Gedichten over visie en waarden

Civis Mundi Digitaal #44

door Piet Ransijn

met een blik op de verkiezingen

Toekomstvisie                                                        2017 02 10

 

Spirituele intellectuelen

die inzichten delen

is wat mij voor ogen staat

voor de tijd die komen gaat

 

Wijze mannen en vrouwen

die hun visies ontvouwen

voor de komende tijd

als aanzet tot wijzer beleid

 

Geen politieke redenaars

Wat zeggen zij voor waars?

Geen bange populisten

die willen redetwisten

 

Geen reactionaire taal

stijlloos en heilloos kabaal

Maar visionaire mensen

die het optimum wensen

voor dieren en mensen

 

Die niet discrimineren

geen angsten afreageren

op andere volken en groepen

onschuldigen leuzen toeroepen

 

Het gaat om mensen die niet delen

in onbegrip en vooroordelen

die alom heersen bij velen

maar dieper inzicht delen

 

Mensen die worden bewogen

door begrip, respect en mededogen

die ieder afzondelijk onderdeel

kunnen zien in een groter geheel

 

Het grote verband ziend

waarvoor iedereen dient

Waarin alles zijn plaats heeft

en samen leeft en beweegt

 

Wat we nodig hebben is integratie

geen discriminatie en polarisatie

Geen vooroordelen maar inzicht

Niet langer vissen in troebel water

maar leven en anderen leven laten

in het licht dat ieder mens verlicht

 

 Rembrandt

arendlandman.nl/2010/12/de-diepere-innerlijke-betekenis-van-kerst-de-geboorte-van-jezus-is-symbool-voor-de-geboorte-van-het-licht-in-het-hart-van-de-mens

 

Menselijke waarden en vrede op aarde           2017 02 13

 

Wie gelooft tegenwoordig nog

in deze tijd van kiezersbedrog

in universele menselijke waarden

zoals bijvoorbeeld vrede op aarde?

 

Wie gelooft nog in verdraagzaamheid

waarden en principes uit een oude tijd?

Toen er nog God en goden waren

verbonden met die oude waarden

 

Nog vóór er werd gestreden

om wat dogmatici beleden

en fel verdedigden als waar

 

Toen mensen gaven om elkaar

Nog niet van onschuld beroofd

door fundamentalistisch geloof

 

Nog geloofden in respect

dat in hen werd opgewekt

door oude geestelijke waarden

zoals bijvoorbeeld vrede op aarde

 

 

Rots in de branding                      2017 02 14             

 

Als een rots in de branding

Niet naar rechts en naar links

Stromingen gaan langszij

rechts en links voorbij

 

Onstuimige golven botsen

tegen de kale rotsen

Zij blijven stevig staan

als golven er omheengaan

 

Zo wijkt een onbestendige waan

van meningen en vooroordelen

voor een bestendig bestaan

waar alle mensen in delen

 

En alle mensen mogen zijn

wie zij in diepste wezen zijn:

een grenzenloos bewustzijn

waarin wij leven bewegen en zijn*            *Handelingen van de apostelen 17:28

 

http://wopke.van-der-heide.com/landschappen

 

 

 

Tijdsbeeld                 2017 02 16

 

Mensen hebben geen tijd

meer voor schoonheid

Zijn vaak niet rechtvaardig

Gedragen zich onwaardig

 

Luisteren naar valse profeten

en hun hardvochtige kreten

die verdeeldheid zaaien

en angst doen oplaaien

 

Voelen zich niet meer vertrouwd

Velen zijn bang en benauwd

dat onze dierbare aarde

door rampen zal ontaarden

 

We missen richting en waarden

van zorg en begrip voor elkaar

voor de dieren en planten op aarde

maar velen gaan voor handelswaar

 

Veel hebben is heerlijk

ook al is het oneerlijk

Slavernij en kinderarbeid

zijn nog wereldwijd verbreid

 

Neoliberale materiële waarden

beheersen de dierbare aarde

Geven vrijheid aan de rijken

die naar koersen kijken

 

Zich steeds meer verrijken

aan arme angstige mensen

die veiligheid en welzijn wensen

en niet naar koersen kijken

 

De groeiende kloof tussen arm en rijk

is een onheilspellend teken van de tijd

Het wijst op tanende rechtvaardigheid

die samengaat met onverdraagzaamheid

 

Een wereld zonder waarden

kan in rampen ontaarden

In groeiende menselijke noden

zien wij onwelkome voorboden

 

Toch zijn er in de nood

ook tekenen van hoop

De welvaart trekt weer aan

Men is met het milieu begaan

 

Mensen willen vrede op aarde

Geven om menselijke waarden

Velen voeren een morele strijd

voor vrede en verdraagzaamheid

die door de valse profeten

met voeten wordt getreden

 

Vrouwe Justitia als behoedster en godin van rechtvaardigheid met weegschaal en zwaard. Soms ligt aan haar voeten de cornucopia, de Hoorn van Overvloed

 

Goden rijzen uit hun graven*

en tonen zich in menselijke waarden

Eenwenoude duisternis wijkt

langzamerhand voor het licht

totdat zij blijvend bezwijkt

voor het goede en ware zwicht

 

Een veld van licht blijft bestaan*

waarin vormen op- en ondergaan

in een veld van puur bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn*                       *Handelingen van de apostelen 17:28

 

Een golvend veld van tegendelen

waarin het Ene verschijnt in het vele

zonder hetgeen niets anders is

en het leven zijn bestemming mist

alsmede zijn diepere betekenis

 

Het leven wordt dan verkwist

in geld en goederen najagen

zonder naar het Ene te vragen

dat in talrijke harten zal dagen

wanneer de grauwe grijze mist

en eeuwenoude duisternis

geleidelijk op zullen klaren

 

Een louterend licht

zal dan aarde bewaren

Licht dat ieder mens verlicht*                                 *Johannes 1:9

toont wat er komen gaat

in een nieuwe dageraad

 

*Aldus Max Weber aan het eind van Wetenschap als beroep en roeping

*Het Platoonse idee van het Goede, het Schone en het Ware in het licht waarvan de vormen en ideeën vorm krijgen en zichtbaar kunnen worden.

 

 

De Titanic op ramkoers    2017 02 20 Na lezing boekbespreking De kanarie in de kolenmijn

                                                                                   door  Marianne Thieme en Ewout van Engelen

Het verkiezingsspektakel

zet zich voort met veel gekakel

De campagne komt op koers

Programma’s worden opgepoetst

Het komt het allemaal goed

als men dat programma doet

 

Terwijl de Titanic richting ijsberg gaat

leiden leiders ons af met loos gepraat

Het gaat om overleven op deze planeet

Geen van hen die de oplossing weet

Kan het roer nog tijdig om?

Of zijn de stuurlui te dom?*1                                  *Trump als voorbeeld en boegbeeld voor velen

 

 

Terwijl de massa zich vermaakt

totdat het schip de ijsberg raakt

weet men niet of men wel overleeft

Als Ajax maar gewonnen heeft

Het volk wordt verder afgeleid

door de verkiezingsstrijd

 

Het gaat niet alleen om vluchtelingen

die zich aan onze grenzen verdringen

Het gaat om samen overleven

door onze aandacht te geven

aan waar het werkelijk om gaat

Want het is nu nog niet te laat

 

Een ramp kan worden afgewend

als men oorzaak en remedie kent:

Een destructieve wijze van leven

die wij dienen op te geven

voor de duurzame levenswijze

naar het voorbeeld van de wijzen

 

Geluk is in onszelf te vinden

Niet door ons aan waren te binden*                                 *Het zgn ’warenfetisjisme’ van Marx

De aarde is ons aller moeder

Wij zijn ons broeders hoeder*1

Wereldomvattende verlichting

is een sociale verplichting

 

Zoals vanouds de wijzen leerden

toen het volk de wijzen eerde

Een consumptieve levenswijze

is niet de levenswijze van de wijze

Biedt te weinig duurzaamheid

Te veel strijd met haat en nijd

 

Te weinig innerlijk geluk

Men heeft het veel te druk

met geld en goederen vergaren

die om de zoveel tijd verjaren

door steeds weer iets te produceren

waardoor we blijven consumeren

 

Zo zitten we gevangen

in een keten van verlangen

Telkens nieuwe dromen

Er lijkt geen eind te komen

aan het leven in de waan

van een illusoir bestaan

 

Een leven dat soms in een flits

van inzicht te doorbreken is

Er opent zich een perspectief:

De hele wereld is ons lief

De mensen gaan ons aan het hart

We gaan dan voor een nieuwe start

 

Dan lokt een duurzame levenswijze

De levenswijze van de wijzen

De wijze draagt zijn waarden

schatten en juwelen binnenin*2                            *Lau Tse, Tau Tse Tsjing, LXX 5-7

Vandaaruit volgt een nieuw begin

in harmonie met hemel en aarde*

 

1. Genesis 4:9. “Ben ik mijn broeders hoeder,” zei Abel nadat hij zijn broer Kaïn had gedood, toen hem werd gevraagd waar zijn broer was.

2. ”De geest van de diepte [Tau, de oergrond van alles] sterft niet. Men noemt die de duistere moeder. Haar poort heet de wortel van hemel en aarde. Eeuwig schijnt die te bestaan. Wie daarop steunt, kent geen inspanning [en laat hemel en aarde door zich heen handelen].

“Hemel en aarde zijn duurzaam, omdat zij niet voor zichzelf leven. Vandaar stelt de wijze zich achter anderen en komt zelf naar voren. Hij maakt zich los van zichzelf en blijft zelf behouden...

Als wijze leiders het Tau konden handhaven, zouden de tienduizenden wezens zich vanzelf schikken. Hemel en aarde zouden zich verenigen en een zoete dauw doen neerdalen, en vanzelf, zonder bevel, raakte het volk tot harmonie.” Lau Tse, Tau Tse Tsjing VI, VII, XXXIII.

Het gaat er dus om dat leiders en bevolking zich bewust worden van het Tau, de oergrond van de dingen en de bron van het denken, en vandaaruit handelen

 

 

Vreemdelingenvrees                                 2017 02 23 Bij de herdenking van de Februaristaking

 

Bij grote maatschappelijke noden

zoekt men vaak een zondebok

Dat lost natuurlijk weinig op

Het versterkt de ingroup

tegenover de outgroup

 

Vroeger waren dat de Joden

De Nazi’s wilden allen doden

De laatste tijd is de islam

onderwerp van vrees en blaam

 

Het splijt de maatschappij

in groepen: wij en zij

in opgedeelde kampen

coulant of tegen migranten

Er zijn ook veel autochtonen

die opkomen voor allochtonen

 

Culturen die van vrees genezen

bereiken een omvattende synthese

Alle burgers zijn gelijkwaardig en vrij

Een bevrijde maatschappij

bevrijdt van zondebokzoekerij

verwerkelijkt universele waarden

Draagt bij tot vrede op aarde

 

Een groep heeft een beperkt vermogen

om vreemde binnendringers te gedogen

Als zij bijna onder vreemde druk bezwijkt

lijkt een maximale overlast bereikt

Collectieve spanningen moeten zich uiten

komen in vreemdelingenvrees naar buiten

 

Arme ontheemde migranten

worden belaagd aan alle kanten

Ze raken hun wortels kwijt

Hun land is geteisterd door strijd

Ze worden door geweld bedreigd

waardoor hen geen keuze blijft

 

Ze hebben geen perspectief

nemen bezwaren voor lief

Vluchten naar een ander land

ondanks alle tegenstand

 

Ze worden geweerd en genegeerd

in overvolle kampen geïnterneerd

Moeten ze worden gedeporteerd?

Een land dat al genoeg problemen heeft

zit met vluchtelingen opgescheept

 

Vreemdelingen vormen een probleem

Ze moeten ergens heen. Waarheen?

In een wereld zonder permanente vrede

met een schrijnend oorlogsverleden

kunnen problemen niet worden vermeden

 

Het daagt ons uit tot medemenselijkheid

rechtvaardigheid, verdraagzaamheid

in plaats van onderlinge strijd

en voortdurend aandacht te schenken

aan vreemdelingenvrees en vijand-denken

 

Het vraagt bezinning over onze waarden

de toekomst van ons land en van de aarde

In wat voor wereld willen wij leven?

Wat voor voorbeeld willen wij geven?

 

Standbeeld op Bali van de held Arjuna uit de Bhagavad Gita en het Indiase epos de Mahabharata

 

Een oude strijder                2017 02 22

 

Een strijder dient zich te ontfermen

over anderen en hen te beschermen

Toont respect, begrip, erbarmen

voor behoeftigen en armen

Hij strijdt met mededogen

ook voor hen die anders geloven

 

Ieder dient eenzelfde God

op velerlei manieren*                                               *’In all ways, men follow my path,’ Bhagavad Gita IV-11

Zo verschillen wij van dieren

Een ieder treft eenzelfde lot

ondervindt eenzelfde nood

en gaat uiteindelijk dood

 

Een rechtvaardige bestrijdt het boze

en verzet zich tegen goddelozen

Een ieder die nog iets gelooft

is niet volkomen goddeloos

God is geen persoon of entiteit

maar een sacrale werkelijkheid*                           *Durkheim e.a. onderscheiden het sacrale van het seculiere 

 

De strijd die nu gestreden wordt

betrof vroeger de duivel en God

De strijd in de moderne tijd

gaat om slaverij en menselijkheid

om barbarij en waardigheid

onrecht en rechtvaardigheid

normloosheid en moraliteit*                                    *Zie Durkheim, Over Moraliteit

 

Oude mythische beelden

beschrijven universele

wijze leringen en lessen

over kosmische processen

Uiteindelijk wint het licht

dat ieder mens verlicht*                                          *Johannes 1:9

 

“Als dharma (gerechtigheid, beschaving) in verval raakt

en adharma (onrecht, anomie, verval) gedijt... om de rechtvaardigen te beschermen en het boze te vernietigen, om dharma (gerechtigheid) te vestigen, word ik keer op keer geboren,” Bhagavad Gita, IV-7,8

 

 

Het einde van een oude strijder

Arjuna bestrijdt de demonen, Mahabharata, episode 31

 

Een wereld die naar licht verlangt

 

Van strijd naar eenheid                2017 03 06 Na een blik op het lijsttrekkersdebat

 

Verwikkeld in een woordenstrijd

in een gistende vervallen tijd

die onderhuids naar licht verlangt

raken mensen meer en meer vearmd

in een wereld zonder zin en doel

gevangen in een wezenloos gevoel

 

Verwikkeld in hun woordenstrijd

lijken leiders al tijden de weg kwijt

Ze leven nog in het verleden

toen stammen nog elkaar bestreden

 

Terwijl ze een betere wereld beloven

en hun oude slogans zelf niet geloven

blijft hun wereld in een mist gehuld

en de droom van velen onvervuld

 

Veel mensen zijn in angst gevangen

terwijl ze naar een perspectief verlangen

dat hen toekomst biedt, een perspectief

dat uitweg biedt uit groeiend ongerief

 

Met geld alleen zal het niet gaan

Evenmin met politiek en retoriek

Daarbij ziet men de essentie niet

Het gaat om het ontwaken uit de waan:

 

De bevrijding van gevangenschap

van ego-denken als cruciale stap

Alleen in een verruimd bewustzijn

kan het leven wezenlijk beter zijn

 

 

Met een beperkt verstandelijk vermogen

beperkt in empathie en mededogen

blijft men naarstig hopen en geloven

in wat politici steeds weer beloven

 

Zonder ons ervan bewust te zijn

van wie of wat wij wezenlijk zijn

dolen wij rond in een land van blinden

zonder blijvend geluk en vrede te vinden

 

Wanneer wij ontwaken uit de waan

opent zich een ongerept bestaan

waarin wij samen verder kunnen gaan

Het eeuwige in alles trekt ons aan*                       *Goethe, Faust: het eeuwig vrouwelijke trekt ons aan

 

Niet meer van elkaar gescheiden

zoals vroeger in turbulente tijden

toen volken die elkaar bestreden

aan oorlogen en schaarste leden

 

Als het licht van binnen is ontstoken

wordt zelfzucht ook doorbroken

in een meer gezamenlijk bewustzijn

waarin wij allen in de diepte één zijn

 

Het bewustzijn van ons mensen

heeft in wezen geen grenzen

en verbindt ieder onderdeel

in een alomvattend geheel*

waarvan wij deel uitmaken

 

Waarin wij meer en meer ontwaken

in een alomvattend bewustzijn

waarin wij leven bewegen en zijn

waarin wij wezenlijk één zijn

in groeiend eenheidsbewustzijn

 

Zoals de lentezon de mist verdrijft

en een lichte wereld overblijft

en een allesverlichtend zonlicht

zijn weerschijn geeft op ieder gezicht

 

*Bewustzijn is in wezen grenzenloos en alomvattend volgens de Indiase filosofie, met name de Vedanta filosofie van de Oepanishaden en de leer van Atman en Brahman, het alomvattende (bewustzijn) dat zich tevens kenmerkt door gelukzaligheid: sat chit andanda, zijn, bewustzijn en gelukzalkigheid. Zonder het bewustzijn daarvan leven we in beperkingen en onwetendheid. Zie Hans Komen in Civis Mundi nr 43 Bewustzijn: Wat is dat? en talloze versies van de Oepanishaden en de Vedanta-filosofie, die aldous Huxley beschrijft als de The Perennial Philosophy.