Rusland en Oekraïne, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #122

door Piet Ransijn

 

Uitzichtloze heldenrol                                2022 05 13

 

Waartoe leidt een uitzichtloze strijd?

Waarom tekent Poetin geen bestand?

Is hij nog wel goed bij zijn verstand?

Waartoe voert zijn ondoorgondelijk beleid?

Wat moet hij met een zwaar beschadigd land?

Hoe lang blijft zijn populariteit in deze strijd?

 

En wat wil Zelenski met zijn land?

Hij wil onder geen beding bij Rusland

Krijgt Rusland Donjets en Loehansk

dan maakt vrede wellicht nog een kans

 

Spelen beide potentaten

niet met levens van soldaten?

Het Westen maakt Zelensky tot een held

Veronachtzaamt zijn geknoei met geld

en de offers die hij van zijn volk vereist

 

Waarom hield hij zich niet meer gedeisd?

Waarom niet een compromis gesloten

opdat nodeloze strijd is afgelopen?

Het afgeketste Navo-lidmaatschap

bleek een ondoordachte stap

 

Hij heeft ook de vijandschap

van Poetin niet goed ingeschat

Terwijl een inval al voorspeld was

werd hij toch onaangenaam verrast

 

De Russen werden uitgedaagd

Het Westen heeft hij overvraagd

Heeft zijn anti-Russische beleid

niet mede geleid tot deze strijd?

En heeft zijn rol als diplomaat

het Oekraïense volk geschaad?

 

Kun je bij dit internationale wanbeleid

het wel hebben over helden in de strijd?

De heldenmoed van de de soldaten

van de Oekraïne daargelaten

 

Door een aantal psychopaten

worden ook de Russische soldaten

opgeofferd in een zinloos krijgsbedrijf

van een reeds vervallen wereldrijk

dat geen land meer kan bekoren

om er nogmaals bij te willen horen

 

Voor de motivatie tot de strijd

worden de soldaten zwaar misleid

en gedwongen om te strijden

door hun niets ontziende leider

 

Het volk is de dupe

 

Geteisterde landen        2022 05 11

 

Rusland is een zwaar geteisterd land

De oorlog is te zien in dit verband

Het werd belaagd door autocraten

die regeren voor hun eigen baten

De Russen verloren heel wat land

en ook hun eer en hun verstand

 

Er waren jarenlang signalen

dat ze Oekraïne terug gaan halen

De annexatie van De Krim

was een zeer geslaagd begin

Het Westen moet nu zwaar betalen

voor negatie van signalen

 

De kans is levensgroot

dat het niet goed afloopt

Er is geen eer aan te behalen

Beide kanten moeten fors betalen

en de schade op hun volk verhalen

Hoelang neemt nog het Russisch collectief

deze uitzichtloze oorlog nog voor lief?

 

 

Ook soldaten zijn de dupe          2022 05 28

 

Russische soldaten zitten in een fuik

Ze kunnen voor- noch achteruit

Want voor hen dreigt de dood

en achter hen dreigt ook de dood

als ze weigeren te vechten

uit respect voor burgerrechten

 

Op desertie stond de doodstraf

en het wordt beschouwd als laf

Oorlog is een wreed gebeuren

Aan alle kanten doden te betreuren

 

Het einde is nog niet in zicht

Soldaten doen hun wrede plicht

Zouden ze de strijd beslechten

als ze weigeren te vechten?

 

Hebben generaals nog iets te zeggen

door hun troepen terug te trekken?

Legers dienen zich te wijden

aan bescherming van hun land

Niet aan agressief bestrijden

van een ander zwakker land

 

Een dergelijke agressieve strijd

vraagt om correctief beleid

Mensen die het leger leiden

dienen agressieve strijd te mijden

 

 

Symptomen van verval                2022 05 13

 

Hoe men omgaat met een onverlaat

die weinig van zijn buurland heel laat

toont maar weinig inzicht in de stoornis

waar de man in kwestie mee behept is

 

Het lijkt op een vernederingssymptoom

na een lang vervlogen mooie droom

Een wereldrijk ging door het slijk

Het rijk verloor zijn onaantastbaarheid

 

Het viel uiteen in niet-loyale staten

die weinig van illusies overlaten

en die Rusland veeleer haten

dan zich ermee in te laten

 

Zo raakt een land geïsoleerd

waardoor het zich verweert

de nabijgelegen landen aanvalt

en de boel daar weer verknalt

 

Nadat men vrijheid had gesmaakt

werd men daar vazal gemaakt

Dat past niet meer in deze tijd

en het leidt tot bittere strijd

 

Moge leiders weer bij zinnen komen

Niet door heerszucht meegenomen

Zich door wijsheid laten leiden

en  elkaar niet meer bestrijden

 

https://prezi.com/mzalkfrqg0wy/autocratie-vs-democratie/

 

Democraten tegen autocraten           2022 05 12             

 

We leven in een kenterende tijd

van waardenstrijd en godenstrijd

De laatste grote supermachten

meten met geweld hun krachten

Oekraïne is de plek van het gevecht

Daar wordt nu de stijd beslecht

 

Democraten tegen autocraten

die de democraten haten

Een machtsstrijd in een staat

die eindelijk zijn eigen gang gaat

en zich niet meer overheersen laat

 

Alsof de mensen daar ontwaken

en hun eigen toekomst willen maken

Een toekomst die nu met geweld

onbepaalde tijd wordt uitgesteld

 

Ook ontbonden oude rijken

zullen voor het nieuwe wijken

Supermachten in verval

raken nu aan lager wal

 

Als de volkeren ontwaken

wil men liever democraten

Maar ook de democraten

zijn vaak uit op eigen baten

 

Haast iedere democratie

is een verkapte olichargie

De rijken hebben er de macht

terwijl dit anders wordt gebracht

Alsof het volk de macht heeft

dat niet bepaald in weelde leeft

 

Het moreel gehalte van een staat

lijkt toch met een democraat gebaat

Maar soms worden bloeiende staten

met succes geleid door autocraten

 

Maar als het volk ontwaakt

wil het gros een democraat

die zich met hun welzijn inlaat

en wil het wel genoegen nemen

met alle manco’s en problemen

 

Een wereldwijd ontwaken

vergroot de kans van democraten

Verouderde regeringsvormen

voldoen niet aan de nieuwe normen

Volken willen vrijheid, welvaart

en hun plekje op de wereldkaart

 

Volken gaan hun eigen gang

Volgen eigen nationaal belang

En zij kiezen supermachten

die meer welvaart brachten

 

Voor een oude autocraat

wordt het afgelopen zaak

Dat komt hem niet gelegen

en hij sputtert nog tegen

en probeert voldongen feiten

gewelddadig te bestrijden

 

Zoals telkens weer zal blijken

wijken ook de tirannieke rijken

Onderdrukking zal zijn afgelopen

naar wij naarstig mogen hopen

 

De grens van het Westen verschoof van Oost-Duitsland, Tsjechië en Hongarije naar Oekraïne

 

Grensverlegging van het Westen 2022 05 04

 

Oost-Europa was vroeger bezet

door de Russen, nog net

geen Sovjet-republieken

Om geen bloed te vergieten

liet het Westen het zo

Zo bleef de status quo

 

Het werd toen aanvaard

Zo bleven die landen gespaard

Maar naties wilden er vrijheid

Ze werden behoedzaam bevrijd

en zonder gewapende strijd

door het Russische glasnostbeleid

 

De welvaart van het Westen

leek die landen daar het beste

waardoor het rijke Westen

zijn grenzen verlegde

 

De grens van Europa

verschoof naar het oosten

en is dratisch verschoven

Rusland moet het gedogen

 

Het Russische Rijk viel uiteen

Het Sovjet Rijk verdween

Het Westen werd uitgebreid

met een deel van dat rijk

 

Rusland nam alleen de Krim

snel en slinks maar vredig in

De Russen gaven de NAVO

Georgië ook niet cadeau

en steunden de separatisten

bij interne Oekraïense twisten

 

De Russische oorlogsmachine

kan de oorlog in de Oekraïne

voor alsnog niet winnen

en moet zich nu bezinnen

 

Een grotere oorlog beginnen?

Omdat de westerse landen

haar omringen aan vele kanten

hun steun verlenen aan Oekraïne

en de Oekraïense vechtmachine

 

Gooit het Westen olie op het vuur

in het Oekraïense avontuur?

Russen worden nog meer opgejut

door de levering van zwaar geschut

 

In de Koude Oorlog is de strijd

in meer dan veertig jaren tijd

niet zo heet en zo nabij geweest

en voor erger wordt gevreesd

 

Hoe eindigt deze uitzichtloze strijd?

Hoeveel levens raken we nog kwijt?

Wanneer komt er een bestand

en zegeviert gezond verstand?

 

https://historianet.nl/maatschappij/hoe-werd-rusland-zo-groot

 

Eergevoel en idealen                    2022 05 10

 

Poetin lijkt geen man

die tegen zijn verlies kan

                              Zodat meer gevaar ontstaat

als hij meer op tilt slaat

 

Het Russische gevoel voor eer

occupeert hem duidelijk zeer

Juist in heftig strijdgewoel

blijft een rol voor eergevoel

Russen hebben zo hun idealen

waarvoor anderen de tol betalen

 

Het Groot-Russische Rijk

trok andere volken door het slijk

Dat gold bij de meeste rijken

die veelal snel bezwijken

zoals telkens weer zou blijken

 

Het Groot-Russische imperialisme

leidde tot internationale twisten

Er zijn oorlogen uit voortgekomen

Hele landen werden ingenomen

 

Kleine landen hebben ook gevoel

Overleven is meestal hun doel
               Als bondgenoot van grote landen

vergrootten zij hun levenskansen

Ze hebben het er beter afgebracht

als satellieten van een supermacht

 

De machtige en grote landen

vergrootten ook hun kansen

en hun eigen invloedssfeer

zonder internationaal verweer

Kleine landen kozen hun belang

in een soort strategisch plan

Mits er niet een ander machtsblok

aan die kleine landen trok

 

Maar hun democratisch ideaal

was veelal niet alleen verbaal

Vele landen werden vaak gelokt

door een democratisch machtstblok

waar meer vrijheid scheen te zijn

op een breed beleidsterrein

 

Oude geopolitieke banden

maakten in die kleine landen

plaats voor nieuwe keuzen

tussen geopolitieke reuzen

Een mankerende democratie

toch nog liever dan autocratie

 

Eergevoel en vrijheidsgevoel

bepalen nationaal het doel

van de buitenlandse politiek

Heel veel keuze heeft men niet

Er bleven weinig supermachten

om een keus uit te betrachten

 

Landen kozen grote rijken

om zich te bevrijden

van hun oude banden

met machtige landen

ten koste van het eergevoel

en het geopolitieke doel

van die machtige landen

en hun strategische banden

 

Het zette relaties op scherp

zoals we hebben gemerkt

Met oorlogen als resultaat

We hopen dat het overgaat

Het verstand de doorslag  geeft

en zo’n land een oorlog overleeft

 

 

Recente geschiedenis van Rusland         2022 05 15

 

Politiek kent vaak een vreemd verloop

Een supermacht hield uitverkoop

Het was het grootste land op aarde

En alles wat van grote waarde

leek ging op de schop

Wat leverde dat op?

 

Het begin van democratie

leek meer op een anarchie

en het werd een oligarchie

Rijken kwamen bovendrijven

en zij kochten staatsbedrijven

 

Plutocraten kwamen aan de macht

en hun land werd zo verkracht

Een onaantastbaar lijkend wereldrijk

gaf van grote zwakten blijk

 

Autocraten werd plutocraten

met slechts oog voor eigen baten

De staatsruif werd toen leeggegeten

en er werd met geld gesmeten

 

Dat bracht natuurlijk narigheid

Het land verloor zijn waardigheid

De welvaart ging omlaag

en herstelde zich maar traag

 

Misdaad en corruptie namen toe

Vele mensen werden levensmoe

Er was behoefte aan een leider

om het land niet verder af te laten glijden

 

De sterke man die toen naar voren kwam

en drastische maatregelen nam

droomde van het oude wereldrijk

maar had daarop zijn eigen kijk

 

De nieuwe leider was een autocraat

Waar het land mee leek gebaat

Hij herstelde de macht van de staat

Geschiedvervalsing was geen punt

als je daar het volk mee winnen kunt

 

Propaganda nam een hoge vlucht

met oorlog als een wrange vrucht

Grenscorrectie door een militaire operatie

werd gebracht als noodzaak voor de natie

 

Het vijanddenken nam een hoge vlucht

Mondiale dreiging was niet van de lucht

Het volk moest worden banggemaakt

De opmars van de Navo werd gelaakt

 

Een vrijgevochten oude satellietstaat

moest weer worden buitgemaakt

Wat ligt er voor de oude satelliet

nog meer in het vertroebelde verschiet?

 

Een plaatselijke brand uit zijn verband

kan leiden tot een wereldbrand

Zullen ze een wereldbrand beginnen

als de Russsen daar niet winnen?

 

Wordt de autocratie een democratie

of dreigt er wederom een anarchie?

Voorlopig leek het land gebaat

met straffe leiding van een autocraat

mits hij maar geen steken vallen laat

 

De toekomst is beslist onzeker

De oorlog is nog niet geweken

Het hopen is op een bestand

en de zege van gezond verstand

Opdat een uitzichtsloze strijd

niet tot een escalatie leidt

 

https://geschiedenisweb.wordpress.com/godenwereld-2/

 

Verenigend weten                        2022 05 11

 

In onze grauwe, kale, kenterende tijd

geteisterd door een internationale strijd

zoeken sommigen naar dieper weten

dan de mens tot dusver is bemeten

dat de wereld weer tot eenheid brengt

en de mensheid vreugd en vrede schenkt

 

Wereldrijken zullen ooit bezwijken

Alleen het Godsrijk kent geen einde

Want het Ene zal nooit wijken

Het lijkt verdwenen in de mensen

die gevangen zijn in enge grenzen

van belangen van hun eigen land

en in kluisters van hun onverstand

tegen andere belangen zijn gekant

 

Het verenigende weten van het Ene

lijkt nu vrijwel overal verdwenen

Het hedendaagse weten is gespleten

sinds het weten van het Ene is vergeten

In begoocheld standaard onverstand

verloor men zicht op het totaalverband

Slechts oog voor het belang van eigen land

Ook in mondiale organen zien we strijdtonelen

die de mensheid in groeperingen verdelen

 

De mensheid dient zich meer bewust te zijn

van het ons verenigende bewustzijn

Als dat niet in onze harten leeft

en men er vergeefs naar streeft

zullen landen weinig zijn gebaat

met een vrijwel vruchteloos gepraat

 

In plaats van investeren in een vechtmachine

zijn er leiders nog die de mensheid dienen

met oog voor het alomvattende Ene

dat uit de harten lijkt verdwenen