Gedichten over Goudsblom en mijn studietijd

Civis Mundi Digitaal #52

door Piet Ransijn

Tijdens mijn sociologiestudie overbrugde ik dagelijks de tocht van het platteland naar de grote stad

 

De meeste gedichten kwamen spontaan op tijdens het lezen en beschrijven van zijn memoires.

 

Herinnering aan Goudsblom                      2017 10 03 Bij het lezen van zijn memoires

 

Goudsblom heeft in mijn leven

een beslissende invloed gekregen

Als hij niet had geïntervenieerd

was ik niet tijdig afgestudeerd

 

Mijn studie had een breed bereik

Op alles had ik zo een eigen kijk

Goudsblom had dat door

en gaf er alle ruimte voor

 

Zijn visie kende minder vastgelegde grenzen

dan bij vele onderlegde en geleerde mensen

Hij zette zich niet vast in wat hij zoal las

Steevast was er ruimte in zijn boekenkast

 

Hij had vast ontzettend veel gelezen

maar leek mij redelijk open gebleven

Zijn veelzijdig onderlegde geest

is voor mij beslissend geweest

 

Heeft mij onder meer beïnvloed

met een rijk gevarieerde stoet

van sociologen en van filosofen

Namen die er niet om logen

 

Maakten mij nog meer bevlogen

voor de grote sociologen

die ik eerder had ontdekt

en al las met veel respect

 

Friedrich Nietzsche

 

De vorming van mijn visie

is beslist bepaald door Nietzsche

zoals bij Goudsblom het geval was

die het hele werk van Nietzsche las

 

Geïnspireerd door Nietzsche’s werk en leven

heeft hij een veelgeprezen boek geschreven

Nietzsche was voor mij een grote opponent

Een motto van hem was: wordt wie je bent

 

Je wordt niet wie je bent

Want je bent al wie je bent

Het bewustzijn dat je werkelijk bent

is niet wat je denkt maar transcendent

 

Nietzsche heeft dit transcendente element

van het bewustzijn als ons eigenlijke zijn

volgens eigen zeggen wel ervaren en gekend

Hij noemde het geen transcendent bewustzijn

 

In een leven vol met transcendentie

bleef zijn denken buiten die dimensie

die je niet kan vatten met het brein

want het is een andere staat van zijn 

 

Als hij die transcendentie had begrepen

was hij niet in nihilisme blijven steken

Nietzsche is daar niet goed uitgekomen

door de geest der zwaarte meegenomen

 

Hij bleef met Zarathustra dromen

preken: monologen en visioenen

waar de mensen hem om roemen

Maar er is geen touw aan vast te knopen

 

Hij bleef gevaarlijk onvoorzichtig lopen

op een wankel slap gespannen koord

van dierlijk mens naar Übermensch

wat hij beeldend heeft verwoord*                             *Zarathustra’s Vorrede

 

Men projecteert daarin zijn eigen wens

Is Goudsblom er wel uitgekomen?

Wat betekende voor hem het nihilisme?

Bleef voor hem geen ander isme

dan ’verstokt agnosticisme’?*                                    *Memoires, p 152

 

Over zijn reserve heen gekomen

heeft hij zijn eigen weg genomen

die hij zonder dat hij overdrijft

zonder ijdelheid en schroom beschrijft

 

De weg van ’blijde wetenschap’

heeft hem vreugd en roem verschaft

De waarheid bleef voor hem onkenbaar

Deze vinden was voor hem ondenkbaar

 

 

 

Vragen wat is waardevol en waar

heeft hij niet beantwoord

Door die vragen niet gestoord

schreef en leefde hij gelukkig voort

 

Door jezelf agnost te vinden

hoef je je niet op te winden

bij de vraag wat waarheid is*

die bepalend voor het goede leven is

 

Bij grachtengordelintellectuelen

kunnen zulke vragen weinig schelen

Vakkundig gedeconstrueerd

als men zich er al voor interesseert

 

Welgemoed leeft men in overvloed

en doet zich ruim genoeg tegoed

aan het welvoorziene aardse leven

door zich er volmondig aan te geven

 

Dagelijkse zaken vragen aandacht

Al eeuwen is er diep genoeg gedacht

We moeten zien te overleven

deze planeet een toekomst geven

 

Goudsblom lijkt een Stoïcijn geworden

Zoals hij was, is hij geworden

Dat lijkt steeds typerend geweest

voor zijn erudiete creatieve geest

 

*Het meest bevredigende antwoord

 dat ik in mijn leven heb gehoord

 geeft mij de Vedanta richting

 met haar visie op verlichting

 

 

Bij de memoires van J. Goudsblom                       2017 10 07 Na lezing van zijn memoires

 

Hij wordt geëerd

en zeer geprezen

Is hooggeleerd

en zeer belezen

 

Heeft genoeg geschreven

dat zich goed laat lezen

Daaraan wijdde hij zijn leven

dat met vriendschap werd gevuld

en door liefde werd omhuld

 

Zonder grote jongensdromen

is hij niets tekort gekomen                             *’Alles is veel voor wie niet veel verwacht. 
Kende vrijwel geen ellende                             Het leven houdt zijn wonderen verborgen, ’ J C Bloem, De Dapperstraat

geen maatschappelijk noden

Wat hij wenste werd geboden

door zijn ouders en docenten

 

Hij verloor al jong zijn Moe

Maar de liefde lacht hem toe

Overkwam hem zo zijn levenslot

dat zich onverwacht voltrok?

Komt er toch iets meer bij kijken

als wij verder willen reiken?

 

Een man die zich een lange tijd

met veel kennis heeft verrijkt

van het heden en het verleden

wil iets van de toekomst weten

van de menselijke maatschappij

in een kerend cultureel getij

 

 

Waar gaan we met zijn allen heen

in het heersende antropoceen?

Waarin mensen nog proberen

lot en leven te beheersen

maar de aarde slecht beheren

omdat overal conflicten heersen

 

De dreiging van geweld

de macht van het grote geld

lijkt haast onbeheersbaar

ongepland en onomkeerbaar

leert ons de geschiedenis

vaak tot onze ergernis

 

Is er dan geen hoop

in dit blind lijkend verloop?

Is er dan geen doel en zin

tegen wetenschappelijk weten in?

Heerst nog steeds het nihilisme

of een mechanistisch hedonisme?*                           *Zoals het lustprincipe dat Freud doordacht en relativeerde

 

Ochtendschemering aan de dijk in een Noord-Hollands dorp (Obdam had ook Krommenie of Ilpendam kunnen zijn)

 

Zullen er nog nieuwe goden

uit de godenschemering opkomen?*                         *Zie de Ragnarok in de Edda liederen

Komt na de nacht opnieuw de zon

die het duister telkens overwon?*                             *Een thema in talloze (scheppings)mythen

Daagt er licht in onbestemde verten

die de aardse ondergang beletten?

 

Komen doden uit hun graven*                                  *Zie Max Weber, Wissenschaft als Beruf, slot

ons als lichtgestalten dragen

als het levenseinde zich voltrekt

het lichaam in een kist wordt afgedekt

met een laag van aarde en van zand

of naar keuze wordt verbrand?

 

Voor hij stierf zag Loet zijn vrouw*                         *Onlangs overleden bevriend kunstenaarspaar

en hij zei: ik kom bij jou

Een schrale troost

voor wie dit gelooft

Een diep gemis

voor wie dit mist

 

Maar hoe het ook zij

het kosmische getij

ontfermt zich over mij

in eindeloze deining*                                                *Zie Willem Kloos, De zee, de zee klost voort in eindeloze deining

vind ik mijn voleinding

 

 

Een eigen verhaal                 2017 10 09 Na lezing van de memoires van Goudsblom

 

Behoort hij tot de vele

grachtengordelintellectuelen

die in zijn omgeving wonen

en elkaar geregeld tegenkomen?

 

Ze leven met een eigen stijl

Geloven niet in zielenheil

Postmodern sociaal betrokken

kan geen ideologie hen lokken

 

Wel met anderen begaan

hebben oude verhalen afgedaan

Postmoderne laatste mensen*                                   *Zie Nietzsche, Zarathustra’s Vorrede

hebben alles wat ze wensen

 

Ze zijn beroemd of bekend

Hun succes is ongekend

Kunnen ze ons uitleggen

wat ze hebben te zeggen?

 

Vertellen ze hun eigen verhaal

in een wetenschappelijke taal?

Of hebben ze weer uitgelegd

wat al eerder is gezegd?

 

Geldt weten nog als deugd

en deugd nog steeds als weten

waar men zich al schrijvend in verheugt?

Of zijn de meesten dat vergeten?

 

 

Reflecties bij een leven         2017 10 09 Na lezing van de memoires van Goudsblom

 

Wat heeft hij bereikt

als je zijn leven bekijkt?

Veel mensen verrijkt

 

Bij studie en leven

colleges gegeven

Boeken geschreven

 

Ze liggen nu bij

een bekende uitgeverij

Ook een paar bij mij

 

Krijgen tweedehands

een tweede kans

Soms zijn ze aftands

 

Nieuwe volwassenen van weleer*                            *Goudsblom, Memoires, p 280

zijn geen jonge mensen meer

Velen zijn er zelfs niet meer

 

Nihilisme woekert voort

Wie heeft ervan gehoord

of wordt erdoor verstoord?

 

Morele onverschilligheid

kenmerkt de moderne tijd

Toch is er vaak ook tweestrijd

 

Wat betreft de vluchtelingen

die de grenzen overgingen

om gevaren te ontspringen

 

Terwijl inzicht grotendeels

ontbreekt en men steeds

een eigen mening heeft

 

En men denkt beslist

dat men het beter wist

na een felle redetwist

 

Geeft schaamteloos blijk

van een eigen subjectieve kijk

Overtuigd van eigen gelijk*                                      *Memoires, p 115

 

De moderne maatschappij

is bepaald nog lang niet vrij

Nog steeds verdeeld in wij en zij

 

Wat hebben we aan sociologen?

Menigeen voelt zich bedrogen

door al die logen en agogen

 

Om van politici maar niet te spreken

die als een vos de passie preken

met hun leugens en gemene streken

 

En er met de buit vandoor gaan

op weg naar hun volgende baan

in de bestuurlijke achtbaan

 

Het hoeft haast geen betoog

dat menigeen zichzelf bedroog

Daar sta je dan als socioloog

 

Een man als Goudsblom zegt

welgemeend en heel oprecht

Het leven is nog niet zo slecht

 

 

Waartoe?                                          

                                                                       Bewerkt 1998 Bij keuzemodule over Loopbaanoriëntatie

Onstuimig voortgedreven

reisde hij langs vele wegen

In verre landen lang gebleven

Duizenden boeken gelezen

Duizenden stukken geschreven

 

Om vele mensen gegeven

De liefde was hem genegen

langs ondoorgrondelijke wegen

vrouw en kinderen gekregen

Zijn leven was niet zonder zegen

 

Toch denk ik soms even

Is dat nu zijn leven?

Waartoe al zijn streven?

Was het niet veel beter

een spelend kind te zijn gebleven?

 

 

Nihilisme en cultuur                                 2014 11 03 Over Prof Goudsblom

 

Hij heeft het nihilisme bestudeerd

en ons er veel over geleerd

Zijn analyse van de duisternis

wijst op enig religieus gemis

 

Van onvergankelijke waarden

die een antwoord geven

op de vraag waartoe wij leven

hier en nu op deze aarde

 

We leven in een nihilistische cultuur

kunnen niet meer terug naar de natuur

ons leven lijkt een zinloos streven

als er geen waarden zijn in het leven

 

Is de absolute waarheid buiten ons bereik

dan heeft een ieder zo zijn eigen kijk

Het geeft onzekerheid, morele relativiteit

maar ook een zekere verdraagzaamheid

 

 

Wat was zijn antwoord op het nihilisme?

Misschien een soort van humanisme?

Hij leefde als een stoïcijn en humanist

die in zijn leven God niet heeft gemist

het goede naar vermogen heeft gedaan

op zijn manier met anderen begaan

 

Die een voorbeeldig ‘deugdzaam’ leven leidde

waarbij hij zich aan wetenschap wijdde

waarmee hij nihilisme als verschijnsel relativeert
Zoals hij aan het einde van zijn boek beweert:

een betrekkelijk en tijdelijk cultuurgegeven

waarmee wij mensen moeten leren leven

 

Ook zonder een geloof in God

en ook zonder absoluut gebod

kan men een verheven leven leiden

zich aan hoge idealen wijden

 

Hij heeft met flegmatieke geesteskracht

klassieke deugden in praktijk gebracht

en zich in een productief en zinrijk leven

boven het probleemgebied verheven

 

P Kropotkin Le nihilisme, Mémoires d’un revolutionnaire 1898

 

Mijn studententijd: de jaren zestig                      

                                                                2011 06 04  Voor prof. Goudsblom en prof. Duintjer

 

Toen ik mijn onschuld niet geheel verloren had

ging ik als boerenzoon studeren in de grote stad

Waar in die tijd haast alles leek geoorloofd

en aan zekerheden niet meer werd geloofd

Het gezag werd stelselmatig genegeerd

Autoriteit was zonder meer verkeerd

 

Gebouwen werden bezet, colleges verstoord

Een luide roep om inspraak werd alom gehoord

Niemand had het zo te zien meer voor het zeggen

Het gezag leek vaak zich hierbij neer te leggen

Maar alleen met oeverloos vergader en gepraat

voelden velen zich bij nader inzien niet gebaat

 

                                    *********

 

Er waren in die tijd ook erudiete professoren

die met colleges hun studenten wisten te bekoren

Die diepgang zochten in de spraakverwarring

zonder prooi te worden van dreigende verstarring

Menigeen zocht naar een diep waarachtig weten

om aan een onzeker leven diepere zin te geven

 

Anderen vonden inspiratie in een vorm van meditatie

Er kwam ruimte voor een eigen vakkencombinatie

Ook was er aandacht voor de grote filosofen

en de eigentijdse visie van de grote sociologen

Door hun breed en kritisch analytisch inzicht

gaven zij de wetenschap een ruimer zicht

 

                                    *********

 

Velen baanden zich een eigen weg door het leven

Wisten ook aan anderen iets mee te geven

van hetgeen zij in hun eigen leven zochten

waar zij soms een glimp van krijgen mochten

In een wereld wankelend aan alle kanten

heeft geen mens het lot in handen

 

Iedere gevonden vorm van zin en zekerheid

raakt een mens na een zekere tijd weer kwijt

Na iedere crisis volgt een nieuw begin

Een vorm van zin in werk of een gezin

Kennis en ervaring delen en geven

geeft ook een zekere zin aan het leven

 

In herinnering aan prof. Goudsblom en prof. Duintjer,

resp. emeritus hoogleraar sociologie en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam

Het proefschrift Nihilisme en cultuur van Goudsblom over o.m. Nietzsche sprak mij aangebroken

 

In de jaren ’60 hangend op de Dam en wat er verder kwam

 

Desillusie van de jaren ’60               2017 10 14

                                                                               Na lezing van de memoires van Goudsblom, eindigend in de jaren 60

 

In de jaren 60 heb ik ook geleden

Toen men massaal zijn heil zocht

in alles wat maar kon en mocht

In seks en drugs en rock en roll

Dat hield ons bezig, ook op school

 

Wat ons beperkte werd bestreden

Geen geloof werd meer beleden

Iedere vorm van autoriteit

wilden we het liefste kwijt

 

Maar ook nieuwe rolmodellen

wilden we tot voorbeeld stellen

Vaak ook linkse activisten

waarvan we verder weinig wisten

 

Want wie las Das Kapital?

Men ging met leuzen aan de haal

De strijd was bovenal verbaal

Af en toe werd een gebouw bezet

en werd men er weer uitgezet

 

Het gaf een hoop commotie

Men had geen duidelijke notie

Waar het eigenlijk op neerkwam

alsof een actiekoorts ons meenam

 

Het ging om democratisering

Maar het resultaat was zeer gering

Het leek een spraakverwarring

die stokte in dogmatische verstarring

 

Bob Dylan

 

Later werd er politiek correct gedacht

Het linkse denken kreeg meer macht

Het had eigenlijk niet veel te zeggen

Wist de zere plek niet bloot te leggen

 

In de druk bedreven politieke retoriek

stond met weinig open voor repliek

Mensen die hun achtergrond vergaten

werden nieuwe bureaucraten

 

De macht van het woord

werd veelal luid gehoord

vaak in wanbeleid gesmoord

En bij alle drukke polemiek

ging het ook om vriendjespolitiek

 

Zo zijn er jaren voorbijgegaan

Wat er mis was bleef bestaan

Wat is er wezenlijk vooruit gegaan?

 

De rijken werden rijker

De meeste armen bleven armer

en de aarde werd wat warmer

 

Men stond er niet echt van te kijken

Mensen lieten weinig ongenoegen blijken

De meesten legden zich er maar bij neer

Ontgoocheld door protesten van weleer

 

Waar inzicht ontbeert

wordt weinig geleerd

Daarom streefde ik naar inzicht

 

Zocht ik ook naar licht

dat de bron is van ons inzicht

Het licht van het bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn

 

 

Elias in Amsterdam                      2014 07 02

                                                           Na telefoongesprek met prof Nico Wilterdink over Goudsblom en Elias

Toen men in de grote stad

het geloof in Marx verloren had

de revolutie weer was uitgewoed

en wilde plannen waren uitgebroed

 

Toen kwam men tot bedaren

aan het eind van de zestiger jaren

Toen kwam opeens in Amsterdam

een vriendelijke wijze oude man

 

Hij droeg de naam van de profeet

die in de Bijbel Elias heet

Wat hij zei klonk zeer genuanceerd

Niets werd ongegrond beweerd

 

Rationeel met redenen omkleed

door een man die heel veel weet

Hij had geen heilsboodschap

maar hij bedreef de wetenschap

 

Alsof hij zo zeggen wou:

Broeders blijf de aarde trouw

En geloof niet in diegenen

die van het bovenaardse spreken*

 

De samenleving heeft zijn eigen loop

die voor ons niet is te hanteren

Toch is er nog een zekere hoop

als wij van vroeger tijden leren

 

Geen ongegronde dingen beweren

en ons denken nader nuanceren

Blijkt op langere termijn onwetendheid

niet met de beschaving in strijd?

 

Alles stroomt en gaat zijn gang

in een patroon met samenhang*

Het zogenaamde ‘figurationisme’

lijkt soms enigszins op Taoïsme

 

Wisselende patronen als figuraties

Interdependent in dynamische relaties

in een lange ontwikkelingsgeschiedenis

die door niemand te beheersen is

 

Figuraties: sociale processen met het voorbeeld van een spel als model

 

Een figuratie lijkt een spelmodel

zoals een spelend elftal*

met taakverdeling en structuur

een telkens wisselend figuur

 

Als de mensheid zich bevrijd

van eeuwen van onwetendheid

dan komt er ook meer helderheid

over het verloop van onze tijd

 

Een bijgesteld vooruitgangsgeloof

biedt de mensheid nieuwe hoop

Meer inzicht in de eigen relaties

die zij samen vormen als figuraties

 

Staan wij voor dit inzicht open

dan kan het minder blind verlopen

in een meer genuanceerd bewustzijn

van ons maatschappelijke zijn

 

Daar kwam eigenlijk zijn ‘leer’

in grote trekken op neer

Vooruitgang werd weer opgelapt

in sociale wetenschap verpakt

 

Een complexe sociale organisatie

met steeds meer differentiatie

en meer en meer vervlechting

stuurt blind geleid ontwikkeling

 

Maar leidt bureaucratisering*

rationalisering en over-socialisering*

onder druk van al die figuraties

niet tot toenemende frustraties?*

 

 

*Nietzsche, Also sprach Zarathustra, Vorrede

*Heracleitos, Panta Rhei, alles stroomt, volgens de Logos, volgens eeuwige regels en regelmaat

*Norbert Elias, Was ist Soziologie? Spielmodellen

*Max Weber, hoofdthema in diverse werken

*Dennis Wrong, ‘The oversocialized Conception of Man in Modern Sociology’, Am Soc Review 26, 1961

*Philip Slater, ‘Social Bases of Personality’, in Neil Smelser Ed, Sociology, an Introduction

*Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur; Erich Fromm, De gezonde samenleving;

 Anatomy of Human Destructiveness en andere werken

N Wilterdink e.a., Samenlevingen, decivilisering, p 134 en Freud, Das Unbehagen in der Kultur; Dennis Wrong, The Oversocilized Conception of Man; Philip Slater, ’The Social Bases of Personality’, in Niel Smelser ed., Sociology: An Introduction.