Tijd van transformatie en ontwaken, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #130

door Piet Ransijn

https://germainedomatilia.nl/nieuwsbrieven/de-dag-van-massaal-ontwaken-breekt-aan/

 

Collectief ontwaken

 

Als meer mensen gaan ontwaken

komt er opening van zaken

Meer remedies komen aan het licht

Men krijgt oog voor burgerplicht

 

Niet alleen maar burgerrechten

waarvoor ook veel valt te zeggen

maar ook collectieve taken

zullen een verschil uitmaken

als meer mensen gaan ontwaken

 

 

Bij het ontwaken               2022 12 25

 

Wanneer ik ’s morgens ontwaak

vanuit de krochten van de slaap

en uit begoochelende dromen

weer tot mijzelf ben gekomen

vervolg ik weer mijn leven

 

Het is gewoon hetzelfde gebleven

ondanks wervelende dromen

die mij hebben meegenomen

Mijn bewustzijn is intact gebleven

Versluierende sluimer afgegeven

vervolg ik reeds gebaande wegen

 

De toekomst wordt geboren

Beloften en illusies gaan verloren

Openingen zijn niet uitgesloten

Maar er blijven grote noden

Nood is mij bespaard gebleven

Er blijven nog genoeg problemen

 

Het roer moet drastisch om

verkondigen veel predikers alom

Een levenswijze meer met mate

zonder het milieu te schaden

moeten wij ons eigen maken

ter bescherming van de aarde

en van menselijke waarden

 

We zullen nu ons consumeren

systematisch moeten reduceren

Wij moeten simpeler gaan leven

zoals wijzen lang geleden schreven

Het gaat meer om levenskwaliteit

Eenvoud, soberheid en matigheid

 

Mensen moeten zich nu gaan generen

om onmatig en opzichtig consumeren

Matiging in plaats van kwantiteit

Meer gericht op duurzaamheid

Men wil kwaliteit van leven

eindelijk meer aandacht geven

 

Vervuiling wordt meer aangepakt

en de schadelijke uitstoot afgevlakt

Vervuiling wordt nu door de wet

van hoger hand ook rechtgezet

De vervuiler moet betalen

Schade kan men nu verhalen

 

Burgers uiten meer hun grieven

Er zijn ook meer burgerinitiatieven

Mensen zullen meer ontwaken

Kiezen meer voor andere waarden

dan een consumptief bestaan

met een goed betaalde baan

 

Streven meer naar levenskwaliteit

met behoud van duurzaamheid

Meer permanente levensvreugde

dan kortstondige geneugten

Leeg en overvloedig consumeren

kan geen levensvreugde genereren

 

Inzicht in ons menselijk bewustzijn

kan maatgevend en baanbrekend zijn

Mensen zoeken zelfbevrijding

onder eigen innerlijke leiding

Mindfullness en meditatie

raken steeds meer in de gratie

 

En een meer betrokken burgerij

transformeert de maatschappij

Het zal uiteindelijk gaan leiden

tot snel veranderende tijden

Een tijd met meer betrokkenheid

en meer bottum-up beleid

 

Mensen uiten meer hun grieven

Ondernemen burgerinitiatieven

Zullen zich meer gaan bezinnen

gevoelens van inertie overwinnen

Hun lot in eigen hand gaan nemen

bij de confrontatie met problemen

Een tijd van meer betrokkenheid

wordt geleidelijk verwerkelijkt

 

https://leavandereem.nl/blogs/aanwezig-zijn-in-je-lichaam-sleutel-intransformatietijd/

 

Transformatietijd            2023 01 24

 

Leven we nu in een tranendal?

Geweeklaag hoor je overal

Er heerst veel ontevredenheid

En ook gebrek aan zekerheid

 

Ideologieën lijken haast verdwenen

Op godsdienst raakt men uitgekeken

We leven in een transformatietijd

Veel mensen zijn hun anker kwijt

 

Op het grensvlak van culturen

moeten landen het bezuren

in de strijd van invloedssferen

waar de kansen kunnen keren

 

Terwijl beschavingen elkaar bestrijden

moeten wereldrijken veelal wijken

als andere op het toneel verschijnen

Al wat is kan ooikm verdwijnen

 

Als landen meer gaan samenwerken

kunnen ze hun band versterken

Een grotere verbondenheid

die tot groei van invloed leidt

 

Er groeit een mondiaal bewustzijn

dat wij alleen wereldburgers zijn

De aarde is ons aller werkterrein

Onze levens zijn verweven met elkaar

bij de dreiging van een mondiaal gevaar

 

Als landen meer gaan samenwerken

en hun onderlinge band versterken

daagt er wereldwijd een nieuwe tijd

die aan mondiale coherentie is gewijd

Niet aan onderling te voeren strijd

 

Samenwerken dient van onderop te komen

om een mondiale machtselite te voorkomen

Dit vraagt een mondiaal bewustzijn

dat wij allen aardbewoners zijn

De aarde is voor iedereen van waarde

en mag niet in een woestenij ontaarden

 

Thomas Cole, The Course of Empire: Destruction, 1836

 

Het Romeinse Rijk en onze tijd                2023 01 02

 

Het eind van het Romeinse Rijk

kwam na een verloren strijd

Aan vele kanten uitgedaagd

werd het zwaar belaagd

 

Het eind van het Romeinse Rijk

is een bron van veel oneinigheid

Het ontbrak aan innerlijke kracht

tegen een externe overmacht

 

Hedonisme vierde hoogtij

in een decadente maatschappij

Maar er waren vele sekten

die andere accenten legden

 

Velen zochten zo hun heil

in een andere levensstijl

Het christendom werd dominant

dankzij steun van hoger hand

 

Andere sekten werden fel bestreden

zoals de christenen in het verleden

De verering van de oude goden

werd ook wettelijk verboden

 

De Kerk kreeg langzaam grote macht

en had grote overtuigingskracht

Volken weren overal bekeerd

Ketterijen werden fel geweerd

 

Er kwam een nieuwe heilsleer

zonder intellectueel verweer

De antieke filosofenscholen

werden of gesloten of verboden

Het woord was aan de theologen

 

De Kerk verbond zich met de macht

en vergrootte zo haar kracht

Het verbond van Kerk en politiek

kende eigenlijk zijn weerga niet

 

Het gaf de westerse cultuur

haar specifieke signatuur

Het verbond van wereldse macht

met de bron van geestelijke kracht

ging tot ver in de moderne tijd

 

De cultuur lijkt nu haar anker kwijt

Er is nu geen heilsleer meer

en geen dominante politieke leer

zoals in de reeds vervlogen tijd

 

Het bekritiseerde neoliberalisme

is onderwerp van politieke twisten

en lijkt een vorm van opportunisme

van het grootkapitalisme

 

Het kreeg steun in businesskringen

toen het naar meer invloed wilde dingen

Er is nu behoefte aan een nieuw verhaal

Het vooruitgangsgeloof wordt ons fataal

 

Het groeimodel komt in de knel

en moet drastisch worden bijgesteld

Men zocht veel te veel zijn heil

in een consumptieve levensstijl

 

Het hedonisme vierde hoogtij

in een decadente maatschappij

Zoals aan het eind van het Romeinse Rijk

Komt er nu weer meer spiritualiteit?

 

Zullen mensen gaan ontwaken?

Zullen dan de geestelijke zaken

voor ons meer maatgevend zijn

door de groei van het bewustzijn?

 

Er lijkt een hang naar geestelijke zaken

Geen heilsleer maar massaal ontwaken

Dit lijkt tekenend voor onze tijd

en de trend lijkt wereldwijd

 

In vrijwel iedere cultuur

richt men zich op de natuur

Mensen zoeken meer hun heil

in een andere levensstijl

 

In een meer natuurlijk leven

niet in louter economisch streven

En de consumptieve levenwijze

valt steeds minder in de prijzen

 

Mensen vinden meer hun zielenheil

in een minder consumptieve levensstijl

en een algemeen aanvaardbaar levenspeil

 

 

Planetair bewustzijn      2023 01 09

 

We leven op deze planeet

waar men blijkbaar vaak niet weet

hoe de situatie  hier op aarde

samenhangt met onze waarden

 

Men richt zich op het groepsgevoel

niet op een omvattend  doel

Zijn wij een completer weten

van levenszin en -doel vergeten?

 

Het ontbreekt vaak aan begrip

Daarom gaat er vaak veel mis

omdat ons weten onvolledig is

Maar ook veel mensen streven

naar een beter en completer leven

 

Ook naar integrale waarden

en bescherming van de aarde

Een leven onder grote druk

verschaft uiteindelijk geen geluk

 

Een leven zonder waarden

gaat ten koste van de aarde

Vele soorten gaan nu dood

Andere soorten zijn in nood

 

Willen wij het aardse leven

meer bescherming geven

dan brengt een andere levensstijl

op de lange duur meer heil

 

Een meer omvattend groepsgevoel

een wereldwijd en planetair bewustzijn

met een veel completer levensdoel

zou een uitkomst kunnen zijn