Gedichten bij Teilhard de Chardin

Civis Mundi Digitaal #98

door Piet Ransijn

 

 

Verandering in het verleden                            2020 05 13 Na lezen van Teilhard de Chardin

 

Miljoenen jaren geleden

wemelde het op aarde

van subtropisch leven

met grote hagedissen

 

Het is een zaak van gissen

hoe hun plotseling verdwijnen

en hun geleidelijk verschijnen

eigenlijk tot stand kwam

en opeens een wending nam

 

Het individuele leven

had toen weinig waarde

Monsters bevolkten het land

Vraatzucht had de overhand

 

Ging hun oppermacht verloren

door een regen meteoren?

Na een grote meteorenregen

leek de zon een tijd verdwenen

 

Had een enorme meteoorinslag

toen een vloedgolf voortgebracht?

Land werd overspoeld door oceanen

die toen in beweging kwamen

 

Een ommekeer van waarden

veranderde opeens de aarde

Toen er soorten raakten uitgestorven

hebben andere een plek verworven

 

Grote, brute dommekracht

had tot dan de overmacht

Maar de kleine, slimme dieren

zouden langzaam zegevieren

 

Toen de aarde werd verrast

door een grote meteoor

waren zij veel beter aangepast

en hun evolutie zette door

 

Waren grote dieren in het nadeel?

Of waren er gewoon veel te veel?

Kleine dieren werd een kans gegeven

om de grotere sindsdien te overleven

 

Reptielen werden aan de kant gezet

toen de aarde kouder werd

Het langzame reptielenbrein

werkt het best bij zonneschijn

 

Ook bloedsomloop en ademhaling

verminderen door warmtedaling

De eieren die worden uitgebroed

bekomt zo’n daling minder goed

 

Zo wordt een zoogdierleven

grote voordelen gegeven

om verandering te overleven

door een beter wendbaar brein

minder afhankelijk te zijn

 

De plaats van de mens nu lijkt op die van de tyrannosaurus vroeger, die hier de stroom van het leven in de weg staat

 

Transformatie in het heden

 

In het hedendaagse tijdsgewricht

komen doemscenario’s in zicht

Dat wij mensen zullen overleven

is geen onomstotelijk gegeven

 

De mensheid is al vele jaren

zijn eigen graf aan het graven

Meteoren zijn niet nodig

Overstromingen zijn overbodig

 

Wij scheppen zelf de rampen

waarmee wij zullen kampen

Het vernietigend vermogen

van de mens groeit zienderogen

 

Onze desastreuze vorm van leven

geeft nu wereldwijd problemen

De mens beschermt de aarde niet

maar gedraagt zich als een parasiet

 

Meedogenloze exploitatie

leidt tot eigen degradatie

Niet alleen van de natuur

maar ook van de cultuur

 

We begaan een grote domheid

door gebrek aan wijs beleid

dat in harmonie moet zijn

met belangen op termijn

 

Willen we op aarde kunnen overleven

dan moeten we meer aandacht geven

aan een duurzaam proper leven

Onze kinderen niet verrassen

met torenhoge schuldenlasten

 

Van exploitatie naar transformatie

 

Een criminele lobby van bedrijven

die de aarde blijven exploiteren

om meer winst te genereren

wenst liever uit ons zicht te blijven

 

Om hieraan een eind te maken

moeten we massaal ontwaken

en gezamenlijk een keuze maken

voor humane levenswaarden

ter bescherming van de aarde

 

De crisis duurt al veel te lang

Dat is niet in ons belang

Wij moeten allen transformeren

willen we niet degraderen

tot een primitieve levenswijze

 

Zoals bij de vervuilende bedrijven

die alleen in leven kunnen blijven

als de mensen ervoor willen werken

en de schade niet echt merken

Met ogen dicht op winst gericht

blijft de schade buiten zicht

 

Willen weten wat we eten

 

Velen willen dieren blijven eten

Niet van mestproblemen weten

Velen we hebben weinig weet

van de schaal van dierenleed

In de landbouw strooit men grif

herbiciden en veel ander gif

 

Velen willen nauwelijks weten

wat we met zijn allen eten

Wat er in ons voedsel zit

aan herbiciden en aan gif

 

Velen blijven liever onbewust

Teveel weten stoort de rust

En een welbewuste levenswijze

valt nog weinig in de prijzen

 

Toch is dat een eerste stap

naar een hogere beschavingstrap

Die ligt niet in dingen kopen

en in goederen ophopen

Maar in innerlijke overvloed

en een rijk en blij gemoed

 

Meer bewustzijn

 

De wereld zou heel anders zijn

als wij van onszelf wat meer bewust zijn

en weten dat we met ons doen en laten

een wezenlijk verschil uitmaken

 

De collectieve resultante

van gezamenlijke groepsverbanden

schept de wereldwijde gang van zaken

waarin wij samen deel uitmaken

 

Om een wereldwijde trend te keren

moeten alle mensen transformeren

Alle mensen zijn in dit geheel

van betekenis en essentieel

 

Daarom is een mens moreel verplicht

om te zorgen dat hij zijn gewicht

in de goede schaal van de balans ligt:

de schaal die onze aandacht vraagt

 

Ieder mens weet dondersgoed

in het diepst van zijn gemoed

naar welke kant het op moet:

de goede kant die bijdraagt

tot begrip en solidariteit

liefde en rechtvaardigheid

 

En verleidingen weerstaan

telkens weer op reis te gaan

Of om dingen te gaan eten

waarvan we heel goed weten

dat zij voor ons niet gezond zijn

en voor anderen nadelig zijn

 

Ieder kan zijn daden wegen

en komt zo zijn falen tegen

Ook onzekerheden

en gebrek aan weten

dat om inzicht vraagt

en ons wezenlijk behaagt

 

Want bewust te leven

kan ons vreugde geven

die ons schuldbesef

vergaand overtreft

 

https://zoom.nl/foto/landschap/vroeg-opstaan.2971309.html

 

Wereldwijd ontwaken                                      2020 05 16 Na herlezen van Teilhard de Chardin

                                                                     Het goddelijk milieu en Het verschijnsel mens

De wereld is een eeuwig worden

dat beweegt naar groter orde

welke eeuwig met de chaos strijdt                                               

en tot meer complexe vormen leidt

steeds in strijd met het verval van orde

 

Complexe vormen hebben meer bewustzijn

dat een inherente eigenschap is van het zijn

Het besturend, ordenend vermogen

groeit met het bewustzijn zienderogen

 

Heeft de Schepper iets van zijn bewustzijn

in de schepping van de mensheid neergelegd

als een soort van scheppend proefterrein

zoals weleens in geschriften werd gezegd?

 

Zodat een slapende of sluimerende god

langzaam uit zijn dromen wakker wordt

Is de Schepping in de mens ontwaakt

die er vooralsnog een zooi van maakt?

 

Of zijn de mensen soms de boden

van een soort mislukte goden?

De mens als soort lijkt nog onaf*                   *Nietzsche: een touw tussen dier en Übermensch

en men delft nu zelf zijn graf

 

Zijn wij wegbereiders voor wie komen

zoals ooit Sint Jan de Doper?*                                         *Die de komst van Christus aankondigde

Maar als halfontwaakte geesten

gedragen wij ons meer als beesten

 

Erger dan de ergste dieren

willen mensen zegevieren

in de strijd om het bestaan

Vele andere dieren gaan eraan

 

Een meedogenloze strijd

leidt op aarde wereldwijd

tot een slachting van veel soorten

die wij nu en masse vermoorden

 

Het is tijd dat mensen gaan ontwaken

en daar nu subiet een eind aan maken

Het is tijd dat de gevallen goden

opstaan en niet meer gaan doden

 

Is de mensheid wakker aan het worden

voor het nemen van de laatste horden

op de weg naar wereldwijd ontwaken

of zal zij haar toebedeelde plicht verzaken?

 

Het ontwakende bewustzijn

is voor velen onbekend terrein

door ons mensen nauwelijks betreden

Slechts een enkeling in het verleden

 

De ontsluiting van humane waarden

vormt de toekomst van de aarde

Het onontgonnen menselijk bewustzijn

is een vruchtbaar ongerept terrein

waar wij nog geen meester over zijn

 

Wij gedragen ons als slaven

die gewillig eigen graven graven

Niet als heren die de aarde

tot een beter onderkomen maken

 

Pas als wij massaal ontwaken

scheppen wij een nieuwe aarde

die de hand reikt naar de mensheid

in een wereldwijde solidariteit

 

En zich uitstrekt tot de mensheid

die als één groot levend wezen*                    *Grandêtre bij Auguste Comte

van haar kwalen wil genezen

als een god die is verrezen

in de harten van de mensen*                                          *Sursum corda: verhef de harten

in een liefde zonder grenzen

 

 

De vreugde van het licht                    2019 12 22              

 

Is het leven niet gericht

op vereniging met licht?

Dit licht is niet van ons alleen

Het is het licht van iedereen

 

Zijn wij met zijn allen stralen

die de hemel naar de aarde halen?

Vormt zich langzaam wereldwijd

een liefdevolle eenheid?

 

Wordt het planetaire leven

zachtjes stralend opgeheven

in een licht dat iedereen verlicht

dat zich niet alleen tot mensen

laat beperken en begrenzen?

 

Alles schittert in dit licht

in een vreugdevol gezicht

dat een ongekende waarde

geeft aan onze mooie aarde

 

 

Een wetenschap van het bewustzijn           2020 03 29 Na lezen van Han de Wit, The Great Within

Over Teilhard de Chardin

 

In een wereld waarin God verdween

zoals dat vele mensen toescheen

had hij God nog niet verloren

toen zijn visie werd geboren

 

Hoe dat ging heeft mij verwonderd

Werd hij zich in diepe innerlijke rust

van een tegenwoordigheid bewust

Of voelde hij een weidse openheid?

 

Die hem bracht tot dieper inzicht

en een diep gevoelde plicht

om de inzichten te delen

die hij niet wilde verhelen*                                                             *Ondanks het publicatieverbod

 

Hij voelde ook een soort van oproep*                                         *religieuze roeping

zich te voegen naar een religieuze groep

maar koos een wetenschappelijk beroep

en wijdde zich tegelijk aan wetenschap

 

Omdat hij mensen iets te zeggen had

en een antwoord zocht op vele vragen

maar geen leer om uit te dragen

zoals de kerk in vroeger dagen

Voor wetenschap had hij een fascinatie

Maar deed ook aan christelijke meditatie

Een wetenschap van het bewustzijn

was voor hem een pioniersterrein

 

Een brug van wetenschap en geloof

in menselijke mogelijkheden

verschafte nieuw ontdekte hoop

in perspectieven voor ons leven