Instelling Civis Mundi Prijs

Civis Mundi Digitaal #47

De thematiek en problematiek van de moderniteit als nieuw beschavingstype lopen als een rode draad door het redactiebeleid van eerst Oost-West en daarna Civis Mundi. Een lange reeks van themanummers en jaarboeken is daaraan gewijd. Daarbij zijn veel medewerkers ingeschakeld. En in samenwerking met hen is de thematiek en problematiek van de moderniteit in kaart gebracht, evenals de ontwikkelingsmogelijkheden en –perspectieven ervan. Het denken hierover gaat uiteraard onverminderd voort.

In het verleden is veel werk gemaakt van het bevorderen van bijzondere leerstoelen namens Civis Mundi in de Lage Landen, dus zowel in Nederland als in België. Wij zien daarin echter niet veel perspectief meer, en streven daarom als substituut naar de instelling van een Civis Mundi Prijs van €5.000 en van €2.500, ter stimulering van bijzondere intellectuele bijdragen tot verder groeiend begrip van en inzicht in dat nieuwe beschavingstype, dat nu, althans in de westerse wereld, als vanzelfsprekend wordt beschouwd, maar dat tot ver in de 20e eeuw inzet geweest is van fel gevoerde ideologische polarisatieprocessen, en nog altijd onderwerp is van belangwekkende en vaak felle discussies.

De kracht van het liberale concept van de moderniteit waar wij van uitgaan is dat er principieel de nodige ruimte is om het periodiek kritisch ter discussie te stellen, zoals ook in Civis Mundi is gebeurd. Onze prijs is mede bedoeld om hiermee vrijmoedig door te gaan. In lijn hiermee doen we dat in dit nummer opnieuw, met de moderniteit in het algemeen als inzet.