Gedichten over menselijke waarden

Civis Mundi Digitaal #43

door Piet Ransijn

Verlichting en menselijke waarden                         2017 01 10

 

Uit een diep en donker dal

in een hoek van het heelal

waar klank en zang verstommen

geleidelijk omhoog geklommen

naar het licht dat ieder mens verlicht*

 

zag ooit een man het als zijn plicht

om te getuigen van dat licht?*1                                 

Want zonder licht heerst duisternis*2                         *

geweld, gemis en droefenis                                       

 

Al vele lange eeuwen

klinkt een angstig schreeuwen

Stammen, landen en volken

worden door geweld bedolven

 

Willen heersen over andere landen

en creëren willekeurige verbanden

Grotendeels op macht gericht

op economisch overwicht

en geopolitiek gewicht

 

Niet op de verspreiding van het licht:

Het licht van menselijke waarden

van blijvende vrede op aarde*3                                 

in het licht der eeuwigheid*4                                      

 

Men raakte geleidelijk zijn visie kwijt

Een diepere bezieling verdween

en wie bezield is blijft alleen

Nationalisme grijpt weer om zich heen

De wereld wordt weer minder één*5 

 

www.nieuwetijdskind.com/donkere-nacht-hart-verstand

 

Men voelt zich meer benauwd

Wat door verlichte denkers is geschouwd

daar wordt niet meer op voortgebouwd

Mensen raakten hun ideeën kwijt:

 

Bevrijding van onmondigheid*6                                 

Vrijheid, gelijkheid, solidariteit

verwordt tot onderling verdeelde strijd

in diepe angst voor vluchtelingen

die westerse grenzen over gingen

 

De rijke landen worden overspoeld

Zo waren de humane waarden niet bedoeld

Het volk begint te morren en te protesteren

Wil vluchtelingen steeds meer weren

 

Het eigen volk komt op de eerste plaats

Ieder land blijft liever eigen baas

De onderlinge band staat onder druk

De band met Engeland ging stuk

Er heerst een angst voor anders zijn

Er groeit een xenofoob venijn

 

De liberale waarden van weleer

zijn niet vanzelfsprekend meer

Wat ontbreekt is innerlijk licht

Weingen zijn nog verlicht

zoals verlichtingsfilosofen

De wereld lag voor hen nog open

 

Nu keren landen zich naar binnen

opdat iets nieuws weer kan beginnen

Alom groeit een nieuw verlangen

De hoop op permanente vrede*7                              

behoort nog niet tot het verleden

maar blijft in duisternis gevangen

 

 

Het bewustzijn is nog te benauwd

Een nieuwe visie is nog niet vertrouwd

Men blijft gevangen in de kleinzieligheid

van eigen volk en nationaliteit

 

In een dieper bewustzijn

van ons eigen mens-zijn

ligt een wenkend perspectief

uit dit politieke ongerief

 

Alleen met nationale politiek

lukt een nieuwe wereldorde niet

Er is diepere bezieling nodig

Religies zijn daarbij niet overbodig

 

Waar de godsdienst wordt bedreigd

zijn mensen tot fanatisme geneigd

en zullen de nobele waarden

in fundamentalisme ontaarden*8

 

Ontwaken van het innerlijk licht

maakt mensen progressief gericht

op welzijn, groei en coherentie

Vanuit een open en flexibele intentie

steeds meer van angst en vrees bevrijd

aan menselijke waarden toegewijd

 

  1. Zie Johannesevangelie 1:6-9
  2. Zie bijv. Novalis, Hymnen aan de nacht en Die Christenheit oder Europa, Civis Mundi 35, 36
  3. Kant:, Zum ewigen Frieden
  4. Spinoza, één van de eerste verlichte filosofen
  5. Willen we bijv. meer of minder Europa, meer of minder allochtonen?
  6. De omschrijving van verlichting door Kant
  7. Zie Kant, Zum ewigen Frieden
  8. Zie bijv Karen Armstrong, Een geschiedenis van God en De strijd om God

 

 

De menselijke integriteit               2017 01 14

 

Is de essentie van moderniteit

niet gelegen in de onaantastbaarheid

van de menselijke individualiteit?*1

 

Volgens de humane liberale waarden

verdient elk mens een plek op aarde

heeft ieder mens zijn eigen waarde

 

Ongeacht geloof, ras of overtuiging

wordt in beginsel onder geen beding

een mens behandeld als een ding

 

Geen geloof wordt afgeweerd

geen enkel mens gedegradeerd

ieder mens als mens geaccepteerd

 

 

Als een mens van alle mensen houdt

en hun karmisch web beschouwt

voelt hij zich bij vreemden niet benauwd

 

Als mensen heel gespannen zijn

kan ieder woord een reden zijn

om het er niet mee eens te zijn

 

Een ander kan hen tegenstaan

men wil niet met hem verder gaan

Blijft liever uit zijn buurt vandaan

 

Men ziet hem liever niet verschijnen

Hij mag net zo lief verdwijnen

als ongewenst en overbodig zijnde

 

Wie ooit geslagen is en uitgejouwd’

ervaren heeft dat men niet van hem houdt

heeft in zichzelf zijn zelfrespect gebouwd

 

De integriteit van ieder menselijk persoon

spreekt dan vanzelf als heel gewoon

Ieder mens is ooit bedoeld als godenzoon*                   

 

Iedere vrouw geldt als een godin

draagster van nieuw leven binnenin

en de mensheid als een groot gezin

 

* Psalm 82:6 “Gij zijt goden (Elohim),allenzonen van de Allerhoogste. Zie ook Johannes 10:34-36

* Zie o m Emile Durkheim ’L ’intellectualisme et les individuels’ – Het intellectualisme en de intellectuelen, zie Piet Ransijn, ’Ethische aspecten bij wetenschapsbeoefening aan de hand van enkele voorbeelden. De rol van ‘het individualisme en de intellectuelen’ bij Emile Durkheim in zijn gelijknamige artikel’ in Civis Mundi, nr 31, en in R Bellah, Emile Durkheim on Morality and Society en de bundel van Durkheim,Over moraliteit, Boom, Meppel. H Goddijn, Sociologie, socialisme en democratie:De politieke sociologie van Emile Durkheim en Geschiedenis van de sociologie (p 143-44):

“Durkheim heeft de stablisering van de samenleving en de versterking van sociale normen voorgestaan, maar daaraan als hoogste beginsel het respect voor de menselijke persoon en de uitbloei van de autonome persoonlijkheid ten grond gelegd... Het begrip van de menselijke persoon, dat van land tot land verschillen vertoont, is het enig blijvende en onpersoonlijke in de voortdurende stroom van individuele opvattingen...

De geestelijke gemeenschap kan niet meer worden gebaseerd op vaststaande rituelen… Het enige dat mensen nog gemeenschappelijk kunnen liefhebben en vereren, is de mens zelf. Dus is de mens zichzelf een God geworden en kan hij geen andere goden meer vereren zonder zichzelf te loochenen. En aangezien ieder van ons een incarnatie van de mensheid is, heeft ieder individueel bewustzijn iets goddelijks, draagt het een teken dat het heilig en onschendbaar maakt voor anderen. Dat is het individualisme…” (Durkheim in Goddijn, Sociologie, socialisme en democratie, p 182)

 

Het nieuwe heidendom           2017 01 15

 

Nieuw heidendom bedreigt de aarde

met dominante materiële waarden

De wereld wordt erdoor beroofd

van schoonheid en mysterie

 

In geestelijk gerichte waarden

wordt nauwelijks meer geloofd

want er bestaat alleen materie

Wat is er nog van waarde?

 

Wat als waardevol geldt

wordt uitgedrukt in geld

Hoe meer geld, hoe meer waarde

Menselijke waarden lijden schade

 

Voor winst moet alles wijken

De aarde kan erdoor bezwijken

Wat baat het ons als wij de wereld winnen

het mens-zijn en de mensheid schade lijdt?*                  

Zo luidt een vers om ons op te bezinnen

 

Het geld zit nu genesteld op de troon

Ondankbaarheid is ’s mensen loon

De meeste mensen zijn nog lang niet vrij

Er heerst alom een vorm van slavernij

 

Mensen zijn in geld gevangen

door hun mateloos verlangen

fysieke lust en geldelijk gewin

ten koste van geluk in een gezin

 

Ze staan steeds onder nieuwe druk

Relaties gaan steeds vaker stuk

Kinderen zijn kind van de rekening

Voor hen is geen verzekering

 

Kansarme kwetsbare groepen

de laagst betaalde beroepen

zijn gedupeerd door recessie

en delen minimaal in de progressie

 

Luidruchtig TV vermaak vertolkt

de rol van opium voor het volk

Wat wordt gezien en gehoord

lijkt veelal licht tot zwaar gestoord

 

Een overvloedige traktatie

van vertekende informatie

met een hoge graad van sensatie

schetterend in een grove vibratie

 

Als ellende de schermen domineert

zoveel onwaarheid wordt beweerd

is het moeilijk een wereld te concipiëren

waarin mensenlijke waarden regeren

 

Waarin geld weer moet wijken

voor deugden die een mens verrijken

waarin soldariteit het wint van hebzucht

en liefde de plaats krijgt van zelfzucht

 

Algemeen menselijke waarden

beheren dan weer de aarde
Men krijgt weer een bewustzijn

van een meer omvattend zijn

 

Leeft niet alleen voor zichzelf

Alles onder het hemelgewelf

voelt verbonden met elkaar

Planten en dieren leven ernaar

 

Maar mensen lijken afgescheiden

van het geheel waardoor zij lijden

aan een in gebrek verdeeld bestaan

in zelfzucht en in eigenwaan

verstoken van compleet bewustzijn

waar wij in leven, bewegen en zijn*                       *Handelingen van de apostelen,17:28

 

*Niet bedoeld als kritiek op het zgn. heidendom in de zin van niet-bijbelse (natuur)religies, maar op de afgoderij van het geld of de Mammon, die in de Bijbel en het Evangelie wordt bekritiseerd.

*Mattheus 16:26, Lukas 9:25: “Wat baat het een mens, als hij de hele wereld wint, en schade lijdt aan zijn ziel?”

 

Modernisme en fundamentalisme             2017 01 23

 

Waar tradities botsen met moderniteit

onstaat een interculturele strijd

Mensen voelen zich bedreigd

en zijn dan tot geweld geneigd

Hun tradities zijn niet slecht

Velen beleven hun geloof oprecht

 

Een arrogante goddeloze atheïst

meent soms dat hij onbetwist

hen mag kwetsen en beledigen

die zich niet kunnen verdedigen

tegen een moderne overmacht

die niet regeert met wijs gezag

 

Het in hun ogen onbehoorlijke gedrag

geeft onverwacht een tegenkracht

die onvoorspelbaar reageert

en alles wat modern is ruïneert

 

 

Wat nodig is, is inzicht

dat ons tot begrip verplicht

van het superieure modernisme

en het fanatieke fundamentalisme

 

We kunnen slechts in vrede leven

als wij elkaar respect en ruimte geven

Inzicht en respect voor andere culturen

en wat mensen hebben te verduren

is een noodzaak om te overleven

en aan anderen fair een kans te geven

 

Zonder inzicht in ontwikkelingsprocessen

negeren wij harde historische lessen

Door inzicht in ons eigen verleden

kunnen gevaren worden vermeden

 

Door inzicht in culturen en structuren

kunnen wij processen beter sturen

dan door onbegrip en vooroordelen

met het ongeruste volk te delen:

de bevolking stelselmatig op te hitsen

met een politiek van populisme

 

Waar het onverstand regeert

wordt niet van de geschiedenis geleerd

Waar respectvol inzicht domineert

kan geweld worden gekeerd

Mensen kunnen slechts in vrede leven

als zij elkaar respect en ruimte geven

 

 

 

Fanatici in barre tijden                                 2016 08 12  Herziene versie 2017 02 03

 

Onze wereld blijft een strijdtoneel

Lijkt nog geen geïntegreerd geheel

Overal wordt om de macht gestreden

Bij vele volken wordt nog veel geleden

 

Fanaten grijpen naar de macht

Dissidenten worden omgebracht

buitengesloten en bekritiseerd

aan de kant gezet, geweerd

 

Wie niet leeft naar de letter

wordt omgebracht als ketter

Een nietsontziende denkpolitie

fungeert nog steeds als inquisitie

 

Waar de Albigenzen en Kartharen

pijnlijke herinneringen aan bewaren

Fanaten kennen geen verdraagzaamheid

zetten aan tot haat, geweld en strijd

 

 

De eigen mensen zijn uitverkoren

Andere groepen verdoemd en verloren

Het leven is nog hard en verward

Gevechten gaan hart tegen hart

 

Wie zich niet bekeert wordt afgemaakt

Met ketters wordt korte metten gemaakt

Een mensenleven is niet heilig

Om mededogen geven velen weinig

 

Men gaat nog altijd over lijken

met gewelddadige praktijken

Er is nog weinig algemeen gevoel

voor een universeel en hoger doel

 

 

Er zijn wel wijze en heilige boeken

maar verlichting is nog ver te zoeken

Algemene menselijke waarden

gelden lang niet overal op aarde

 

Uitsluitend in de eigen in-group

doet men op elkander een beroep

Een intern gevoel van solidariteit

gaat vaak samen met externe strijd

 

Geweld en strijd wordt niet vermeden

Blind geloof nog altijd fanatiek beleden

Het gaat gepaard met haat en onbegrip

en een zeer bekrompen en beperkte blik

 

Wijze leiders met een dieper inzicht

brachten diepere kennis aan het licht

van het licht dat ieder mens verlicht

Donkere tijden worden geleidelijk verlicht

 

 

Universele waarden van welzijn en vrede 2017 02 04

 

In het Westen zijn haarden van vrede ontstaan*1

Men leeft er welvarend een vredig bestaan

naar universele waarden van menselijkheid

die worden verdedigd met woordenstrijd

Bij beschaafde landen en volken geldt

niet meer de heilloze weg van geweld

 

Religiestichters en verlichtingsfilosofen

hebben ons in een wereld doen geloven

van vrede, welzijn en gerechtigheid

Ook al duurt het reeds geruime tijd

voor dit op aarde wordt gerealiseerd

en geweld uit de wereld wordt geweerd

 

 

Iedere wereldgodsdienst op aarde

kent universele nobele waarden

Mensen kunnen van hun eigen wijzen leren

die hen het goede voorbeeld hebben gegeven

hoe zij in welzijn en vrede kunnen leven

en hun eigen religie kunnen realiseren

 

Onze waarden zijn verdediging waard

tegen de haat en het zwaard van menig fanaat

Ooit is het Oosten het Westen voorgegaan

op weg naar een gepacificeerd bestaan

Het Westen heeft aggressief de wereld veroverd

terwijl het Oosten in geweldloosheid geloofde*2

 

Waar oosterse wijsheid westerse waarden ontmoet*3

worden levens volledig en mensen weer goed

Algemeen geldende menselijke waarden

sturen en hoeden de mensen op aarde

 

Vanuit een innerlijk ontstoken licht

raken geest en leven weer in evenwicht

Hebzucht en veroveringsdrang zijn geweken

voor algemeen welzijn in eeuwige vrede*4

                       

1. In Nederland is bijv. vanaf de Tachtigjarige Oorlog tot de Tweede Wereldoorlog nauwelijks oorlog gevoerd. In Zwitserland niet sinds de opstand van Wilhelm Tell.

Maharishi Mahesh Yogi, die in beide landen zijn internationale residentie had, roemde beide landen als landen van vrede.

2. Zie Boeddha,, geweldloosheid, ’ahimsa’ in de yoga-filosofie. Confucius, Gandhi

3. Zie Sarvepalli Radhakrisnanan. De eerste president van India, Eastern Religions and Western Thought en SwamiRanganathananda, Eternal values for a Changing Society

4.Zie Kant, Zum ewigen Frieden

 

De Gouden Tempel van de Sikhs gesticht door Guru Nanak te Amritsar Kashmir, India

De Sikh-religie ontstond bij de ontmoeting van de islam en het hindoeïsme

 

The world is old, the world is great
Lessons of life can’t be learned in a day
I watch and I wait and I listen while I stand
To the music that comes from a far better land

It’s the last day’s last hour of the last happy year
I feel that the unknown. The world is so dear
Pride will vanish and glory will rot
Butn virtue lives and cannot be forgot 

Nobelprijswinnaar Bob Dylan, Across the Green mountain 5e en 7e couplet