Gedichten uit het najaar van het leven

Civis Mundi Digitaal #41

door Piet Ransijn


The old barn  http://www.robertrucker-art.com/catalog.html

 

Gedichten uit het najaar van het leven

Piet Ransijn

 

Herfstimpressie                                                          2016 11 09

 

Het is herfst: koud, kil en guur

Geen groei in de natuur

Het leven keert naar binnen toe

Mensen voelen zich moe

Met een lichte zachte huivering

voelen zij in zich een zuivering

 

De zon heeft nauwelijks geschenen

De groeikracht lijkt verdwenen

Bladeren vallen van de bomen

in hun laatste stadium gekomen

Zij verkleuren en vergaan

De winter komt eraan

 

De aandacht keert naar binnen

waar wij ons opnieuw bezinnen

waar het leven heen gaat

als het leven ons verlaat

Wat valt nog te beginnen?

Wie zal ons nog beminnen?

 

De dagen zijn maar kort

omdat het eerder donker wordt

Het leven wordt steeds korter

Werk wil niet meer vlotten

Terwijl er nog genoeg te doen is

voel je onmiskenbaar een gemis

 

Een neiging om te treuren

om het zinloze gebeuren

dringt zich onverbiddelijk op

Je windt je niet meer op

omdat lijdelijk verzet en ergernis

alles om het even en vergeefs is

 

Als je dan naar buiten kijkt

zover de blik nog reikt

door regen en door mist

dan voel je echter onbetwist

dat het nog ergens goed voor is

 

Dat er nog ergens liefde is

die harten kan verwarmen

De dagen weer laat stralen

Geliefden kan omarmen

Doden voor de geest kan halen

Het leven is nog niet verdwenen

Je leeft toch nog tot in de tenen

 

Begrenzingen en scheidingslijnen

kan de liefde doen verdwijnen

Leven en dood vervloeien in elkaar

In hoge nood omarmen wij elkaar

als liefde ons verwarmt als licht

dat ieder mens verlicht*                                 *Johannes 1:9

 

www.strandloper.nl/nieuws/herfstimpressies-awd

 

De eenheid komt weer terug                       2016 10 31

 

Ik mis de eenheid die verdween

het zachte licht door alles heen

Hoe kon ik het verlaten

op deze harde aarde?

 

Harde mensen tegenover mij

beschimpten en bestookten mij

Ik heb de weg weer teruggevonden

Een wijze werd hierheen gezonden

 

Hij wees de weg naar binnen

het ene Zijn voorbij de zinnen

Zonder eenheid die in alles is

is er droefenis en diep gemis

 

Mensen die niet in de eenheid leven

staan elkaar vaak naar het leven

In een wereld draaiend om het Ik

gaat het om vergroten van privébezit

 

Hebben is de hoogste deugd

waarin men zich het meest verheugt

Maar dient bezit niet om te delen

en te dienen. niet om armen te bestelen?*                *’Eigendom is diefstal’ – Proudhon, tijdgenoot van Marx

 

Harten smelten in een stralend licht

wanneer het verharde volk van blinden

de weg naar eenheid weer zal vinden

Het leven wordt weer op de bron gericht

 

De bron die ook het doel is van het leven

Het leven wordt tot een geheel verweven

Een kleed waarvan wij allen draden zijn

Een veld waarin wij allen bloemen zijn

 

Iedere bloem zijn eigen pracht

Iedere draad zijn eigen kracht

Eenheid geeft een hogere macht

waarin bloemen delen in hun pracht

 

Een stralend licht door alles heen

Geluk waarin onenigheid verdween

Mensen leven vredelievend uit hun hart

delen lief en leed in vreugd en smart

 

Waardoor pijn verzacht zal zijn

in een liefdevol gedeeld bewustzijn

Het besef van wij zijn allen één

klinkt en zingt door alles heen

 

In de eenheid van bewustzijn

zal het leven anders zijn.

Er straalt onbetwist een licht

door alles en door iedereen

 

Met dit licht is ieder één

en in dit licht is alles één

Licht dat ieder mens verlicht*                                     *Johannes 1:9

 

http://www.zuidfriesland.nl/nieuws/1805/donkere-wolken-boven-zuid-friesland

 

Een donkere wolk verdwijnt          2016 10 22         

 

Een donkere wolk verdwijnt

wanneer de zon weer schijnt

die donkere wolken achterlaat

als hij weer schijnen gaat

 

Er is iets verschoven

Er komt iets naar boven

dat er steeds geweest is

omfloerst door droefenis

 

Verdriet dat langzaam wijkt

en haast verdwenen lijkt

Een donkere wolk verdwijnt

wanneer de zon weer schijnt

 

Alsof de lente komt

De zomer is net afgerond

De herfst is aangebroken

toch lijkt de lente ontloken

 

Diep in stilte binnenin

opent zich een nieuw begin

Alsof het niet meer donker wordt

Alles ademt in het licht van God

 

 

De morgen komt                  2016 10 23

 

Aan het einde van de nacht

wacht met ingetogen kracht

een ingehouden vuur

voorbij een Stoìcijnse muur

 

De morgen komt

De morgenstond 

breekt weldra aan

We staan verstomd

 

Een nieuw bestaan

breekt weldra aan

en komt in zicht

in het morgenlicht

 

Een oude liefde

krijgt nieuw diepte

Achter de sluiers van de tijd

wordt een nieuw weg bereid:

 

Meer en meer in zicht

In het prille morgenlicht

als sluiers wijken

en ogen verder kijken

 

In de diepte van de ziel

waar ook het licht in viel

en schaduwen verdwijnen

als de zon gaat schijnen

 

Zoals het Noorderlicht

de nachtelijke lucht verlicht

en ´s nacht niet meer verdwijnt

ook als de zon niet schijnt

 

in de lucht waar wolkenflarden

die het zonlicht in de verte

voor het oog versperden

ooit het zicht benarden 

 

schijnt nu licht doorheen

sinds duisternis verdween

en alles in het licht komt

van de nieuwe morgenstond

 

http://zoom.nl/foto/landschap/de-morgenstond.2128535.html

 

Een nieuwe morgen                        2016 10 24

 

Zou een nieuwe morgen komen?

Zoals in vervlogen dromen

van een leven in het licht

op een hoger doel gericht

dan geld aan goederen te geven1

 

Komt voor ons nog een nieuw leven?

Waarbij bloemen blijven bloeien

waarbij mensen blijven boeien

waarbij wensen zijn vervuld

 

Waar de Geest2 weer op ons neerdaalt

onze de ziel met licht omhult

en de hemel naar de aarde haalt

Ons leven wordt geleefd in vrede

in een eeuwig blijvend heden

 

Waar geluk niet meer voorbijgaat

en ons wezen altijd vrij laat

Vrij van vreugde, vrij van pijn

in een ongerepte staat van Zijn

 

Waarin wij ons weer bewust zijn

van ons licht doorstraalde wezen

daarin leven en bewegen3

in een helder lichte staat van Zijn

en daar eeuwig mee gezegend zijn

 

1 Het zgn. ‘(koop)warenfetisjisme’ dat Marx in Das Kapital beschrijft

2 De Heilige Geest of Gods Geest, zie bijv. Genesis 1 en de Evangeliën,

bijv, bij de doop van Jezus in de Jordaan of het Pinksterfeest, de herdenking van de bezieling van de apostelen door de heilige Geest

3 Zie Handelingen van de apostelen 17:23

 

Afbeeldingsresultaat voor zinloos

 

Zinloos?                    2016 11 06

 

Een zinloze dood

is wat ons wacht

heb ik weleens gedacht

 

En voelde dan de nood

om daar iets aan te doen

te werken naar een doel

 

Heb ik mijn leven

hoezeer ook ooit geacht

verwerkelijkt of verkloot?

 

Het is bijna om het even

Je moet het toch opgeven

heb ik toen ook gedacht

 

Hoewel het dan ook gaat

om wat je achterlaat

aan blijvend resultaat

 

 

Geloof                                              2015 najaar                             Gevonden notitie bij het opruimen

 

Bij tijd en wijlen is er een moment

dat het leven zin noch doel meer kent

alsof het langzaam voortbeweegt

door een zinloos soort van  leegte

 

Op zo’n moment buig je je hoofd

Je vraagt je af waarin je gelooft

Je gelooft en hoopt nog dat ons leven

een zin en doel zal zijn gegeven

 

Dat ons leven niet voor niets begon

naar een doel beweegt vanuit een bron

In een zin die het verstand voorbijgaat

die alleen het hart verstaat

 

https://ontdekgod.nl

 

Ik geloof in het licht van de zon

dat schijnt in mijn leven

Ik geloof in de wind en de regen

dat alles wordt bezield door God

 

Ik ben dan ook genegen

te geloven in een soort van God

een onbegrepen hogere macht

een bron van levenskracht

en aanvaard mijn levenslot

 

Soms zie ik daarin Gods zegen
maar vaak valt het ook tegen

 

http://www.droomplekken.nl/noord-amerika/verenigde_staten/yellowstone/publiekstrekkers/dieren/amerikaanse_bizon

 

De bizonstier                                    2016 10 04

 

Een oude bizonstier

likt een diepe wond

Is het grote ruige dier

nog wel gezond?

 

Hij rust een beetje uit

Steeds voor de kudde uit

Altijd op zijn hoede

voor wolvenroedels

trotseert hij de gevaren

die hij kan ontwaren

Wolven komen nader

 

 

Scherpe tanden, sterke kaken

die hem vaker bloedig raakten

en een wond toebrachten

Met tomeloze krachten

heeft hij ze weerstaan

en zijn ze weggegaan

 

 

Diepe wonden in zijn vacht

kosten hem veel kracht

De wond doet zeer

Hij legt zich erbij neer

 

Likt het bloed weg

en vervolgt zijn weg

Herneemt zijn kracht

en houdt de wacht

 

Om de kudde te beschermen

tegen hongerige zwermen

is zijn toebedeelde levenstaak

tot hij een keer wordt afgemaakt

genadeloos wordt afgeslacht

door een grote overmacht

 

Geen nieuwe kracht verwerft

en op het slagveld sterft

zoals een ridder sterft

en in zijn harnas eer verwerft

 

Van Gogh, Zeegezicht bij Scheveningen 1882

 

Leven met de zee*               2016 10 11

 

In het winderige Noorden

vol waterige oorden

zijn mensen niet gedwee

Ze gaan er recht door zee

 

Ze helpen daar elkaar

in tijden van gevaar

Hebben de zee bedwongen

en hun vrijheid bedongen

 

Vrije boeren op hun eigen land

met een onderlinge band

houden het water buiten de dijken

Moesten er ook vaak voor wijken

in een eeuwenlange strijd

 

Ze zijn nu beter voorbereid

hun kwetsbare land te behoeden

Gevaren die ze vermoeden

die hun vrijheid bedreigen

willen zij het liefst vermijden

 

Ze gooien eensgezind

hun koppen in de wind

Weten van geen wijken

als rampen hen bedreigen

 

Wie nog in een God gelooft

buigt zijn stugge hoofd

vraagt in stilte om genade

om zijn volk te sparen

Weet zich deel van het heelal

dat ons allemaal behoeden zal

 

*Na lezing van Henk Komen, Met droge voeten op vrije grond. De geschiedenis van West Friesland en Kennemerland en Michael Pye, Aan de rand van de wereld: Hoe de Noordzee ons vormde, vooral het eerste hoofdstuk over de Friezen.

De Noordwestelijke volken hebben nog veel meer betrekkelijk unieke kenmerken, naast individualteit en samenwerking op basis van gelijkheid met weinig hiërarchie, de liefde tot het levenslot (amor fati Nietzsche), dat tot op zekere hoogte als veranderbaar wordt gezien als een fatalité modifiable (Comte), dus het streven er er het best mogelijke van te maken. Daarnaast een grensoverschrijdende, weinig bevreesde ontdekkingsdrang om het onbereikbare bereikbaar te maken, vrijheidsliefde en strijdbaarheid, waardoor ze moeilijk zijn te overheersen. In de nabijheid van de zee en de dood leefden zij een leven dat bedreigingen en mogelijkheden bood met een strijdbaar soort zwaarmoedigheid en lotsverbondenheid die de krijger. eigen zijn.

In heldenmythen zoals de Edda “schiepen zij voorbeelden van heroïsche menselijkheid met een merkwaardige psychologische verdieping, een lyrisch elan en tegelijk een onpeilbare weemoedigheid, die kenmerkend zal blijven voor alle kunst die uit het hoge Noorden komt”. A Vloemans, Cultuurgeschiedenis van Europa, p 25

Willem van de Velde de Jonge (1633-1707) Strand van Scheveningen in 1660