Gedichten over politieke strijd geschreven na de presidentsverkiezingen in de VS

Civis Mundi Digitaal #42

door Piet Ransijn

Opgedragen aan de inmiddels 91-jarige Wim Couwenberg

 

Verbindend perspectief        2016 11 18

 

Politiek van psychopaten

agiteert tot haten

Woorden van haat

houden geen maat

 

Zij scheppen scheiding

en geven geen leiding

Hoe een land te leiden

als zij groepen scheiden?

 

De leugen regeert

Fatsoen wordt geweerd

Cohesie verdween

Waar gaat dit heen?

 

Als strijdende groepen

zich op rechten beroepen

elkaar naar het leven staan

hoe kan dan eenheid bestaan?

 

Partijen bestrijden elkaar

Een land gaat uit elkaar

Is er geen God of gebod

dat geëerbiedigd wordt?

 

Kan men waarden delen

die oude wonden helen

als leugens en bedrog regeren

en mensen elkaar niet respecteren?

http://www.vrijspreker.nl/wp/2014/01/de-beste-uitleg-wat-politiek-is:

Right or left doesn’t matter. It is really up or down in politics. When top level people look down, they see only shit-heads; When the bottom level people look up, they see only assholes. Bovendien zie je dat het “volk” verreweg in de minderheid is!

 

Wat is er nog waar?

Is er nog respect voor elkaar?

Zijn er nog waarden en doelen

waar mensen samen voor voelen?

 

Houdt men zich wel

aan de regels van het spel

van een democratische staat

die niet met zich spotten laat?

 

Zijn er wel wetten

die verloedering beletten?

Er zijn wel waarden

zoals het ’slijk de aarde’

 

Het grote geld regeert

De Mammon wordt vereerd

Het oude vrijheidsideaal

wordt genoemd met veel kabaal:

 

De vrijheid van de rijken

om zich te verrijken

Armen zijn de vrijheid kwijt

en leven in armoedigheid

 

Als gelijkgezinden

zich weer verbinden

groeit weer hoop

op leniging van nood

 

De kracht van samenzijn

gaat boven het venijn

De kracht van samenwerken

kan mensen niet inperken

 

Als mensen elkaar vinden

en zich weer verbinden

opent zich een perspectief

op minder ongerief

 

Gedeelde saamhorigheid

is sterker dan tweestrijd

Mensen helpen elkaar

Lasten worden minder zwaar

 

Oude wonden helen zich

Er komt hoop in zicht

Het mogelijke opent zich

Wat donker is wordt licht

 

Als mensen samenzijn

in een gedeeld bewustzijn

van gezamenlijke waarden

zoals vrede op aarde

 

Die mensen inspireren

elkaar te respecteren

zodat recht weer regeert

en wijsheid wordt geëerd

 

Bakens worden verschoven

Men kan weer geloven

in zichzelf en in elkaar

en handelt ernaar

 

Het geloof in vrede

wordt weer beleden

en waar gemaakt

wanneer het harten raakt

in een verbindend perspectief

en mensen hebben elkaar lief

 

Noot

Het principe van collectief bewustzijn en collectieve actie is o m te vinden bij Marx, klassenbewustzijn en klassenstrijd: ’Proletariërs van alle landen verenigt u’, Kropotkin, Mutual Aid, Durkheim, collectief bewustzijn en het solidarisme, Sorokin, altruïsme, The Power of Love, Mancur Olson, The Theory of Collective Action, Peter Turchin, War, Peace and War: The Rise and Fall of Empires, gebaseerd op het begrip ’asabiya’, concerted collective action’ van Ibn Khaldun

 

 Het gaat niet zozeer over personen maar meer over wat ze doen en zeggen

 

Ordinaire en verstandige politici        2017 01 05 Na gesprekken aan de borreltafel bij nieuwjaarsbijeenkomst

 

Veel politici doen als ordinaire zwetsers

die uit hun nek zitten te kletsen

Hun hypothesen laten zich niet testen

 

Ze profiteren van belastinggeld

en profileren zich weleens als held

Zelden door bescheidenheid gekweld

 

 

Hun beslissingen bedreigen vaak de aarde

Hun daden corrumperen menselijke waarden

opgejut door wie zich achter hen schaarden

 

Als marionetten van de zogenaamde volkswil

reageren ze op menige emotionele gril

en slaat het volk nog meer op til

 

Om getrouwd met een politicus te zijn

is voor een vrouw niet altijd fijn

omdat ze met hun politiek getrouwd zijn

 

 

Onder ons gezegd en gezwegen

komen we ook verstandige politici tegen

die met hun collega’s zitten verlegen

 

Laten wijze mensen onder hen opstaan

die zich niet uit het veld laten slaan

Laten wij met hen aan de gang gaan

 

Integere mensen zijn er ook nog

die zich niet laten leiden door list en bedrog

Want de waarheid wint uiteindelijk toch

 

  

 

Gestoord                               2016 11 15 Na de Amerikaanse verkiezingen

 

Veel mensen zijn gestoord

achter een facade van wat hoort

Ze doen zich aardig voor

maar licht men ze door

dan komt niet te geloven

hun ware aard naar boven:

 

Witgepleisterde graven*                                *Matthëus 23:27-28

die prachtig kunnen praten

maar van binnen rot

vol leugens en bedrog

spreken met dubbele tong

verwarren right en wrong

 

Hun ware gezicht

komt aan het licht

in helder bewustzijn

dat kijkt door de schijn

 

Hun ware natuur

is nog wel puur

maar is gevangen

in zelfzucht en belangen

 

Pas als de ware aard

van binnen is ontwaakt

zullen we vrede vinden

in dit land van blinden

 

Waar gestoorden leiding geven

het volk het niet meer weet

Opgewonden in de greep

gevat van vrees en beven

zoekt het een weg in het leven

 

Afspraken die op springen staan

De grote schoonmaak komt eraan

Zullen de rijken dan bezwijken?

Zullen hun belastingparadijzen

dan voor wetten wijken?

 

Zal het volk herrijzen

en ontwaken uit de slaap?

En zich niet door brood en spelen

meer misleiden laten en vervelen?

 

Zal het licht in ons ontwaken

en het leven anders maken?

Of gaat het gruwelijk mis

en dolen we in duisternis?

 

Waar rampen ons bedreigen

tot wij er genoeg van krijgen

en verlichte wijzen ons leiden

naar het innerlijke licht

dat ieder mens verlicht

zoals geschreven is in oude tijden*                          *Johannesevangelie 1:9

Door CKenG Fractie op 4 april 2016 in Nieuws

  

 

Groepswaarheid                   2016 11 23

 

De wereld bestaat uit groepen

die zich op hun waarheid beroepen

Soms zijn groepen sektarisch

De Nazi’s noemden zich Arisch*

De Joden hebben het ware geloof

Moslims en christenen menen dat ook

 

Politieke partijen en groeperingen

hebben hun eigen leringen

Voornamelijk meningen

die naar waarheid dingen

De ene wat extremer

De andere algemener

 

Waar is waarheid te vinden

in groepen met blinden?

Waarheid toont zich

in een innerlijk licht

en geeft een helder zicht

 

Onaangeraakt door jou en mij

komt waarheid naderbij

Ongrijpbaar als het licht

als dit zich naar buiten richt

 

’Keer in, want binnen woont de waarheid’*

Voorbij de zinnen komen wij tot klaarheid

In het licht de waarheid en het leven*

als een innerlijk gegeven

dat geen enkele groep kan geven

 

*Marten Toonder schrijft in zijn autobiografie deel 2 over de Ariërverklaring en in deel 1 over zijn ervaringen als ongelovige met Joodse vriendjes en  over massamensen, ’een hersenloze kudde’ die achter een leider aanloopt, en individuen ’die zelf konden denken’ (Deel 2, p 97, 207-08).

*Augustinus, H J Störig, Geschiedenis van de filosofie, p 218

*Variant van ’de weg de waarheid en het leven’,  Johannesevangelie 14:6

 

Vrijheid heeft ook wel degelijk een plek binnen jouw circus. Okay, de ene onderafdeling van het circus legt meer nadruk op de vrijheid dan de andere. Bovendien komt die vrijheid binnen de diverse standpunten over de ene juiste leer soms zeer verschillend uit, maar in elk geval wordt binnen het circus nagedacht over vrijheid. Zolang men maar binnen de ketenen van het circus blijft is er volop ruimte tot discussie over vrijheid.http://www.overvloeiendegenade.nl/artikelenheindehaan2/genadeknipoogjes457.html

 

Innerlijk inzicht                    2016 12 03

 

De vraag is groot, de nood is hoog

Ons belaagd bestaan hoeft geen betoog

Er zijn nog veel problemen en verdriet

die zelden iemand hoort of ziet

 

Hoewel ons nu veel welvaart is gegeven

leiden wij een duister en waanzinnig leven

met relaties die alom op springen staan

en een fanatieke radicaliserende islam

 

Heersers vol van eigenwaan

regeren onverdraagzaam onbekwaam

De massa’s lopen er achteraan

en menen vrij te zijn van blaam

 

Ieder is verantwoordelijk voor zijn keuze

en het steunen van verkapte leuzen

waarmee men leiders in hun wanbeleid

steunt in eigen onverdraagzaamheid

 

Wat nu nodig is, is licht

Geen meningen maar inzicht

Weten hoe gedachten en emoties werken*                *zie Bloem en Komen, Gevangen door het ego

hoe ze collectief elkaar versterken

 

Om daaraan voorbij te kunnen gaan

naar een meer bewust verlicht bestaan

waarin een innerlijk aanwezig licht

ons handelen begeleidt met inzicht

 

Zodat het leven in dit keerpunt in de tijd

weer aan innerlijk inzicht wordt gewijd

Zo men wil aan God wordt toegewijd

die ons in zijn alomvattendheid

meer dan een persoon toeschijnt*                             

 

*D w z zowel de Schepper als het Al: dat heet panentheïsme

 

Johannes Vermeer, Het straatje, +1658

 

Als muren konden praten               2016 12 06 Bij het langzaam afscheid nemen van een huis

 

Als de muren konden praten

dan raakten zij niet uitgepraat

over wat ze hebben meegemaakt

en over hoe wij ons vermaken

 

Ze zien ons alle dagen

en alle nachten slapen

in de morgen weer ontwaken

om ons daarna druk te maken

 

Zonder er iets van hen te merken

hebben zij ons zien werken

Soms zagen ze ons zuchten

en het huis ontvluchten

 

Altijd boden ze een onderkomen

en een plek om bij te komen

Ze laten iedereen zijn gang gaan

in dit ondermaans bestaan

 

En over alles wat er is geschied

hoor je hen niet: ze oordelen niet

 


http://wijzewoordenislam.blogspot.nl/2013/06/veelbetekend-zwijgen-beter-dan.html

 

Proberen te begrijpen                     2016 12 19

 

Vaak kun je beter zwijgen

dan anderen te verwijten

Probeer te begrijpen

door bij jezelf te blijven

 

Waarom zijn er verwijten?

Wanneer je op jezelf staat

niet altijd mee gaat

met wensen en vragen

die anderen behagen

 

Dan staat dat anderen niet aan

dan kan men dat niet aan

wanneer men niet verstaat

wat er in een ander omgaat

 

Ieder heeft zijn eigen wensen

anders dan bij andere mensen

Ieder wil zijn eigen weg gaan

in de wereld van de waan

waar stemmingen bestaan

die komen en weer gaan

 

Een onbevredigend bestaan

waarin wij met verbazing gadeslaan

hoe dingen komen en weer gaan

Hoe wij leven in een waan

en elkaar niet meer verstaan

 

Waarom geen ander leven?

Meer nemen en geven

Meer liefde en meer vrede

Meer helder weten

in een helder bewustzijn

van wie wij eigenlijk zijn

niet wat wij menen te zijn

 

De werkelijkheid voorbij de waan

waar wij niet meer als ik bestaan

Waar stemmingen weer overgaan

maar liefde blijft bestaan

 

 

Geweldloze strijd        2016 12 27

 

Een tragische held*

beperkt het geweld

want ieder leven telt

 

Houdt zich in de hand

tegen een vermeende vijand

tegen vijandschap gekant

 

Strijdt vanuit plicht

een hoger doel in zicht

op vrede gericht

 

Wil aan de goede kant staan

in de strijd om het bestaan

van krachten tegenover elkaar

 

Wil waarden verdedigen*

geen anderen beledigen

maar noden lenigen

 

Voelt intens

voor ieder mens

als medemens*

 

In het strijdgewoel

strijdt ieder voor zijn doel

vanuit een verschillend gevoel

 

Soms is er overmaat

van nijd en haat

die anderen schaadt

 

Het gaat om liefde en vrede

waarbij wordt vermeden

dat oneervol wordt gestreden

 

Dat inzicht zich mag weren

Vijandigheid mag keren

en liefde moge triomferen

 

*Bijv. Arjuna in de Bhagavad Gita

*Bij Arjuna een strijd voor de gerechtigheid, in accordance with dharma

*Voor Arjuna waren er verwanten aan beide kanten

Hij leert mede door meditatie te handelen vanuit een bewustzijnstoestand voorbij dualiteit en gevoelens van onenigheid, gevestigd in de eenheid van het Zelf. Maar voor hij zover was, had hij het er moeilijk mee, zie hfst 1.