Gedichten over de coronacrisis

Civis Mundi Digitaal #95

door Piet Ransijn

Verbondenheid                               2020 03 27

Verbondenheid van mensen

is een wonder zonder grenzen

Het is vooral de laatste tijd

steeds meer wereldwijd

 

Er zijn nu veel problemen

die we samen delen

Want overal op aarde

zijn nu virushaarden

 

Maar ook verbondenheid

spreidt zich wereldwijd

In een grenzenloze empathie

ligt een weg naar een remedie

 

Virus                                     2020 03 09

 

Het virus wint terrein

verspreid zich onder mensen

houdt zich niet aan grenzen

Het kan er zomaar zijn

Verspreidt zich razendsnel

Overal kommer en kwel

 

We leven in pandemische tijden

vervuld van angst en lijden

Er is nog steeds geen medicijn

Besmetting kan dodelijk zijn

De angst grijpt om zich heen

Vanzelfsprekendheid verdween

 

Het leven is niet veilig meer

en we hebben geen verweer

Een zuiver ingetogen leven

kan enige bescherming geven

 

                ********

 

Er zijn al vele steden

waar mensen overleden

Ondanks preventief beleid

heeft het virus zich verspreid

 

Het is met man en macht

niet tot staan gebracht

De wereld raakt ontregeld

en de toekomst is onzeker

 

Vluchten worden afgelast

Scholen zijn gesloten

Mensen zitten vast

Ook op grote boten

 

We zien het niet als straf van God

Toch kreeg onze trots een schok

Wereldmachten moeten buigen

Hun ambitie valt in duigen

 

                *********

 

Er is met dieren een verband*

Onze troebele manieren

van omgang met dieren

werken ziekten in de hand*

 

Het wordt door sommigen geweten

aan het gegeven dat wij dieren eten

Er is al eerder varkenspest geweest

Maar we eten nog steeds vlees

 

Niet dat de besmetting daarvan komt

Toch is onze symbiose niet gezond

En het zal voor hen niet prettig wezen

om door ons te worden opgegeten

 

Meer respect voor ieder levend wezen

kan misschien ons op den duur genezen

De natuur vormt immers een geheel

Mensen zijn daarvan een onderdeel

 

Wat meer eerbied voor het leven

kan ons meer vertrouwen geven

in de afloop van ons avontuur

als paradepaard van de natuur

 

*In december2019 werd in de Chinese miljoenenstad Wuhan een cluster van symptomen van een "longontsteking van onbekende oorsprong" waargenomen, dat al snel in verband werd gebracht met een vis- en dierenmarkt waar ook levende dieren werden verkocht. Deze markt bestond uit zo’n duizend stallen waar onder meer kippen, fazanten, vleermuizenmarmottenslangenherten en de organen van konijnen en andere wilde dieren werden verkocht. Al snel werd vermoed dat de veroorzaker een nieuw coronavirus kon zijn, afkomstig uit een dierlijke gastheer (zoönose). Het virus is SARS-CoV-2 (voorheen 2019-nCoV genoemd) dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt.”

“Spaanse griep: Twee jaar nadat het virus de kop had opgestoken doofde de epidemie. Het virus verdween toen er immuniteit was ontstaan onder de bevolking. Het werd in de jaren negentig teruggevonden in het longweefsel van ingevroren lijken in het ijs van Alaska. Dat maakte het mogelijk om de genetische code van het virus te kraken. In 2005 wekten Amerikaanse wetenschappers het virus tot leven voor onderzoek. Ze identificeerden het als influenza A, subtype H1N1. Dieren waarop het is uitgeprobeerd stierven snel, met dezelfde symptomen als de mensen destijds. Het virus leeft nu voort in een zwaarbewaakt biologisch laboratorium.

‘Het erfelijk materiaal van het virus van de Spaanse griep kunnen we voor een groot deel terugbrengen tot virussen die bij dieren voorkomen’, zegt viroloog Ab Osterhaus. ‘Waarschijnlijk is het virus destijds via vogels en varkens bij de mens terechtgekomen. Ook epidemieën die de afgelopen decennia de kop opstaken – ebola, zika, sars, mers – hadden hun oorsprong in de dierenwereld. Dat geldt eveneens voor het huidige coronavirus, dat vermoedelijk afkomstig is van vleermuizen. Het illustreert dat de mens deel uitmaakt van de dierenwereld.’” (Volkskrant za 14 maart 2020)

 

 

De gezamenlijke weg naar binnen          2020 03 21

 

Een ingetogen levenwijze

zonder uitgaan, zonder reizen

vindt nu algemene ingang

zij het onder collectieve dwang

 

Het is de weg naar binnen

We mogen ons bezinnen

hoe we verder gaan

in dit hachelijk bestaan

 

Angst komt voort uit tweespalt*                             *Oepanishaden

die door ons te dimmen valt

door ons met elkander te verenigen

en zo ons aller nood te lenigen

 

We willen nu geen oorlog meer

en leggen alle wapens neer

Onze strijd om het bestaan

noopt tot samen verder gaan

 

De verdeeldheid van voorbije tijden

zal niet direct en spoorslags wijken

We zijn als mensen op elkaar gericht

en we zien meer en meer als plicht

 

Een golf van mededogen

wakkert zienderogen aan

Want wij kunnen niet gedogen

hoe miljoenen spoedig sterven gaan

 

Slechts de weg naar binnen

brengt een ramp tot staan

Want we blijven binnen

om het virus te weerstaan

 

Ieder blijft bij voorkeur thuis

De publieke ruimte is niet pluis

Alle hens zijn nu aan dek

Ieder op zijn eigen plek

 

Met vereende krachten

kunnen wij tesamen trachten

deze dreiging te weerstaan

en het virus te verslaan

 

Een gezamenlijke overwinning

geeft een blijvende verbinding

die de wereld meer verenigt

en haar noden beter lenigt

 

Loka samastah sukhino bhavantu

Moge alle mensen, alle wezens overal vervulling vinden

 

 

De grote transformatie                  2020 03 22

 

De langverwachte pleuris is nu uitgebroken

en geen natie blijft ervan verstoken

Een wereldwijde pandemie is uitgebroken

Niemand weet hoe het gaat lopen

 

Een grote transformatie komt op gang

en geen mens weet voor hoe lang

Tal van vragen blijven ons belagen

want het virus is nog niet verslagen

 

Zwakke leiders zullen ernaar streven

om vooral aan anderen de schuld te geven

De wereld vraagt verbindend leiderschap

voor een wereldwijde grote stap

 

We kunnen samen overwinnen

en ons alom met elkaar verbinden

als we eensgezind de strijd aanbinden

en dat samen voelen diep van binnen

 

Om verspreiding te beletten

moeten we daarom beginnen

met massaal ons terug te trekken

naar een bron die diep van binnen

 

ons vanuit een ongeziene diepte

voedt met diepgevoelde liefde

Door een ramp en door een wonder

worden mensen met elkaar verbonden

 

Saamhorigheid

 

 

Met zijn allen pogen we als blinden

te verbeelden wat er plaats gaat vinden

De op handen zijnde transformatie

vangt nu aan voorbij imaginatie

 

Wat er ligt in ons verschiet

weten de deskundigen ook niet

Overbodig lijkende sectoren

gaan misschien geleidelijk verloren

 

Men richt zich op het nodige

en laat nu meer het overbodige

De saamhorigheid die leek verloren

lijkt opeens vanuit ons hart herboren

 

Het zorgen voor elkaar

komt meer centraal te staan

Wat mensen nu verbindt op aarde

zijn hun menselijke waarden

 

De grote concurrentieslag

en onmaatschappelijk gedrag

waarmee we elkaar hinderen

kunnen geleidelijk verminderen

 

Zullen mensen niet meer tolereren

dat zoveel onschuldigen kreperen?

Zal de liefde zegevieren

en het onrecht gaan verliezen?

 

 

 

 

Verhalen en gepraat                                     2020 03 18

 

In ons samenzijn besteden

wij een groot deel van ons leven

aan verhalen en gepraat

waarmee niemand is gebaat

 

Het geeft een zekere geborgenheid

en men kan zijn boodschap kwijt

Het zich wentelen in aandacht

geeft gezamenlijke kracht

 

Toch is het gedeelde leven

dikwijls illusoir gebleken

Ieder heeft zijn eigen hang

en men gaat zijn eigen gang

 

Alleen bij een gezamenlijke strijd

komt er vaak meer solidariteit

als men met zijn neus gedrukt wordt

op een collectief en dreigend lot

 

We hebben dan elkander nodig

Veel verhalen zijn dan overbodig

Ieder ziet hoe dan zijn eigen zaak

aan die van een ander raakt

 

 

In het schip

 

We zitten samen in het schip

en voor ons allen ligt een klip

We kunnen die alleen ontwijken

door de zeilen snel te strijken

 

En de koers te keren

zonder ons te ruïneren

Alle hens aan dek

Ieder op zijn eigen plek

 

En meteen de zeilen strijken

om de klip nog te ontwijken

Niemand praat meer door elkaar

en men luistert naar elkaar

 

Zal ons schip zich tijdig wenden

en ontloopt het de ellende?

 

 

Collectieve bewustzijnstransformatie                     2020 03 20 

 

Grote transformaties

gaan vaak in gradaties

Fase één is een ontregeling

Daarna volgt de bejegening

van alle mensen samen

die een dreigend lot beamen

 

De samenleving gaat op slot

Dat is nu ons onontkoombaar lot

Grote delen van het openbare leven

worden goeddeels opgeheven

 

Alles wat niet nodig is

en bij dreiging overbodig is

wordt nu vrijwel stil gelegd

en er wordt ons veel ontzegd

 

Het virus wordt zo afgeremd

maar zo niet geheel getemd

Het verspreidt zich razendsnel

Vele mensen voelen zich niet wel

 

Voor ons moderne mensen

verdwenen oude grenzen

Zo verspreiden wij ons wel en wee

en we nemen ziektekiemen mee

 

De hele wereld werd geïnfecteerd

en geen land blijft ongedeerd

Het einde is nog niet in zicht

en we nemen het niet licht

 

Hypothesen over de oorzaak

 

Tal van ongepaste vragen

blijven onze geest belagen

Zoals vragen naar de bron

waar het virus ooit begon

 

Hebben we besmette dieren aangeraakt?

Of is het virus door de mens gemaakt?

Is er ergens in een stad een viruslab*

waar het vorig jaar de kop op stak?

 

Is men daar te ver gegaan?

Dreigt er in dat lab gevaar?

Was voordat men er erg in had

misschien het virus al ontsnapt?

 

Zo speelt men met ons leven

door een ongebreideld streven

steeds meer kennis te vergaren

ondanks onaanvaardbare gevaren

 

Een reeds getoetste hypothese

is dat wij te dicht op dieren leven

en dat ziekten onder dieren

soms bij ons de boel verstieren

 

Ongeacht de hypothesen

zijn wij voorlopig niet genezen

Onderzoek dat de balans verstoort

heeft geen medicijn als antwoord

 

Wetenschapsethiek

 

Zijn bepaalde wetenschappers ziek

op het gebied van wetenschapsethiek

Waar is eerbied voor het leven

in de wetenschapsethiek gebleven?

 

Chromosomen zijn gekraakt

en ‘verbeterd’ nagemaakt

Er is geknipt in ongewenste genen

die door mensenhand verdwenen

 

Er worden nieuwe soorten in elkaar gezet

maar soms op het verkeerde paard gewed

Zo worden ziektekiemen gecreëerd

of een nieuw gewas geconstrueerd

 

Het is nu hopelijk nog net op tijd

voor de hoeders van de mensheid

om zich grondig te bezinnen

omtrent waar wij aan beginnen:

 

Waar wij eigenlijk mee bezig zijn

in een gemankeerd bewustzijn

Lalen wetenschappers reflecteren

mediteren, menselijke waarden eren

voordat zij een nieuwe vondst creëren

 

Industrie en wetenschap

 

De wetenschap verkocht zijn autonomie

voor een groot deel aan de industrie

die vele onderzoekers financiert

en hun onderzoek zo regisseert

 

De industrie wil winst en omzet maken

Dat ziet zij als voornaamste taken

Het gaat haar niet om menselijke waarden

noch om de bescherming van de aarde

 

Het hoogste gebod dat geldt

is vermeerdering van geld

Dit leidt in de concurrentieslag

tot winstbejag en wangedrag

 

Regels worden boekhoudkundig overtreden

en emissies systematisch overschreden

Men erkent geen politiek gezag

en men meent dat bijna alles mag

 

Buiten de gevarenzone blijven

nog slechts weinge bedrijven

Zoals biologisch opgezette bouw

en  misschien de kringlooplandbouw

 

Aan bewust en ethisch ondernemen

wordt nog weinig acht gegeven

Net als een ethische wetenschap

is dat een noodzakelijke stap

 

Bewustzijn en geweten

 

Ethiek berust op het geweten

waarvan wij nog maar weinig weten

Wat weten wij nog van bewustzijn?

We menen dat het hersenprocessen zijn

 

Waar we evenmin nog veel van weten

Want bewustzijn is nog niet te meten

maar indirect uit de processen af te leiden

Want het subject moet men mijden

 

Bewustzijn als een subjectieve eigenschap

onttrekt zich aan de objectieve wetenschap

Want bewustzijn is een subjectief terrein

Zonder subject is echter geen bewustzijn

 

Wetenschap dient zich nu uit te breiden

door het subject niet te blijven mijden

Ook de intersubjectieve wetenschap

heeft een subjectieve eigenschap

 

Zonder subject is er niet eens wetenschap

Kennis is er bij de gratie van bewustzijn

dat er zonder kennend subject niet kan zijn

Kennis van de kenner is een beslist een stap

die vereist is voor groei van wetenschap

 

Wie is de kenner van het weten

en hoe kunnen we dat weten?

Wie is de ziener van het zien?

Wie is de hoorder van het horen?

 

Zijn wij dat zelf niet misschien?

Of hebben wij onszelf verloren?

Verre sterren aan het hemelgewelf

kennen wij exacter dan onszelf

 

Met alle winst van de moderne tijd

leven wij in dreiging en onzekerheid

Maar nieuwe wegen breken baan

om de dreiging aan te gaan

 

Het is nu de tijd om te beseffen

dat het ons ontbeert aan inzicht

in ons eigen innerlijke licht

en onszelf te gaan ontdekken

 

*Roy Martina: “Struisvogelpolitiek is handig zolang iets ver van je huis of land gebeurt. Je kunt ook nonchalant zijn en hopen dat het allemaal wel meevalt! Laten we eerlijk zijn, je kans op overleven is vrij goed. De Chinezen zeggen dat sterfte ligt tussen 2% en 4%, het zou niet erger zijn dan een griep! 

Is dat waar? 

Op de eerste plaats is één van de meest geavanceerde Virologie laboratoria (die o.a. gespecialiseerd is in bio-warfare, oftewel biologische wapens) in China gestationeerd waar de epidemie begonnen is (Wuhan). De kans dat het hier gaat om een laboratorium virus is meer dan 95%. 

Dit is geen griep en het komt ook niet van vleermuizen... 

Er is veel onzin in de media maar dat maakt niet uit, Het virus zal zich gestaag blijven verspreiden en er zullen nogal wat mensen sterven voordat het uitgeraasd is. Daarna komt de hype van vaccinaties waarvan niemand weet wat de bijwerkingen zijn tot een paar jaar later, daar zou ik niet op zitten te wachten.” https://roymartina.tv/coronavirus