Gedichten over religie en verval van waarden

Civis Mundi Digitaal #53

door Piet Ransijn

Bij het artikel van Patricia van Bosse over godsdienstwetenschapper Karen Armstrong, over reiligie, geweld en de islam

 

Deze selectie bevat enerzijds gedichten over wereldwijde religieuze en culturele ontwikkelingen, anderzijds een paar persoonlijke gedichten met een eigen visie. Beide hangen samen. Ze zijn al eerder geschreven dan het genoemde artikel over Karebn Armstrong.

In nr 25 in het eerste artikel dat ik na mijn pensioen schreef bij mijn ’come back’ bij Civis Mundi, parafraseerde ik uit de bestseller De sociologische visie van Charles Wright Mills: “Deze visie omvat het vermogen de wereld en onszelf in onderling verband te zien: het vermogen ons van het ene perspectief naar het andere te verplaatsen... het vermogen om omwentelingen... in verband te brengen met innerlijke kenmerken in onszelf. En daardoor de samenhang te begrijpen van wat zich in de wereld afspeelt met wat in onszelf gebeurt. Bij deze visie gaat het om een soort ‘zelfbewustzijn’ en bewustwording van onze situatie ‘als deelnemers in plaats van toeschouwers’." Wat er in de wereld gebeurt, staat niet los van ons. We zijn een onderdeel van het geheel.

Die deelnemers zijn niet alleen de leidende en spraakmakende figuren, maar ook ’de talloos veel miljoenen’ in temen van W F Hermans. Ieder speelt zijn onderdeel in het wereldtoneel, sommigen een hoofdrol, anderen betrekkelijk onbeduidende bijrollen, die bij elkaar genomen bepalend zijn voor de rol van de leiders. De dynamische wisselwerking tussen leiders en collectief is een cruciaal thema, dat meer onderzocht zou kunnen worden en ons een sleutel tot de geschiedenis kan aanreiken, waarop ik meer zou willen ingaan, als de tijd en de gelegenheid daarvoor beschikbaar is. In onderstaande gedichten komt iets van die dynamiek tot uitdrukking.

 

 

Religie en geweld                  2017 09 27

 

Religie is geen wezenlijk probleem

Het probleem is dat religie verdween

Religie in de zin van transcendentie

kent een vredige intentie

 

Als religie leidt tot politiek geweld

is het er droevig mee gesteld

De verbinding met het geheel*                      *Religie zou verbinding betekenen

slaat om in het tegendeel:

 

Religie wordt dan politiek

die geen andere uitweg ziet

dan destructief geweld en fanatisme

Religie wordt verminkt tot dogmatisme

 

Religie verdween op de achtergrond machtspolitiek kwam op de voorgrond

 

Wijzen hebben keer op keer verteld

dat transcendentie vrij is van geweld

Het is een bron van kracht en vrede

delen heiligen en wijzen mede

 

Verbinden wij ons met de bron

waar authentieke religie begon

zo hebben de wijzen ons verteld

dan vinden wij een einde van geweld

 

Er zijn gewelddadige krachten

die moeilijk zijn te verzachten

Niet bereid tot constructief gesprek

door een verblind en fanatiek gebrek

 

In een wereld waar nihilisme niet is begrepen

tot moreel en ethisch relativisme is afgegleden

blijven er algemeen aanvaarde waarden

met universele geldigheid op aarde

 

Zoals eerbied voor het leven

bovenal voor menselijk leven

Maar ook voor dieren en planten

die worden verwoest aan alle kanten

 

Maar alle grote religies leren

dat wij ook de schepping moeten eren

als het scheppingswerk van God

dat door mensen nu vernietigd wordt

 

Dat geldt eveneens hun medemensen

Door excessieve destructieve wensen

verstoren wij het evenwicht in de natuur

Dit verwoest de schepping op den duur

 

 

God is simpelweg de scheppingsbron

waarmee de kosmos ooit begon

die zich hult in transcendentie

voorbij de meest subtiele frequentie

 

Alleen het menselijk bewustzijn

is in staat er één mee te zijn

als het gedachten transcendeert

zo hebben de wijzen geleerd

 

In die transcendente diepte

verenigt het bewustzijn zich als liefde

die de sterren en de zon beweegt*

als de bron van al wat is en leeft

 

Toen contact met de bron verdween

rees meer dan één onoplosbaar probleem

bij de mensen met barbarenzielen*                            *Term van Heracleitos van Efese

die voor goud en voor idolen knielen

 

in geweld een toevlucht te zoeken

op grond van hun heilige boeken

bij gebrek aan scheppingskracht

en contact met een hogere macht

 

 

Fijn besnaarde menslievende zielen

die niet voor macht en rijkdom knielen

wijzen geweld van de hand

beoefenen religie tolerant

 

Zoals ook humanisten en boeddhisten

taoïsten, shintoïsten en confucianisten

die niet over god en goden twisten

zoals velerlei theïsten, ook de atheïsten

 

Ze willen niet meer in geloven

in eeuwig heil van boven

maar in goddelijkheid van mensen

voor wie zij vrede, heil en zegen wensen

 

*Dante, L’ amore qui muove il sole et les altere stelles: de  liefde die de zon en andere sterren beweegt, slotzin Divina Commedia

 

‘2015 was het jaar van dodelijk verval machteloos en verwend Westen’ http://time2wakeup.me/?p=2237:

"De Britse auteur en rasjournalist Christopher Booker schrijft dat in 2015 pijnlijk duidelijk werd dat ‘onze verwende, machteloze en gedespiritualiseerde beschaving’ zich in ‘dodelijk verval’ bevindt, wat de komende jaren alleen maar dreigt te versnellen. Maar net zoals de burgers van het oude Rome niets in de gaten hadden totdat hun hele stad in brand stond, denken de meeste Europeanen en Amerikanen nog steeds dat er nooit een einde zal komen aan hun manier van leven – en dat terwijl de onzalige gelegenheidscoalitie tussen links/liberaal en islam er ondertussen alles aan doet om onze ooit vrije, stabiele en welvarende samenleving tot op de grond toe af te breken."

 

Beschaving in opkomst en verval               2017 10 22

 

Voor Europa lijkt een slag verloren

De islam ziet zich uitverkoren

heeft nog een visie en een missie

die dikwijls echter leidt tot frictie

 

De geweldsexcessen daargelaten

van degenen die het Westen haten

gelooft men daar ook nog in waarden

in rechtvaardigheid op aarde [1]

 

Een gematigd normatief systeem

dat hier grotendeels verdween

bij mensen die hier lang vertoefden

en voorziet in wensen en behoeften

 

Een substituut voor godsdienst

bewijst het land een wederdienst

als complement voor hedonisme

immoreel gedrag en nihilisme

 

Enkele aldaar beleden waarden

 

Een cultuur die hedonisme preekt

met geestelijke waarden breekt

raakt in geestelijk verval

richt zichzelf ten gronde

 

Zij verliest zich in gebral

dat overal wordt uitgezonden

Bekende Nederlanders werken mee

Het klootjesvolk volgt hen gedwee

 

Een wereld zonder geest en God [2]

maakt zich op den duur kapot

weet zichzelf niet in te perken

door zichzelf  omhoog te werken

 

Als er geen religie wordt beleden

zijn dan in wezen onze bezigheden

niet onzeker, zinloos en omstreden

en beperkt tot een kortstondig heden?

 

God is in beginsel het geheel

waarin ieder onderdeel

een deel is van het geheel

waar het zijn zin in krijgt

 

Als een deel zich overstijgt

en zich neigt naar de totaliteit

In eenvoud en verbondenheid

zich naar een ander neigt

 

Waar men valse goden vereert

verslaafd aan technische creaties

en onze aarde niet als moeder eert

daar dreigen harde confrontaties

van de mensen met hun creaties

 

Zoals vroeger geloofssystemen

onze vrijheid konden ontnemen

zo dreigen nu de eigen creaties

niet alleen in geldsystemen

te leiden tot malversaties

 

De macht van de tovenaarsleerling

blijkt uiteindelijk maar zeer gering

en beheerst door tomeloze krachten

die zijn daden in beweging brachten [3]

 

 

Er is meer leiding nodig

Religie lijkt niet overbodig

Als mensheid overleven op aarde

vraagt ook geestelijke waarden

 

Materieel gewin en hedonisme

leidt uiteindelijk tot broedertwisten

Dat geldt ook voor dogmatisme

Het gaat niet om een isme

 

Maar het gaat om waarden

voor de hele mensheid

om de toekomst van de aarde

om algehele verbondenheid

met de kosmos en de mensheid

als nieuwe vorm van religiositeit [4]

 

1. Rechtvaardigheid en barmhartigheid zijn belangrijke islamitische waarden die verenigbaar zijn met de onze moderne samenleving, anders dan dogmatisme. Een gemoderniseerde aangepaste religie blijkt door vele moslims reeds te worden gepraktiseerd, zoals bij andere religies. Veel meer moslims lijken gemoderniseerd dan geradicaliseerd, hoewel deze laatsten meer van zich doen spreken dan de ’zwijgende meerderheid’. Dit ondanks gewelddadige teksten in de koran, die door de meeste moslims niet worden gepraktiseerd en in de praktijk niet worden beleden, soms zelfs worden bestreden of anders geïnterpreteerd, zie bijv. Karin Armstrong, De islam, De profeet en Een geschiedenis van God en mijn artikelen over de islam.’De zachte krachten zullen zeker winnen op het eind’, hoewel er nog wel een paar hobbels genomen dienen te worden.

2. Zie Peter Sloterdijk en Thomas Macho, Geld, geest God, besproken in nr 34

3. Haar het sprookje van Goethe over de tovenaarsleerling. Zie ook het werk van Durkheim, Elias, Goudsblom e.a. over grotendeels onbeheersbare maatschappelijke ontwikkelingen met een eigen dynamiek.

4. Zoals bijv. beleefd door ruimtevaarders die de aarde zagen, Edgar Mitchell, Wubbo Ockels, André Kuipers, natuurkundigen als Einstein, Schrödinger in Mind and Matter, Heisenberg in Der Teil und das Ganze, Physics and Beyond, Capra in The Tao of Physics; The Turning Point; sociologen als Saint-Simon, Comte, Durkheim, Sorokin, Laeyendecker en vele anderen, van religiewetenschappers tot ecologen. Bij hen ontwaren we wellicht contouren van een opkomende universele spiritualiteit die verenigbaar is met positieve wetenschap. Wetenschap kan doelen, waarden en zingeving slechts onderzoeken, aldus Weber in Wissenschaft als Beruf en geen zin ons leven geven. Dat geldt voor politieke ideologieën slechts in beperkte en tegenstrijdige mate evenals voor religieuze en andere ideologieën, als deze geen universele menselijke waarden, inzichten en verbondenheid bieden.

 

 

De islam en de profeet*        2017 09 27          

                                              

De twee kanten van de islam

zijn te zien bij de profeet

Ze sluiten daarbij aan

als je er meer van weet

De ene kant is tolerant

 

Aan de andere kant

viel niet te tornen

aan zijn wijze woorden

en de absolute normen

die hij hoorde

 

Soms werden polytheïsten

in de godsdiensttwisten

vogelvrij verklaard

was hun leven weinig waard

 

Onbegrijpelijk dat zoiets mocht

Niet in strijd was met de openbaring

Strijders vonden er iets naar hun gading

als je er maar goed genoeg in zocht

 

  

De andere kant was tolerant

Dat schept met ons een band

De islam kan moderniseren

door zich van geweld te distantiëren

 

Moderne waarden te aanvaarden

Oude en aftandse waarden

te laten varen, ook de straffen

zoals handen afhakken

 

Of de steniging van vrouwen

die het met een ander houden

Alle mensen krijgen gelijke rechten

zonder dat zij moeten vechten

 

 

De geldigheid van de koran

is de peiler van de islam

Die lijkt echter vaak in strijd

met principes van de moderniteit

 

Volgt men de koran strikt

dan lijkt er een cultuurconflict

dat slechts op te lossen is

als het woord geen wet meer is

 

Een beetje water bij de wijn

zou een hele stap vooruit zijn

Er blijft ruim voldoende over

voor degenen die geloven

 

Uit een keurslijf bevrijd

betreden zij de nieuwe tijd

Tolerantie geldt nu wereldwijd

en is met geweld in strijd

 

Respect en mededogen

passen nu bij alle geloven

Zulke waarden bestaan

gelukkig ook in de islam

 

Niet alleen in de islam

is dit voor iedereen te wensen

Maar alle medemensen

verdienen een waardig bestaan

  

 

Voor de hele mensheid

daagt een nieuwe tijd

Als humane waarden

gelden op de hele aarde

 

Als humane principes samengaan

en gericht zijn op ons voortbestaan

ongeacht de politieke ideologie

de religie of de levensvisie

 

De tijd van particularisme

maakt plaats voor universalisme

als eind van ideologische twisten

ook met de polytheïsten

 

Het vraagt een zekere eenstemmigheid

zicht op eenheid in verscheidenheid

Dan komt een eind aan de onenigheid

aan onbegrip, geweld en strijd

en daagt een nieuwe tijd

 

Bij mensen van dezelfde soort

moet iets zijn dat bij ons allen hoort

principieel voor alle mensen geldt

Net zoals de waarde van het geld

 

Zoals je de waarde van een munt

in een andere valuta omwisselen kunt

gelden algemene menselijke waarden

in gepaste munten overal op aarde

 

*Na lezing van Karin Armstrong, De Profeet; Mohammed: Een westerse poging tot begrip van de islam; De islam: Geschiedenis van een wereldgodsdienst en andere werken. Zie mij artikelen in nr 38 e.v.; verder John C. Rankin, The Real Muhammed in the Eyes of Ibn Izak (de eerste  biograaf van Mohammed, een eeuw na dato).

 

 

De wens te worden begrepen                      2017 09 29

 

Hoe iemand je ziet

zo ben je niet

Het geeft verdriet

als niemand je ziet

zoals je werkelijk bent

 

Hoe je voor een ander bent

is niet hoe je jezelf kent

Heb je recht van spreken

recht te worden begrepen?

 

In diepste wezen

word je soms begrepen

alsof je begrepen wordt

door een alwetende God

 

Toch blijft de wens

om door een mens

te worden gekend

zoals je werkelijk bent

 

Al is het maar één mens

die onbevooroordeeld

je niet beoordeelt

naar zijn eigen wens

 

Wees dan zelf die mens

Vervul je eigen wens

dan voor een ander mens

 

Men leeft zijn eigen leven

met een eigen taak of baan

vaak zonder elkaar te verstaan

 

Toch blijft er in een mens

een diepe persoonlijke wens

te worden bemind en begrepen

om het leven zin te geven

 

De wens dat je niet eenzaam bent

omdat er een ander is die je kent

De alwetende God die je kent

blijft ver en transcendent

 

 

Een lichtje                             2017 10 26

 

Iets wezenlijks heeft mij behoed

mij telkens weer gevoed

als ik dreigde onderuit te gaan

Op dat wezenlijke komt het aan:

 

Iets dat ons op kan beuren

als er reden is tot treuren

Iets dat bij je blijft

en je weer voortdrijft

dat leeft en leven blijft

bezieling geeft bij wat je schrijft

 

Een lichtje dat niet uitgaat

als iedereen voorbij gaat*                  *Zoals in de parabel van de barmhartige Samaritaan

Dat zorgt dat je blijft staan

als anderen onderuit gaan

 

Dit lichtje dat mij niet verliet

is mijn verdienste niet

Het werd aan mij gegeven

als lichtpunt in dit leven

om er iets van door te geven

 

Paulus, Loflied van de liefde

 

Geloof, hoop en liefde           2017 10 25              

 

Ik geloof

in liefde en trouw

tussen mij en jou

Ik geloof nog in zielen

die voor elkaar vielen

in levende lijve

verbonden blijven

 

Mij heeft het leven

een missie gegeven

een taak, een opdracht

die ons samenbracht

 

Ik leef vanuit hoop

en ook vanuit geloof

in vrede en liefde

 

Die in de diepte

het leven doet leven

als kostbaar gegeven

 

            ***

Ik geloof niet

dat karmisch gepraat

gestoorde relaties

die je overal ziet

afdoende verklaart

 

Voor elke gestoorde relatie

een andere interpretatie

De kans is maar klein

dat het geen karma zal zijn

Een karmische relatie

geeft alles een explicatie

 

Ik geloof in de liefde

die ons bezielt in de diepte

Ik geloof in de Ware

Het goede, het schone en ware

Ik geloof nog in liefde en trouw

van man en vrouw

 

            ****

De toekomst ligt open

Wij kunnen hem maken

als wij erin geloven

Als wij niet verzaken

de toekomst te maken

 

Wij kunnen hem breken

als wij blijven steken

in karmisch verleden

dat wij steeds vermeden

 

Wij zien het verleden

gekleurd door het heden

en zien ook het heden

vanuit het verleden

 

Wat wij zien als feit*                          *fait, fact betekent letterlijk (wat is) gedaan

gedaan en verricht in de tijd                 

De toekomst ligt open

voor ons om te geloven

 

In toebedeelde taken

als mogelijkheid

voor de komende tijd

om het te gaan maken

 

Als toekomstprojecten

waarin ik een plek zie

als missie en mogelijkheid

voor ons in de komende tijd

 

Het Koninkrijk is nabij*                   

voor jou en voor mij

open aanwezig en vrij

in jou en in mij

 

            *****

Ik geloof nog in waarden

die onze toekomst op aarde

bepalen als opdracht

en vormende kracht

 

Wie dit geloof verliest

voor een eindeloos niets

en geen waarden kiest

 

Leidt groter verlies

dan lijf en goed

dan dooft het licht*

 

In ons blijft een licht

een nimmer dovend licht

dat ieder mens verlicht

 

*’De tijd is vervuld (gekomen) en het Koninkrijk van God is nabij gekomen.’ (Markus 1:15)

“En toen Hij door de Farizeeën ondervraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Ziehier of ziedaar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u” (Lukas 17:20-21, Herziene Statenvertaling, 2006)

Markus 12:33 [God] “lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. 34 Toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei Hij tegen hem: U bent niet ver van het Koninkrijk van God.”

*H M van Randwijk, oud plaatsgenoot, oud Ilpendammer:

Wij staan tesaam voor het gericht

voor goed of kwaad te kiezen,

een volk dat voor tirannen zwicht

zal meer dan lijf en goed verliezen

dan dooft het licht

 

 

Een zachte vlam                               2017 10 14

                                                                               De boodschap van Braco, een Kroatische ’ziener’, vrij vertaald

In ons brandt een zachte vlam

die onzichtbaar ons verwarmt

In iedereen die hier op aarde kwam

is deze vlam vanuit een vonk ontvlamd

 

Vaak bleef het slechts een vonk

die met de jaren tragisch slonk

onder zware lasten van het leven

Maar altijd brandende gebleven

 

kan hij dan op ieder uur

ontvlammen als een vuur

wanneer er in ons iets ontvlamt

de ene vlam de andere omarmt

 

Dan gloeien vlammen tot een vuur

dat elke vlam in zich verbindt

zoals een moeder met haar kind

 

Als vlammen van hetzelfde vuur

zijn de meesten elkaar welgezind

waardoor iedereen elkaar bemint

 

Ooit is dit vuur bij ons geweest

We noemden het de Heilige Geest

Het kwam niet van een hemelgewelf

 

Het daalt niet uit de sferen neer

Wij geloven dat niet meer

Wij voelen het nu in onszelf

Wij zien het en wij zijn het Zelf