Gedichten over politiek debat en functie elders

Civis Mundi Digitaal #109

door Piet Ransijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hofvijver bij het Binnenhof in Den Haag, Nora Stroink gouache,1939. Hoe worden functies hier verdeeld?

https://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=3347 Boekbespreking van Nora Stroink: Portret van een bevlogen kunstenares door Christina Dorjee. Uitgeverij Boek-scout, Soest

 

Functie elders                   2021 04 04

 

Het is haast niet te geloven

hoe met functies wordt geschoven

Er wordt voor eigen eer gestreden

Openbaarheid wordt vermeden

 

De verziekte politiek

hangt aaneen van retoriek

valse praat en ijdelheid

eigendunk en broederstrijd

 

Men gedraagt zich vaak als apen

die zich aan de macht vergapen

Men gelooft nog wel in idealen

Spreekt dat uit voor volle zalen

om verkiezingswinst te halen

 

Kiezers worden naar de mond gepraat

Hun vertrouwen wordt daarna geschaadt

Beloften worden vaak niet waar gemaakt

en verplichtingen gewoon verzaakt

 

               ************

 

Er zijn er ook die nog oprecht geloven

in beloften die zij anderen beloven

Die nog staan voor waarden

en behoud van onze aarde

 

Die geloven in rechtvaardigheid

en nog doen aan openhartigheid

Gedreven en bevlogen mensen

die ons leven beter wensen

 

Dienend leiderschap

is een essentiële stap

naar een beter landsbeleid

dat ons uit de crisis leidt

 

Van massale slavernij

in de covidmaatschappij

naar gelijkheidsstreven

en integer samenleven

 

Waarbij samen wordt gewerkt

Collectieve kracht zo wordt versterkt

in een meer verbonden maatschappij

vrij van elitaire heerschappij

 

Door een neoliberale machtselite

die de samenleving laat verzieken

door een ongewenste concentratie

van macht, vermogen en frustratie

 

Monopolies moeten worden opgesplitst

Absolute macht geldt onbetwist

als een niet gewenst gegeven

voor een meer integer samenleven

 

Want macht is iets dat corrumpeert

Overschrijdt vaak de legale grenzen

en trapt op het hart van mensen

Dit wordt dikwijls genegeerd

 

Macht die rust in geestkracht

is een ander soort van macht

die een ieder kan versterken

door ook aan zichzelf te werken

 

Wie oprecht is in zijn streven

stimuleert een beter leven

Ieder draagt zijn steentje bij

aan een betere maatschappij

 

Een collectief gerichte kracht

door mensen samen opgebracht

kan de wereld transformeren

en de covidcrisis keren

 

Als wij mensen samen ervoor gaan

en elkaar niet naar het leven staan

daagt een meer perfect bestaan

 

Een vallende ster

 

Ontluisterend                   2021 04 04

 

Er is iets stuitends aan de hand

De populairste man in het land

moest van zijn voetstuk wijken

Kon niet met successen prijken

 

Na tien jaren aan de macht

is zijn aanzien nu ontkracht

Kamerleden kunnen niet gedogen

dat er is gelogen en bedrogen

 

Eindelijk zijn zij het zat

Vele keren was er wat

Zij het moeilijk te bewijzen

Nu zijn er eindelijk bewijzen

 

En alle gram komt los

die jarenlang was opgepot

Het lijkt een grote zuivering

gepaard met lichte huivering

 

Het blijkt eenzaam aan de top

Dat is misschien de ergste strop

Wel veel macht maar weinig steun

Niemand meer op wie hij leunt

 

Ze laten hem nu met zijn allen

als een afgedankte leider vallen

die nog wel mag verder gaan

met zijn prestigieuze baan

 

Kan hij zich nu echt niets heugen

of was het duidelijk een leugen?

In elk geval niet competent

voor het leiden van de tent

 

Moet men het vermijden

met zo’n man het land te leiden?

Onverholen vriendjespolitiek

wil men bij een crisis niet

 

In het nauw gedreven

moet een ‘staatsman’

vechten voor zijn leven

zolang dat nu nog kan

 

De kans is echter klein

dat de opponenten beter zijn

die nu met vereende krachten

hun volgende kans afwachten

 

https://wiki.erepublik.com/index.php/Mogami_DeMasque

 

Demasqué van een premier                            2021 04 05

 

Levensechte maskers vallen af

sinds men even inkijk gaf

in hoe er wordt gedacht

in achterkamers van de macht

 

Jarenlang gemanoevreer

werkte plotseling niet meer

Het werkte contraproductief

met een onverteerbaar ongerief

 

De puin is niet uitgeruimd

Excuses werden niet gepruimd

Over de beteugeling van macht

wordt nog naarstig nagedacht

 

De controle van het partlement

was niet genoeg en niet stringent

Hoe het verder met de coalitie moet

weten fractieleiders nog niet goed

 

Iedere politicus wil macht

Dat is wat hen samenbracht

Macht verdelen onder velen

kan hen veelal minder schelen

 

Het vraagt een ander inzicht

Meer op dienstbaarheid gericht

Misschien meer als Pieter Omtzigt

als een toegewijd en leidend licht

 

Zou de oude vos zich weten te redden?

 

Aangeschoten wild en arrogante macht                      2021 04 03 Na het ‘functie elders’-debat

 

Hyena’s roken aangeschoten wild

Ze roken het toevallig ongewild

Samen konden ze het wild wel aan

Maar komen ze geheel alleen te staan

dan hebben ze geen poot om op te staan

 

Het was een ongelijke strijd

en het nam vele lange uren tijd

Het wild bleef op zijn poten staan

Ze konden het uiteindelijk niet aan

 

Niemand nam het voor hem op

Dat was voor hem een grote strop

die hij bijna niet heeft overleefd

Heeft nog naar een compromis gestreefd


Door wat toe te geven om te overleven

Slaagde niet de meute te weerstreven

Ze roken bloed en deden zich te goed

en toonden samen overmachtig moed

 

De arrogantie van de macht werd blootgelegd

Dit werd keer op keer nadrukkelijk gezegd

De arrogante macht heeft nu geboet

voor onzorgvuldigheid en overmoed

 

Maar wie kan zonder macht een land regeren?

Het is zaak om invloed tactisch te doceren

met macht, legaal gezag en tegenmacht

zoals misschien te weinig werd getracht

 

Tegenacties bleven echter hangen

op gedeelde en gevestigde belangen

De arrogantie van de macht

toonde overal zijn blinde kracht

 

Machtsmisbruik bracht ongenoegen

Ambtenaren die zich niet gedroegen

Ambtelijke molens die voorzieningen vermalen

en daar onterecht belastinggeld uit halen

 

De staat heeft burgers veel misdaan

Het bevoegd gezag is onderuit gegaan

De zwakte van de ambtelijke macht

werd eindelijk aan het licht gebracht

 

De zittende regering is gevallen

en ministers gingen met zijn allen

Toen zijn er verkiezingen gekomen

Maar de impasse is niet weggenomen

 

Een premier heeft nu verloren

die zich weerde naar behoren

Maar de arrogantie van de macht

lijkt nog niet tot staan gebracht

 

 

Constructief beleid 

 

Hoe wordt een machtig man een staatsman?

Door het overstijgen van zijn achterban

niet toe te geven aan de machtsdrang

en oog te hebben voor het landsbelang?

 

Boven de belangen van de strijdende partijen

de samenleving eensgezind te leiden

Die eensgezindheid lijkt nog ver te zoeken

Iedere partij wil eigen voordeel boeken

 

Juist wie boven de partijen staat

werd betrapt op heterdaad

beticht van leugens en bedrog

door de hyena’s in zijn kielzog

 

Hij leek niet meer te goeder trouw

en kwam toen deerlijk in het nauw

Niemand wilde hem nog geloven

Laat staan hem voor verdiensten loven

 

De zaak werd heel erg opgeblazen

toen onbevoegden de notities lazen

van verkennende gesprekken

die niet hadden mogen lekken

 

Er werd veel verondersteld

dat naar roddel overhelt

Politiek kwam in de openbaarheid

maar bracht maar weinig klaarheid

 

Wezenlijke eensgezindheid evenmin

Men staat weer aan een nieuw begin

En men heeft zijn gram geventileerd

Nu weer verder wie met wie regeert

 

Vertrouwensbanden weer herstellen

Niemand meer met scheldpartijen kwellen

Wie zonder zonde is werpe de eerste steen

En gaat nu allen maar in vrede heen

 

Het is het christelijke feest van Pasen

Geen tijd om op het eigen gelijk te azen

Maar het hoofd te heffen naar het licht

en het te verheffen boven troebel zicht

 

Er staan geweldige belangen op het spel

De pandemie verspreidt zich snel

Dat vraagt een vaardig leiderschap

Geen roddel meer en achterklap

 

Maar met een sterkten-zwakten analyse

van het beleid valt weinig te verliezen

Kan een nieuwe wending geven aan beleid

dat steeds werd geplaagd door warrigheid

 

Niet verblind door eigenwaan

dient men nu er samen voor te gaan

in een constructief en proactief beleid

dat problemen aanpakt en niet mijdt

Niet het liefste in de doofpot stopt

maar problemen samen oplost

 

Men heeft zich van zijn taak gekweten

Moegestreden tegen tegenstrijdigheden

Het is nu allang de hoogste tijd

voor een constructief beleid

in plaats van onderlinge strijd

 

Het politieke theater is vaak in vaagheid gehuld

https://www.nationaalpolitiektheater.nl/#xl_xr_page_index

 

Politiek theater                2021 04 19

 

Zelfverrijking werd gemeengoed

bij haast iedereen die ertoe doet

Ook verslaving aan de macht

heeft ons weinig goeds gebracht

 

Politiek werd een theater

dat vooral bestaat uit praten

waarbij veelal weinig wordt gezegd

en wat men zegt is niet altijd oprecht

 

Welbespraaktheid en acteertalent

bij politici is algemeen bekend

Gaat het niet om het theater

en het politiek spectakel?

 

In de krochten van de macht

wordt niet grondig nagedacht

Het gaat vooral om scoren

Wie niet scoort is er verloren

 

Het gaat vooral om het theater

Liefst met multimediaspectakel

En het gaat om allianties smeden

Daar veel tijd aan te besteden

 

Met elkander overleggen

Telkens weer hetzelfde zeggen

Eigen slogans weer herhalen

om ze dieper in te laten dalen

 

Zodat ook de denkpatronen

dichter bij de eigen wensen komen

Politieke zaken als het landsbelang

figureren in de politiek allang

 

Hoewel er veel belangen zijn

zijn verschillen dikwijls klein

Vaak voornamelijk historisch

en in veel gevallen ook retorisch

 

Iedere partij heeft specifieke zaken

om zich sterker voor te maken

voor zijn specifieke achterban

waar zij speciaal voor opkwam

 

In de krochten van de macht

worden meningen verzacht

en verschillen afgezwakt

weggewerkt en weggelakt

 

Soms wordt iets besloten

Maar er blijven opties open

Hoewel het veelal is besloten

met een krappe meerderheid

Soms na felle woordenstrijd

 

Zo blijft onze politiek

doordrenkt van retoriek

van theatrale polemiek

en van politiek theater

om de inzet zien te laten

Om het volk te laten zien

hoe goed het wordt gediend

Want belangen van het volk

worden door de politici vertolkt

 

Soms verhaspeld en verzwegen

want dat komt soms meer gelegen

Zo kan samen politiek bedrijven

steeds weer intrigerend blijven

 

Zo wordt openbaar bestuur

vaak een spannend avontuur

Soms wordt echter onverwacht

weer iets aan het licht gebracht

 

Dat de kaarten anders legt

dan aanvankelijk gezegd

Of er wordt iets uitgelekt

dat belangen niet goed dekt:

 

Hoe de kaarten zijn verdeeld

Wie niet eerlijk heeft gespeeld

volgens algemene normen

die de regelingen vormen

van het politieke spel

en het hele staatsbestel

 

Wat men doet en wat men zegt

wordt getoetst aan staatsrecht

dat het landsbelang behoedt

tegen willekeur en overmoed

 

Over politiek bedrijven

kan men blijven schrijven

Elke keer een nieuwe draai

Maar zelden wordt het saai

 

Over politiek theater

kan men blijven praten

maar hoe politici beslissen

blijft voor ons vaak gissen

 

Daarom blijft het enerverend

hoe geducht politici zich weren

Ieders kansen kunnen keren

 

In de openbaarheid

komt de waarheid

soms tot klaarheid

 

https://www.managementimpact.nl/artikel/integriteit-goed-luisteren-integriteit/

 

Herbezinning                      2021 04 27

 

Politiek moet weer verbinden

en zich heruitvinden

Het land moet worden geleid

niet door onderlinge strijd

maar een nieuw vertrouwen

van de grond af op te bouwen

 

De wrevel is nog niet verdwenen

Dat gaat ook niet in enen

Velen hebben boter op hun hoofd

Dus ze worden niet altijd geloofd

 

De leden van de Tweede Kamer

die het heft in handen namen

laten zich niet weer bedriegen

door politici die blijven liegen

 

Het kabinet is met zijn allen

door het wanbeleid gevallen

en er wordt nu ingezet

op een beter kabinet

 

Maar de lucht is niet geklaard

van hetgeen zich openbaart

Een beschaamd vertrouwen

is geen grond om op te bouwen

 

De ethiek van onze politiek

blijkt al vele jaren ziek

Hoe kan nu in turbulente tijden

politiek het land weer leiden?

Om weer met vertrouwen

nieuw beleid te kunnen bouwen

 

Het vraagt misschien het meest
om een zuivering van geest

Dit vraagt zo ongeveer

een complete ommekeer

Een volstrekt nieuw leiderschap

dat met oude mores kapt

 

En een nieuw bewustzijn

waarin leiders dienend zijn

Een politicus vertolkt

de belangen van het volk

Niet alleen van zijn partij

maar de hele maatschappij