Een bericht van Armand Hessels, oprichter van SDBA- Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba

Civis Mundi Digitaal #40

door Armand Hessels

Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba, website: www.deugdelijkbestuuraruba.org

 

[Dit bericht was gericht aan www.corruptie.org]

Ik hou mij op bescheiden schaal bezig met integriteitskwesties op Aruba.

Onder de tab ‘Over ons’ (www.deugdelijkbestuuraruba.org) ziet u de reden dat ik met de Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba ben begonnen. De blauw gedrukte titels van boeken zijn links die meteen toegang geven tot die boeken.
Onder de tab SDBA vindt u alle info over het doel en de instrumenten van de stichting en hoe wij e.e.a. willen bereiken. Gezien uw kennis en ervaring zou ik het bijzonder op prijs stellen indien ik met u hierover van gedachten kan wisselen.
In principe gaat het om het volgende:

Allereerst een beknopt overzicht van de belangrijkste karakteristieken van het Arubaanse bestuur:

1-     Politieke patronage                                      → politieke benoemingen, terreinen, vergunningen

2-     Verstoord financieel beheer                       → administratieve chaos en volledig gebrek aan controle

3-     Twijfelachtige projecten                             → inbreuk op alle mogelijke wettelijke bepalingen

Deze kenmerken hebben gedurende 30 jaar geleid tot een ambtenarenapparaat dat helemaal uit zijn voegen is gegroeid en enorme schulden (> 80% van het GDP) met een zeer hoge rentelast (15% van het overheidsinkomen). De overheid lost haar chronische financiële problemen grotendeels op met belastingverhogingen. Maar de werkelijke oorzaken van de problemen worden altijd buiten beschouwing gelaten. Daardoor nemen de financiële problemen voortdurend toe. 

Met onze rapporten willen wij aantonen hoe de overheid systematisch gedurende 30 jaar ‘het algemeen belang’ geweld heeft aangedaan en wat dat de Arubaanse gemeenschap (bij benadering!) concreet heeft gekost. Wij kunnen daarbij ook aantonen hoe de overheid systematisch allerlei wettelijke bepalingen op praktisch elk beleidsterrein heeft overtreden. 

In het verleden is getracht bestuurders via het strafrecht te vervolgen. Dat heeft tot enorme conflicten geleid in de gemeenschap. Dat is logisch: het cliëntelisme en de patronage zijn zo diep ingeworteld dat bijna de hele samenleving op de een of andere manier belangen heeft in dit systeem. 

Ik wil proberen deze kwestie via het bestuursrecht aan te pakken. Vandaar de opzet van de stichting en de keuze van de verschillende instrumenten. Daarmee zijn wij in ieder geval ontvankelijk voor het gerecht om voor het algemeen belang op te komen. De vraag is hoe we dat vervolgens het best aan kunnen pakken. Daar heb ik enige ideeën over, waar ik graag vooraf op wil laten schieten door mensen met meer kennis en ervaring.  Met vriendelijke groet, Armand

[prive-adresgegevens weggelaten, MvH]

 

Michel van Hulten:

Als zo een bericht je onder ogen komt en als je dan op de website leest wat er zoal aan de orde komt en mis is op Aruba, dan moet je je ook realiseren dat ook dit eiland deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden. Het telt kennelijk niet mee in de opstelling van de Corruptie Percepties Index zoals die jaarlijks door TI in Berlijn over de wereld verspreid wordt, waarin Nederland steeds weer terecht komt op een comfortabele plaats tussen de beste tien in de beoordeling van de corruptheid van landen en besturen.

 

Dat op de berekeningen en op de waarnemingen die TI gebruikt voor het opstellen van de jaarlijkse scoringslijst van wetenschappelijke kant ernstige kritiek wordt geuit die nu al jarenlang niet leidt tot correcties en – wat eigenlijk nodig is – tot de invoering van een volstrekt andere methodiek en technieken van onderzoek zou moeten leiden om iets te krijgen wat ook waarheidsgetrouw is, wil maar niet doordringen. Nu blijkt dat ernstige misstanden zoals die op Aruba zelfs in het geheel niet worden meegenomen in de beoordelingen door TI. Is dat ook corrupt?