Heksenwijsheid
Deel 2: Persoonlijke ontwikkeling

Civis Mundi Digitaal #124

 

Zelfstandigheid

“De archetypische heks woont alleen... Ze onttrekt zich aan maatschappelijke conventies, dwang en verwachtingen over wie ze zou moeten zijn... Zelfbeschikking over haar geest, ziel en lichaam is haar hoogste goed... Ze is wat je noemt een bevrijde vrouw... Het hoort bij de heks om een stukje van de samenleving af te staan...  Het verlangen om ‘erbij te horen’ zul je als heks moeten opgeven om je werkelijk verbonden te weten met je eigen ziel” (p69, 87,89). Je zou het ook de ideaaltypische heks kunnen noemen naar de visie van de schrijfster.

Zijzelf is op haar 45e getrouwd na een eerder huwelijk met twee kinderen. Het huwelijk bleef een LAT-relatie. Ze noemt een relatie “een ingewikkelde evenwichtsoefening tussen alleen en samen zijn” (p171). Ze heeft behoefte aan eigen ruimte. Dat zou volgens haar typerend zijn voor een heks: zelfstandigheid en je kunnen terugtrekken in stilte, op jezelf zijn, ‘solitude’. En daarbij bewust in verbinding met het Al zijn. Daarin grenzeloos aanwezig zijn, “in ongekende uitgestrektheid” (p79).

Ze maakt melding van voorgaande relaties met conflictueuze scheidingen. Die kunnen voor kinderen en ouders traumatisch zijn en een gevoel van gemis geven.

Zij heeft dit aldus verwoord. Ze vermaakte zich met haar kinderen in een speeltuintje. “Ik zat daar op een bankje en voelde alleen een zwart, pijnlijk gemis. Op de plek naast me kon ik de vader van mijn kinderen bijna aanraken. Alleen zat hij daar niet. Waarom zat hij daar verdomme niet? We hadden samen moeten grinniken om onze kinderen en niet van elkaar gescheiden [moeten] zijn... Ik weet niet meer wat er gebeurde, misschien brak de zon door... maar ik schrok wakker... Ik voelde opeens de warmte van de zon op mijn gezicht. Ik hoorde de vogels fluiten... Ik zag de lachende gezichten van twee prachtige kinderen... Kreeg een brok in mijn keel. Van blijdschap. Ontroering. Dankbaarheid. Pure onversneden levenslust... Het kon onmogelijk voller en rijker zijn dan het was. Het drama had zich in mijn gedachten afgespeeld... Dit moment was niets minder dan volmaakt. Ik wist: er bestaat geen alternatief voor wat ik nu beleef. Dit is het enige wat er is. En het is geweldig” (p133). Het lijkt op een spirituele ervaring zoals bijv. Eckhart Tolle beschrijft in De kracht van het Nu.

Haar grote voorbeelden waren de nonnen en mystica’s Hildegard von Bingen (1098-1179) en Teresa van Avila (1515-1582). Twee opmerkelijke visionaire vrouwen. Ze beschreven een directe relatie met het goddelijke. Daarnaast ook Maria Magdalena, de ‘apostel der apostelen’, de hoogst ingewijde, de geestelijke levenspartner van Jezus, niet te verwisselen met Maria van Bethanïe, een bekeerde prostitué. Na de contrareformatie werd de vrouwelijke spiritualiteit verder onderdrukt. In de moderne tijd lijkt er weer ruimte en vrijheid voor.

Polariteit

De wet van het geslacht zegt dat alles zijn mannelijke en vrouwelijke principe heeft. Polariteit is een basisbeginsel van het bestaan. Dit wordt bijv. uitgedrukt door het yin-yang principe, plus en min polariteit, dag en nacht, donker en licht, koud en warm, enz. Mannen en vrouwen hebben een vrouwelijke, resp. mannelijke kant, zoals Carl Jung toelichtte. Het is van belang deze andere pool in ons te integreren om een meer compleet mens te worden. Zodat een wereld mogelijk wordt  “waarin mannen over sterke zachtheid beschikken en vrouwen over zachte sterkte” (p96).

 

https://lunadea-nl.squarespace.com/lunadeablog?offset=1442492340301&category=Hekserij 

De ethiek van de heks

“Een heks is niet bezig met het volgen van voorgeschreven gedragsregels of geloofsdogma’s, maar des te meer het dragen van verantwoordelijkheid... Jij hebt je eigen geweten, je innerlijke, morele kompas en je persoonlijke relatie tot alles wat leeft en jij kiest zelf je eigen doen en laten... De scheppingskracht, of vrije wil, die wij mensen hebben, heeft invloed op alles en iedereen om ons heen... De hermetische Wet van Causaliteit stelt...dat voor elk gevolg een oorzaak bestaat en dat elke oorzaak op zich weer het gevolg is van iets anders” (p97,98). Het is de wet van het karma, die aan de orde komt aan het eind van de bespreking van het Filosofie-Tijdschrift in dit nummer over karma in de boeddhistische ethiek.

Ook gedachten hebben hun invloed. “De causaliteitsketen is ontzagwekkend fijntjes en complex... Spiritueel gezien bestaat ware vrijheid alleen als er geen vervelende consequenties zijn voor anderen... De gouden regel in het heksendom luidt: ‘Doe wat je wilt, zoals het niets of niemand schaadt’” (p98,99). Dit stemt zowel overeen met de boeddhistische ethiek, met de gouden regel van Confucius en Jezus, de categorische imperatief van Kant en het schadeprincipe in On Liberty van John Stuart Mill (zie CM 116 en 117).

 

A new mural in Venice Beach called ‘Luminaries of Pantheism’. From left to right: Einstein, Nietzsche, Alan Watts, Emerson, DuBois, Spinoza, Thoreau, McKenna, Jung, Sagan, Dickinson, Stanton, Tesla, Rechtsonder”: Rumi, AdiShankara, and LaoTzu. Elk op zijn eigen wijze. https://nl.pinterest.com/pin/449867450254646679/ In de NRC van 11 juli stond op de achterpagina de kop: “Ik zie in de hele natuur expressie, en als ‘t ware een ziel,” een uitspraak van Vincent van Gogh, die wellicht aan het rijtje prominente pantheïsten kan worden toegevoegd.

 

Immanente organiserende intelligentie

De schrijfster veronderstelt “een goddelijke, organiserende intelligentie,” die immanent is, “dus aanwezig in alles wat leeft, niet erboven verheven... Je zou dit geloof ook ‘pantheïsme’ kunnen noemen... god is aanwezig in alles en iedereen... [Maar] het goddelijke laat zich niet terugbrengen tot woorden... Je hebt de stilte in jezelf die zich verbindt met het onbevattelijke” (p99,100). Je zou dit de religie en metafysica achter de ethiek kunnen noemen.

Het goddelijke is mannelijk en vrouwelijk, god en godin volgens de Wet van Geslacht. Bij de heksentraditie wordt de godin (in ons) geëerd. Bijv. in ‘De opdracht van de godin’: “Laat er schoonheid en kracht zijn in jezelf, macht en mededogen, eer en nederigheid, vrolijkheid en eerbied... Als je dat wat je zoekt niet in jezelf vindt, zul je het nooit vinden... We werken samen met het goddelijke... Het enige wat we kunnen doen – en dat is in essentie de ethiek van de heks – is voeling houden met onze innerlijke stem die ons dichtbij onze ziel brengt, zodat we onze vrije wil kunnen aanwenden voor het goede. Voor allen... Wat niet goed is voor het welzijn van allen is ook niet goed voor haar” (p100,101). Dit komt in de buurt van het utilitaristische principe van het maximum welzijn voor het maximale aantal, maar het is minder calculerend beschreven. 

‘Samen kunnen we verandering creëren. We zien als individu allerlei mogelijkheden om te veranderen, maar in veel gevallen passen we het nog niet toe. Als we gebruikmaken van de kracht van het collectief lukt dit wel. Samen kunnen we zoveel gemakkelijker verandering brengen in situaties en problemen aanpakken.’ https://fi.pinterest.com/pin/798333471428351775/

 

Individueel en collectief belang

Toch blijkt het welzijn van het collectief niet altijd in overeenstemming te zijn met als zodanig opgevatte individuele belangen en grondrechten en staan beide soms op gespannen voet (zie CM 116 en de kwestie van verplichte of gedwongen covidvaccinatie). In juni stond er een artikel in HP-De Tijd met de titel ‘Een tijdelijke dictatuur zou niet gek zijn’. Dit met oog op het algemeen belang en de milieu- en klimaatcrisis, om drastische maatregelen te kunnen afdwingen zoals bij corona. Een griezelige uitspraak.

 “Het is zaak de keuzes van anderen te eerbiedigen (als deze jou niet beschadigen), ook al zijn die in conflict met jouw wensen... Er is geen mens die daar altijd in slaagt” (p102). De kwestie was of niet gevaccineerd zijn anderen schaadt, of dat vaccinatie misschien op termijn juist schadelijk kan zijn. Een punt om hier slechts aan te stippen en te seponeren. Maar wel te wijzen op ieders verantwoordelijkheid. 

https://www.zielsmissie.com/category/bewustzijn/ 

Eigen verantwoordelijkheid

“Bij het beginsel van verantwoordelijkheid hoort het erkennen van het eigen aandeel in dingen” (p103). Dat zou een helende werking hebben evenals vergeving. Dus niet veroordelen. “Je zult je bevrijd voelen. Autonoom... Je vordert je eigen kracht terug. Je schiet geen pijlen meer af die geen doel treffen. Je bent vrij” (p104).

“Macht en invloed geven steeds meer gewicht aan je verantwoordelijkheid. Er dient daarom beheersing, gevoeligheid en zorgzaamheid mee gepaard te gaan. Een samenleving zonder machtigen is onmogelijk” (p105). We zien dat ook in het dierenrijk. “Macht uitoefenen kan ook zijn: betrokkenheid voelen, het beste voorhebben met anderen, een visie hebben... initiatief tonen, idealistisch zijn en het voortouw nemen. Met verkeerde mensen aan de macht zal er een schrikbewind ontstaan; met alleen maar onmachtigen valt de samenleving als los zand uit elkaar. Maar als goede mensen hun invloed en gezag doen gelden is er hoop voor de toekomst.” Vrouwen dienen hun macht terug te vorderen. “Het heksendom kan een vrouw helpen om haar macht terug te vorderen” (p106). Zij verwijst naar de “krijgergodin”, die doet denken aan de Indiase godin Durga, gezeten op een leeuw of tijger.

“Je eigen verantwoordelijkheden dragen betekent ook dat je niet de verantwoordelijkheid van anderen hoeft te dragen... Laat de dingen van een ander, waar je niet voor aansprakelijk bent, ook bij de ander. Je kunt iemand... uit de nood helpen, ondersteunen” (p109). Maar zonder claims. Ze relateert dit aan het onderscheid in ‘my business’, ‘his business’ en ‘God’s business’. Er wordt ook weleens gezegd: er zijn twee dingen waar je geen zorgen over hoeft te maken: datgene waaraan je niets kunt doen en datgene waaraan je wel iets kunt doen. Het vraagt wijsheid het onderscheid te zien.

“Zoals in elke spirituele traditie draait de ethiek van hekserij om het pogen een goed mens te zijn die bijdraagt aan een mooiere wereld. Hekserij heeft een ecologisch en activistisch karakter en richt zich op het beschermen van levensvormen en mensen die onze steun en bescherming nodig hebben” (p116).

De schrijfster gaat ook in op waarheidsliefde, vanouds een belangrijke deugd. “Het zwaard van waarheidsliefde is scherp,” en kan ook bot zijn. Geen leugens en hypocrisie uit welwillendheid. Als je daarmee begint, dan is het eind vaak zoek. Het welzijn van anderen is meer gebaat met eerlijkheid en waarheidsliefde. En met vrijheid en verantwoordelijkheid de eigen kracht en macht aan te wenden in harmonie met “de hogere organiserende intelligentie die wordt gesymboliseerd door de godin en de god in alles wat leeft” (p118). 

https://www.online-tantra-leren.nl/intimiteit-en-seksualiteit/

Lichaam en seksualiteit

“Het lichaam, en dan vooral het vrouwenlichaam, moet het al eeuwenlang ontgelden.,.,., De maandelijkse ongesteldheid (‘de vloek’) en ook de pijn bij de bevalling zouden een straf zijn voor alle vrouwen omdat Eva van de appel in het paradijs at.” De maandelijkse periode kan ook gezien worden als een waardevolle fase van inkeer... om te bezinnen” (p121,122). De schrijfster gaat ook in op de vruchtbare levensfase, de menopauze en de lichaamsbeleving van vrouwen.

De medische wetenschap zou vooral gericht zijn op het mannelijk lichaam en werd tot voor kort overwegend door mannen uitgeoefend. Er zijn ook overwegend mannelijke proefpersonen en proefdieren.

De schrijfster is model geweest en heeft niet altijd goede herinneringen aan de blikken van mannen. “Het vrouwenlichaam wordt bekeken, geseksualiseerd en beoordeeld” (p137). Ook als schrijfster heeft zij dit ervaren. “Je wil de boeken van Susan Smit spreiden zoals je haar benen wilt spreiden,” schreef een columnist van nota bene de Volkskrant (p139). Onthutsend dat hij hiermee wegkomt.

Religie heeft seksualiteit eeuwenlang onderdrukt, terwijl “het gewijde niet altijd van het seksuele was gescheiden” (p141). In India en ook elders werden de vrouwelijke en mannelijke geslachtsdelen resp. de yoni en lingam vereerd als goddelijke symbolen en expressie van de (goddelijke) vitale levenskracht, de vrouwelijke Shakti van Shiva. We zijn erachter gekomen dat verdringing van deze levenskracht schadelijk en onbevredigend is, evenals obligate seks. “Seksuele energie... is oerenergie.” En het is levenscheppend en levenwekkend. “Passie is de drijvende kracht” (p143).

Anderzijds is de nadruk op obligate lichamelijke seksualiteit als weg tot genot en geluk in de moderne maatschappij ook niet alles. De meeste mensen weten best of zijn erachter gekomen dat een vervullende relatie meer omvat dan seks hebben. Het is de vraag of de voornamelijk solitaire ontdekkingstocht van de schrijfster ook voor anderen de weg opent naar vervullende relaties. Een zekere mate van zelfstandigheid lijkt inderdaad aan te bevelen. Maar gaat het niet om de veelgeprezen en vaak mysterieus gebleven (menselijke vermogens tot) liefde, waarvan Plato de opklimmende verheffing beschrijft in Symposium? (Zie CM 123). De opening en verfijning van het hart, de ziel en de geest gaat verder dan het fysieke, dat daarin is ingebed en zeker niet wordt afgewezen, maar veeleer wordt gecultiveerd en verheven tot blijvende in plaats van kortstondige schoonheid en subtiliteit.

“De heks... laat zich leiden door haar eigen erotische autoriteit... Ze bewoont haar lichaam, luisterend naar de behoeften van haar lichaam door het op tijd te voeden, te verzorgen, te versterken en te laten rusten... Je geniet ervan je mooi te maken en vrouwelijk te voelen als en godin [of...] om puur en zonder versierselen te zijn. Je zintuigen en zinnelijkheid helpen om je vitaal en aanwezig te voelen in de wereld.” Dit is Susan Smits pleidooi voor schoonheid èn sensualiteit, de “wilde, sensuele natuur,” die vroeger is onderdrukt en verketterd (p144).

Maar is er niet iets meer gewenst voor een vervullende en liefdevolle relatie, waarin seks is ingebed in tederheid en zorgzaamheid? Dit blijft een doel waar veel mensen naar streven. Partners hebben met elkaar vaak een complementaire relatie als twee polen die elkaar aantrekken en aanvullen. Maar het kan ook weleens knetteren, te dicht bij elkaar komen en te weinig ruimte krijgen. En ook schuren, zoals twee halfedelstenen die zich aan elkaar polijsten. Natuurlijk dienen ze hun eigen dingen te kunnen doen, maar staan ze samen voor wezenlijke ondernemingen als kinderen krijgen en opvoeden. Een liefdesrelatie is een wonderlijk gebeuren van geven en ontvangen dat blijft verrassen. Het lezen inspireerde tot het volgende gedicht.

 

Het is de kunst de vlam brandende te houden, misschien soms te temperen en te blijven koesteren in een zachte gloed https://website.50plusser.nl/?page=vandaag&p=bewerking&pi=fotosvan&photo_id=16317

Twee harten staan in vuur en vlam voor elkaar. Gr. Ianda.

 

Liefdesvlammen

 

Wat partners voor elkander voelen

kan soms ook tijdelijk bekoelen

Maar van beide kanten

blijven vlammen branden

 

Moeilijk in te dammen

in een knus en kneuterig bestaan

als ze weer ontvlammen

Ze blijven zich te buiten gaan

 

Alsof de vlammen elkaar voeden

en voortdurend samenvloeien

in een groter, hoger licht

waarop beiden zijn gericht

 

Zij neigen naar elkaar

en buigen voor elkaar

Reiken elkaar steeds de hand

in een sterke liefdesband

 

Er blijft een wederzijdse fascinatie

De ander raakt niet uit de gratie

in een wonderlijk verbond

sinds de ene ziel de ander vond

 

Het gaat vaak meer om zielen

die voor elkander vielen

dan om twee lichamen

met zinnenstrelende organen

 

Liefde is een ziele-energie

met een helende frequentie

die verblijdend werkt

en de partners sterkt

 

Solitair en toch verbonden

sinds de zielen elkaar vonden

Hun liefde blijkt een wonder

waaruit jonge levens ontstonden

 

Gedreven door de liefdeskracht

soms een talrijk nageslacht

dat in liefde op kan groeien

en telkens weer blijft boeien

 

 

Polariteit, projectie en acceptatie

Het principe van polariteit kwam al naar voren bij het principe van geslacht. Geslachten zijn ook polair. “Tegengestelden zijn afhankelijk van elkaar... en ze houden elkaar in balans. Ze geven elkaar bestaansrecht” (p146). Zoals licht en donker. Goed en kwaad zijn ook tegenpolen. Het kwaad projecteren we vaak buiten ons. Echter “de scheidslijn tussen goed en kwaad ligt niet tussen jou en de ander, maar gaat dwars door jezelf heen” (p149). Als we dit niet inzien, kan het oordeel over goed en kwaad een bron zijn van meer kwaad. Projectie op anderen maakt de wereld niet beter, maar verschuift het kwaad van binnen naar buiten.

Het gaat erom ons hiervan bewust te worden. “Wat in het licht van het bewustzijn komt, verzacht en valt te ontmantelen... Bovendien: wat je in jezelf hebt begrepen, kun je bij anderen begrijpen. Je wint aan empathie... In de oude religie hoeft niets uitgebannen te worden. De tegenstellingen in ons leven... hebben nut en bestaansrecht” (p150). Het leven is niet altijd leuk, maar kent tegenstellingen en tegenspoed. Dat past niet in deze tijd, “nu jezelf amuseren een levensbestemming is geworden, levensgenieters nemen de rol van wijzen over.” Het leidt tot “een steeds grotere behoefte aan consumeren en je amuseren... Na actie is er [echter] rust nodig... Deze beweging tussen polen hoort erbij” (p151,152).

Er zijn pijnlijke en prettige gevoelens. Onprettige gevoelens proberen we te vermijden. Bij groot verdriet (de scheiding) bleek dat niet te werken. De schrijfster gaf zich eraan over. “Ik had geen andere keus”. Ze ging door een rouwproces heen, liet het toe en verwerkte het. Ontdekte haar innerlijke kracht. Er kan ook oude pijn naar boven komen. Misschien zelfs uit vorige levens. Zij kreeg beelden uit een ander leven, die haar hielpen haar reactie te begrijpen. Over regressietherapie is geschreven in CM 64 en 66. Er kunnen zgn. ervaringsherhalingen plaatsvinden tot ze zijn verwerkt en men zich ervan heeft bevrijd. Het helpt om polaire positieve kwaliteiten bewust te worden in jezelf. Dat gebeurt bijv. bij de Eye-openers therapie, zie CM 92. Het helpt ook gevoelens te doorvoelen, ook fysiek gevoelens die ermee gepaard gaan, en (goed) te blijven ademhalen. We kunnen onszelf niet pantseren tegen verdriet. Dat werkt op den duur averechts, zoals ook verdringing.

“Dingen  zijn vaak relatief... Vaak is het een kwestie van perspectief” (p160). Dat staat haaks op onze ‘voor en tegen’-cultuur, die grossiert in tegenstrijdige meningen. Het gaat echter veeleer om dialoog en nuancering. “Het principe dat zaken in gradatie verschillen, kun je gebruiken om de gradatie, of trilling, te sturen... Hitte kan afkoelen... een bot mes kan worden geslepen en na verloop van tijd weer bot worden” (p163).

Bij de Grieken ging het om het juiste midden. “Het menselijk evolutieproces voltrekt zich in een spiraalvorm, waarbij we ons al cirkelen naar het middelpunt toe ontwikkelen [en...] weer bewust worden van heelheid, van eenheid. Van onze goddelijke oorsprong... Geluk zit ‘m niet in de afwezigheid van ongeluk, pech of pijn. Geluk zit ‘m in de bereidheid om de aanwezigheid van die dingen ontspannen te accepteren” (p165). 

https://essentiecoaching.nl/aarden-of-gronden-wat-is-dat-en-wat-heb-je-er-aan/ 

Licht en levensenergie

We zijn energetische wezens en zijn verbonden met een bron van energie. Die verbinding kan belemmerd en verontreinigd worden en worden gezuiverd en geopend. Daar zijn meditatieve en bewustwordingsmethoden voor, ook fysieke oefeningen worden beschreven. Verbinding met de aarde, aarden, is belangrijk om energie af te voeren en op te doen. Dit is niet zweverig, maar het tegendeel. Dansen en springen is een manier. maar ook wandelen en sport werkt aardend en verbindend met ons lichaam, evenals diep ademhalen, d.w.z. diep in de buik ademhalen. Je kunt ook liefde voelen, liefdesenergie, ook al is dat niet altijd gemakkelijk bij tegenslag. Douchen en baden werkt ook zuiverend. Water neemt ook elektrische lading op. Er worden ook andere methoden van energetische bescherming beschreven. Bijv. jezelf visualiseren als een boom met wortels in de grond.

Veel heksen zijn fijngevoelige of hoog gevoelige types. Zie hierover de boeken van Elaine Aron en Susan Marletta-Hart. Het is zaak te leren omgaan met gevoeligheid als gave en opgave. Regulering van binnenkomende prikkels, die vaak in overmaat op ons afkomen, is een manier. Rumoer, contacten, media, eten en drinken, vooral suiker en alcohol, doseren. Je hoeft niet altijd mee te doen, maar voel wat je behoeften zijn. Rust, ontspanning en stilte hebben hun eigen charme. Een eigen ‘heilig’ plakje of altaartje in huis kan ook helpen om tot jezelf te komen evenals mediteren. Heksen kennen geen tempels of kerken maar hebben hun altaar in huis.

Je licht onderhouden betekent ook je geestelijk voeden en zuiveren.

Meditatie is daarbij vaak primair, ook in de heksentraditie en bij het daarmee verwante sjamanisme. Het komt neer op stil zijn en je naar binnen keren, naar de innerlijke bron, het innerlijke licht. De aandacht moeiteloos en zonder concentratie naar de ademhaling laten gaan kan daarbij behulpzaam zijn. Er zijn ook effectieve methoden als Transcendente Mediatie (zie Toon van Eijk in dit nummer en eerder). Susan Smit geeft haar meditatie ook die naam. Haar beschrijving komt overeen met die van Van Eijk. Zij heeft zich echter meer methoden eigen gemaakt, ook lichaamswerk, ademhalingsoefeningen en aandacht voor wat waarde heeft. Yoga noemt ze niet. 

 

Intuïtie

Intuïtie komt van het Latijnse intueri dat ‘naar binnen kijken’ betekent of, innerlijk weten door van binnen te voelen, ‘op je gevoel afgaan’, niet de emoties maar intuïties. Die zijn verfijnder en minder grijpbaar dan emoties. Het wordt wel het zesde zintuig genoemd, een innerlijk zintuig, innerlijk zien en aanvoelen. Einstein noemt het verstand de dienaar van de intuïtie. “We hebben een maatschappij gecreëerd die de dienaar eert,” nl. het verstand.

In het “kwantumdomein... is alles informatie en energie... trillende energievelden op verschillende frequenties” (p192,193). Groepen hebben collectieve energievelden (zie CM 110). De natuur kent diverse vormen van energie en energievelden. De frequenties kunnen we met en zonder instrumenten waarnemen en aanvoelen, afhankelijk van onze fijngevoeligheid. Aarde, water, vuur, lucht en ether (ruimte) komen overeen met zgn. aggregatietoestanden van de materie in verschillende dichtheid. Materie is te beschouwen als gestolde energie. Deze is geordend volgens informatiepatronen, die worden geassocieerd met een vorm van intelligentie, die een universeel karakter zou hebben.

De Wet van het Mentalisme zegt: “alles is informatie, goddelijke geest... of universeel bewustzijn: het Al. ‘Alles is geest’. In wetenschappelijke termen: alles is informatie. Of informatie kan bestaan of betekenis kan hebben zonder geest of bewustzijn, is een andere kwestie, waarover de wetenschap nog geen uitsluitsel heeft gegeven, bij het ontbreken van inzicht in wat bewustzijn eigenlijk is (zie CM 109).

Een andere vraag is of de hersenen zonder geest of bewustzijn kunnen werken, hoewel fysicalisten het omgekeerde denken: het bewustzijn kan zonder hersenen niet functioneren. Laten we zeggen dat beide elkaar nodig hebben en de vraag welke van beide primair is in het midden laten. Spirituele tradities inclusief die van heksen zijn daar duidelijk over.

Susan Smit verwijst naar bijna-doodervaringen van mensen die al hersendood zouden zijn geweest volgens Pim van Lommel, Eindeloos bewustzijn. Bij het kwantumfenomeen van verstrengeling (entanglement) blijken deeltjes op mysterieuze wijze met elkaar te zijn verbonden en elkaar in no time te kunnen beïnvloeden zonder (waarneembare) energetische uitwisseling (zie CM 27, 108 en 109).

Terug naar de intuïtie. “Intuïtie laat zich voelen in het lichaam” (p197). Je voelt het ‘in je onderbuik’ of ‘aan je water’ of ergens anders, hebt een ‘fijne neus’ voor iets. Het werkt als een antenne die signalen opvangt. Het lichaam is omgeven door vibrerende energievelden en ontvangt vibraties, niet alleen via de zintuigen, ook via de intuïtie en het lichaamsgevoel. Intuïties zijn volgens Carl Jung waarnemingen, geen emoties, die er wel door kunnen worden opgeroepen. Je ziet bijv. beren op de weg en schrikt daarvan. Intuïtie is ook geen denken. “Intuïtieve boodschappen weten je meestal te bereiken op een redelijk ‘gedachtevrij’ moment” (p199). Het is vaak een glimp voorbij gedachten, die er daarna mee geassocieerd worden. Dieren lijken soms ook te beschikken over een bijzonder aanvoelings- en waarnemingsvermogen, dat mogelijk buitenzintuigelijk is. Er kunnen ook boodschappen en waarschuwingen in dromen zijn. Bijv. de vrouw van Julius Cesar zou zo’n droom hebben gehad, evenals (die van) keizer Constantijn. Susan Smit vermeldt ook dergelijke ervaringen, soms in de vorm van tekens.

In een alerte rusttoestand zijn we meer ontvankelijk voor intuïtie. Neurofysiologisch gezien is dat de zgn. “alfastaat” (p203). Meditatie zou daartoe leiden of behulpzaam zijn. Er zijn ook andere methoden, zoals visualisatie, orakelkaarten, ‘trancewerk’, runenstenen, pendels, enz., die kort worden besproken. Het stond vaak op gespannen voet met de hiërarchische religie en tegenwoordig met de wetenschappelijke hiërarchie en past niet in het heersende paradigma, hoewel de kwantumfysica dergelijke mogelijkheden open zou laten.

 

https://mariekevankreij.com/schaduwwerk/: het bewust verwerken van onze onbewuste donkere kant

 

Zelfontwikkeling en schaduwwerk

Genoemd is reeds dat we ons in spiraalvorm ontwikkelen naar ons midden toe, “onze diepste kern, onze kernwaarden [...en] in potentie aanwezige kwaliteiten.” Maar we hebben ook schaduwkanten. Het is belangrijk ons hiervan bewust te worden om de invloed ervan om te buigen. “Het licht van bewustzijn dat op de schaduwkant valt, heft het zwartste zwart op. Je kunt het gebied weer in gebruik nemen; terugvorderen... Je kunt geen lichtwerk verrichten... voordat je schaduwwerk doet” (p218,219,221).

Het betekent verdrongen en weggewerkte aspecten van onszelf weer integreren en meer heel worden. De schaduw speelt een belangrijke rol in de psychologie van Jung. Schaduwen tonen zich in de vorm van projecties. De schrijfster noemt als voorbeeld de relatie met haar vader die een schaduw heeft geworpen over haar relatie met mannen. Haar vader had geen aandacht voor haar. Het bepaalde haar beeld van een man, haar omgang en verwachtingspatroon: “mannen zijn niet werkelijk in staat tot liefhebben” (p225). Dat heeft ze geweten. Haar projecties werden werkelijkheid. Toen ze deze had verwerkt na een aantal ervaringsherhalingen was ze rijp voor een vervullende relatie.

Er zijn ook collectieve schaduwen en transgenerationele familietrauma’s. Bijv. oorlog en onderdrukking. In Oekraïne maar ook elders hebben deze hun sporen nagelaten. Het slavernijverleden en heksenprocessen zijn andere voorbeelden. Bewustwording, erkenning, spijtbetuiging, eerherstel en postume vrijspraak kunnen heling helpen.

Bij persoonlijke verwerking helpt (therapeutisch) schrijven en therapie. Het kan schaduwen, verdringingen en projecties vrijmaken door erkenning en acceptatie. Bewustwording neutraliseert de onbewuste lading. Zie ook de Eye-openers therapie (CM 92). In het volgende deel komt de maatschappelijke kant van bewustwording meer aan de orde. In Deel 4 volgt

een sociologisch en antropologisch commentaar. Het onderzoeksthema van de hekserij behoort namelijk ook tot de culturele antropologie, daar het bij vele volken voorkomt.

 

https://houseofthewisewoman.com/wat-is-hekserij-vandaag-de-dag/

 

Hekserij               2022 07 07

 

Wat heeft een heks

te maken met seks?

Daarbij wordt gedacht

aan de levenskracht

 

Een heks kan deze wekken

en informatie verstrekken

over hogere regionen

waar wij niet komen

 

Tussen hemel een aarde

is een soort van tussensfeer

met zijn eigen waarde

en nog heel veel meer

 

Geestelijke entiteiten

weten van geen wijken

Elfen en demonen

zouden er wonen

 

De heks gaat daar voorbij

en laat dat alles vrij

Channelt haar frequentie

naar een hogere intelligentie

 

De goddelijke geest

ooit onze God geweest

Later dood verklaard

Religie was ontaard

 

Hekserij is een natuurreligie

Wellicht biedt die meer fiducie

dan het oude geloof

waarvan wij zijn beroofd