Gedichten over licht en schaduw

Civis Mundi Digitaal #44

door Piet Ransijn

Een ruimer bewustzijn                  2017 02 09 

 

De wereld gaat door een storm

en verliest zijn oude vorm

Er voltrekt zich een fase-overgang

Er lijkt zich soms een hoger plan

te tonen of aan ons te openbaren

waarbij we wel zullen varen

 

Raakt het leven zijn stabiliteit

ondanks alle beroering niet kwijt?

We dienen ons over te geven

aan het onuitputtelijke leven

Er komen soms emoties boven

Maar we blijven geloven

in de zegen van boven

 

Het geen optie ons neer te leggen

bij wat onwetenden zeggen

Al worden we daardoor uitgedaagd

en door vriend en vijand belaagd

 

http://www.saskiaobdeijn.nl/blog/20.html#.WL18hDs1_IU

 

Aan diverse kanten

zijn helpende handen

Een ver verwijderd licht

gaat helderder schijnen

 

Onttrekt zich aan het zicht

en lijkt soms te verdwijnen

in de stormwind van het leven

met hagel, sneeuw en regen

 

De vraag dient zich aan:

Kunnen wij dit alles aan

Hoe zal het verder gaan?

Telkens wordt er een antwoord

gezien, gevoeld of gehoord

 

We mogen blijven geloven

De tijd is veelbelovend

In een helder bewustzijn

verschuift zich een gordijn

 

In een andere staat van zijn

waar geen problemen zijn

opent zich een ruimer bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn*                                   *Handelingen van de apostelen 17:28

 

Schaduwzijde                                  2017 02 12,14

 

Veel mensen lijden

aan hun schaduwzijde

Onbewuste frustraties

in velerlei gradaties

 

Onderhuids gewoel

en onbewust gevoel

dat er ligt opgetast

bezorgen ons last

We moeten het kwijt

en leveren strijd

 

Het vraagt inzicht

en bewustzijn

om de schaduwzijde

er te laten zijn

 

Ervan bewust te zijn

te zien in helder licht

en ons te bevrijden

van die schaduwzijde

 

Schaduw verdwijnt

als licht verschijnt

waar het licht is

wijkt de duisternis

 

Schaduw                              2017 02 17

 

Alles in het leven

kan een schaduw geven

die een tijd is te ontwijken

maar moeilijk te vermijden

 

Je moet hem onder ogen zien

Dan komt hij in het licht misschien

terwijl de schaduw dan verdwijnt

wanneer het licht verschijnt

 

De schaduwzijde

uit zich in verwijten

en verwijdering

onmogelijke wensen

en verwensingen

 

Onverdraagzaamheid

en onderlinge strijd

gepaard met haat en nijd

Men moet emoties kwijt

 

Opgestapelde frustraties

vertroebelen relaties

Heldere visies ontbreken

Men ziet het vertekend

 

Wie wijs is kijkt ernaar

en ziet ze als onwaar

Het lijkt op een waan

geen werkelijk bestaan

 

Een misinterpretatie

gekleurd door frustratie

door vrees en exitatie

en opgeklopte sensatie

 

 

Schaduw verdwijnt

als licht verschijnt

Het duister lijkt dreigend

Licht overwint het zwijgend

 

Oudere zielen krijgen taken

om jongeren wijzer te maken

die in hun waan beslissen

en vooroordelen opdissen

 

Terwijl de meesters gissen

om een ieder recht te doen

met algemeen fatsoen

en menselijke waarden

 

Er kan slechts vrede zijn

in helder bewustzijn

van universele waarden

zoals vrede op aarde

 

Toenemend licht

in het bewstzijn

leidt tot zelfinzicht

en anderen laten zijn

wie zij ook mogen zijn

 

Geen vrees voor vreemden

en vluchtende ontheemden

We nemen ze zoals ze zijn

en niet zoals ze moeten wezen*                *Lijfspreuk van een oudoom, een Volemdammer visser

zonder allen op te nemen

 

Respect en inzicht

kracht en overwicht

kan een leidraad zijn

in een helder bewustzijn

gegrond in eigen zijn

 

 

Door beperkingen belaagd                      2017 02 11

 

Veel mensen hebben geleden

onder hun kwetsbaarheden

Haast ieder mens is een patiënt

die kwetsbaarheden kent

 

Haast al die mensen ondervinden

van hun kwetsbaarheden hinder

van een zwakke plek in hun gestel*                      *Het tere gestel van een heer – Bommel

en ze voelen zich niet altijd wel

 

In een mengeling van onzin en waanzin

onthult zich soms een diepere zin*                       *Zie bijv bij Bommel /Toonder

Onder een lading verborgen emoties

komt een andere waarheid naar boven

 

Soms hoor je hoe een ander het ziet

komt een andere kijk in het verschiet

Een ieder gelooft in zijn eigen kijk

die vaak van een ander afwijkt

 

Men ziet in zijn beperkingen niet

hoe een andere visie het ziet

Vanuit een ander waardenpatroon

is de eigen visie minder gewoon

 

Anderen zijn vreemd en afwijkend

angstwekkend en bedreigend

Het is simpeler een ander te betichten

dan de eigen attitude door te lichten

 

Velen weten niet goed wat ze zeggen

Het valt niet helder uit te leggen

wat aan anderen mankeert

als zich spanning projecteert

 

Een opgave van ons bestaan

is hoe met spanning om te gaan

die zich uiten kan in boosheid

minder begrip en liefdeloosheid

 

Een brede heldere visie ontbreekt

als men geen dieper begrip heeft

Emoties kleuren een troebele blik

vanuit een zich opdringend ik

 

Een lading onverwerkte energie

kan zich ontladen in ruzie

onderhuids sluimerend conflict

dat onbewust wordt aangedikt

 

Ondergronds blijft het wroeten

zonder dat het uit kan woeden

Leven onder druk van stress

voelt meestal niet zo best

 

Het systeem wordt overmatig belast

Er op den duur door aangetast

Het nodigt uit en noopt tot vragen

Hoeveel kan een mens verdragen?

 

 

Een ander leven

 

Steeds weer beproefd en gekweld

heeft het leven zich telkens hersteld

Zo heeft de weg door het leven

stress en problemen gegeven

 

Een keuze dient zich aan

daar niet in mee te gaan

In vreugde en vrede te leven

en er niet in mee te geven

 

Naar het licht blijven neigen

gevestigd te zijn en te blijven

in een helder bewustzijn

waarin wij leven bewegen en zijn

 

Als een mens zich opricht

naar het bezielende licht

zullen anderen komen

Ze worden meegenomen

opgericht naar het licht

dat ieder mens verlicht

 

 

Een ander loflied op de Liefde

 

Liefde is sterk en moedig

vol goedheid en edelmoedig*                                *Paulus, Loflied op de liefde 1 Cor 13

Zij kan veel verdragen

Vergeeft haar belagers

 

Zij richt haar visie omhoog

vertrouwt op geloof en hoop

terwijl zij het lijden verzacht

met haar verzachtende kracht

 

Haar wezen blijft onaangeraakt

door wat zij ook meemaakt

Boosheid kan haar niet raken

Zij doet toegewijd haar taken

 

Naar haar beste vermogen

uit zij zich in mededogen

Zij rekent het kwade niet aan*                               *Zie Paulus 1 Cor 13

Haar treft geen haat of blaam

 

Met een opgeheven hoofd

doet zij dat waarin zij gelooft

Met onbevangen hart

trotseert zij wat haar tart

 

En wat haar bezwaart

haar diep bedroeft

en menigmaal beproeft

wordt telkens opgeklaard

 

 

Vaak heeft zij vleugels gekregen

bezieling om verder te leven

Zich telkens weer opgericht

naar een lokkend leidend licht

dat ieder mens verlicht*                                          *Johannes 1:9

Het licht van het bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn*                       *Handelingen van de apostelen 17:28

 

 

Een vogel die omhoog is gevlogen                              2017 02 27

 

Een vogel van weleer

was ooit bevlogen

maar viel op aarde neer

zijn vleugel gebroken

 

De gevallen vogel

is toen naar vermogen

half gebroken weer

omhoog gevlogen

Hoger kon hij niet meer

 

Hij keek op aarde neer

uit een hogere sfeer

Is nog hoger gevlogen

beperkingen doorbroken

Alles deed hem zeer

Hij voelde het niet meer

 

Ging toen nog hoger

hoger naar boven

Hoger ging niet meer

Met een glimp van de Heer

en het vuur van de goden*                         *Vgl. Prometheus die het vuur nam van de goden

daalde hij op aarde neer

Nog altijd bevlogen

en vurig bewogen

 

 

Het geloof in de goden

was toen nog verboden

Men geloofde niet meer

in goden van weleer

 

Het vuur van de goden

daalde toen op aarde neer

en doofde niet meer

Harten gingen weer open

Een licht daalde neer

 

 

Men raakte bevlogen

Het geloof van weleer

was niet meer verboden

Men keek weer naar boven

naar een glimp van de Heer

 

De hemel ging open

Het licht van de Heer

daalde op de aarde neer

Veel mensen leefden weer

in het licht van de Heer

 

 

Massaal ontwaken            2017 02 28 Na lezing van artikel over bewustzijn van Hans Komen,

 

De wereld is vol willekeur

gevuld met vriendjespolitiek

Regeringen zijn vaak een kliek

en openen een achterdeur

naar exploitanten van de aarde

ongeremd door menselijke waarden

 

Het geld beheerst de politiek

de wetenschap en wat al niet

De wapenindustrie

belemmert tot op heden

een wereldwijde vrede

Een wereld vol bigotterie

vraagt waarachtigheid

 

Wij hebben slechts beperkte tijd

voor terugkeer naar rechtvaardigheid

en te herstellen van oneerlijkheid

Want onrecht houdt geen stand

in geen enkel demlocratisch land

 

Als mensen massaal gaan ontwaken

stellen zij samen orde op zaken

Dat mensen massaal gaan ontwaken

is een van hun belangrijkste taken

en tot een dieper bewustzijn geraken

 

Dat mensen zich weer bewust zijn

van wie zij in werkelijkheid zijn

uit begoocheling en waan ontwaken

van identificatie met andere zaken

Bewust zijn wie zij wezenlijk zijn:

een smetteloos zuiver bewustzijn

 

 

Hoe zal het verder gaan?            2017 02 28

 

Het leven heeft een vreemde weg genomen

Soms lijkt het in een klucht terecht gekomen

die ik soms verwonderd of verbijsterd gadesla

Soms komen hoofdrolspelers mij te na

 

Dan zeg ik liefst waar het op staat

en heb ik liever dat het anders gaat

Door een oefening in leren accepteren

kun je anderen blijven waarderen

om kwaliteiten, competenties en talenten

waar ik niet voldoende mee bekend ben

 

In een alomvattend perspectief

heeft God alle schepsels lief*

Veel mensen zijn van God vervreemd

waardoor het leven vreemde wegen neemt

Van God los en tegen elkander gericht

Zonder licht dat ieder mens verlicht

 

Hoe zal het leven verder gaan?

Steeds verder van God vandaan?

Zal het in een eindtijd ondergaan?

Of komt er licht in ons bestaan?

Licht dat ieder mens verlicht

In dit licht ligt onze burgerplicht

 

*God is niet zozeer bedoeld als een antropomorf persoon,

maar meer als een ongrijpbaar licht dat ieder mens verlicht