bestuur. Die kunnen decennialang een negatieve uitwerking hebben op de ontwikkeling van ons land. Willen wij kwaliteit van het bestuur in ons aller belang, dan moeten wij er dus ook met ons allen op toezien dat er inderdaad kwaliteit wordt geleverd. Wij krijgen het bestuur dat wij verdienen.


Wat we doen

SDBA werkt aan een bewustwordingsproces van de Arubaanse gemeenschap m.b.t. de noodzaak het eiland te besturen volgens de principes van deugdelijk bestuur. Deugdelijk bestuur is immers van algemeen belang. Op basis van dit bewustwordingsproces hoopt SDBA te bereiken dat er vanuit de gemeenschap hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het openbaar bestuur.

Als basis hiertoe dient Rapport Calidad (opgesteld onder voorzitterschap van mr. Mito Croes) dat in 1997 werd gepubliceerd. Dit rapport beschrijft niet alleen speciaal voor Aruba de belangrijkste principes van deugdelijk bestuur, maar geeft ook een 20-tal aanbevelingen die als eerste zouden moeten worden uitgevoerd via wetgeving. In 2000 ondertekende de toenmalige AVP-regering een overeenkomst met een aantal vakbonden (Protocol 2000) waarin zij toezegde de aanbevelingen integraal uit te voeren. Dit protocol werd door het belang daarvan door alle werkgeversorganisaties mede-ondertekend.

Aangezien ruim 15 jaar later slechts een minimaal deel van Protocol 2000 is uitgevoerd, stelt SDBA zich als belangrijke taak om in samenwerking met alle sociale partners, maatschappelijke groeperingen, politieke partijen en de overheid, de rest van het Protocol 2000, inclusief aanpassingen wegens plaatsgevonden veranderingen en ‘voortschrijdende inzichten’ zo mogelijk vóór 1 januari 2017 zo integraal mogelijk uit te voeren. Vervolgens wordt verdere uitvoering gegeven aan de oproep van rapport Calidad om blijvend te werken aan de verdere verbetering van het openbaar bestuur.

 

Contact
Postadres: Turibana # 22, Noord, Aruba

Telefoon algemene informatie, Armand Hessels: +297 567 2976

Email info@deugdelijkbestuuraruba.org, www.deugdelijkbestuuraruba.org

 

[zie verderop een bericht ontvangen in juni van dit jaar van SDAB dat de enorme problemen aangeeft waarmee burgers van Aruba (mede-Nederlanders) worden geconfronteerd.]

 

Bij dat bericht mogen wij, Nederlanders van het vasteland in Europa, ons wel wat meer afvragen welke oorzaken wij toevoegen - in de vorm van slecht bestuur - aan de problematiek van en op Aruba. Wij, onze politici, onze politieke partijen, onze maatschappelijke organisaties, zijn bepaald niet onschuldig aan de problemen in dat deel van ons koninkrijk. (MvH)