Mystiek; Geestesgeschiedenis; De schat, dichterlijke reflecties bij Miguel de Unamuno

Civis Mundi Digitaal #140

door Piet Ransijn

Mystieke eenheidsbelevingen zijn van alle tijden en culturen

 

Mystiek                              2023 11 05 N a v de mystiek van Miguel de Unamuno

Piet Ransijn

 

Bij mystiek verenigt zich de menselijke geest

met god of met de universele Geest

Het is het hoogste wat een mens bereiken kan

sinds hij hier op aarde kwam

 

Verliest eenmens zijn individualiteit

en raakt hij zichzelf dan kwijt?

Of blijven wij als zelf bestaan

als wij in het alomvattende opgaan?

 

Gedurende ons hele leven

zijn wij een persoon gebleven

Ook bij de beleving van het Ene

blijkt het individuele niet verdwenen

 

Hoe het na de dood zal zijn

is nog onbekend terrenin

Volgens de leer van de reïncarnatie

blijft er onbewust nog een relatie

met personen in een vorig leven

Die wordt niet volledig opgegeven

Herinneringen aan een vorig bestaan

kunne blijven voortbestaan*                       *Zie o.m. Michiel Hegener, Leven op herhaling

 

De ziel blijft voortbestaan

wanneer mensen overgaan

Volgens de christelijke leer

komen wij dan nader tot de Heer

Bij een juist en deugdzaam leven

De persoon wordt dan niet opgegeven

 

Maar volgens het materialisme

valt dit ernstig te betwisten

Over het lot dat ons wacht

wordt dus verschillend gedacht

 

Tijdens ons gehele leven

zijn wij een persoon gebleven

Voor de menselijke persoon

is opgaan in het Al niet ongewoon

De persoon blijkt bij zijn leven

ook niet tijdelijk te zijn verdwenen

als hij even en wordt met het Ene

 

https://www.jezuieten.org/agenda/info-avond-geestelijke-oefeningen/

Men richtte de blijk naar boven

door formeel in God te geloven

maar de beleving van het Ene

leek al eeuwenlang verdwenen

 

Geestesgeschiedenis      2023 11 04 N a v Miguel de Unamuno

 

In een tumulteuze tijd

lijken wij een anker kwijt

God en ook het Ene

zijn uit zicht verdwenen

 

Terwijl wij door een leegte

doelloos voortbewegen

met een twijfelachtig lot

zonder God of een gebod

 

Wat ons leven zin verleende

lijkt verdwenen in de leegte

En ons hele leven is onzeker

Ondanks al ons werelds weten

missen wij de zekerheden

die men had in het verleden

 

Dat het leven eindig is

is het weinige wat zeker is

Om nog maar te zwijgen

van het feit dat mensen lijden

 

Religieuze normen

die de basis vormden

van het juiste leven

zijn verdwenen

 

Met wereldse wetten

poogt men chaos te beletten

Je mag de wet niet overtreden

Maar een richtlijn voor het leven

kan de wet aan ons niet geven

Terwijl ook onze wetenschap

over normen in het duister tast

 

De geschiedenis

 

Superrijken hebben vaak de wet

vaardig naar hun hand gezet

Vroeger was hun invloed sterk

bij het hechte machtsbolwerk

van de clerus en de kerk

 

Door het eigendomsrecht

werd men vroeger vaak geknecht

door zich middels lage lonen

voor de rijken uit te sloven

 

Ook de deugdethiek

in de Grieke republiek

tolereerde slavernij

Rijke mannen waren vrij

 

Het vroege christendom

gooide het roer om

door het liefdesgebod

Zielen waren gelijk voor God

 

Maar de christen en de heiden

werden later scherp gescheiden

Er waren echter ongedoopte rijken

die gemeenten mochten leiden*                              *Zo begon bisschop Ambrosius

 

Christelijke normen en geboden

voorzagen in de menselijke noden

Maar ook de katholieke Kerk

werd een machtsbolwerk

Authentieke menselijkheid

verdween uit het beleid

 

In wezen waren zielen gelijk

ongeacht verschil in deugdzaamheid

ook al waren zielen gelijk, feitelijk

waren mensen niettemin ongelijk

 

Er waren echter minderheden

die geen onderscheid beleden

Maar zij werden door de heerschappij

beticht van heidendom en ketterij

 

Er waren ook in oude tijden

vele wegen die naar Rome leidden

Waar eeuwenlang het machtsbolwerk

was gevestigd van de christelijke Kerk

 

God leek teruggetreden

uit het religieuze leven

en het directe beleven

De Kerk liet mensen delen

in de dogma’s en de rituelen

 

Het huidige beleven

 

Het onmiddellijk beleven

lijkt verdwenen uit het leven

Nietzsche heeft toen ongegeneerd

de dood van God geconstateerd

Er was geen levende aanwezigheid

meer bij de mensen van zijn tijd

 

Een steriel en formalistsich geloof

heeft de mensen van hun God beroofd

Levende ervaringen van God

kwamen echter toch bij velen op

 

En ook vele mensen bleven hangen

in een soort  van religieus verlangen

dat soms andere vormen aannam

toen het socialisme opkwam

Een seculiere vorm van religiositeit

werd doorspekt met politiek beleid

 

De zin voor eeuwigheid

de kern van ware religiositeit

de beleving van de eindeloosheid

en het grenzeloze lijken velen kwijt

 

Een direct onmiddelijk beleven

van het transcendente in het leven

lijkt slechts weinigen gegeven

Maar toch ligt daar de Bron

van een nieuwe levensvorm

 

Van een nieuwe zin en doel

en een authentiek gevoel

van de waarde van het leven

als een grondgegeven

vanuit het directe beleven

 

Een authentieke levensnorm

wordt gevormd vanuit de Bron

van het menselijke leven

als een grondgegeven

 

Heel nabij en toch verheven

ligt het wezen van ons mens-zijn

in een veld van puur bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn*                          *Handelingen van de apostelen 17:28

 

Dit grondeloze Zelf

omspant het hemelgewelf

Het draait rond in een bewustzijn

waar wij deelgenoot van zijn

 

In ons nietig menselijk bestaan

kunnen wij daar welbewust in opgaan

zonder ons bewustzijn op te geven

kunnen wij het alomvattende beleven

in de diepe stilte van ons eigen zijn

van de levensbron bewust zijn

 

https://wesleyvaders.nl/spiritueel-ontwaken-7-tips-om-je-innerlijke-licht-te-ontdekken/

Op zoek naar het licht in een donker bestaan

 

De schat 2023 10 11/12

 

Ieder mens draagt in zijn hart

een uiterst waardevolle schat

Maar hij wandelt door het leven

zonder naar de schat te streven

Alsof hij er geen erg in had

 

Hij lijkt de schat vergeten

of zoekt hem buiten zich

Dolend in het duister van zijn leven

niet gericht op het innerlijke licht

 

De rijkdom van het innerlijke licht

dat aan alles in het leven

zijn aanwezigheid kan geven

onttrekt zich aan zijn zicht

 

Want zonder het bewustzijn

zou niets voor ons aanwezig zijn

Zonder deze innerlijke schat

had ons leven geen betekenis gehad

 

Het zou er simpelweg niet zijn

zonder schat van het bewustzijn

Koester daarom in je hart

de waarde van die schat

 

**********

 

Een vreugdevol aanwezig zijn

in het licht van het bewustzijn

heeft een speciale waarde

voor ons leven hier op aarde

 

Het krijgt het een ander aangezicht

als het oplicht in het innerlijke licht

De schat die binnenin te vinden is

geeft ons een belevenis van ‘bliss’

 

Een diepbeleefd geluksgevoel

geeft ons leven zin en doel

Het is geluk dat binnenin aanwezig is

De wijzen duiden het als ‘bliss’

 

Het is een kenmerk van de ziel

dat de moderne mens ontviel

in zijn veruiterlijkt geworden leven

dat alleen beperkt geluk kan geven

 

De schat ligt binnenin

en niet in uiterlijk gewin

We dienen dus stilaan

de weg naar binnen te begaan