Dichterlijke reflecties over de Veda’s

Civis Mundi Digitaal #122

door Piet Ransijn

 

Een leven als weleer                        2022 05 04 N a v Hymnen uit de Rig Veda

 

Hoewel de goden ons bescherming boden

was het ook vaak oppassen geboden

voor de ondoorgrondelijke goden

Bij met zorg vervulde welbewuste mensen

zien zij toe op de vervulling van hun wensen

 

Maar bij elke misstap konden zich gevaren

onvoorspelbaar aan ons openbaren

Boze krachten die zich overal verschansen

loerden op hun uitgezochte kansen

 

Wie in harmonie leeft met de goden

kent geen overrompelende noden
Wie een deugdzaam leven leidt

wordt naar overvloed geleid

 

De goden zullen de godsvruchtige bedelen

met vriendschap, voorspoed, kinderweelde

Weinig ziekten, noden en ontberingen

maar een overvloed van zegeningen

 

Het ondoorgrondelijke kosmische gebeuren

opent voor diegenen ooit gesloten deuren

Wie de goden en de krachten der natuur ontziet

vindt een leven vol met vreugde in het verschiet

 

Medemensen respecteren goede mensen

die zij nog meer voorspoed wensen

En bij onverwachte noden zullen goden

toezien dat bescherming wordt geboden

 

De dood blijft in een deugdzaam leven

desondanks een onvermijdelijk gegeven

Een deugdzaam mens hoeft niets te vrezen

en voltooit een zinvol en rechtschapen leven

 

Ingebed in het kosmische gebeuren

valt er weinig onheil te betreuren

voor degenen die hem overleven

en het dichtst bij hem verbleven

 

Die aan hem de laatste eer bewijzen

door zijn levenskwaliteit te prijzen

De goden zullen hem beschermen

en zich over hem ontfermen

 

Kaspar David Friedrich, Kloosterbegraafplaats in de sneeuw, 1818

 

Mysterieuze macht

N a v De Veda’s 2022 04 28

 

De natuur lijkt hard en kil

Schikt zich niet naar onze wil

Zij lijkt ongevoelig, ongenaakbaar

Interesseert geen enkel wezen haar?

 

Zij geeft geen antwoord op ons vragen

naar de zin en doel van ons bestaan

Verrast een mens met rampen en plagen

en lijkt ook niet met wie dan ook begaan

 

Zij kan ons echter ook verwarmen

Toont in kleurenpracht haar charme

Voedt ook ieder levend wezen

als de bron van al het leven

 

Zij gedraagt zich volgens wetten

die haar enigszins beletten

willekeurig toe te slaan

in ons zwaar bedreigd bestaan

 

De natuur die ons beklemt

hebben wij ook deels getemd

maar blijft onbeheersbaar

niet verstoken van gevaar

 

Haast ieder levens wezen

heeft van haar te vrezen

en wordt na een zekere dood

opgenomen in haar schoot

 

De natuur omhult het leven

Heeft het zijn bestaan gegeven

Met haar ongekende kracht

heeft zij wezens in haar macht

 

Ook de mensen moeten buigen

voor haar onberekenbare luimen

De natuur is vroeger vrij geweest

Maar lijkt nu geketend als een beest

Dat echter ooit eens kan breken

als een niet te temmen wezen

 

Zij lijkt bovenmatig intelligent

Alsof zij eigen weten kent
Wie haar heeft geschapen

kunnen wij slechts raden

 

Want de Schepper is niet zichtbaar

Ook niet tastbaar en niet hoorbaar

Tenzij de natuur zichzelf geschapen heeft

in ieder samenstellend onderdeel beweegt

en vanuit haar eigen levensadem leeft

 

Ondanks wat wij weten van materie

blijft zij nog gehuld in een mysterie

tot de Schepper zich vertoont

daar de Schepper in haar woont

als haar eigen adem, ziel en geest

die haar scheppingswerk beweegt

 

De lege aarde

 

Levensgrond                    2022 05 01  N a v  Nietzsche en de Veda’s

 

Een sterke wetensdrang

had hem jong reeds in de ban

Een drang naar waarheid

onbetwijfelbare zekerheid

 

Zo bleef er niets meer over

om nog in te geloven

En deze wereld bleek

huiveringwekkend leeg

 

Een onuitputtelijk gewoel

van tal van levensvormen

zonder zin en zonder doel

met elk hun eigen normen*

 

En ieder wezen dat onstond

hetzij minuscuul of megagroot

begeeft zich naar een afgrond

van een onvermijdelijke dood

 

Al wat leeft moet sterven

Iedere pret zal weer bederven

door verveling of door sterfte

Waar we onze blik ook wenden

zien we bakken vol ellende

 

Overal is een ongelijke strijd

Wat sterk genoeg is overleeft

Terwijl het zwakkere verdwijnt

en overal het leven tevergeefs

naar blijvende vervulling streeft

 

Gericht op eenheid met het Al

begeeft een wijze mens

zich ver voorbij het tranendal

Het is zijn diepste wens

om vrijheid te verkrijgen

door zich naar het Al te neigen

 

In een welbewust verbond

met de levensgrond

waaruit hij zelf ontstond

Verbonden met de bron

waaruit het leven ooit begon

vindt het zijn vervulling

in een alomvattende omhulling

 

*Levende wezens zijn normgebonden eenheden

  Zie S T Bok, Het onstaan van het leven, CM 101

 

 

De dageraad                    2022 05 23

 

Nog voor de zon verschijnt

en voor de nacht verdwijnt                                      

wordt de dageraad geboren

bij het prille ochtendgloren

De jongste zuster van de nacht

verschijnt op eigen kracht

 

Zij hult zich in een keur van mooie kleuren

vergezeld door aangename frisse geuren

Verheft zich stralend aan de horizon

In haar voetspoor volgt de morgenzon

 

De levende natuur ontwaakt

als het mensdom deels nog slaapt

Niet ziet hoe mooi het ochtendgloren

uit het duister wordt geboren

 

Men ziet dit dagelijkse wonder niet

dat een vroege enkeling slechts ziet

Hoe Ushas de godin verschijnt

en in het zonlicht weer verdwijnt

 

Al haar charmes en bekoorlijkheden

blijken weldra weer verdwenen

In het nieuwe klare daglicht

wacht de dagelijkse plicht

waar het mensdom zich op richt

 

https://tatkraft.nl/existentiele_vragen/

 

Vragen bij de Veda’s                                   2022 05 09

N a v Tony Nader, Human Physiology: Expression of Veda and the Vedic Literature

en One Unbounded Ocean of Consciousness

 

Er zijn mensen die geloven

Wat leidende denkers beloven

En er zijn mensen die vragen

en leiders met vragen belagen

De Veda eindigt met vragen

Door de Veda gestelde vragen

beantwoorden de Oepanishaden

 

Goden die ons soms belagen

zijn ooit een keer geschapen

De uiteindelijke werkelijkheid

gaat voorbij de godenstrijd

en voorbij de tegenstrijdigheid

En voorbij de vele vragen

die ons vaak belagen

 

Zij hult zich in een zwijgen

waar geen vragen blijven

Vragen worden uitgewist

Het eigen zijn wordt niet betwist

Er blijft alleen bewustzijn

waar geen vragen zijn

 

Een onbetwijfelbaar bewustzijn

zal het laatste antwoord zijn

Het Ene waar geen tweede is

gaat voorbij waar twijfel is

 

 

Het Ene en de schepping 2022 05 11

N.a.v. Sri Aurobindo, The Secret of the Veda

 

Toen de goddelijke scheppingskrachten

het zichtbare bestaan voortbrachten

regelden de goddelijke wetten de natuur

en temperden het scheppingsvuur

Iedere god heeft zo zijn eigen wetten

die de chaos binnen perken zetten

 

Zonder wetten zou de wereld weer verdwijnen

Zouden zon en sterren niet meer schijnen

Het licht zou niet zijn weg meer vinden

En de chaos zou het Al verslinden

Daarom heeft het Ene wetten voorgeschreven

Deze wetten leiden nu een eigen leven

 

De oorspronkelijke stuwkracht van het Ene

is nog niet geheel uit ons verdwenen

prikkelt immer nog ons weten

Het oervuur van de kernstructuur

van ons meest oorspronkelijke wezen

leidt nog steeds ons menselijke weten

als een stuwend en verlichtend vuur

 

Het werpt zijn licht op wat wij weten

Want de lichtglans van het Ene

leidt nog steeds ons menselijke weten

naar de onbegrensdheid van het Ene

dat aan ieder wezen ruimte geeft

en het universum zijn bezieling geeft

 

Er is meer dan slechts materie

Ons universum is nog vol mysterie

Laat het heilig vuur in onze kernstructuur

ons weer verbinden met het scheppingsvuur

Het scheppende vermogen van het Ene

Ook al lijkt het uit ons zicht verdwenen

 

 

De weg naar transcendentie                     2022 05 26

 

Als mensen zich niet meer bewust zijn

van het onbegrensde transcendente zijn

leven zij voortdurend in de schijn

Begoocheld en gevangen in materie

verstoken van het alomvattende mysterie

 

Zo raakt men allengs de verbondenheid

met de bron van de geschapen wereld kwijt

De onbegrensde eenheid in verscheidenheid

waarmee men zich niet meer verbond

raakt dan steeds meer op de achtergrond

 

Het idee van kosmische verbondenheid

fascineerde filosofen echter nog een lange tijd

Toen de levende ervaring was verloren

bleven allerlei ideeën mensen nog bekoren

 

Het idee van kosmische verbondenheid

zien we wereldwijd in iedere tijd

Maar de levende ervaring van verbondenheid

met een onbegrensde en transcendent domein

verdween geleidelijk uit het bewustzijn

 

Meditatie werd niet goed meer aangeleerd

De weg naar binnen bleef voor velen geblokkeerd

Religie werd verstard in geloof en ritueel

De verbinding met het levende geheel

raakte steeds meer op de achtergrond

toen men de weg naar binnen niet meer vond

 

De innerlijke zin verschoof naar uiterlijk vertoon

en steeds meer onbegrip was ’s werelds loon

Het Ene bleef de mensen echter fascineren

en een aantal van hen bleven mediteren

 

De transcendentie ging zo niet verloren

maar werd van tijd tot tijd herboren

in een innerlijk beleefd bewuszijn

waar wij allen mee behept zijn

 

Iedereen kan toegang krijgen

en zich naar het transcendente neigen

door een zuivering van het bewustzijn

van opdringerige uiterlijke schijn

 

Door de innerlijke stilte te ervaren

komt het denken tot bedaren

Door bewustzijn van de innerlijke eenheid

gaat de geest voorbij verdeeldheid

 

Ons bewustzijn is een eenheid

waar de wereld in vibreert

achter de verscheidendheid

die in eenheid convergeert

 

Zoals de golven van de oceaan

niet volkomen op zichzelf bestaan

maar in het water van de oceaan

naar boven komen en weer ondergaan

 

Zo doordringt het ene Zijn

alle dingen die geschapen zijn

in een transcendent bewustzijn

 

https://geschiedenisweb.wordpress.com/godenwereld-2/

 

Verenigend weten

 

In onze grauwe, kale, kenterende tijd

geteisterd door een internationale strijd

zoeken sommigen naar dieper weten

dan de mens tot dusver is bemeten

dat de wereld weer tot eenheid brengt

en de mensheid vreugd en vrede schenkt

 

Wereldrijken zullen ooit bezwijken

Alleen het Godsrijk kent geen einde

Want het Ene zal nooit wijken

Het lijkt verdwenen in de mensen

diengevangen zijn in enge grenzen

van belangen van hun eigen land

en in kluisters van hun onverstand

tegen andere belangen zin gekant

 

Het verenigende weten van hert Ene

lijkt nu vrijwel overal verdwenen

Het hedendaagse weten is gespleten

sinds het weten vanhet Ene is vergeten

In begoocheld standaard onverstand

verloor men zicht op het totaalverband

Slechts oog voor het belang van eigen land

Ook in mondiale organen zien we strijdtonelen

die de mensheid in groeperingen verdelen

 

De mensheid dient zich meer bewust te zijn

van het ons verenigende bewustzijn

Als dat niet in onze harten leeft

en men er vergeefs naar streeft

zullen landen weinig zijn gebaat

met een vrijwel vruchteloos gepraat

 

In plaats van investeren in een vechtmachine

zijn er leiders nog die de mensheid dienen

met oog voor het alomvattende Ene

dat uit harten en geesten lijkt verdwenen