Technocratische cultuur en transcendent bewustzijn, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #125

door Piet Ransijn

 

Technocratische cultuur              2022 08 13

 

De regen komt niet meer op tijd

we leven al geruime tijd

in strijd met de natuur

in een technocratische cultuur

die de natuur veroverd en verminkt

en in vervormde structuren dwingt

 

Mensen leven niet meer naar geboden

van een God in wie zij niet geloven

Hij is verbannen naar het rijk der doden

waar wij hem naarstig achterna gaan

in ons zwaar geteisterd voortbestaan

 

Gebroken met de wetten van de goden

en belaagd door rampen en door noden

zoeken wij ons heil bij technocraten

die het mensdom in ellende achterlaten

en hen maken tot een nieuw soort slaven

 

Terwijl wij ook een keuze kunnen maken

om anders in het leven te gaan staan

Meer met onze medemens begaan

Anders dan de technocratische cultuur

en meer in harmonie met de natuur

 

Er zijn genoeg bewuste mensen

die de wereld beter wensen

Daagt er niet op allerlei terrein

een meer geïntegreerd bewustzijn?

Het zal de mensheid tot een zegen zijn

 

 

Transcendent bewustzijn           2022 08 24 N a v Mathieu Wagemans, Naar een nieuw wereldbeeld

 

Een creatief en stil bewustzijn

is een transcendent domein

Het is een onuitputtelijke bron

waaruit zich ons bestaan ontspon

 

Wij geven vanuit ons bewustzijn

beelden aan de werkelijkheid

en daardoor ook hanteerbaarheid

van iets wat ons begrip te boven gaat

en ons vertwijfeld achterlaat

als wij de wereld niet ‘betekenen’

en niet op houvast kunnen rekenen

 

In een vormeloos bewustzijn

zou het leven vol mysterie zijn

Een transcendent domein

dat vol betekenis kan zijn

die voor ons niet bestaat

omdat het ons ontgaat

 

Wij kunnen het niet vatten

Er is niets om te pakken

dat het hanteerbaar maken kan

of in te passen in een plan

Het blijkt een oeverloze oceaan

een grenzenloos bestaan

 

Konden wij daar toeven

zonder iets te hoeven

in een open bewustzijn

dan zou de wereld anders zijn

meer lijken op een speelterrein

 

In plaats van een bedrukt bestaan

van ieder in zijn eigen waan

waarin men naar betekenissen gist

de werkelijkheid aan ons ontglipt

en ieders waarheid wordt betwist

 

En zo de wereld kan ontaarden
in een strijd van relatieve waarden

Geen waarheid en geen zekerheid

Men kijkt naar de hanteerbaarheid

naar bruikbaarheid en nuttigheid

In een armzalig  geestloos leven

dat uiteindelijk geen zin kan geven

In een woud  van velerlei betekenissen

kan men slechts naar waarheid gissen

of zelfs het bestaan ervan betwisten

 

Er is geen transcendent domein

geen eindeloos en creatief bewustzijn

dat een bron van zekerheid kan geven

Want in het immer wisselende leven

is het zijn van het bewustijn altijd zeker*                            *Zie Descartes: Ik ken dus ik ben