Is ouderdom een ‘ongeneeslijke ziekte’?

Civis Mundi Digitaal #23

door Maartje Schermer

Is ouderdom een ‘ongeneeslijke ziekte’? *

 

Maartje Schermer

 

Volgens Seneca was de ouderdom een ongeneeslijke ziekte, en sommige hedendaagse wetenschappers geven hem daarin gelijk. Althans: in de uitspraak dat ouderdom een ziekte is – of het werkelijk ongeneeslijk is moet volgens hen nog maar blijken. Op zijn minst, zo denken biomedisch gerontologen als Aubrey de Grey, kan het verouderingsproces worden vertraagd, zo niet stopgezet. De zoektocht naar de eeuwige jeugd vindt tegenwoordig plaats in de laboratoria van biomedici, in de spreekkamer van de cosmetisch chirurg en op preventieconsult bij de huisarts. Veroudering heeft een duidelijke plaats in het medische domein. Hoe terecht is dat?

 

Enhancement en medicalisering

Of veroudering al dan niet een ziekte is, of we het al dan niet in termen van pathologie moeten begrijpen, is relevant voor de vraag of het tegengaan van veroudering een vorm van geneeskunde is, of een vorm van human enhancement (‘mensverbetering’). Preventie van ouderdomsziekten wordt over het algemeen als legitiem doel van de reguliere geneeskunde gezien, maar streven naar een forse verlenging van de menselijke levensverwachting of zelfs naar onsterfelijkheid, wordt door velen gezien als vorm van enhancement. Hoewel die kwalificatie op zichzelf nog geen moreel oordeel in hoeft te houden, roept het wel een hoop morele vragen op, o.a. over het doorbreken van natuurlijke grenzen, over rechtvaardigheid tussen generaties, overbevolking en de wenselijkheid van ‘eeuwig leven’ (wordt dat niet vreselijke saai?).

Daarnaast speelt ook een discussie over de vraag in hoeverre veroudering en ouderdom ongewenst gemedicaliseerd worden. Volgens sommigen is het verkeerd om een normale, natuurlijke levensfase in een ziekte te veranderen. Dit heeft namelijk ook gevolgen voor de manier waarop door de maatschappij naar ouderen wordt gekeken en de manier waarop ouderen naar zichzelf kijken. Het heeft invloed op de manier waarop met veroudering en ouderdom wordt omgegaan: als een ziekte die bestreden en uitgebannen moet worden, of als een levensfase die zijn eigen moeilijkheden maar wellicht ook eigen mogelijkheden en voordelen kent. Bovendien leidt medicalisering tot méér medische interventies bij ouderen en dat kan iatrogene schade opleveren - maar ook gezondheidswinst.

 

Ziek of niet ziek?

Hoewel ‘anti-aging medicine’ een bloeiende business is en er door mensen als De Grey wordt gesproken over een ‘cure for aging’ , zijn er ook velen die menen dat het onzin is om ouderdom als ziekte te beschouwen. In een peiling onder artsen van de British Medical Journal in 2002 werd veroudering verkozen tot nummer 1 ‘non-disease’.[1] De vraag of veroudering een ziekte is of niet, wordt veelal rechtstreeks gekoppeld aan de normatieve vraag welke wijzen van ingrijpen in het verouderingsproces al dan niet zijn toegestaan. Ingrijpen in ziekteprocessen wordt als goed beschouwd, terwijl ingrijpen in normale of natuurlijke processen vaak als verkeerd wordt gezien. Nog afgezien van de vraag of deze rechtstreekse stap van classificatie naar moreel oordeel wel te rechtvaardigen valt, is het de vraag of de indeling in ziek en gezond zelf wel zo neutraal en waardevrij is. Is de vraag of ouderdom een ziekte is überhaupt wel op feitelijke basis te beantwoorden? Ik denk het niet. Als we goed kijken naar verschillende concepten van ziekte wordt duidelijk dat daar altijd ook een normatieve dimensie in zit.

 

Conceptuele drieslag

Ik wil hier aan de hand van de conceptuele drieslag van ‘disease’ , ‘illness’ en ‘sickness’ proberen de discussie te verhelderen. Deze termen zijn - opvallend genoeg - eigenlijk nauwelijks in het Nederlands te vertalen. ‘Disease’ staat voor het biomedische perspectief van pathofysiologie en dysfunctioneren van het organisme; ‘illness’ staat voor de subjectieve beleving van ziekte, voor het onwelbevinden en de ervaren beperkingen.’ Sickness’, tenslotte, staat voor de sociale dimensie van ziekte, van de privileges en verplichtingen die de status van zieke met zich meebrengt.

In paradigmatische gevallen van ziekte, bijvoorbeeld een flinke longontsteking, vallen deze drie concepten mooi samen. Er is aantoonbaar sprake van afwijkingen en dysfunctie van het longweefsel, de patiënt voelt zich belabberd, en hij heeft er volgens iedereen recht op om in bed te blijven en zijn werk en andere verplichtingen af te zeggen. Het wordt lastiger wanneer de drie concepten niet alledrie tegelijk op een bepaalde situatie van toepassing zijn. Neem bijvoorbeeld het Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS). Er is daarbij geen duidelijk fysieke dysfunctie aantoonbaar, waardoor het moeilijk als ‘disease’ erkend wordt. De patiënt zelf voelt zich echter wel degelijk ziek en ervaart een forse mate van beperking en dysfunctioneren. De maatschappij heeft er moeite mee dit te plaatsen: CVS is al verschillende malen door Minsters, Tweede Kamer en uitkeringsinstanties als ziekte dan wel niet-ziekte aangemerkt – met bijbehorende sociale en financiële consequenties voor degenen die eronder lijden.

 

Disease

Maar hoe zit dat dan met ouderdom? Is dat een disease, een illness, en/of een sickness? De meningen onder biomedische wetenschappers zijn verdeeld over de vraag of veroudering een normaal of een pathologisch proces is. Steeds vaker wordt gesteld dat normale verouderingsprocessen niet van pathologische te onderscheiden zijn, omdat de opeenstapeling van intracellulaire schade in beide gevallen gelijk is. Veroudering en ouderdomsziekten worden door dezelfde processen veroorzaakt en normaal en pathologisch zijn hier dus niet van elkaar te onderscheiden, aldus bijvoorbeeld Izaks en Westendorp.[2] Toch zijn er ook onderzoekers die vinden dat er wel een onderscheid valt te maken, bijvoorbeeld omdat bepaalde afwijkingen op een zekere leeftijd nou eenmaal (statistisch gezien) normaal zijn, en daarom niet als ziekte beschouwd zouden moeten worden. Zij treden hiermee in het voetspoor van Christopher Boorse[3], die in zijn biostatistische theorie van gezondheid ook uiteenzet dat ouderdom en ouderdomskwalen geen ziekten zijn. Boorse wil daarmee overigens niet beweren dat ze niet behandeld zouden moeten worden – de koppeling tussen de descriptieve en normatieve betekenissen van ziekte probeert hij juist te vermijden.

 

Illness

Is veroudering een ‘illness’? Ouder worden gaat meestal gepaard met kleinere en grotere kwalen en beperkingen en fysieke ongemakken. Het is echter vaak zo dat die als ‘normaal voor de leeftijd’ worden gezien en dat men er daarom minder zwaar aan tilt dan men op jongere leeftijd gedaan zou hebben. De subjectieve ervaring van ziek-zijn is deels afhankelijk van verwachtingspatronen en van aanpassingsvermogen. Daarin schuilt ook meteen een valkuil, want wellicht wordt er soms te snel gezegd dat een beperking of kwaal ‘er nou eenmaal bij hoort’. Dit kan ook leiden tot onderbehandeling van ouderen. Anderzijds kan het tot op zekere hoogte natuurlijk verstandig zijn om zich aan te passen en ook doelen en activiteiten af te stemmen op verminderde capaciteiten en vermogens. Dat dit verstandig is betekent echter nog niet dat het ook moreel geboden is – er is geen morele imperatief om zich neer te leggen bij aftakeling en ziekten op oudere leeftijd. Het idee dat veroudering ‘natuurlijk’ is, en daarom geaccepteerd moet worden kan tot veel onnodig leed leiden.

 

Sickness

Tenslotte de vraag of veroudering en ouderdom als ‘sickness’ kunnen gelden. Tot op zekere hoogte lijkt de maatschappelijke rol van ouderen wel wat op die van zieken: beiden hoeven niet meer te werken en krijgen financiële ondersteuning. Zoals Seneca al zei: “It may be urged many old man are so feeble that they can perform no function that duty or indeed any position in life demands. True, but that is not peculiar to old age: generally it is a characteristic of ill health….”[4]

Sociaal-gerontologen hebben er echter terecht op gewezen dat veroudering veel méér omvat dan alleen biologische veroudering. Ouder worden heeft ook te maken met levensfasen en met verhoudingen tussen generaties; er horen binnen elke cultuur bepaalde sociale rollen, verwachtingen en verplichtingen bij het ouder worden. Ouderdom moet dus niet tot ziekte en beperkingen gereduceerd worden, maar bijvoorbeeld ook worden gezien als bron van levenservaring en wijsheid. Kritiek op medicalisering van ouderdom komt er vanuit dit perspectief vooral op neer dat ouderdom niet uitsluitend in termen van beperkingen, ziekten en fysieke ongemakken moet worden bezien. Door ouderdom tot ‘ziekte’ te verklaren, worden een heleboel andere aspecten van het ouder-worden uit het oog verloren.

 

Tot slot

Veroudering kan vanuit verschillende perspectieven worden bekeken, en al dan niet als ‘ziekte’ of ‘pathologisch’ worden gezien. Met name vanuit het sociaal-maatschappelijke perspectief wordt duidelijk dat ouderdom in elk geval niet tot ziekte gereduceerd kan worden. Vanuit zowel het biologische- als het subjectieve ervaringsperspectief, wordt (statistische) normaliteit of natuurlijkheid soms aangevoerd als argument om veroudering en ouderdom niet als ziekte te zien. Het hoort er nou eenmaal bij. Tegelijkertijd lijkt dit geen overtuigende reden om de klachten en beperkingen die hiermee samenhangen dan ook maar niet meer te behandelen. De kwalificatie ‘ziekte’ lijkt dus niet noodzakelijk om ingrijpen in processen van veroudering te legitimeren. Met die conclusie wordt de deur althans op een kier gezet om ook in processen van ‘normale veroudering’ in te grijpen. De vraag hoe ver we daarin moeten (willen) gaan, zal de komende jaren onderwerp van ethische discussie blijven.

Maartje Schermer is als bijzonder hoogleraar Filosofie van de Geneeskunde en de Maakbaarheid van de Mens verbonden aan de afdeling Medische Ethiek en Filosofie van het ErasmusMC.

Eerder verschenen in NVBe nieuwsbrief (2011) 4:14-16

 [1] R Smith, In search of “non-disease”. BMJ 2002, 324: 883-885

[2] GJ Izaks en RGJ Westendorp, Ill or just old? Towards a conceptual framework of the relation between ageing and disease. BMC Geriatrics 2003, 3:7

[3] C Boorse, Health as a theoretical concept. Philosophy of Science, 1977, 44: 542-573

[4] Geciteerd in HT Blumenthal, The aging-disease dichotomy: true or false? J Gerontology: Medical Sciences 2003, 58A: 138-145