Gedichten: Tijd van leven

Civis Mundi Digitaal #87

door Piet Ransijn

https://windowscenter.nl/wallpapers/show/9368/morgen-dauw

 

Gedichten Tijd van leven

 

Een nieuwe morgen         2019 07 13

 

De tuin begroette mij

met morgendauw

alsof zij zachtjes zei

Ik hou van jou

 

Ik voelde mij geborgen

in een stralende morgen

die mij in zich opnam

toen ik naar buiten kwam

 

Ik opende de deur en zie

een stroom van nieuwe energie

en sprankelende morgendauw

begroette en omhulde mij

die zonder woorden zei

Ik hou van jou

 

Alsof mijn dag opnieuw begon

als een kind van de zon

dat onze zwaar beladen aarde

met menselijke waarden

en constructief gedrag  

behoeden en verrijken mag

 

            ***********

 

Na het ochtendgloren

wordt een nieuwe dag geboren

Zo gloort nu wereldwijd

een nieuwe tijd van positiviteit

 

Langzaam wordt het oude afgebroken

als het nieuwe is ontloken

Onhoorbaar en onmerkbaar zacht

wint het onherroepelijk aan kracht

 

Het lijken vaak verwarrende tijden

Afbraak is niet altijd te vermijden

Oude en aftandse vormen

willen nog geen nieuwe normen

 

Ieder gevestigd belang

heeft nog noten op zijn zang

Uit een wirwar van bizarre tonen

zal een symfonie naar voren komen

 

https://vroegevogels.bnnvara.nl/community/fotos/landschappen/morgendauw-soms-hoef-je-niet-zover-van-huis-was-bij-mijn-achter/294003

 

 

Tijd om beter te gaan leven                      2019 07 19

 

Dit gedicht beschrijft de ontwikkeling van tribalisme van stammen met hun eigen goden naar een meer universele religie en ethiek met algemene wetten en ethiek vanuit een meer omvattend bewustzijn, dat de hele mensheid omvat. De antropomorfe, naar buiten toe geprojecteerde en op mensen gelijkende stamgoden veranderen naar een universeel bewustzijn dat inherent in alle mensen is en hen omvat.

 

Een tribale God

 

Ook de Bijbel is een boek

met veel verhalen vol geweld

met God als onbetwiste held

Maar de moraal lijkt veelal zoek

Bij nietsontziende broedertwisten

en heimelijk bedreven lage listen

 

Het lijkt op een vervolgverhaal

met een vaak nog tribale moraal

De God lijkt een tribale god

die geleidelijk algemener wordt

 

Maar zoals hij ooit naar voren kwam

blijft hij de god van een vertakte stam

Zo’n menselijke god is in mijn ogen*                      *in de zin van een antropomorfe projectie

een uiting van ons beeldende vermogen

 

Het werd de god van een staat

die niet met zich sollen laat

die iedereen lijkt te verdoemen

die zich met hem niet kan verzoenen

 

Het model van een potentaat

als absolute heerser van een staat

lijkt model te staan voor deze god*                        *Volgens Max Weber, Sociology of Religion

 

Een God van liefde

 

Waarbij het echter anders wordt

in het Nieuwe Testament

waar God anders wordt gekend

De God van liefde komt in zicht

Het licht dat ieder mens verlicht*                            *Evangelie van Johannes, 1:9

Een God die alle mensen omhult

en hun wezen met liefde vervult

 

Alle mensen zijn hem lief

Hij opent zo het perspectief

naar een wereld van vrede

De mensheid heeft genoeg geleden

 

Mensen mogen nog leren vergeven

om te komen tot een beter leven

Tribalisme en broedertwisten

groeps-centrisme en dogmatisme

mogen worden opgegeven

opdat volkeren in vrede leven

 

Gewoonten, wetten en ethiek

 

Ieder volk heeft gewoonten en wetten

en hoeft die niet opzij te zetten

Tenzij een hoger algemeen belang

erdoor in de verdrukking kwam
Wetten dienen niet om te kwetsen

maar om mensen te beschermen

 

Om in vrede met elkaar te leven

dienen mensen wetten na te leven

en principes van algemene ethiek

zoals wat gij niet wilt dat u geschiedt

doe dat ook een ander niet

 

Een ruimer bewustzijn

 

Als mensen een ruimer bewustzijn krijgen

en spontaan naar menselijke waarden neigen

vanuit een wederkerig medegevoel

dan is een beter leven een bereikbaar doel

 

We zijn lang genoeg barbaars gebleven

Het wordt tijd om anders te gaan leven

De aarde biedt ons overvloed

als de mens haar goed behoedt

 

De kennis van de wetenschap

verschaft een belangrijke stap

om te weten hoe dat moet

Maar zij maakt mensen nog niet goed

 

Religie en ethiek

 

Daar is wat meer voor nodig

Religie is daarbij niet overbodig

Als bron en basis van ethiek

is religie generiek of identiek

met universele vormen van ethiek

 

In het mensheidsperspectief

heeft God alle mensen lief

Echter bij tribale goden

gelden slechts de eigen noden

 

In tijd waarin bekrompenheid verdween

kan er ruimte zijn voor iedereen

die wetten en principes respecteert

en deze zelf ook praktiseert

 

Groepen die zich eerst misdroegen

kunnen zich harmonisch samenvoegen

als zij elkander kunnen respecteren

en daar ethische principes bij hanteren

 

 

Een betere wereld vanuit een ruimer bewustzijn

Een betere wereld kan haalbaar zijn

als wij dat zien in ons bewustzijn

Het bewustzijn in zijn grote openheid*                 *Zie o.m. Douwe Tiemersma over openheid en non-dualiteit

omvat meer dan de hele mensheid

ook het dierenrijk en al wat is

omdat het alomvattend is

 

Bewustzijn in essentie kent geen grenzen

en verbindt in wezen alle mensen

die als mens begiftigd zijn

met een menselijk bewustzijn

en het inherente vermogen

tot wederkerig mededogen

 

www.livingvalueseducation.nl/blog/2017/10/9/19-oktober-wereld-waarden-dag

 

Macht en menselijke waarden                 2019 06 22

 

Hoe kun je toebedeelde taken

dragelijk en aangenamer maken?

Dat gaat door het samen te dragen

 

Doe het niet alleen

vind mensen om je heen

Dat houdt je op de been

 

Wat drijft ons voort?

Er is iets dat ons stoort

en iets dat ons bekoort

 

Een maatschappelijke zaak

waar je je sterk voor maakt

Je hebt daarin een taak

 

Wat ons bekoort zijn menselijke waarden

Wat stoort is onrecht hier op aarde

waardoor het leven kan ontaarden

 

Een mensonwaardig leven

zie ik niet als een gegeven

waarmee wij moeten leven

 

Onrecht zal geleidelijk verdwijnen

als menselijke waarden weer verschijnen

en niet voor onrecht zullen wijken

 

Er wordt dan paal en perk gesteld

aan de macht van het geweld

en aan de fascinatie voor het geld

 

Als mensen zich in grote getalen

achter menselijke waarden scharen

kunnen andere tijden dagen

 

Als macht geleid wordt door de rede

deugd weer samengaat met weten

en dogmatisme wordt vergeten

 

Het eigen gelijk weer wijkt

voor ruimere weldenkendheid

die van kortzichtigheid bevrijdt

 

Als geld zich richt naar waarden

zal macht niet meer ontaarden

en dienen mensen weer de aarde

 

Die zij niet dan meer exploiteren

Mensen zullen zich meer weren

Uitbuiting zal dan stagneren

 

Naast de biosfeer op aarde

vormen menselijke waarden

de grootste schat op aarde

 

https://nl.freepik.com/vrije-foto-vectoren/morgen-dauw