Kort geboekt: Europa immigratiecontinent tot 2050-2060

Civis Mundi Digitaal #44

Aankondiging van: J. Leman, Migraties en interculturele toekomst. Uitgeverij Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2017.

In dit essay bespreek de auteur op kundige wijze waarom Europa tot in 2050-2060 een immigratiecontinent zal zijn. Van dan af zal de werelddemografie stagneren. Bij normale groeibewegingen zal Europa binnen 40 jaar 700 miljoen inwoners tellen, onder wie ruim 8% 80-plussers, Afrika 2 miljard 800 miljoen inwoners en Azië 5 miljard 200 miljoen. In de tussenliggende decennia zullen de migraties een mengeling zijn van asiel-, globaliserings-, (laaggeschoolde) verstedelijkings- en ontwikkelingsmigraties die vooral uit Afrika en het Nabije Oosten verstandig gekanaliseerd zullen moeten worden, zodat win-winsituaties worden gerealiseerd.

Voor de integratie zullen overheden moeten uitgaan van inclusief denken en maatwerk. Onderwijs, veiligheidsbeleid – ook via sociale cohesie – en promotie van ondernemerschap zullen essentieel zijn om te slagen. Het essay sluit af met concrete aanbevelingen voor toekomstig beleid.