Transitie en zelftranscendentie, dichterlijke reflecties n.a.v. Karl Jaspers

Civis Mundi Digitaal #117

door Piet Ransijn

 

 

Transitie en zelftranscendentie                                            

2021 12 06 Nav Jozef Waanders, Sporen van transcendentie: De filosofie van  Karl Jaspers

Piet Ransijn

 

Vele mensen leven langs elkaar

Soms een keer een zacht gebaar

Dikwijls wordt er weinig aandacht

voor elkander opgebracht

 

Een ieder leeft zijn eigen leven

Eigen wensen, eigen streven

Ieder moet zich maar vermaken

met zijn uitgekozen taken

 

Een leven zonder doel

geeft een leeg gevoel

Velen voelen zich geborgen

door voor elkaar te zorgen

 

Door om elkaar te geven

vullen wij het lege leven

Zo zijn wij aangewezen

op elkander in dit leven

 

Het zorgen voor een dier

geeft ook een soort vertier

terwijl het in zorgen voor een kind

het leven zijn vervulling vindt

 

Zo blijven mensen in hun leven

op elkander aangewezen

Niemand leeft volstrekt alleen

Zonder anderen om zich heen

 

Altijd zijn er nog wel dieren

die een eenzaam mens plezieren

Een zekere gemeenzaamheid

doorbreekt  bij ons de eenzaamheid

 

Het geeft een mens een doel

in een saamhorigheidsgevoel

Zo wordt het individuele leven

boven enge grenzen uitgeheven

 

Neigt het naar een hoger doel

dan het eigen lustgevoel

De transpersoonlijke dimensie

noemt men transcendentie

 

Het intermenselijke bestaan

streeft daar steeds op aan

In zelfoverschrijding

vindt men zijn bevrijding

 

Doorbreken van grenzen

is eigen aan mensen

In wederkerige geborgenheid

raakt men zo zijn zorgen kwijt

In wederkerige omhulling

vindt ons leven zijn vervulling

 

Ontsluiting van materie https://nl.dreamstime.com/atoom-structuur-wetenschappelijke-doorbraak-modern-wetenschappelijk-onderzoek-bij-de-kernfusie-innovaties-fysica-image135608338

 

Materialisme en spiritualiteit                 

2021 12 14 Nav Karl Jaspers en John Stuart Mill

 

Het was de tijd van de ontsluiting der materie

De wereld werd ontdaan van haar mysterie

Geen openbaring meer, geen absolute waarden

En overal was concurrentiestrijd op aarde:

 

Klassenstrijd en botsende belangen

Mensen hadden last van onvervuld verlangen

Een leven zonder zin veroverde de aarde

en pikte alles in van materiële waarde

Het was de tijd van nationale wereldrijken*                       *Vooral van Engeland en Frankrijk

Zichzelf ten koste van een ander volk verrijken

 

Een tijd van vechten voor meer burgerrechten

die de rijken aan de arbeiders ontzegden

Een tijd die gistte van de ‘ismen’: nationalisme

liberalisme, socialisme, imperialisme en racisme

in landen die elkanders invloedssfeer betwistten

 

De wereld der materie werd voor ons ontsloten

Tot dan toe ongekende mogelijkheden lagen open

In de met elkander rivaliserende naties

kwamen steeds meer technische creaties

 

De wetenschap was internationaal

en vertelde een haar succesverhaal

van straling, krachten en atomen

Deeltjes die in botsing komen

en dan nieuwe elemente vormen

volgens wetenschappelijke normen

 

Nieuw ontdekte wetten der materie

Ontsluiten steeds meer het mysterie:

De orde en het worden van de schepping

Zodat wetenschap het geloof verving

Geloof in God was niet meer nodig

Kerken werden langzaam overbodig

 

Zij verzetten zich nog hevig

Hun fundamenten waren stevig

Maar er bleek geen houden aan

met een materieel beleefd bestaan

 

Slechts een enkeling had een ervaring

die nog overeenkwam met de openbaring

De meeste mensen stonden niet meer open

voor wat mensen vroeger geloofden

 

Het nieuwe levensdoel was meer materie

meer bezit en weinig oog voor het mysterie

Men kwam te leven in de waan

van een louter materieel bestaan

gespeend van transcendente zin

 

Het ging de meeste mensen om gewin

Men maakte gebruik van andere mensen

Men gaf zich over aan drangen en wensen

Mensen werden middelen voor andere mensen

 

Maar ook de wereld van de rijken

zou een zinloos consumeren blijken*                     *Zie Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class

op een sterk verschraalde aarde

zonder transcendente waarden

 

Maar velen kwamen tot bewustzijn

dat er toch iets mis zou kunnen zijn

met de wereld van de zinnen

en gingen met de blik naar binnen

om een ander leven te beginnen

 

Een transitie komt op gang

voor een wereldwijd belang

Een nieuwe wereld wordt geboren

in een lichtend ochtendgloren

 

Het licht gloort in een gematerialiseerde bevroren wereld

 

Al-verbondenheid          2021 12 19

 

Het is een tijd van drang en dringen

De coronamaatregelen wringen

Maar de pandemie zet door

en wijkt tot dusver nergens voor

 

Maar de mensen die ontwaken

kunnen er een eind aan maken

vanuit begrip en helder inzicht

wijzen zij de mensen op hun plicht

 

Gezondheid is een kostbaar goed

waar iedereen voor zorgen moet

Maar niet alleen door vaccinatie

of door voorgeschreven medicatie

 

Ook door een hartgrondig streven

naar gezond en evenwichtig leven

vanuit een totaalbewustzijn

en een diep verbonden zijn

 

Met de bron van al wat leeft

die ons ook gezondheid geeft

Hun Al-verbondenheid

zijn mensen eeuwen kwijt

Het is zaak de band weer te herstellen

willen rampen ons niet blijven kwellen