Aruba

Civis Mundi Digitaal #82

door Armand Hessels

Opmerking vooraf: de inleidende paragraaf en alles wat ingevoegd is tussen vierkante haken is van Michel van Hulten]

 

 

[Ter inleiding]

Velen onder ons weten slechts weinig van onze overzeese rijksdelen. Deze stelling dekt ook het ‘land’ Aruba binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De Oorzaak? Slechts weinig nieuws uit de eilanden bereikt ons via de media. Ja, als er rotzooi ontstaat in buurland Venezuela dan vernemen we plotseling van de overlast die de komst van vluchtelingen uit dat land op Aruba en Curaçao veroorzaakt, en dat het Europese Nederland moet meebetalen. Maar de binnenlandse politiek? Uitslagen van verkiezingen aldaar? De eigen binnenlandse ontwikkelingen van die eilanden?
Dat jarenlang een Arubaan, Armand Hessels, een bijna eenmansgevecht in de lokale Arubaanse media voerde via de door hem opgerichte Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba (SDBA) vond weinig weerklank in het Europese deel van het Koninkrijk (zie ook http://deugdelijkbestuuraruba.org/ en www.corruptie.org waar SDBA als partner op de website staat).

Vorig jaar is hij gestopt met regelmatig te schrijven. Zoals hij zelf aangaf: ‘’Ik heb mij vorig jaar [2018] heilig voorgenomen geen artikel meer te schrijven over het thema deugdelijk bestuur. Ik dacht dat ik alles al had geschreven wat daarover op Aruba te schrijven viel en dat ik dus maar in herhaling zou vallen.”

Hij is kennelijk van mening veranderd, tenminste voor het schrijven van één column die op 22 maart 2019 gepubliceerd werd en die hieronder gekopieerd wordt met de eerste vijf reacties die vanuit de Arubaanse gemeenschap publiek werden gemaakt.
Zie: https://www.knipselkrant-curacao.com/column-hessels-sdba-kritisch-omtrent-plan-massademonstratie-avp/#more-255324

Zijn verantwoording van deze persoonlijke koerswijziging?
‘Ik kon natuurlijk niet bevroeden dat “de politiek” met echt nieuwe acties zou komen zoals de AVP [Arubaanse Volkspartij, op papier een partij met christelijke grondslag en als zodanig verbonden met het CDA] nu van plan is: een massademonstratie om de Arubaanse bevolking te bevrijden. Zo rauw heb ik het hier niet eerder gegeten. Heb me dus toch laten verleiden tot een bescheiden reactie. 

Armand Hessels, www.deugdelijkbestuuraruba.org en www.harmoniAruba.org ]

 

 

Opinie Armand Hessels | Overheidscriminaliteit en staatsondermijning op Aruba?

Column Hessels | SDBA kritisch omtrent plan massademonstratie AVP, geplaatst op 22 maart 2019
door redactie Curaçao – 5 reacties

 

Partijleider Mike Eman van oppositiepartij AVP kondigde vorige week tijdens een spoedbijeenkomst met leden aan dat zijn partij op vrijdag 12 april een massademonstratie gaat organiseren om vroegtijdige verkiezingen af te dwingen. Motieven hiervoor zijn volgens partijprominenten dat het volk zou zijn voorgelogen en er dus sprake is van kiezersbedrog, dat Aruba op de zwarte lijst van de EU van belastingparadijzen is geplaatst, dat oud-MEP-politici [MEP-Arubaanse Kiezersbeweging, in theorie met een meer socialistische inslag, identificeert zich met de PvdA] allerlei commissariaten hebben gekregen en dat familieleden benoemd worden als adviseurs van ministers.

De AVP werpt zich daarbij op als de partij die het land gaat ‘bevrijden’, blijkbaar van kiezersbedrog, nepotisme en ondeugdelijk bestuur. Volgens SDBA gaat die partij blijkbaar uit van collectief geheugenverlies van de Arubaanse gemeenschap want de AVP is wel de laatste partij die deze pretentie zou mogen uitdragen. Haar geschiedenis is namelijk doorspekt van beloften aan de eigen gemeenschap en Nederland die nooit of slechts (zeer) ten dele zijn ingelost. Een kleine greep: de (ondertekende!) belofte in 1993 aan Nederland (en geheimgehouden voor de Arubaanse gemeenschap!) voor openbaarheid van bestuur en de financiering van politieke partijen. De (ondertekende!) belofte aan de Arubaanse gemeenschap in 2000 dat alle 20 aanbevelingen van het Rapport Calidad [Rapport met aanbevelingen voor het realiseren van deugdelijk bestuur] integraal zouden worden uitgevoerd (uiteindelijk slechts, om opportunistische redenen, één!).

En van recente datum, de plechtige verkiezingsbelofte in 2009 dat de BBO [Belasting op BedrijfsOmzetten] zou worden afgeschaft. Bovendien doet de partij al maanden de nodige moeite om de schuld van de begrotings- en sociale problemen die zij zelf (mede) veroorzaakt heeft in de schoenen van de huidige coalitieregering te schuiven. Kiezersbedrog is dus duidelijk niet het monopolie van de MEP.

De AVP wijst in meerdere berichtgevingen ook op haar grote verantwoordelijkheidsgevoel. Daar is eveneens het nodige op aan te merken. De ongebreidelde toename van de Arubaanse schuld is altijd een probleem geweest voor alle Arubaanse en internationale adviserende instanties. Het consistent negeren van al die waarschuwingen door opeenvolgende regeringen heeft inmiddels geleid tot een vrijwel onbetaalbare schuld en torenhoge rentebetalingen. De AVP draagt voor omstreeks 75% van deze schuld de verantwoordelijkheid. Daarmee heeft zij niet alleen de huidige bevolking, maar ook toekomstige generaties opgezadeld met schuld- en rentebetalingen die een obstakel zijn voor een gezonde ontwikkeling van Aruba.

De onverantwoordelijkheid van de AVP om haar verkiezingsbelofte in 1994 van verdubbeling van het pensioen (tegen alle waarschuwingen in!) wèl in te lossen heeft bijna geleid tot het bankroet van het pensioenfonds terwijl de eveneens onverantwoordelijke invoeringswijze van de AZV [Algemene ZiekteVerzekering] het Land ernstige financiële problemen heeft opgeleverd. Na 15 jaar zag de AVP zich inderdaad gedwongen de pensioengerechtigde leeftijd op korte termijn met 5 jaar te verhogen om het faillissement van het pensioenfonds te voorkomen. Daarnaast moesten er jaarlijks grote correcties worden gedaan in de opzet van de AZV om de veel te grote financiële verplichtingen van het Land daartoe te verminderen.

Van veel recentere datum zijn de onverantwoordelijke verplichtingen met betrekking tot PPP-projecten [ Public Private Partnerships] hetgeen vanaf dit jaar 20 jaar lang jaarlijks Afl 80 miljoen [Afl- Arubaanse florin, gulden] opsoupeert van een begroting waar de rek al helemaal uit verdwenen is. De ondertekening van een geheim akkoord met corrupte Venezolaanse onderhandelaars ten behoeve van de handhaving van een totaal afgeschreven raffinaderij waardoor Aruba nu zelf de ontmanteling moet bekostigen. En de realisering van een hedge-overeenkomst door amateurs hetgeen Aruba eveneens voor enorme extra kosten heeft gesteld.

Maar ook de dubieuze uitgifte van terreinen voor de bouw van nog eens duizenden hotelkamers extra die in alle opzichten contraproductief zijn voor Aruba. Uiteindelijk het weglopen van haar verantwoordelijkheid door na de laatste verkiezingen in 2017 direct na de verkiezingsuitslag aan te geven dat de partij geen regeringsverantwoordelijkheid zal dragen na eerst ons Land in een onmogelijke financiële positie te hebben gemanoeuvreerd. Dus ook voor wat betreft verantwoordelijkheidsgevoel heeft de AVP totaal geen meerwaarde.

Maar ook op het gebied van nepotisme heeft de AVP nooit onder gedaan voor de MEP. Een analyse van de personeelsaanwas gedurende meer dan 30 jaar bestuur laat zien dat de twee partijen op dat gebied volledig aan elkaar gewaagd zijn. Bovendien is het politieke traditie dat ministeries en besturen van overheidsstichtingen direct worden volgepropt met ‘eigen mensen’ van de partij of familie. En net zoals de MEP er nog niet in geslaagd is haar personeelsuitgaven te verlagen, bleek dit ook voor de AVP een brug te ver. Het ontslag van zogenaamd ‘politiek vervolgden’ door de MEP van personeel dat door de AVP op het eind van haar laatste regeerperiode haastig werd benoemd, werd grotendeels door rechters goedgekeurd wegens grove tekortkomingen in de benoemingsprocedures.

Tenslotte heeft de AVP volgens SDBA ook op het gebied van deugdelijk bestuur volledig gefaald. Hoewel haar belangrijkste partijfilosoof verantwoordelijk was voor de opzet van het uitstekende rapport Calidad met concrete aanbevelingen voor de realisering van deugdelijk bestuur, koos de partij voor handhaving van haar slogan: “Good governance is bad politics”. Haar grootste aandacht ging dan ook uit naar ‘good politics’ door ondeugdelijk bestuur consequent in de praktijk te brengen. Dat leidde in 2002 onder meer tot een grote rechtszaak waarbij een minister en bevriende aannemers veroordeeld werden.

In 2019 werd wederom een AVP-minister met ‘medewerkers’ in een rechtszaak veroordeeld, waarbij deze zelfs werd beschuldigd van ‘het deelnemen aan een criminele organisatie’. Voor velen was de vraag of daarmee zijn eigen partij werd bedoeld. Bovendien heeft de AVP geen blijk gegeven van ‘lerend vermogen’ aangezien de ‘fouten’ die indertijd (2001) bij hun prestigeproject Fondo Desaroyo Nobo San Nicolaas (FDNSN) [Fonds ter Ontwikkeling van San Nicolaas] werden begaan, nog dunnetjes werden herhaald tijdens hun laatste prestigeproject ‘Bo Aruba’ (2010-2017). In plaats van Afl. 28 miljoen, ging het nu echter om Afl. 1,5 miljard. Ten slotte was ook de illegale verwijdering van overheidsdocumenten uit de burelen van ministers een ernstige vorm van ondeugdelijk bestuur, aangezien dit de continuïteit van het bestuur vrijwel onmogelijk maakte. Dit schepte tevens de sterke indruk dat de nodige zaken het daglicht niet konden verdragen…

Met deze zeer beperkte bloemlezing moet het duidelijk zijn dat de AVP in geen enkel opzicht voor de Arubaanse gemeenschap een geloofwaardig alternatief vormt om weer regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Haar initiatief om een massademonstratie te organiseren draagt slechts bij tot verdere polarisatie in de samenleving die tot niets leidt en dus afgeblazen moet worden. Een diepgaande reflectie op eigen functioneren zou meer op zijn plaats zijn. Daarbij moet de vraag worden beantwoord of politieke partijen, gezien de enorme schade die zij ons Land in amper 30 jaar hebben berokkend, überhaupt nog recht van bestaan hebben…

Auteur Armand Hessels is van Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba. SDBA werkt aan een bewustwordingsproces van de Arubaanse gemeenschap, namelijk de noodzaak het eiland te besturen volgens de principes van deugdelijk bestuur. Met dit bewustwordingsproces hoopt SDBA te bereiken dat er vanuit de gemeenschap hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. www.deugdelijkbestuuraruba.org .

Dit bericht werd geplaatst in _Aruba_ColumnColumn Armand HesselsPolitiek. Bookmark de permalink .

 

5 REACTIES OP “COLUMN HESSELS | SDBA KRITISCH OMTRENT PLAN MASSADEMONSTRATIE AVP”

 1. Renée van Aller | 23 maart 2019 om 23:08 |
  Uitstekend stuk van Armand. Hij roept dit al jaren, maar niemand die luistert. Thans meent de AVP een schaduwkabinet te moeten vormen en kondigt een massademonstratie af. Met omgekochte Arubanen en illegale vreemdelingen, die zo ruimhartig zijn toegelaten door de AVP? Om de zogenaamde inadequate zittende regering te vervangen? Doem en duisternis kan alleen door de AVP worden weggenomen, meent Mike. Nota bene de veroorzaker van alle huidige royale regeringsproblemen. Behalve excellent fabuleren en fantaseren, of de waarheid aanpassen (liegen) was/waren Mike Eman c.s. de slechtste (hoogopgeleide) staatsboekhouders in lange tijd. Niet eerder werden er zoveel publieke middelen ten eigen bate gebruikt en anderszins over de balk gegooid. Bovendien is PC [Paul Croes] als AVP minister als eerste Arubaanse bewindsman ooit, veroordeeld. Als men de handen in vuil water wil schoon wassen, hadden wij toch een doortrapte strategie van de AVP verwacht en niet zo’n ondoordachte paniekaanval. Die bovendien zeer ongeloofwaardig is. Mike heeft thans de soepelheid van een gespleten straattegel, of een wiebelende wasknijper. Zoals Frits Abrahams in het NRC zei van 22 maart 2019: “zijn fletse proza mist inhoud”, zijn voornemens zijn leeghoofdig en kwaadaardig en bovendien een staatsman en bestuurder van niveau onwaardig. “Moet een heel volk betoverd worden met waanzinnige ideeën” en loze beloften? Ga het rapport Calidad uitvoeren, wat Henny al plechtig beloofde. Politieke beloften zijn dus niets waard, blijkt opnieuw. Het gaat bij Mike wellicht ook alleen om verantwoord eigen zakken vullen en ruim in de schijnwerpers te staan, met overtrokken hoedanigheden. Emans triomfalisme, waarover vroegen wij ons af. Verantwoordelijk voor een gat in begroting ter grootte van de Bermudatriangel. Is dat gejubel waard? Laat dit een les zijn voor de zittende regering om werkelijk integer te zijn en de verlokkingen van eigen zakken vullen te weerstaan. Met een vrouw aan het hoofd van de regering, is daar misschien meer kans op. Als de noodzaak tot zelfverrijking tenminste door anderen niet dwingend wordt opgelegd. Dan gaat het met Aruba van kwaad tot erger. Trouwens, waar blijft het overzicht van de CBA [Centrale Bank Aruba] over de overheidsfinanciën? Dat had er al jaren moeten zijn. Houdt de minister van Financiën, dit tegen net zo als bij de AVP? Strijkstokongelukken? Renée van Aller en John de Vries
 2. ajw | 22 maart 2019 om 17:19 |
  Helaas allemaal waar en slechts een kleine greep uit de grote aantallen gesjoemel en erger in de overheden en te verifiëren, door een ieder, die dat wil. En net zoals deze verschijnselen van het ontbreken van deugdelijk bestuur, de aanwezigheid uiteenlopende manieren van corruptie in overheid en bestuur, is er sprake van oorzaak en gevolg. Het is de “bevolking van Aruba”, wij allemaal dus, die medeverantwoordelijk zijn voor deze situatie. En zoals het gezegde luidt: Je hoeft geen kip te zijn om te zien, dat de eieren rot zijn, komen we ook geen stap verder met het alleen constateren van de rotte eieren, zonder op zoek te gaan naar oplossingen. En ook ik gebruik nu de “kip en de rotte eieren” diagnose en nodig een ieder uit met het aandragen van “medicijnen” die mee kunnen helpen aan een zinvolle en constructieve dialoog [geen debat of discussie].
  De website http://academyofminds.com/nl/debat-dialoog-discussie/  is de moeite waard om je te oriënteren in de zin van een dialoog, om daarmee te voorkomen, dat we belanden in de jarenlange “stammenoorlogen” op Aruba, waarbij het verdedigen van de stam voor gaat aan het willen zoeken naar oplossingen.
 3. joop savaneta | 22 maart 2019 om 16:40 |
  Goed geformuleerd stuk. De pot (AVP) verwijt de ketel (MEP) dat hij zwart ziet. In deze tijd is samenwerking belangrijk en op verdere escalatie tussen aanhangers van beide partijen zit niemand te wachten. Bestuurders van de AVP neem jullie verantwoordelijkheid voor de huidige weinig rooskleurige situatie van het eilandgebied dat voornamelijk door jullie toedoen is ontstaan.
 4. Stevie | 22 maart 2019 om 16:40 |
  Hear, hear!
  Misschien een hongerstaking Mike?
 5. Postman441 | 22 maart 2019 om 12:41 |
  Armand, perfect verwoord! Helemaal mee eens!! Ze hebben gewoon boter op hun hoofd.
  [Mijn (MvH) reactie: wat hebben eigenlijk al die Nederlandse parlementaire commissies die over en weer elkaar bezochten in Nederland en in de Nederlandse Antillen opgemerkt? Hun verslagen kwamen keurig in de Tweede Kamer agenda ter bespreking. Maar wie hadden ze eigenlijk gesproken die hen echt kon vertellen wat er in het land Aruba gebeurde? Hoorden en zagen ze echt niks, of hielden ze zich stil uit wat voor misplaatste overwegingen dan ook?]

*****