Verbinding met een groots verband: gedichten over een bedreigde wereld in wording

Civis Mundi Digitaal #50

door Piet Ransijn

Inleiding

Deze gedichten zijn deels geschreven ten tijde van het schrijven van de artikelen in dit nummer als een persoonlijke aanvulling. Thema’s die actueel zijn in deze kenterende tijd, worden met elkaar verweven, zoals de toenemende verlichting ondanks duistere schaduwen die opdoemen, maar mettertijd weer zullen verdwijnen en plaats maken voor andere verrassingen.

Er lijkt een collectieve bewustzijnsgroei gaande, die onder meer wordt gevoed door de informatiestroom op het wereldwijde internet, maar veel omvattender en diepgaander is dan oeverloze informatie. Het gaat om verlichting in oosterse en westerse zin van de realisatie van universele menselijke waarden in een meer geïntegreerd bewustzijn, in verbinding met onze scheppende bron, waarvan Indiase wijzen zeiden: Ekam sat vipra bahudha vadanti: Het Zijn is één de wijzen geven er verschillende namen aan (Rig Veda). Dit betekent ook een verbinding van spirituele en seculiere waarden en idealen, waardoor conflicten tussen secularisme en religiositeit plaats kunnen maken voor progressieve wereldwijde verbondenheid in plaats van regressief dogmatisch fundamentalisme en nationalisme.

Groeiprocessen in het bewustzijn van talloze mensen vormen een soort voorboden of voorhoede  van een toekomst, die nog verhuld is in een mist van onwetendheid en onbegrip, gepaard gaand met collectieve stress en onderlinge strijd. Het is een visionair perspectief dat verwant is met de visie van wereldburgerschap die in Civis Mundi vaker is uitgedragen, niet bedoeld als een oppervlakkig kosmopolitisme van rondreizende managers, maar een innerlijk besef van verbondenheid met onze aarde als levend geheel en met de mensheid als grote samengestelde familie, waarbij broedermoord helaas nog niet tot het verleden behoort.

De gedichten bevatten verwijzingen naar religieuze bronnen, die ondogmatisch, eigentijds of in de toekomst worden geïnterpreteerd en geprojecteerd in een integraal seculier spiritueel perspectief, dat wetenschap, filosofie, religie en kunst, met name poëzie omvat. Humane waarden en dieper inzicht in het geheel komen bij herhaling aan de orde in wisselende bewoordingen. Kritiek op politieke bekrompenheid, eenzijdige elitaire belangenbehartiging en economische exploitatie van onze aarde wordt hierbij niet uit de weg gaan.

Het neoliberalistische geloof in de markteconomie lijkt een inferieur alternatief voor een meer omvattende spirituele visie. De wijsheid van de mensheid die in de grote spirituele en religieuze leringen beschikbaar is, wordt vaak niet meer adequaat begrepen en werd in onze lange, vaak weerzinwekkende geschiedenis, vaak dogmatisch en enghartig geïnterpreteerd ten gunste van een enge groep machthebbers en onderdrukkers. Hopelijk breekt nu een meer verlichte fase aan waarin de kruitdampen van gewapende strijd oplossen en de zon van ons bewustzijn doordringt door de mist van onwetendheid en onbegrip.

Van de talloze bronnen waarnaar te verwijzen valt noem ik slechts de werken van Christopher Lasch, The One and Only True Heaven: Progress and Its Critics en The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy, die ik onlangs tegenkwam. In het voetspoor van klassieke filosofen en sociologen ontmaskert en bekritiseert hij seculiere heilsverwachtingen en wijst hij op het onmisbare belang van morele waarden en spirituele bezieling, die in de graaicultuur met al zijn gadgets in de verdrukking komen.

 

De valreep van een nieuwe tijd                  2017 08 20

 

Een donkere tijd

die onoverkomelijk leek

verliest zijn greep

 

We leven op de valreep

van een nieuwe tijd

die onontkoombaar bleek

 

De duisternis week

en de verlichtingstijd

wordt werkelijkheid

 

Het nieuws dat wordt gehoord

en in de kranten wordt gezet*                       *Meestal negatief en vertekend

verliest het van het vrije woord

dat wordt gezien op internet*                        *Sommige websites, zoals mijn bijdragen in Civis Mundi                                                       

Humane waarden

die in ons beginnen

zullen overwinnen

op onze dierbare aarde

 

Het leed heeft al te lang geduurd

de wereld in de war gestuurd

De mensheid heeft genoeg geleden

Het is nu tijd voor vrede

 

De vrede van het innerlijk

vormt een toekomstig rijk

van menselijke waarden

op onze dierbare aarde

 

We kunnen het van binnen vinden

Bezieling zal ons verbinden

De Geest die waait waarheen hij wil

maakt vele mensenharten stil

 

Ontvankelijk voor het woord

dat in de stilte wordt gehoord

Het woord dat was in het begin*

als uiting van de Grote Zin

 

Die ooit in ons verloren ging

maar spreekt in ieder ding

Want ieder onbeduidend wezen

is een zin in het geheel gegeven

 

De kosmos kent een groots verband

dat zich onttrekt aan ons verstand

dat ieder ding als onderdeel

verbindt met het geheel

 

Verbinding geeft het leven zin

zoals het was in het begin

wanneer het innerlijke licht

dat ieder mens verlicht*                                * Johannes 1:1,9

zich weer naar buiten richt

 

 

Inzicht en humane waarden                       2017 08 03

 

Werkend voor het Goede

wordt het soms mij te moede

in dit ondermaans bestaan

waar men elkaar niet meer verstaat

elkaar vaak naar het leven staat

en met zichzelf is begaan

 

Waar onbegrip en onvrede zijn

willen we mensen inzicht geven

dat hen helpt te overleven

op deze bedreigde planeet

waar menigeen de weg niet weet

 

Dolend in een land van blinden

is dit inzicht moeilijk te vinden

Het vraagt doorbreken van de waan

van het standaard burgerlijk bestaan

met al zijn onbegrip en vooroordelen

die mensen tegen elkaar uitspelen

 

Het vraagt om een dieper inzicht

en gevoel van wereldburgerplicht

Verheven inzichten en idealen

uit ieder geloof naar voren halen

om vooroordelen te doorbreken

en andersdenkenden niet af te breken

 

Opdat de heersende onwetendheid

belicht wordt in het licht der eeuwigheid

Dieper inzicht in een integrale orde

en integrale waarden zijn verworden

Verdrongen door dogmatische systemen

die mensen inzicht juist ontnemen

 

In plaats van liefde preken ze haat

zodat men elkaar naar het leven staat

Onbegrip, vijandigheid, geweld en strijd

verdreef barmhartigheid en humaniteit

die mensen met elkaar verbindt

en een mens als zijn naaste bemint

 

Het licht van God verzonk in duisternis

Men weet niet eens meer wat het is

Men klampt zich vast aan woorden

als een vrijbrief om te moorden

Menselijke waarden worden omgekeerd

op grond van wat een tekst beweerd

 

 

Geweld verdwijnt niet met geweld

hebben wijzen ons telkens verteld

Duisternis verdwijnt alleen door licht

Onbegrip verdwijnt door inzicht

Vijandigheid verdwijnt door vrede

en onwetendheid door weten

 

Weten waar het werkelijk om gaat

Inzicht in de menselijke maat

dat een ander in zijn waarde laat

vijandigheid en onbegrip verdrijft

zodat verbindend inzicht overblijft

 

Door standvastigheid in vrede

wordt conflict beperkt en vermeden

Dieper inzicht ziet door onbegrip en haat

daar het dat anderen in hun waarde laat

en hen wil bevrijden van wat hen schaadt

 

Wie strijdt voor het Goede

wil een ander voor haat behoeden

Het gaat om een ander bewustzijn

waarin een ander  er mag zijn

op grond van menselijke waarden

die de vrede versterken op aarde

 

 

Realisatie van waarden                               2017 08 09

 

Als kind werd ik gepest

omdat ik afweek van de rest*                        *Ik was nl. langer, kwam uit een ander dorp en deed niet mee

Ik ben steeds afgeweken                                Voel ik mij ook daarom solidair met mensen die worden bestreden?

heb dingen anders bekeken

Mijn eigen gedachten gedacht

ongeacht de gevestigde macht

 

Ik maakte mij sterk

voor religie, tegen de kerk

’Écrasez l’ infame’*                                        *De strijdleus van Voltaire tegen de kerk

om wat zij heeft gedaan

 

Ben religieus gebleven

in denken en streven

Al jong met anderen gepleit

voor een religie der mensheid

 

Voor wereldburgerschap

van een goddelijke stad*                               *De civitate Deï van Augustinus                               

die onze aardse stad omvat

verheft naar hogere waarden

die woordenstrijd achter zich laten

 

Ik diende dogmatiek

geregeld van repliek

en voerde dikwijls strijd

met onverdraagzaamheid

 

Het heeft mij gevormd

naar eigen inzicht en norm

Op mijzelf aangewezen

ben ik gaan denken en lezen

 

Oosterse en westerse wijzen

hebben de weg kunnen wijzen

naar wereldburgerschap

van een goddelijke stad

Een geestelijk rijk

dat zich ontvouwt in de tijd*                         *Zie bijv. de evolutionaire visie van Teilhard de Chardin, 

Deze ontwikkelingsgang                                Sorokin, Social and Cultural Dynamics en andere werken

voltrekt zich eeuwenlang:                              en Norbert Elias, Het civilisatieproces, in seculiere termen

de realisatie van waarden

welzijn en vrede op aarde

 

In eerdere artikelen zoals de boekbespreking van De tweeling van Tessa de Loo heb ik toegelicht dat mijn eenvoudige ouders leerden dat ook protestanten, atheïsten en zelfs communisten, zoals onze bakker, goede mensen konden zijn (en in de hemel konden komen). Ongeacht hun geloof en in afwijking van de toenmalige RK leer en de exclusieve leer van andere religies, die menen dat het goede en ware alleen aan hun geloof is voorbehouden.

Dit impliciet overgenomen principe om mensen niet zozeer naar hun geloof of overtuiging maar naar hun ’goedheid’ en integriteit te waarderen is bewust en onbewust richtinggevend geweest.

Dageraad of avondrood over het oude en nieuwe Jeruzalem, stad van strijd en hoop op vrede

 

Medemensen             2017 07 17 

 

Zijn niet alle mensen

onze medemensen?

Zelfs de criminelen

kunnen mij iets schelen

al lijken zij slecht

 

Ieder mens heeft recht

op een eigen bestaan

en zijn eigen weg te gaan

zonder een ander te schaden

en in zijn waarde te laten

 

Iedereen begint te zeiken

als armen stelen van rijken

Als de rijken de armen

bestelen en verarmen

dan lijkt dat legitiem

Zo wordt dat gezien

 

Als rijke industriëlen

schatten uit de aarde stelen

arbeiders lage lonen geven

waarvan ze niet kunnen leven

 

Zelf een rijke buit opstrijken

als het moet over lijken

Alles gaat naar recht en rede

leert een glorieus verleden

 

Waarin talloos velen

zich lieten bestelen

door rovende heren

zoals de annalen leren

 

Het gaat nog steeds

zoals het is geweest

Liegende rovende rijken

die geen weldoeners blijken

 

Met listen en lagen

en handelsverdragen

zetten zij macht en gezag

zonder protest en beklag

in ieder land naar hun hand

in wereldwijd verband

 

Beklag op een zijspoor gebracht

want zij zijn aan de macht

in een ondoorzichtige kluwen

van trekken, bedriegen en duwen

 

Wat valt met goed fatsoen

aan onrecht nog te doen?

Mensen laten ontwaken

en vorderingen maken

met toebedeelde taken

Mensen bewust maken

 

Alternatieven creëren

Van wijze mensen leren

Het onrecht bekritiseren

De aarde goed beheren

Negatieve tendensen keren

In woelig water laveren

Menselijke waarden eren

 

 

Van zin beroofd                    20 08 22

 

We zijn geboren

uit bewustzijn

Een open terrein

zonder grenzen

 

Het ging verloren

bij de meeste mensen

Hun levensterrein

kent enge grenzen

 

We geloven een leer

waarin we zelf de heer

en meester menen te zijn

Maar dat is schijn

 

Onderworpen aan wetten

die excessen beletten

zijn er hogere krachten

waar wij object van zijn

 

Wij zijn niet bij machte

heer en meester te zijn

Wij kennen die wetten

door ons bewustzijn

 

Ooit was een Schepper

de bron van weten en wetten

De Schepper als de bron

waaruit de schepping begon

 

De hoogmoedige mens

eerbiedigt geen grens

Vernietigt de schepping

het werk van de Schepper

 

Hij acht het gering

Erkent ook geen schepper

Leeft niet naar zijn wetten

gelegd in de schepping

 

’Wie de goden willen verderven

slaan zij eerst met blindheid’

Wie inzicht wil verwerven

doorziet eerst zijn blindheid

 

In een wereld zonder zin

draait het leven om gewin

Wij teisteren de aarde

ontnemen haar waarde

 

Rijken die steeds rijker worden

die maar zelden wijzer worden

koesteren een heilloos geloof

in verrijking door roof

 

Rovershoofden aan het hoofd

van multinationale roversbende

die haar van haar schatten berooft

geven onze aarde veel ellende

 

De autochtonen die er wonen

die nog geloven in hun eigen goden

wetten, waarden en geboden

zien hen liever gaan dan komen

 

Hun wereld kent een andere zin

dan excessieve hebzucht en gewin

Ongeacht de onderlinge strijd

heerst er nog saamhorigheid

 

De aarde die hen voedt

wordt nog door hen behoedt

Toch vervaagt op den duur

het verband met de natuur

 

De eenheid ging verloren

waarin wij zijn geboren

De natuur werd onze vijand

staat niet mee aan onze kant

 

Zij is niet goddelijk meer

Wij gingen in verweer

Wij leerden haar bedwingen

en naar haar gunsten dingen

 

Wij exploiteren haar wetten

om ze naar de hand te zetten

We knielen en buigen niet meer

voor een god of een heer

 

Wij zijn de heren der schepping

sinds onze almacht God verving

Maar we zijn de eenheid kwijt

We leven met onszelf in strijd

 

Ook met mores en noties van God

die niet meer geëerbiedigd wordt

als diepste grond van ons bestaan

Wij zijn onze eigen weg gegaan

 

Wij wonen nu het meest in steden

Leiden vaak een onnatuurlijk leven

We zijn de diepe harmonie verloren

met de bron waaruit wij zijn geboren

 

Wij zijn de voedingsbodem kwijt

van eenheid in verscheidenheid

Ons leven tegen beter weten in

is vervreemd van diepere zin

 

De sleutel tot ons innerlijk

zijn wij al eeuwen kwijt

die binnenin te vinden is

zoals ooit iedere wijze wist

 

 

Waarom zien wij dat niet?               2017 09 03

 

Wat weet de gewone man

nu feitelijk van de islam

sinds deze zo dichtbij kwam?

 

Waarom zijn er zoveel vooroordelen?

Waarom willen wij niet eerlijk delen

willen rijken van de armen stelen?

 

Waarom zien wij anderen als vijand?

Waarom doen wij dat in eigen land?

Waarom reiken wij elkander niet de hand?

 

Zijn niet alle mensen medemensen

met dezelfde wezenlijke wensen?

Waarom denken wij in enge grenzen?

 

Waarom hebben wij geen ruime blik?

Waarom zitten wij gevangen in een ik?

Waarom maken mensen zich zo dik

 

om allerhande triviale zaken

die geen wezenlijk verschil uitmaken

maar hun zwakke plekken raken?

 

Waarom leven mensen niet in vrede

Hebben grote groepen in het verleden

niet genoeg aan onderlinge strijd geleden?

 

Waarom stel ik zulke vragen?

Is het moeilijk te verdragen

dat onschuldigen elkaar belagen?

 

Waarom pakken wij de kern niet aan

door op achtergronden in te gaan

zodat wij de redenen verstaan?

 

De kern van het probleem

is het inzicht dat verdween

als een zon die helder scheen

 

Er kwamen wolken voor de zon

toen een tijd van onbegrip begon

dat zich wereldwijd ontspon

 

Mensen raakten in hun ik gevangen

en gehecht aan onbewuste drangen

in een lange keten van verlangen

 

Als we hier bewust van zijn

opent zich een andere staat van zijn

in een open grenzeloos terrein

 

In bewustzijn zonder grenzen

is er plaats voor alle mensen

vrede en vervulling van hun wensen

 

Als een mens dit helder ziet

ligt een andere wereld in het verschiet

Waarom zien wij dat gebied dan niet?