Gedichten over economie en bewustzijn

Civis Mundi Digitaal #103

door Piet Ransijn

 

Winst en wereldwijd bewustzijn                              2020 09 09

Is er soms een ‘ruling class’*                                       * Zie Charles Wright Mills, The Power Elite

tegenover een ‘amorphous mass’                            

die door iedereen te vaccineren

deze wereld wil regeren?

 

En dan gedrogeerde slaven

van de mensheid poogt te maken?                           *Zoals in Brave New World van Aldous Huxley

Big Pharma als divisie van chemie

steunde ooit de oorlogsindustrie

 

Pharma wordt in de coronatijd

tot een redder van de mensheid

Maar het gaat gewoon om geld

Men is zeer op winst gesteld

 

Het gaat Pharma om de kwalen

waar veel winst uit is te halen

De farmaceutische economie

is een ziekten-industrie

 

                *********

 

Langzaam echter daagt het licht

in een wereldwijd bewustzijn

komt ons menszijn meer in zicht

in bedrijven groot en klein

die op winst gericht zijn

 

Waarom haalt men winsten binnen?

Is er niet veel meer te winnen

door de winsten te gaan delen

tot gedeeld geluk van velen?

 

Grove winst geeft ons geen vrede

als door mensen wordt geleden

Langzaam dagen hier op aarde

steeds meer menselijke waarden

 

Zodat wij ons meer bewust zijn

van de waarde van ons menszijn

dat niet dient om winst te maken

 

Er zijn meer verheven taken

die tot meer geluk bijdragen

en geen grote offers vragen

 

Mensen willen minder vechten

met het oog op mensenrechten

Men wil niet elkaar tot last zijn

 

Er is meer gedeeld bewustzijn

van het wezen van ons menszijn

dat de mensen met elkaar verbindt

ongeacht wat ieder vindt

 

Een diepere verbondenheid

neemt nu vorm aan wereldwijd

Een mondiale maatschappij

komt langzaam dichterbij

 

En de mensheid wordt meer vrij

in een groeiend zelfbewustzijn

waarvan velen deelgenoot zijn

 

De mensheid vormt een collectief

dat een algemeen belang ziet

Ondanks alle woordenstrijd

groeit er ook verbondenheid

 

Ieder vormt een onderdeel

van een wereldwijd geheel

waarin grenzen gaan verdwijnen

die nog ondoordringbaar schijnen

 

Want bewustzijn kent geen grenzen

in het hart van alle mensen

waar wij in een collectief bewustzijn

wereldwijd verbonden zijn

 

 

https://www.pikpng.com/pngvi/oTiTTw_group-silhouette-inclusive-silhouette-clipart/

 

Samenleven en bewustzijn                         2020 09 22 N.a.v. Charles Wright Mills en Teilhard de Chardin

Mensen leven in vrij kleine groepen

met mensen die ze daar ontmoeten

Dat bepaalt wellicht hun levensvisie

meer dan massamedia als televisie

 

Met wie ze regelmatig omgaan

bepaalt hun kijk op het bestaan

Mensen praten met elkaar

en wat zij zien als waar

bepalen zij zo met elkaar*                            *“Persoonlijke conversatie weegt veel zwaarder... dan massamedia

    bij het veranderen van opinies” (Wright Mills, Collected Essays, p 590).

Dan zijn er nog de media

en institutionele gremia*                              *Bestuurs- en overlegorganen. Zie Gerth en Mills, Character and Social Structure:

die ook hun informatie geven                        The Psychology of Social Institutions

over hoe wij samenleven

 

De wereld van de politiek

bereikt ons anders niet

Overal is er vertekening

en ook misschien berekening

 

Door mensen voor zich in te nemen

of een juiste kijk te claimen

is ieder voorgeschoteld perspectief

uiteindelijk toch relatief

 

De waarheid kunnen wij niet weten

hoe nauwkeurig wij ook meten

Iedere meting past in een geheel

Ieder feit is daarvan onderdeel

 

De werking van bewustzijn

 

Wat maakt dat delen een geheel zijn

is de werking van bewustzijn

Het heeft een wonderlijke eigenschap

een speerpunt van de wetenschap

 

Niet iedereen kan wetenschapper zijn

Maar iedereen heeft zelfbewustzijn

Iedereen kan zelf beschouwen

hoe wij onze wereld bouwen

 

Dat is gegeven als een feit

dat zich afspeelt in de ruimtetijd

als een persoonlijke beleving

in een variërende omgeving

 

Het enige dat steeds hetzelfde blijft

is degene die er steeds naar kijkt

die alles als gegeven gadeslaat

en middenin de wereld staat

 

Maar die niet de wereld is

waar hij zich bewust van is

als onomstotelijk gegeven 

als Umwelt van zijn leven

 

Bewustzijn is een wonderlijk vermogen

Dat weten ook de psychologen

de biologen en neurologen

 

Wat het is dat weet men niet

omdat het oog zichzelf niet ziet

Het denken kan zichzelf niet vatten

 

Zo kunnen ook de wetenschappen

het bewustzijn nog niet vatten

Al kennen wij de functies van het brein

dan missen wij nog het bewustzijn

 

Het bewustzijn gaat daaraan vooraf

omdat dit aan functies van het brein

die berusten op bewustzijn

aanvankelijk hun werking gaf

 

Zonder ons bewustzijn

kunnen wij niet leven

Zonder ons bewustzijn

eindigt ieder streven

 

Wordt het leven levenloos

Eerst wordt het bewusteloos

Als bewustzijn is verdwenen

eindigt ook het leven

dat daarmee is verweven

 

 

Ons leven is geen handelswaar                 2020 09 18-19 Na lezen M Rutgers, Marktdenken in de gezondheidszorg

De markt dient bovenal de rijken

die met grove winsten strijken

Dat geeft ons geen verbondenheid

en leidt voornamelijk tot wanbeleid

 

De markt biedt ons geen hoop

Geluk is niet met geld te koop

De markt brengt vele mensen

lang niet wat zij werkelijk wensen

Het leven is geen handelswaar

want mensen geven om elkaar

 

De diepten van de geest

zijn ontoegankelijk geweest

voor geld en exploitatie

wel benaderbaar met meditatie

Zaken waar wij warm voor lopen

zijn niet altijd met geld te kopen

 

Talenten zijn vooral een gave

Geluk een gave van genade

En ook het leven is een gave

met een ongekende waarde

Hoe wij geven om elkaar

is niet verhandelbaar

 

Kinderen zijn niet te koop

en ook hun levensloop

valt niet met geld te sturen

Hun leven zit vol avonturen

Het leven dat wij leven met elkaar

is zoveel meer dan handelswaar

 

Ons leven is een gave van genade

met orginele absolute waarde

Ieder leven heeft naar ons gevoel

volstrekt een eigen levensdoel

dat uniek en onvervangbaar blijkt

terwijl het zich naar anderen neigt

 

Ook als het leven overhelt

naar macht, gewin en geld

dan blijft de absolute waarde

als een gave van genade

 

http://jezuskomtspoedig.com/argeloos-als-duiven/

 

Argeloze mensen                            2020 09 27

In de menselijke argeloosheid

schuilt een grote schoonheid

Maar die ongerepte argeloosheid

zijn de meeste mensen kwijt

 

Het berekenende zakenleven

breidt zich uit naar al ons streven

en verdringt ons wij-gevoel

Mensen werden middel tot een doel

 

In de postmoderne tijd

is men zijn bestemming kwijt

Die ligt niet in handelswaar

maar in leven met elkaar

 

Er zijn nog argeloze mensen

die voor anderen het goede wensen

die nog mededogen kunnen voelen

en open staan voor goede doelen

 

Zonder winst of bijbedoeling

hebben zij met anderen voeling

In hun argeloze schoonheid

aan hun medemensen toegewijd

 

Vanuit hun natuurlijke gevoel

is ieder medemens een doel

Ieder mens houdt een belofte in

niemand is een middel tot gewin

 

De moderne maatschappij

berust nog grotendeels op slavernij

Weliswaar in een verhulde vorm

Voor het oog is vrijheid norm

 

Verslaafd aan handelswaar

zijn de meeste mensen dienaar

van een industrie-systeem

dat ons arbeidskracht ontneemt

 

Wij verkopen onze arbeid

in een web van loonbeleid

Winsten worden niet gedeeld

maar aan enkelen toebedeeld

 

Sommigen verdienen kapitalen

terwijl anderen de tol betalen

En een schrijnende ongelijkheid

heerst nog altijd wereldwijd

 

Voor de dood zijn allen gelijk

hoe verschillend ook hun afscheid

De verdiensten van hun leven

worden in annalen bijgeschreven

Dient dit voor een volgend leven?

 

https://nl.123rf.com/stock-foto/saamhorigheid.html?alttext=1&cko=0&orderby=4&sti=ni0wyzy9peubg3tpbe|

 

Progressie en regressie                 2020 10 02

Na een periode van progressie

volgt vaak weer regressie

Een oud en onvoltooid gevoel

zoekt dan naar een levensdoel

 

Het gaat soms in de richting

van saamhorige verlichting

De tijd van ieder voor zich

die ogenschijnlijk achter ons ligt

werpt soms van de weeromstuit

weer zijn schaduwen vooruit

 

Maar het licht zal triomferen

en de liefde zegevieren

De liefde die het leven gaf

wijst saamhorigheid niet af

en zoekt naar een beleving

van vervullende vereniging

 

Regressie naar de kindertijd

wekt de schijn van nieuwe vrijheid

De schijn van alles zelf bepalen

niet de prijs van vrijheid te betalen

die verantwoording vraagt

van hoe men zich gedraagt

 

Anders dan volwassenheid

is er meer behoeftigheid

een hang naar onafhankelijkheid

en een eigen individualiteit

In een meer volwassen leven

wordt het eigene juist opgeheven

in een vorm van samenleven

 

Er ontstaat meer voeling

met een dieper soort bedoeling

van ons leven en ons streven

om iets eigens door te geven

en iets eigens bij te dragen

dat een ander ons kan vragen

 

Een gekoesterd innerlijk gevoel

richt zich op een levensdoel

Uiteindelijk gaat het in de diepte

om de groei van naastenliefde