Het streven naar weten: Gedichten over God en wetenschap

Civis Mundi Digitaal #72

door Piet Ransijn

Het streven naar weten: Gedichten over God en wetenschap

Piet Ransijn

 

Sprakeloos              2018 11 22

 

Ik heb mij in mijn levenstijd

telkens aan mijn taak gewijd

om inzicht in het leven

voor zover aan mij gegeven

met verve door te geven

 

Het ging om zelfinzicht

ook maatschappelijk gericht

Inzicht in bewustzijn

Kennis van een breed terrein

 

Vaak ben ik sprakeloos gebleven

Maar zelden onberoerd gebleven

door het wonder van het leven

dat zich grotendeels nog onontdekt

in ons en rondom ons uitstrekt

in een veld van puur bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn

 

 

Een glimp van inzicht                   2018 11 29

 

Is het een vergeefse strijd

tegen onbegrip en wanbeleid?

Of zet het zoden aan de dijk?

Om te streven naar begrip

en te weten hoe het zit

 

Gelden er nog andere waarden

of regeren leugens deze aarde?

In een wereld vol met onbegrip

wil ik weten hoe het zit

 

Het bleef een nobel streven

Veel is onbekend gebleven

Maar soms daagt er een moment

waarop het leven wordt gekend

 

Iedere glimp van inzicht

ieder sprankje van het licht

dat ieder mens verlicht

is het waard om voor te werken

Mettertijd zal het versterken

 

 

Inzicht in het onbegrijpelijke leven      2018 09 09

 

Haast iedereen wordt in zijn leven

steeds naar buiten toe gedreven

Bij mij ging het naar binnen

Ik wilde mij bezinnen

 

Wilde iets van waarde vinden

Mij met anderen verbinden

in het onbegrijpelijke leven

dat vol vragen is gebleven

die soms antwoord kregen

 

Mensen willen in hun leven

steeds iets doen of iets beleven

Maar ik word meer gedreven

naar een meer omvattend weten

 

Het leven lijkt te zijn gericht

op het krijgen van inzicht

om te weten wat te doen

Want daar wringt de schoen

 

Mensen doen maar wat

Soms zuipen ze zich zat

en lopen achter driften aan

In een onbewust bestaan

zijn wij niet met anderen begaan                                                                                               

 

Groepsgevoel

                                                                                              

We hebben wel een groepsgevoel

maar niet altijd een hoger doel

en lopen achter anderen aan

in een instinctief bestaan                                                                                     

 

Ik wil zo niet leven

met wat mij is gegeven

op iets diepers zijn gericht

voelt voor mij als plicht

 

Noem het weten, noem het liefde

Of een stem vanuit de diepte

die mij zachtjes fluistert

van een ongerepte luister

 

Die daar buiten het gewone zicht

overal op ons te wachten ligt

als wij onze aandacht geven

aan een rijker, voller leven

dat verborgen is gebleven

 

Een stralende schoonheid

die ons van kleinzieligheid bevrijdt

en ons in het licht der eeuwigheid

met tedere subtiliteit verblijdt

 

Wetenschap ontvouwt zich in bewustzijn     2018 11 17 

 

De objectieve wetenschap is koel

Zij kent geen menselijk gevoel

Maar heeft haar eigen schoonheid

en haar eigen relatieve waarheid

die zich begripsmatig onderscheidt

van de door ons ervaren werkelijkheid

De wereld van concepten en begrippen

kan niet aan levende ervaring tippen

De wetenschap geldt als een instrument

dat zijn beperkingen en grenzen kent

 

In een onbegrepen werkelijkheid

zoekt de wetenschap naar zekerheid

in termen van waarschijnlijkheid

Want zekerheid is niet gegeven

aan het wetenschappelijke weten

 

Al hetgeen waarvan wij zeker zijn

lijkt een ondoorgrondelijk terrein

De hardheid van de wereld der materie

lost uiteindelijk op in een mysterie

De liefde die ons met elkaar verbindt

is onbegrijpelijk en ziende blind

 

De wereld is een op elkaar afgestemd geheel, zoals een zwerm vogels een levend geheel vormt.

Zo werken ontelbare hersencellen samen om bewustzijnsprocessen weer te geven, die zich als een zwerm vogels door onze geest begeven. https://logos.nl/schepping-en-evolutie-in-de-levende-natuur

 

Er is nog veel waarvan wij weinig weten

Gedachten kunnen we nog steeds niet meten

De fysieke werking die ermee gepaard gaat

zien op een meter als de wijzer uitslaat

 

Gedachten en herinneringen

gevoelens die in wervelingen

van emotie boven komen drijven

blijken geen te meten dingen

 

Je kunt ze subjectief beschrijven

Energieën als vibraties registreren

Samenhangende effecten observeren

en er interessante dingen van beweren

 

Het zal wel een mysterie blijven

hoe en waar herinneringen bovenkomen

hoe en waar gedachten door ons stromen

Wij kunnen ze niet vinden in het brein

waarin zij opgeborgen zouden zijn

 

We kunnen niet precies aangeven waar een gedachte zich bevindt

en waar het licht van het bewustzijn in ons wordt ontstoken

Wel globaal welke hersenfuncties en gebied ermee samenhangen

 

Ze zijn nog altijd niet ontdekt

op een bepaalde afgegrensde plek

In het brein werkt ieder onderdeel

als deel van een ingenieus geheel

Het is een ontoegankelijk terrein

waarvan wij bewust getuige zijn

 

De geest an sich is niet te meten

als ons meest intieme weten

Alles waar we ons bewust van zijn

is verbonden met ons eigen zijn

waarvan wij het wezen zijn vergeten

 

Wie of wat wij werkelijk zijn

het levende bewustzijn dat wij zijn

onttrekt zich aan ons rationele weten

als een veld van puur bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn

 

Dat het licht van het bewustzijn

in een mens geboren wordt

en door ieder mens gekend wordt

is een onomstotelijk gegeven

waarvoor geen verklaring is te geven

 

DNA Helix-pixabay https://logos.nl/schepping-en-evolutie-in-de-levende-natuur

 

Het wonder van het leven

is tot groot geheim gebleven

dat nog niemand opgewekt wordt

uit levenloze stof in een retort

 

Uiteindelijk kan alleen bewustzijn

van zijn eigen zijn verklaring zijn

Al hetgeen wat wij kunnen weten

met uiterste precisie kunnen meten

kan alleen voor ons aanwezig zijn

wanneer wij daarvan wetend zijn

 

In ons eigen bewustzijn

ontvouwt zich de werkelijkheid

waarin wij zelf aanwezig zijn

als een onomstotelijk feit

 

Onder informatie (van Latijn informare: “vormgeven, vormen, instrueren”) verstaat men in algemene zin alles wat kennis toevoegt… in striktere zin als die voor mensen interpreteerbaar is (m a w betekenis heeft).  http://www.informatieplaats.nl

 

Bewustzijn, informatie, energie en materie*             2018 03 03

 

Materie is de harde buitenkant

Maar er is ook een binnenkant

die bestaat uit immateriële informatie

Materie is een soort gestolde energie

 

Energie is bewegende informatie

die volgens wetten beweegt

hetgeen aan alles richting geeft

en alles almaar voort doet gaan

 

Er is iets dat informatie betekenis geeft

die zij zonder bewustzijn niet heeft

Zonder bewustzijn kan zij niet bestaan

Informatie komt uit bewustzijn vandaan

 

Zonder bewustzijn is informatie dood

inert, bewegingsloos en betekenisloos

In alles beweegt een vorm van bewustzijn

zonder dit bewustzijn zouden wij niet zijn

 

Bewustzijn is wat alles betekenis geeft

die informatie zonder bewustzijn niet heeft

Bewustzijn is een zijn dat zich bewust is

en met zichzelf ook in verbinding is

 

Bewegingsloos en betekenisloos

is informatie dood en levenloos

Het leven is dan zinloos, liefdeloos

Liefde doet de zon en sterren bewegen

 

De liefde houdt de hele wereld bijeen

Door de liefde wordt alles weer één

Is ook liefde niet een uiting van bewustzijn?

Zou zonder bewustzijn er liefde kunnen zijn?

 

*In deze visie bestaat het Al of de wereld en wijzelf in grote lijnen uit bewustzijn, informatie, energie en materie. Waarbij het een uit het ander voortkomt en in elkaar over kan gaan en het meer verfijnde, minder tastbare vooraf gaat aan het minder verfijnde, meer tastbare.

Zo gezien zou materie gestolde energie zijn, in energie beweegt zich informatie en informatie een teken van bewustzijn, een uiting van scheppend bewustzijn of creatieve intelligentie

 

Bewustzijn lijkt een veld dat in ons levend wordt

 

Als God weer levend wordt        2018 11 02    Na lezing van Nietzsche en Max Weber

 

De kerk die oppermachtig was

werd een steen op het bedolven graf

waarin de dode God begraven was

De kans dat hij weer levend wordt

wordt ingeschat als niet zo groot

Want hij is in vele harten dood

 

Hij is in beelden slechts gebleven

in tal van vreemde krachtfiguren

en naar de mens gevormde karikaturen

volgens mensenvoorbeeld vormgegeven*                                 *antropomorf

 

Het was nodig om ons te bevrijden

van gestalten uit de oude tijden:

vreemde beelden uit en ver verleden

die niet passen in het heden

 

Grafkelder van God

 

Alleen de onbekend gebleven God*                    *Zie Handelingen van de apostelen 17

maakt een kans dat hij weer levend wordt

De onbekende God die in ons woont

als een God die in ons mens wordt

als het wezen van een menselijk persoon

Want in wezen lijkt een mens op God

 

Als hij God in zich bewust wordt

in een niet te vatten transcendentie

als de alomtegenwoordige essentie

van een immanente kosmische dimensie

De ware God komt weer tot leven

als het ware licht in ons ontwaakt

en de God in ons weer wakker maakt

 

 

Jacopo Tintoretti, De schepping van de dieren. Het nieuwe godsbeeld is geen beeld

Volgens het oude gepersonifieerde godsbeeld 

 

Als men in het hart geraakt wordt

en het aldoordringend licht van God

in de mensenziel ontstoken wordt

komen ook de beelden weer tot leven

waarin het goddelijke is weergegeven

 

In figuren, vormen en symbolen

die iets van het goddelijke tonen*            *Zie Dionysius de Aereopagiet, Over de goddelijke namen (en vormen)

dat zich in zijn wezenlijke zijn

geheel onttrekt aan ons bewustzijn

in een niet te vatten transcendentie

van een immanente kosmische dimensie

 

 

Een dimensie met bewustzijn als essentie

Als het licht dat ieder mens verlicht

dat eeuwenlang verdwenen was uit zicht

en opgesloten werd in kerkgebouwen

die het licht van ons verstoken houden

in een toegeëigend kerkelijk domein

 

Afgehouden van ons menselijk bewustzijn

waar het goddelijke heeft gewoond

En nog steeds zijn glorie toont

als wij ons begeven naar het licht

in ons dat ieder mens verlicht

en zijn ware glorie toont

 

 

Een platte aarde zonder zon                  2018 09 12

 

Op de onttoverde moderne aarde

waarin de doden dood zijn

en de hemels leeg als kerken zijn

en de levens aards en eindig zijn

heeft ons leven weinig waarde

 

Want het eindigt met de dood

die geen enkele zin heeft zo

Slechts een einde van het lijden

door ons van het leven te bevrijden

 

Mensen leiden lege levens

zonder ruimte voor de geest

gevuld met informatiestromen

die van alle kanten binnenkomen

 

Een mythisch verhaal: Sodom & Gomorra, by Pieter Schoubroeck

 

Mythische verhalen zijn allang vergeten

als een vreemd relict van het verleden

Van God en goden wil men niet meer weten

op wie men zich ooit beroepen heeft in nood

Want de goden zijn sinds lang geleden dood

 

We zijn druk bezet met bezigheden

waarbij stilte meestal wordt gemeden

Een enkeling vindt nog een diepere zin

Voor de meesten zit er niet meer in

dan ogen zien en vingers voelen

Want er zijn geen hogere doelen

 

De aarde werd weer plat

En bij de dood val je eraf

Er zijn geen hogere waarden

dan die van de platte aarde

En de hemel kent slechts sterren

Engelen zijn nergens te bekennen

 

https://roosdenkt.nl/god-is-dood   

                    

Draait het leven niet in cycli rond?

Waarbij onze ziel als zonnevonk*            *Zie Bloem en Komen, Ziel en geest: de weg van de zonnevonk

voor zover wij daarvan weten

zoals bij planeten en kometen

lang geleden uit de zon ontstond

Langzaam uitdooft, opbrandt

en dan weer opnieuw ontvlamd

 

Dichter bij de zon gekomen

waar de vonken uit ontstonden

is de energie weer toegenomen

en begint een nieuwe ronde

 

Draait ons leven zo niet om de zon

als zijn zinnebeeld en levensbron?

Als een levend licht dat niet verdwijnt

en in ons als vonk verschijnt

 

Een licht dat ieder mens verlicht*                        *Johannes 1:9

En toch verdween het uit ons zicht

Hoewel wij leven, bewegen en zijn

in het licht van ons bewustzijn

Want zonder dit bewustzijn

zouden wij niet kunnen zijn

 

http://www.huubmous.nl/2015/10/06/menschen-die-sich-lieben-sterben-nie

 

De evolutie en God: een goddelijk complot?*      2018 06 22              

 

Gaat de evolutie zonder God

of lijkt het op een goddelijk complot?

Is Gods werk afwezig in de genen

of juist daarin verschenen?

Lijkt in ons een kosmisch brein

een kosmische intelligentie te zijn?

 

De evolutie lijkt te zijn gestuurd

Hoewel het veel eonen heeft geduurd

zijn er vele soorten gecreëerd

die niet genetisch zijn gemanipuleerd

 

Wat geldt voor korte termijn

hoeft niet blijvend te zijn

Langlopende wetmatigheden

blijken uit een ver verleden

door te werken in het heden

 

            **********

 

Hoe zit het genetisch in elkaar

dat mensen neigen naar elkaar?

Ons vermogen samen te werken

kan onze ontwikkeling versterken

 

Terwijl het niet eerder ging

om culturele ontwikkeling

is dit bij mensen cruciaal

en soms genocidaal

 

 

Waar gaat de evolutie heen?

Er was een licht dat scheen

maar in de duisternis verdween

Het licht van het bewustzijn

waarin we leven, bewegen en zijn

 

Waarin we evolueren

ontwikkelen en vibreren

in een kosmisch geheel

waarin ieder onderdeel

zijn eigen plek heeft

en met anderen samenleeft

 

Toen het bewustzijn ontstond

en ons met het geheel verbond

was daarin het doel gegeven

weer in het geheel te leven

 

Het bewustzijn van een deel

gaat weer op in het geheel

als het uiteindelijk zijn doel bereikt

en het deel zich als geheel verrijkt

 

Want ieder onderdeel

neemt deel aan het geheel

Zoals iedere cel verbazend knap

de blauwdruk van het geheel bevat

in de genen en de chromosomen

die in iedere celkern wonen

 

Zo is ieder onderdeel

afgestemd op het geheel

dat in de kern vertoeft

hoewel dat niet zichtbaar hoeft

Er golft een veld in ieder deel

dat een golf is van het geheel

 

Soms wordt het geheel

in ieder onderdeel

door een mens gekend

op een mystiek moment

als een grond van eenheid

in verscheidenheid

 

Waar wij doorheen kijken

als wij naar het Ene reiken

en vereniging bereiken

in een laag van het bewustzijn

waar grenzen transparant zijn

 

De evolutie is uiteindelijk gericht

op het bewustzijn van het ene licht

dat schijnt in alle andere lichten

die overal de mens verlichten

 

In de sterren aan het firmament

en in het licht van de zon

dat ooit als goddelijk werd gekend

vanuit de bron waar het begon

De bron van ons bewustzijn

waardoor we leven, bewegen en zijn

 

Na lezing van Peter Turchin, Ultrasociety: How 20.000 years of war made us the greatest coöperators on earth.

Over de evolutie van de mensheid in de richting van meer samenwerking o.m. door oorlog en religie.

Oorlog dwingt tot samenwerking in de strijd om het bestaan. Religie normeert het samenleven vanuit een bovenpersoonlijk gegeven.

 

Een geheel van tegendelen