Gedichten bij belangenverstrengeling

Civis Mundi Digitaal #76

door Piet Ransijn

www.nrc.nl/nieuws/2017/09/08/diversiteit-in-de-wetenschap-is-geen-kwestie-van-partijen-turven-a1572639

 

Gedichten bij belangenverstrengeling

Piet Ransijn

 

De wetenschappelijke vrijheid                2018 07 02  Na lezing van Narada Kush, Vedisch Leven:

                                                                                                ‘Moderne wetenschap versus Vedische wetenschap’

In de wetenschap woedt ook een strijd

van macht met onafhankelijkheid

materialisme dooft de spiritualiteit

die ooit de wetenschap bezielde

toen met niet voor valse goden knielde

maar gericht was op de waarheid

en aan dieper inzicht toegewijd

 

Als kennis wordt geleid door macht

verliest de wetenschap zijn kracht

Als macht door inzicht wordt geleid

daagt een meer verlichte tijd

Wetenschap heeft ook zijn waarden

zijn integriteit en zijn betekenis op aarde

die door macht en dwang verdwijnt

en concessies doet aan de waarachtigheid

 

Het vrije inzicht wordt op winst gericht

en tot dienen van de industrie verplicht

De wetenschap is niet meer vrij

en werd een vorm van slavernij

De veelgeprezen vrije open geest

die eens ons voorbeeld is geweest

werd een slaaf van aardse machten

en weinig transparante krachten

 

https://slideplayer.nl/slide/2080753/cursus 3de jaar eigen zin in ons leven AcademiejaarGepubliceerd door Paula Baert

 

 

Sinds de wetenschap ontstond

liepen er vrije geesten rond

Ze zijn nog niet geheel verdreven

en ze komen iedere tijd tot leven

in een eerlijk en integer streven

naar een meer omvattend inzicht

dat op waarheidsvinding is gericht

en de feiten aan licht brengt

 

De vrije wetenschap raakt niet verloren

maar wordt telkens weer herboren

in een geest die onafhankelijk denkt

Diep van binnen is een vrij bewustzijn

waarvan wetenschappers niet verstoken zijn

Als wij denken vanuit vrijheid

volgt een ander wetenschapsbeleid

dan door macht en geld geleid

 

Als de wetenschap zich weer verbindt

met de geest van vrijheid en integriteit

en zijn weg naar waarheidsvinding vindt

draagt zij bij aan een verlichte tijd

die in potentie overal nu wereldwijd

en intercultureel gestalte krijgt

 

Als wetenschap zich niet meer laat belagen

door verleidingen van  macht en geld

zou de onderneming kunnen slagen

van een wereld die op inzicht is gericht

met als focuspunt ons eigen licht:

het licht van ons bewustzijn

waarin wij onafhankelijk denken

en leven, bewegen en zijn

om de wereld ons inzicht te schenken

 

www.henkjanout.nl/media/

 

Dienstbare wetenschap               2018 12 09

           

Wetenschap is niet vrijblijvend

Zij was oorspronkelijk bevrijdend

Bedoeld als weg naar verlichting*                       *O.a. bij Pythagoras, Plato, Kant, Fichte, Schelling e.a.

Niet als instrumentele verrichting

als middel tot een willekeurig doel

zonder enig dieper gaand gevoel

 

Wetenschap dient eigenlijk de waarheid

Daarmee ook schoonheid en goedheid

Dit zegt een hedendaagse neoplatonist

Hij is beslist geen neoliberalist

 

Wetenschap betekent meer voor onze aarde

dan alleen maar commerciële waarde

Wetenschap dient de mensheid te dienen

en niet vooral aan kennis te verdienen

 

De willekeur van het marktmechanisme

valt van vele kanten ernstig te betwisten

Eigenbelang is niet de hoogste waarde

Gezien het politieke wanbeleid

verdient het hoeden van ons aller aarde

in onze tijd de hoogste prioriteit

 

Veel corrupte politici en industriëlen

kan dat kennelijk weinig schelen

Hun wereld draait om geld en macht

De wetenschap als een sociale kracht

draagt een grote verantwoordelijkheid

in deze technisch-wetenschappelijke tijd

 

Iedere wetenschapper dient te weten

onderzoek te doen naar zijn geweten

Kiest hij voor menselijke waarden

en ons lijfsbehoud op deze aarde

of voor verleiding van het grote geld

dat voor onderzoek wordt neergeteld?

 

www.slideshare.net/PeterAchterberg/maatschappelijk-onbehagen-en-het-publieke-aanzien3

 

Wetenschap naar het geweten              2018 12 05          

 

Miljoenen mensen in de wetenschap

werken naarstig aan ik weet niet wat

Banden met de industrie zijn ondoorzichtig

Wetenschappers zijn vaak medeplichtig

aan vervuiling, zinverlies en aan de kaalslag

van de aarde en in dienst van winstbejag

Als wetenschappers werken zonder waarden

dient hun werk de heren der aarde

 

Wetenschap werd middel tot een doel

Wetenschap heeft geen gevoel

Zij is niet gericht op waarden

en kan daardoor ontaarden

in dienst van asociale krachten

en militair-industriële machten*                *Het militair-industriële complex waar Eisenhower op wees

die het leven willen domineren

en de wereld kunnen ruïneren

 

Wetenschappers moeten weten wat ze doen

Niet alleen maar werken voor de poen

Er bestaat nog iets als burgerlijk fatsoen

Er bestaat nog zoiets als geweten

waarvan wetenschappers weinig weten

 

Geweten is geen neoliberale willekeur

en geen cultureel bepaalde voorkeur

die zich kneedbaar plooien laat

naar een sociaal verplichte maat

Niet iets dat met maten is te meten

Geweten is geen kwantiteit

maar morele, normatieve kwaliteit

 

Het is de band met het geheel

De onderlinge band van ieder deel

Het is de stem van het bewustzijn

van een aldoordringend zijn

dat alle delen met elkaar verbindt

Een verplichting die ons bindt

 

Wetenschap verbonden met geweten

ontwikkelt zich tot heilzaam weten

Dan komt de ziel tot leven

die onontwikkeld is gebleven

Onontdekt, geweerd en genegeerd

omdat de wetenschap bezieling weert

De wetenschap beweert dat haar terrein

emotieloos en passieloos moet zijn

 

Je mag het wel met passie doen

en ook gericht op faam en roem

wanneer de toetsingsbezigheid

maar vrij van waarden blijkt

Behalve dan nauwkeurigheid

waarachtigheid en effectiviteit

en dergelijke intrinsieke waarden

Anders zou de wetenschap ontaarden

 

Het industriesysteem bedreigt de vrije zee

www.nhnieuws.nl/nieuws/168322/brand-op-pier-blijkt-vuur-bij-hoogovens-ijmuiden

 

Het industriesysteem                       2018 12 01

 

De rijken zijn zich meer bewust

van de macht van het systeem

Hebben daarvan meer verstand

en zijn ook beter toegerust

 

Ze staan ook niet alleen

Wereldwijd in ieder land

zetten zij het naar hun hand

Globalisering en open grenzen

lijken voordelig voor rijke mensen

 

Het industriesysteem

bedreigt iedere cultuur

net zo erg als de natuur

die al grotendeels verdween

 

Haast alle soorten op aarde

worden evenals onze waarden

bedreigt door het systeem

Waar gaat de wereld heen?

Naar één groot industriesysteem?

 

Oprukkende industrie https://zoom.nl/foto/landschap/zware-industrie-in-zeeuws-vlaanderen.2470041.html

 

Het moderne levensgevoel   2019 01 14          

 

Er zijn modernisten

die de zin betwisten

van het geestelijke leven

Niets is meer verheven

 

Er is geen vooruitgang

En het leven duurt te lang

Is het beter te verdwijnen

door een zelfgekozen einde?

Voor we dementeren

of de wereld ruïneren

 

Is dit nu de vrijheid

die de moderniteit

ons heeft gegeven?

Moeten we zo verder leven?

Zonder ziel en zonder geest

die de Schepper ons gegeven heeft

 

Er is een scheppingsmoment*                                   * De oerknal geheten

dat geen Schepper kent

Er is geen Schepper te vinden

Wel een soort van blinde

evolutie zonder zin en doel

 

Het moderne levensgevoel

geeft soms een beklemming

geeft het leven geen bestemming

geen diepere zin en waarde

dan genieten hier op aarde

 

Er is geen God en geen gebod

Wat voor ons telt is het genot

dat wij soms even mogen beleven

om ons leven nog enige zin te geven

 

www.marketingfacts.nl/berichten/hoe-menselijke-merken-bakens-worden-in-een-kolkende-zee-vol-technologie

 

Bakens van de nieuwe tijd               2019 01 13

 

Wat betekenen de menselijke waarden

nog voor deze netelige aarde

als geld een hoofdrol speelt

en  mensen onderling verdeelt?

 

Gelukkig zijn er nog mensen

die voor anderen het goede wensen

en hen in hun waarde laten

die niet alleen voor eigen baten

leven hier op deze vege aarde

maar voor menselijke waarden

zoals vrede en gerechtigheid

verdraagzaamheid en dankbaarheid

 

Als iedereen dat doet

vatten wij weer goede moed

Om van daaruit wereldwijd

de bakens van de nieuwe tijd

een centrale plaats te geven

in ons eigen vege leven