Gedichten bij de corona-maatregelen

Civis Mundi Digitaal #100

door Piet Ransijn

https://twitter.com/rubenivangaalen/status/1239820770894852097

 

Burgerplicht                     2020 06 30

Totalitaire tendensen

moeten we begrenzen

vanuit een helder zicht

op onze burgerplicht

 

Wij mogen niet alles gedogen

volgens ons kritisch vermogen

De tijd van dwang en slavernij

lijkt soms niet voorgoed voorbij

 

Het volgen van gezag

zit diep in ons gedrag

Hebben wij wel afgewogen

wat wij allemaal gedogen?

 

De informatiestroom

blijkt niet autonoom

maar wordt gereguleerd

met zorg geselecteerd

 

Wat wij te horen krijgen

zijn de zaken die bedreigen

De angst het niet te redden

met onvoldoende bedden

 

Met de handen in het haar

zag men overal gevaar

Eerst gaf men voor korte tijd

blijk van enige kortzichtigheid

 

Het gevaar werd onderschat

Daarna ging bijna alles plat

Sluiten van de kinderopvang

dient geen landsbelang

 

Scholen werden ook gesloten

Supermarkten bleven open

Er heerste een geruime tijd

een panische onzekerheid

 

Toen kreeg langzamerhand

het verstand de overhand

Het autoritaire Chinese model

werkte snel en wonderwel

 

Registreren, controleren

en de burgers separeren

Zo komt een maatschappij

van slavernij weer dichterbij

 

Komt er een registratieplicht

overal steeds meer in zicht

die geleidelijk zal zijn gericht

op algemene vaccinatieplicht?

 

https://www.geenstijl.nl/5153900/volk-spreekt-stop-de-corona-spoedwet/

 

Korte metten met bizarre wetten           2020 07 04

 

Er was in de coronatijd

ook heel veel eenzaamheid

Vele mensen stierven eenzaam

Bezoek mocht enkel voor het raam

 

Men mocht niet worden aangeraakt

Daar werd een issue van gemaakt

Artsen zagen het gebeuren

en konden het alleen betreuren

 

Zij waren in hun cruciale rol

gebonden aan het protocol

Terwijl de angst regeerde

en de mensen dirigeerde

 

De kroniek van de coronatijd

toont een strijd met veel onzekerheid

Ook gezonde mensen werden neergeveld

Niet eerder door een kwaal gekweld

 

De meeste mensen hadden andere kwalen

toen de dood hen op kwam halen

Bij de cijfers werd er niet verteld

hoe het met hun kwalen was gesteld

 

Het corona-dodental werd overdreven

door als oorzaak Covid aan te geven

als er meerdere factoren waren

die de dood konden verklaren

 

Dat hield in het gehele land

de hype en ook de angst in stand

En nu de rust lijkt weergekeerd

nadat men ervan heeft geleerd

 

Nu worden we opnieuw bedolven

door de angst voor nieuwe golven

Wetten moeten worden aangepast

De grondwet wordt weer aangetast

 

Alsof het langzaam in de richting gaat

van een soort corona-politiestaat

Technocraten krijgen steeds meer macht

Noodverordeningen permanent van kracht

 

Hoedt u voor bizarre wetten

die de vrijheid permanent beletten

en verzet u steeds met kracht

tegen arrogantie van de macht

 

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-gemeenten-samen-gezond-nu-open

 

Gezondheidsbevordering                          2020 06 02

 

Er hebben altijd virussen bestaan

die ons naar het leven staan

en vooral de zwakke mensen treffen

die hun kwetsbaarheid beseffen

 

Men kan niet het hele leven richten

naar beschermingsplichten

voor de zwakste medemensen

Er zijn eenvoudig grenzen

aan de menselijk flexibliteit

en de zorgcapaciteit

 

We moeten grenzen respecteren

en in de gezondheid investeren

om ons tegen ziekten te verweren

Niet de ziekte maar gezondheid

dient de kern te zijn van ons beleid

 

De voeding dient te transformeren

om meer gezondheid te creëren

Minder troep en minder junkfood

die gezondheid schade doet

 

Minder vlees en minder suiker

en meer kruiden gaan gebruiken

Vitaminen en gezonde nutriënten

mineralen en ook sporenelementen

 

En de mensen informeren

in zichzelf te investeren

in hun voeding en gezondheid

als een speerpunt van beleid

 

Niet het ziek-zijn maar gezond-zijn

dient het focuspunt te zijn

Bevordering van de gezondheid

als het speerpunt van beleid

 

http://openvisie.com/gezond-leven/

 

Medicalisering                                2020 06 01  Medische overwegingen bepalen meer en meer ons leven

                                                                                                    die mogelijk mede door de medicijnenindustrie zijn ingegeven

Medicinalisering van het leven

groeit met rasse schreden

Medisch denken overheerst

omdat er een virus heerst

Heel veel mensen geloven

in een team van virologen

 

Maar de economie

verkeert in een recessie

Het vrije ondernemen

heeft de geest gegeven

 

Zogenaamd om te vermijden

dat het virus zich zou spreiden

werd het leven stil gelegd

ook al viel dat velen slecht

 

Juist de onmacht

om het te bestrijden

gaf een grote macht

op allerlei terreinen

 

De meeste mensen geloven

het beleid  van virologen

Hoe de vrije wil werd omgebracht

is een punt van zorg en aandacht

 

Spelen er ook ander belangen

aan het oog onttrokken plannen

om de wereld snel te transformeren

en kritiek zoveel als kan te weren?

 

De visies die niet stroken

met de lijn van virologen

worden in de media geweerd

en als dissidentie genegeerd

 

Zijn politici als marionetten

die men naar de hand kan zetten

De lockdown en quarantaine

werden alom wereldwijd

de crux van het beleid

ook al was het even wennen

 

Het beleid hield allerwegen

nergens het virus tegen

dat de mensen overal belaagt

Het werd alleen vertraagd

 

Op weerstand werd niet ingezet

Artsen wordt een podium belet

om remedies te bespreken

die vaak werkzaam leken

Een kritische visie wordt

in termen van komplot

al gauw verdacht gemaakt

als een bedenkelijke zaak

 

Medicalisering van het leven

wordt een stimulans gegeven

Voor ons liggen nu twee wegen:

wereldwijde medicinalisering

gepaard met mondialisering

 

Of de meer gezonde wegen

welke van nature zijn gegeven

om de mensen te genezen

Het reguliere medische circuit

geneest symptomen niet

 

Dokters stonden machteloos

tegen de patiëntenhoos

Ook het team van virologen

schitterde door onvermogen

 

Paramedische holisten

die er meer van wisten

werden veelal genegeerd

en door medici geweerd

Willen medische bedrijven

ons de wet voorschrijven?

 

https://dagbladdewest.com/2015/04/18/leugens-en-misleiding

 

Misleiding                                        2020 05 22

Misleiding komt aan alle kanten

Radio, TV, social media en kranten

filteren en selecteren informatie

en verrichten zo een wanprestatie

 

Ze kleuren de publieke stemming

met gevoelens van beklemming

Bieden mensen bij hun ongerief

bitter weinig perspectief

Weinig ruimte voor kritiek

en een andere optiek

 

Men stemt zich op de massa af

ook als dat te denken gaf

Het ging meer om de sensatie

dan om afgewogen informatie

 

Waarbij men vaak het liefst beweert

wat de achterban graag consumeert

Wat de wereld veel meer nodig heeft

is een heldere kijk op wat er leeft

 

Wat de media beweren

lijkt veeleer op propageren

dan op afgewogen informeren

De geboden informatie

is een selectieve observatie

 

Om iets al of niet te geloven

vraagt vaak scherpe ogen

voor wat mensen ervan maken

en gevoelens die hen raken

 

 

Geen zekerheden               Eind juni

 

De wereld weigert elke zekerheid.

We worden overal bedrogen.

Wie kunnen we nog geloven?

 

Overal heerst wanbeleid

Verwarring heerst alom

Maar mensen zijn niet dom

en laten zich niet leiden

zoals in vroeger tijden

 

Ons zelfbewustzijn

is de laatste zekerheid

waarvan het andere is afgeleid

Het enige waarvan wij zeker zijn

want zonder zouden wij niet zijn

 

En evenmin de werkelijkheid

die ons omgeeft als leefterrein

waarvan wij minder zeker zijn

dan van ons zelfbewustzijn

 

In een wereld vol onzekerheden

is ons bewustzijn niet geweken

Wij kunnen bij onszelf te rade gaan

met alle zekerheden van de baan

 

Wij kunnen steeds opnieuw beginnen

en ieder mens kan zich bezinnen

op zijn waarden en zijn doelen

en de plichten die wij voelen

onze menselijke waarden

en de toekomst van de aarde

 

Richting gevend dient te zijn

waar wij ons bewust van zijn

als waarden in ons leven

die een blijvende vervulling geven

 

Verbondenheid die blijft

De liefde die ons drijft

Het leven kent geen zekerheid

maar wel soms grote tederheid

Laat deze richting geven

aan dit hachelijke leven

 

Wetenschap en politiek                             2020 07 09

In angst en vrees gedijt

de roep om autoriteit

Leiders willen niet

hun macht verliezen

Laten zich het liefst

opnieuw verkiezen

 

Het vertrouwen in de politiek

evenaart de wetenschap niet

Omdat politiek partijdig is

Vaak heeft de politiek het mis

Vaker dan de wetenschap

 

Die geeft zich rekenschap

van bronnen en beperkingen

bemerkingen en tegenwerpingen
Terwijl de politiek zich meestal niet

op tegenwerping en kritiek beriep

 

https://angel-wings.nl/geschiedenis/2020/05/nikola-tesla-was-een-visionair

 

Visionaire intellectuelen              2020 07 13

Met wie kun je je visie delen?

Vele vrienden zijn al overleden:

Interdisciplinaire intellectuelen

die het beter konden weten

Mensen met een brede kijk

gaven mij geregeld gelijk

 

De grenzen van de wetenschap

veranderen vaak heel rap

Het speerpunt van de nieuwe tijd

kent dikwijls ook onenigheid

 

Tegenstrijdige afwijkende ideeën

vormen vaak de barensweeën

waar iets nieuws uit wordt geboren

dat vernieuwers kan bekoren

 

Visionaire intellectuelen

willen graag hun visie delen

Hebben vaak ideeën nagelaten

en hadden vaak al in de gaten

wat zich zou gaan openbaren

en men toen niet kon verklaren

 

Houd derhalve goede moed

want later komt het goed

wetenschap is progressief

maar kent ook haar ongerief

 

https://angel-wings.nl/geschiedenis/2020/05/nikola-tesla-was-een-visionair/

 

De robotmaatschappij                 2020 07 12

We moeten leren leven

met leed en met onzekerheden

We kunnen lang niet alles weten

niet ons met de goden meten

 

De arrogantie van de macht

wordt langzaamaan ontkracht

De keizer heeft geen kleren aan

en paradeert in eigenwaan

 

De digitaal geleide maatschappij

maakt mensen overal onvrij

Ze zitten met een scherm voor ogen

en ze worden continu bedrogen

 

Collectieve wanen waren rond

waarvoor nauwelijks een grond bestond

De gevaren van ons openbare leven

worden dikwijls overdreven

 

Maar voor werkelijke dreiging

geldt geen overdrijving

Die voltrekt zich buiten zicht

en wordt zelden goed belicht

 

Concentratie van de macht

geldt al lange tijd verdacht

En valt moeilijk uit te leggen

De burger moet zich veel ontzeggen

 

Terwijl het geld accumuleert

en de macht zich concentreert

Daarom gelden grote zorgen

om scenario’s voor morgen

die in laden zijn verborgen

 

De digitale maatschappij

kent zijn eigen slavernij

In schulden gedompeld

Met apps overrompeld

 

Die de vrijheid van de burger

met controle zullen wurgen

Liever vrij al is de dood nabij

dan een levenslange slaverij

 

De dood is onvermijdelijk

Meestal komt hij geleidelijk

met de jaren dichterbij

Soms opeens dichtbij

 

In ieder mensenleven

komt een tijd van overgeven

De angst voor de dood

is in onze tijd nog levensgroot

 

Maar de dood hoort bij het leven

als een onomstotelijk gegeven

Om ons sterven uit te stellen

hoeven wij ons niet te kwellen

met een vorm van slavernij

 

Ieder mens is autonoom en vrij

De coronadwang passeert de grens

van de zelfbeschikking  van de mens

Het grondrecht wordt ontnomen

om uit vrije wil bijeen te komen

 

Om zijn vrijheid te verwerven

was met ooit bereid te sterven

Men bestreed de heerschappij

van een Herren-maatschappij

 

Tegen centralistische tendensen

protesteren steeds meer mensen

De knechting van het slavernijverleden

werpt zijn schaduw in het heden

 

Men komt nu tot bewustzijn

Mensen willen vrij zijn

Totalitaire tendensen

benauwen vele mensen

 

Velen willen protesteren

om de tirannie te weren

Want de robotmaatschappij

komt steeds dichterbij

 

Die centraal geleid wordt

door een Superrobot

in een fuik die wereldwijd

door Big Brother wordt geleid

 

De nieuwe broederschap

vormt zich nu heel rap

met een covid-app

Met zulke technieken

controleert men ziekten

 

In de robotmaatschappij

wordt de burgerij onvrij

Het recht bijeen te komen

wordt naar willekeur ontnomen

 

Maar diep in ons bewustzijn

kunnen wij voor altijd vrij zijn

Daar gelden andere wetten

die de vrijheid niet beletten

 

Het autonome denken

kan ons vrijheid schenken

vanuit autonoom bewustzijn

waar wij altijd vrij zijn

 

https://www.njb.nl/blogs/big-data-in-een-vrije-en-veilige-samenleving/

 

Mierenhoop                                    2020 07 23 Nav van Prof. Bob de Wit over de techmaatschappij

Meer techniek zal ons niet gaan bevrijden

zolang de liefde mensen niet gaat leiden

Afhankelijk van zelfgeschapen machten

onderwerpt men zich aan ongeziene krachten

 

Terwijl de superrijken aan de touwtjes trekken

en een welgemeende indruk willen wekken

dat ze deze aarde voren naar een hoger plan

met een zorgeloos, bedriegelijk elan

 

Heel veel mensen zullen slaven zijn

als zij niet ontwaken in hun zelfbewustzijn

Slaven van techniek en loze informatie

die hen aanzet tot een ongekende adaptatie

 

Als mieren in een wereldwijde mierenhoop

Ieder met zijn eigen specifieke taken

om de mierenhoop tot thuis te maken

zodat al hun streven volgens plan verloopt

 

De mens die werkt als ijverige mier

voor een bedenkelijk plezier

onderdeel te mogen zijn

van het groepsbewustzijn

van de mierenpopulatie

als ultieme degradatie

van de onze civilisatie

 

https://www.ggdreisvaccinaties.nl/actueel/uitbraak-nieuw-coronavirus-china

 

Wereldwijde vaccinatie              2020 07 22 Nav epidemioloog Dick Bijl over het farmaceutische industriële complex

 

De crisis wordt gelenigd door Big Pharma

Maar de wereld retourneert hun karma

Steeds meer mensen worden zich bewust

van de sociale plicht die op hen rust:

 

De gezondheid van de mensheid veilig stellen

ondanks wat de farmaceuten ons vertellen

die door tal van frauduleuze onderzoeken

niets ontziend miljardenwinsten boeken

 

De hele wereld aan de medicijnen

Wij zijn met zijn allen proefkonijnen

als wij niet reeds verslaafden zijn

aan een voorgeschreven medicijn

 

Met een mengeling van willekeur en winstbejag

en van hoger hand gestuurd berekenend gedrag

grijpen farmaceuten naar een ongekende macht

die een greep doet naar een wereldwijd gezag

met hun lobbyisten en gesteund door virologen

die oprecht het algemeen belang beogen

 

Haast overal was een lockdown van kracht

Totdat er een vaccin vervaardigd is

blijft het openbare leven ongewis

Wereldwijde vaccinatie is het doel

 

Men bewerkt een algemeen publiek gevoel

van angst, onzekerheid en volgzaamheid

met een roep om vaccinatie wereldwijd

Er zijn landen die alvast bestellen

en hun zegeningen alvast tellen:

 

De redding uit de wereldwijde noden

Het einde van de stijging van coronadoden

Eindelijk wordt het leven weer normaal

door het algehele vaccinatie-ideaal

 

Maar de burgers werken niet gewillig mee

Velen volgen de instructies niet gedwee

De wereld reageert, wordt zelfbewust

Overal kritiek, bewust verzet en onrust

 

Overal protest en demonstraties

die een uiting geven aan frustraties

Ongenoegen met de gang van zaken

om de burgerij tot slaaf te maken

 

Het getij zal zich gaan keren

als de burgers zich gaan weren

De tijd van slavernij is nu voorbij

Vele mensen worden vrij

 

https://www.kunstveiling.nl/items/lithozonsonderganggesigneerdea/291478

 

Een onbekende horizon                             2020 06 03

Hoewel de kosmos ons omarmt

is ons leven schijnbaar arm

geïsoleerd en ingetogen

maar nog altijd ook bevlogen

 

Er lijkt weinig te gebeuren

en ook weinig te betreuren

Verlies komt altijd ongenood

Af en toe gaat iemand dood

 

Maar de afstand is te groot

om mijn leven diep te raken

en mij van mijn stuk te maken

Ik verricht gewoon mijn taken

 

Ogenschijnlijk ongestoord

gaat mijn leven voort

Een nieuwe dag begon

met overvloedig zon

 

Maar wolken aan de horizon

komen langzaam dichterbij

en zij treffen straks ook mij

met regen, wind en onweer

 

En wie weet wat er nog meer

voor ons in het verschiet ligt

buiten ons beperkte zicht

in een troebel, mistig licht

 

Het is misschien maar beter

dat wij dit niet allemaal weten

en nog onbekommerd leven

zolang dit leven is gegeven

 

De wolken aan de horizon

verdampen in de volle zon

We doen de ramen open

en zien hoe het gaat lopen

 

We zien hoe de oneindigheid

ons van bekommernis bevrijd

 

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/806882-video-op-het-wad-speuren-naar-onbekende-natuurfenomenen