De twaalf artikelen van het geloof

Civis Mundi Digitaal #75

door Cor Schavemaker

Het christendom heeft een basisdocument: De twaalf artikelen van het geloof. De eerste bekende versie van dit document is van rond het jaar 170. Tot op de dag van vandaag is het een onderdeel van de eredienst in de kerken. Samen met anderen ben ik nu bezig een soortgelijk basisdocument op te stellen: De Twaalf Artikelen van het Weten. Dit document zou grondslag kunnen worden voor bijvoorbeeld humanistische scholen in Nederland. Hieronder staan de beide basisdocumenten achter elkaar.


De twaalf artikelen van het christelijke geloof
1 Ik geloof in God den Vader, den almachtige Schepper van de hemel en van de aarde.  
2 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;  
3 die ontvangen is van den  Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;  
5 ten derde dagen wederom opgestaan van de doden;
6 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders;
7 van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.  
8 Ik geloof in de Heilige Geest.  
9 Ik geloof een heilige, algemene, Christelijk Kerk, de gemeenschap der heiligen;
10 vergeving van de zonden;
11 wederopstanding van het vlees;  
12 en een eeuwig leven.